18 lipca (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA ABC wspólnotyGłosowanie nad uchwałą: badamy umocowanie głosujących

Głosowanie nad uchwałą: badamy umocowanie głosujących

 

glosowanie we wspólnocie mieszkaniowej

Uchwała zapada, gdy za jej przyjęciem opowie się większość właścicieli, ustalenie tej większości wymaga szczegółowego zbadania zdolności do działania osób głosujących, jest to istotne, ponieważ zaniedbania mogą nawet prowadzić do wykonania „uchwały” nieistniejącej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Małżonkowie głosują

 

Małżonkowie zwykle pozostają we wspólności majątkowej, w takiej sytuacji stosownie do art. 36 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego każdy z nich może  samodzielnie zarządzać wspólnym majątkiem i dokonywać  w tym zakresie czynności prawnych, chyba że drugi złoży sprzeciw do zamierzonej czynności. Jest on jednak skuteczny wobec osoby trzeciej tylko wtedy, gdy mogła się z nim  zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej.

Jednak nie zawsze tak będzie, ponieważ dokonanie pewnych szczególnych czynności wymagać będzie zgody drugiego małżonka, chodzi tu w szczególności o czynności rozporządzające dotyczące nieruchomości (np. zbycie, obciążenie, odpłatne nabycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego, oddanie nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków, nabycie prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal).

Powyższe zasady mają pełne zastosowanie w przypadku głosowania nad uchwałami, zatem, o ile czynność będąca przedmiotem głosowania może być dokonana bez zgody drugiego małżonka, wystarczy, że  głos odda tylko jeden z nich. Oczywiście małżonkowie mogą złożyc sprzeciw i wtedy muszą uzgodnić swoje stanowisko w sprawie.

Z inną natomiast sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy małżonkowie w drodze umowy zniosą współwłasność małżeńską, w takiej sytuacji stają się współwłaścicielami w częściach ułamkowych i traktujemy ich na takich samych zasadach jak pozostałych współwłaścicieli.

Przekształcenie ustroju majątkowego małżonków następuje również z chwilą orzeczenia rozwodu, współwłasność łączna przeszktałca się w ułamkową.

Bardzo istotne jest zatem, aby zarządzający ustalił jako ustrój majątkowy funkcjonuje między małżonkami, takie dane ujawnione są w księdze wieczystej macierzystej prowadzonej dla lokalu.

 

 

 

Głosowanie przez współwłaścicieli (współwłasność ułamkowa)

To taki rodzaj współwłasności, w której współwłaścicielom przysługują udziały w danej rzeczy, w tym przypadku w lokalu.

Duże wątpliwości budzi czy każdy z nich może głosować oddzielnie, czy też powinni uzgodnić swoje stanowisko. Choć orzecznictwo w sądach niższych instancji jest rozbieżne, to jednak Sąd Najwyższy od lat konsekwentnie stoi na tym samym stanowisku – oddając głosy nad uchwałą współwłaściciele muszą uzgodnić swoje stanowisko, w razie braku takich uzgodnień – jeżeli nie zagłosują wszyscy, albo wystąpia rozbieżności – głosów oddanych przez współwłaścicieli nie uwzględnia się w wynikach głosowania (por. uchwały Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2003 r. - sygn. akt: III CZP 65/03, z dnia 14 lipca 2005 r. - sygn. akt: III CZP 43/05, z dnia 12 grudnia 2012 roku - sygn. akt: III CZP).

 

 

 

Głosowanie przez przedstawiciela ustawowego

Istota przedstawicielstwa ustawowego sprowadza się do tego, aby umożliwić dokonywania czynności prawnych osobom, która nie mogą samodzielnie ich podejmować. Przestawicielami ustawowymi są rodzice w stosunku do dzieci, które podlegają ich władzy rodzicielskiej, kurator, opiekun, znane sa także inne przypadku, np. ustanowiony na podstawie ar. 203 kodeksu cywilnego zarządca rzeczy wspólnej.

W przypadku osób fizycznych, które nie mają zdolności do czynności prawnych, albo mają ją w ograniczonym zakresie – głos w ich imieniu oddaje przedstawiciel ustawowy, który winien udokumentować swoje umocowanie.

Należy pamiętać, że osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może dokonywać samodzielnie tych czynności, których ograniczenie nie dotyczy, np. małoletni właściciel, który ukończył 13 lat może samodzielnie głosować nad uchwałami, które nie rodzą dla niego żadnych zobowiązń i nie prowadzą do rozporządzania prawem. W pozostałych przypadkach, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego a jej brak czyni głos nieważnym.

 

 

 

Głosują spadkobiercy

Następcy prawni stają się współwłaścicielami lokalu zmarłego z chwilą jego śmierci, tj. w momencie otwarcia spadku a postanowienie sądu czy notarialne poświadczenie dziedziczenia jedynie potwierdzają nabycie tych uprawnień, ich znaczenie jest zatem wyłącznie deklaratoryjne. Jeżeli jednak członkowie wspólnoty zakwestionują te uprawnienia, to na mocy art. 1027 kodeksu cywilnego „względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia".

Dopuszczenie domniemanych spadkobierców do głosowania, gdy nie przedstawią dowodów dziedziczenia, jest ryzykowne, ponieważ może okazać się, że mimo zapewnień nie mają praw do spadku.

  

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych
 

 

 

Blogi

 

 

 
 
 
 
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl