7 czerwca (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA ABC wspólnotyLokal samodzielny, pomieszczenie przynależne, pomieszczenie pomocnicze

Lokal samodzielny, pomieszczenie przynależne, pomieszczenie pomocnicze

 

ABC wspólnoty mieszkaniowej

Lokal samodzielny

 

Tylko lokal samodzielny może stanowić odrębną nieruchomość, definicję tego pojęcia zawarto w art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali:

„samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.”

Lokal samodzielny to taki, który spełnia wymagania techniczno – budowlane, można z niego korzystać bez konieczności korzystania z innych lokali.

Nie musi być wyposażony we wszystkie urządzenia, niektóre mogą się znajdować poza lokalem, np. urządzenia sanitarne.

 

Garaż może stanowić odrębną nieruchomość lokalową orzekł Trybunał Konstytucyjny (OTK 1997, Nr 1, poz. 14), albo być pomieszczeniem przynależnym do lokalu.

 

 

Stwierdzenie samodzielności następuje:

 

- w formie zaświadczenia starosty lub organ nadzoru architektoniczno – budowlanego,

- orzeczeniem sądowym – gdy odrębna własność ustanawiana jest w postępowaniu o zniesienie współwłasności nieruchomości lub o dział spadku – sąd samodzielnie dokonuje oceny czy lokal spełnia przesłanki samodzielności, może skorzystać z opinii biegłego, specjalisty w zakresie spraw architektoniczno – budowlanych.

 

 

Pomieszczenie przynależne

 Pojęcie to występuje w art. 2 ust.2 ustawy o własności lokali, w ust. 4 wymieniono rodzaje takich pomieszczeń

 Art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali :

 

„do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej „pomieszczeniami przynależnymi.”

 

Pomieszczenie przynależne jest częścią składową lokalu, dzieli jego los prawny, nie prowadzi się dla niego odrębnej księgi wieczystej, aby mogło być zakwalifikowane jako „pomieszczenie” musi być oddzielone ścianami. W sensie prawnym stanowi część składową lokalu, jednak nie jest przeznaczone do bezpośredniego zaspakajania potrzeb mieszkaniowych (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 marca 2003 rok, sygn. III RN 29/02).

 

Pomieszczenie pomocnicze

Pomieszczenie pomocnicze należy odróżnić od pomieszczenia przynależnego, ponieważ w odróżnieniu od pomieszczenia przynależnego bezpośrednio służy zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych, musi znajdować się w obrębie lokalu, przeznaczone jest na pobyt stały ludzi

 

 

 

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog

Komentarze  

#1 Posesja 2012-07-04 23:56
Cytat:
Pomieszczeniami pomocniczymi wg art. 2 ust. 2 UWłasnLokali są takie pomieszczenia, które ułatwiają lub wręcz umożliwiają stały pobyt w izbach, a więc np. przedpokój, łazienka, wc, spiżarnia, hol. Definicja ta opiera się więc na kryterium funkcjonalnym.

Nie jest natomiast pomieszczeniem pomocniczym kuchnia, która w orzecznictwie jest uważana za izbę
Źródło:
www.net4lawyer.com/openlaw/wikka.php?wakka=PomieszczeniaPomocnicze
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl