ZARZĄDCA.pl

23 września (wtorek)

Nawigacja Finanse księgowość Podatek od osób prawnych CIT Podatek dochodowy od osób prawnych - zwolnienia

Podatek dochodowy od osób prawnych - zwolnienia

Email

 

Podatek dochodowy od osób prawnych - zwolnienia Wspólnota mieszkaniowa jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej jest na mocy art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397) podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

 

 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy.

 

 

Wszystkie wpływające na ten rachunek środki są jej przychodem, ponieważ zastosowanie ma tutaj art. 12 ust. 1  ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przychodami (…) są w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne (pkt 1), jak również inne, nie wymienione szczegółowo w niej  zdarzenia, gdy skutkują  przyrostem majątku podatnika. Dla takiej kwalifikacji bez znaczenia pozostaje źródło ich pochodzenia (wpłaty zaliczek przez właścicieli,  zapłata za dzierwżawę czy najem nieruchomości wspólnej).

 

Koszty uzyskania przychodu to wszelkie koszty, które zostały poniesione przez podatnika w związku z uzyskiwanym przychodem, art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

 

Dochodem jest natomiast, z zastrzeżeniem art. 10 i 11 tej ustawy, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, która stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 7 ust. 1). W sytuacji, gdy  koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, taka różnica jest stratą.

 

Jednocześnie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza zwolnienie przedmiotowe stanowiąc, że wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.  
Podkreślenia wymaga, że przepis ten należy interpretować ściśle, niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej,  jako że mamy do czynienia z ulgą podatkową naruszającą zasadę równości podatników.

 

Analiza cytowanej powyżej regulacji wskazuje, że nie każdy dochód wspólnoty jest opodatkowany podatkiem od osób prawnych, zwolnieniu podlega taki dochód, który  został uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczono go na utrzymanie tych zasobów, przy czym oba te warunki muszę być spełnione łącznie.


W ustawie  posłużono się pojęciami „gospodarka mieszkaniowa” oraz „zasoby mieszkaniowe”, jednak nie zostały one w niej zdefiniowej, dlatego też konieczne jest odwołanie do języka potocznego.


Gospodarka” w potocznym rozumieniu to o dysponowanie i zarządzanie czymś,  za „zasób” zgromadzenie jakiejś ilości, czegoś a  termin  „mieszkanie”  uważa się za  równoznaczny w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl).  „Gospodarka zasobami mieszkaniowymi” to dysponowanie i zarządzanie zgromadzonymi rzeczami związanymi z zamieszkiwaniem.

 

W związku z powyższym, przez pojęcie „zasoby mieszkaniowe” należy rozumieć:
1.    budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże,
2.    pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno – remontowe,
3.    urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki: zbiorniki – doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia).

 

Zatem na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy, składają się wpływy z zaliczek pobieranych od właścicieli oraz pokrywane z nich koszty. Uwzględniając charakter zaliczek oraz pokrywanych z nich kosztów uzasadnione jest rozumienie pojęcia „zasoby mieszkaniowe” nie tylko jako lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia, wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające jego sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie.

 

 

Przyjąć zatem należy, że pojęcia „gospodarka zasobami mieszkaniowymi” oznacza całość podejmowanych działań mających na celu prawidłowe gospodarowanie (w tym m.in. zarządzanie) substancją mieszkaniową, znajdującą się w wybudowanych budynkach mieszkalnych. Przejawia się to, między innymi, w osiąganiu przychodów z gospodarowania tą substancją oraz ponoszeniem kosztów (wydatków), mających związek z utrzymaniem istniejących zasobów mieszkaniowych w należytym stanie.
Związane z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami zaliczki oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

 

Poniżej przedstawiamy przykładowe przychody wspólnoty mieszkaniowej, które w zależności od ich rodzaju korzystają lub nie ze zwolnienia przedmiotowego, o kórym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

 

Przychody zwolnione od podatku

 

1. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym Wspólnoty Mieszkaniowej, pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o pdop, o ile przeznaczone zostaną na cele związane z utrzymaniem tychże zasobów.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy. Przepis ten obliguje wspólnotę mieszkaniową do przeprowadzania operacji finansowych związanych z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi za pośrednictwem rachunku bankowego.
Za pośrednictwem rachunku dokonywane są operacje bankowe związane zarówno z przychodami oraz kosztami działalności wspólnoty, jego posiadanie jest konieczne, co uzasadnia stanowisko o zwolnieniu dochodu z odsetek środków na nim zgromadzonych jako pochodzących z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.


Interpretacje podatkowe:
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 27.05.2011, sygn: ILPB3/423-64/11-4/GC
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 13.05.2011 r., sygn. : IBPBI/2/423-216/11/SD
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 07.01.2011, sygn.:  IPPB3/423-738/10-4/MC

 

 

 

 

2. Odsetki płacone przez właścicieli lokali mieszkalnych za nieterminowe wpłaty.

Dochody z tytułu odsetek płaconych przez właścicieli lokali za opóźnienie w płatności zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej oraz za tzw. media stanowią dochód osiągnięty z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który podlega zwolnieniu od podatku dochodowego w części w jakiej przeznaczony jest na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.


Interpretacje podatkowe:
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 07.01.2011, sygn.:  IPPB3/423-738/10-4/MC

 

 

 3. Kara umowna otrzymana za niedotrzymanie terminu robót, polegających na dociepleniu budynku mieszkalnego przeznaczona w całości na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych jako   związana z gospodarką zasobami mieszkaniowymi stanowi dochód zwolniony od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Interpretacje podatkowe:
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z dnia 03.06.11 r., sygn. : ILPB3/423-94/11-2/GC

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,  06.07.12 r., sygn. : IPPB3/423-214/12-4/EŻ

 

 

 4. Dzierżawa gruntu pod pojemniki do składowania odpadów.
Dochód uzyskany z dzierżawy gruntu, dla firmy udostępniającej mieszkańcom Wspólnoty pojemniki do segregacji śmieci, przeznaczony na utrzymanie zasobów mieszkaniowych spełnia warunki, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i jest zwolniony od podatku dochodowego.

Interpretacje podatkowe:
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 27.05.2011, sygn: ILPB3/423-64/11-4/GC

 

 

 

 

5. Odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela.

Dochód uzyskany przez Wspólnotę od ubezpieczyciela jako odszkodowanie za szkody powstałe na nieruchomości spowodowane warunkami atmosferycznymi jest dochodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i będzie podlegał zwolnieniu jeśli zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Interpretacje podatkowe:
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 07.01.2011, sygn.:  IPPB3/423-738/10-4/MC

 

 

 

6. Sprzedaż zasobów mieszkaniowych wspólnoty mieszkaniowej

Przychód uzyskany ze sprzedaży elementów zlikwidowanej kotłowni należy zaliczyć do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gdyż kotłownia wchodziła w skład zasobów mieszkaniowych Wspólnoty.

Przychód uzyskany ze zbycia części działki stanowiącej nieruchomość wspólną oraz ujęcia wody przeznaczony na termomodernizację obiektu jest zwolniony z podatku od osób prawnych.


Interpretacje podatkowe:
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 13.02.2009 r., ITPB3/423-677/08/AM

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 29.10.2012 r., IPPB3/423-542/12-4/AG

  

7. Najem lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach wspólnoty mieszkaniowej

Przychód uzyskany przez Wspólnotę Mieszkaniową z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego pomieszczenie wspólne, jako dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, objęty jest zwolnieniem, wynikającym z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.

Interpretacje podatkowe:

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, 06.02.2012, sygnatura: IPTPB3/423-281/11-2/MF

 

 

 

 8. Najem pomieszczenia znajdującego się w zasobach wspólnoty wykorzystywanego dla celów mieszkaniowych.

Przychód uzyskany przez Wspólnotę Mieszkaniową z najmu pomieszczenia gospodarczego wykorzystywanego dla celów mieszkaniowych jest zwolniony od opodatkowania, jeżeli zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych (np. na fundusz remontowy).

Jak to wynika z interpretacji podatkowej z dnia 2 sierpnia 2011 roku, sygn.: IPTPB3/423-25/11-6/GG Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi przyjął, że przez pojęcie „zasoby mieszkaniowe” należy rozumieć „nie tylko jako lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia, wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające jego sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie”.Powyższe wskazuje, że o zwolnieniu decydować będzie czy wynajmowane przez wspólnotę pomieszczenie wykorzystywane jest dla potrzeb mieszkaniowych mieszkańców – w takiej sytuacji uzyskany przychód nie jest opodatkowany, natomiast w sytuacji, gdy służy prowadzeniu działalności gospodarczej, wspólnota mieszkaniowa winna odprowadzić podatek od osób prawnych. "

 

Identyczny pogląd w kwestii opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu pomieszczeń wchodzących w skład nieruchomości wspólnej (miejsca parkingowe i pomieszczenia gospodarcze) przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji podatkowej z dnia 18.04.2012 roku, sygn.IPPB3/423-76/12-2/MC.

W sytuacji, gdy  stroną umów są właściciele lokali mieszkalnych, wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej i przychody od nich otrzymane zostaną przeznaczone na cele związane z uttrzymaniem zasobów mieszkaniowych - zastosowanie ma art. 17 ust. 1 pkt 44 ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych - innymi słowy: przychody te nie są opodatkowane. Inaczej sytuacja wygladałaby w razie wynajęcia tych części nieruchomości właścicielom lokali użytkowych - wtedy przedmiotowe zwolnienie nie przysługuje.

 

 

Interpretacje podatkowe:

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, 02.08.2011, sygn.: IPTPB3/423-25/11-6/GG

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 18.04.2012, sygn.: IPPB3/423-76/12-2/MC

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 14.05.2012, sygn: IPPB3/423-190/12-4/MC

 

 

 

 

9. Najem pomieszczenia znajdującego się w zasobach wspólnoty mieszkaniowej wykorzystywane na cele związane z ogrzaniem lokali.

 

Przychód uzyskiwany przez wspólnotę mieszkaniowa z tytułu najmu pomieszczenia, w którym usytuowany jest grupowy wymiennik ciepła, na rzecz dostawcy energii cieplnej zaopatrującego tę wspólnotę oraz inne wspólnoty w energię cieplną nie podlega opodatkowaniu, o ile zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Interpretacje podatkowe:

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji podatkowej z dnia 7 marca 2012 roku (sygnatura: IPTPB3/423-317/11-2/MF)

 

 

 

10. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z pomieszczeń wspólnych.

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z pomieszczeń wraz z odsetkami stanowią przychody pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - mają wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 powołanej ustawy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Interpretacje podatkowe:

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 10.05.2012, sygn.: IPPB3/423-103/12-2/MC

 

 

 

Przychody opodatkowane podatkiem od osób prawnych


1.  Odsetki od lokat bankowych.

Dochody uzyskane z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach terminowych, jako pochodzące z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o pdop, bez względu na cel na jaki zostaną przeznaczone.

Przychody te bez względu na ich przeznaczenie nie pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ponieważ ich źródłem nie są zasoby mieszkaniowe ale kapitał zdeponowany na terminowych lokatach bankowych. Lokata to forma oszczędzania przychodów związana z przechowywaniem środków finansowych na niej zgromadzonych, źródłem powstania przychodu z tytułu odsetek nie jest zatem gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, lecz ulokowanie kapitału.
Przychód ten nie powstaje w następstwie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, lecz jest wynikiem operacji bankowych.


Interpretacje podatkowe:
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 27.05.2011, sygn: ILPB3/423-64/11-4/GC
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 13.05.2011 r., sygn. : IBPBI/2/423-216/11/SD
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 07.01.2011, sygn.:  IPPB3/423-738/10-4/MC
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 14.05.2012, sygn. IPPB3/423-190/12-4/MC

 

 

 

2. Odsetki płacone przez właścicieli lokali użytkowych za nieterminowe wpłaty zaliczek.

Odsetki od nieterminowych wpłat pochodzące od właścicieli lokali użytkowych i przeznaczone na utrzymanie nieruchomości wspólnej nie korzystają ze zwolnienia, dlatego wspólnota mieszkaniowa powinna odprowadzić od nich podatek.

 

Interpretacje podatkowe:

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, 05 .07. 2012 r. sygn.:  IPTPB3/423-112/12-5/MF


 

 

3. Dzierżawa lub wynajem części wspólnej - dochód uzyskany przez Wspólnotę z wynajmu lub dzierżawy części wspólnej, przeznaczony na fundusz remontowy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - uwaga w interpretacjach występują istotne rozbieżności!

Otrzymywane przez Wspólnotę środki pieniężne (pożytki) z tytułu dzierżawy części terenu należącego do Wspólnoty oraz wynajmu części elewacji pod reklamę nie mogą być zaliczone do dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ponieważ nie jest to dochód z podstawowej działalności Wspólnoty. Otrzymane ww. pożytki stanowią zatem przychód z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, co skutkuje obowiązkiem ich opodatkowania stosownie do regulacji art. 7 ust. 1 updop, bez względu na to czy Wspólnota przekaże je na fundusz remontowy.  Uzyskane z tego tytułu dochody tj. jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, jako nie pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, nie będą spełniały warunków określonych w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop i podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych. Nieistotne w tym przypadku jest także to, że otrzymane w ten sposób dochody zostaną przeznaczone na fundusz remontowy, bowiem nie zostanie spełniony warunek, co do źródła ich pochodzenia.

Interpretacje podatkowe:
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, 02.08.2011, sygn.:  IPTPB3/423-25/11-6/GG
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 01.08.2011, sygn.: IBPBI/2/423-903/11/BG

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 14.05.2012, sygn: IPPB3/423-190/12-4/MC


Z  interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 01.08.2011 r., sygn. IBPBI/2/423-903/11/BG można wywnioskować, że wszystkie przychody otrzymywane od właścicieli lokali z tytułu najmu pomieszczeń wspólnych są opodatkowane, ponieważ nie pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, natomiast Dyrektorzy Izby Skarbowej w Warszawie, czy Łodzi stoją na stanowisku, że w takim przypadku decydujące jest czy stroną umowy najmu jest właściciel lokalu użytkowego czy mieszkalnego, tylko w tym pierwszym przypadku należy zapłacić podatek.

Interpretacje podatkowe:

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 18.04.2012, sygn.: IPPB3/423-76/12-2/MC

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, 02.08.2011, sygn. IPTPB3/423-25/11-6/GG


Przychód wspólnoty mieszkaniowej uzyskiwany z tytułu wynajmu lokalu użytkowego powstałego w następstwie przebudowy nieruchomości wspólnej nie stanowi przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, co w konsekwencji skutkuje tym, iż dochód  z tego tytułu nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ze zwolnienia nie może bowiem korzystać dochód uzyskany z innego źródła niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeżeli zostanie przeznaczony na utrzymanie tych zasobów, nie spełniony bowiem będzie jeden z kumulatywnych warunków wynikających z cytowanego powyżej artykułu. Zatem, Wspólnota powinna odprowadzić podatek dochodowy od dochodów z przedmiotowego lokalu użytkowego.

Interpetacje podatkowe:

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, 03.07.2012, IPTPB3/423-164/12-4/PM

 

 


4. Nadpłata zwrócona właścicielowi lokalu.
Wspólnota Mieszkaniowa od kwoty nadpłaty powstałej na kartotece obowiązana jest zapłacić zaliczkę podatku dochodowego od osób prawnych z chwilą wypłacenia tej kwoty właścicielowi mieszkania, ponieważ dochód stanowiący nadwyżkę zaliczek wnoszonych przez właściciela lokalu mieszkalnego na pokrycie bieżących kosztów utrzymania nieruchomości nad tymi kosztami, pozostałą z rozliczenia rocznego, a przeznaczoną do zwrotu temu właścicielowi, nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ  nie jest  przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych lecz do zwrotu członkowi Wspólnoty.

 

W interpretacji z dnia 17.10.2012 roku Dyrektor Izby Skarbowej orzekł, że każda nadpłata, również zwracana pośrednio właścicielowi podlega opodatkowaniu. Organ przyjął niedopuszczalny na gruncie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2007 r. (III CZP 67/07) pogląd, że nadpłata stanowi własność właściciela, podczas, gdy jest to składnik majątku wspólnoty mieszkaniowej.

Interpretacje podatkowe:

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 17.10.2012 r., sygn.:  IPPB3/423-462/12-4/AG

 

 

 

5. Zwrot środków zgromadzonych na funduszu remontowym.

W sytuacji utworzenia wspólnoty mieszkaniowej przez właścicieli lokali wyodrębnionych z zasobów spółdzielni zwykle pozostają do rozliczenia środki zgromadzone na funduszu remontowych, jak wynika z interpretacji podatkowych  zwrócone przez Spółdzielnię środki pieniężne z funduszu remontowego z danej nieruchomości indywidualnym użytkownikom lokali mieszkalnych stanowią dla tych osób przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, Wnioskodawca, jako płatnik, zobowiązany jest wypełnić obowiązek nałożony przez art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli wystawić informację PIT-8C i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać ją podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.

 

 

Interpretacje podatkowe:

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,  20.09.2012, sygn.: IPTPB1/415-349/12-4/ASZ

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. 08.09. 2011 r., sygn.  ILPB4/423-218/11-2/DS

 

 

 

6. Dochód uzyskany z zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali użytkowych.

 
Zaliczki wnoszone przez właścicieli lokali użytkowych nie stanowią przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, co w konsekwencji skutkuje tym, iż dochód powstały z tego tytułu nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ze zwolnienia nie może bowiem korzystać dochód uzyskany z innego źródła niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeżeli zostanie przeznaczony na utrzymanie tych zasobów, nie spełniony bowiem będzie jeden z kumulatywnych warunków wynikających z cytowanego powyżej artykułu. Nie ma znaczenia kto jest właścicielem lokali użytkowych ponieważ o zwolnieniu przedmiotowym decyduje tutaj źródło dochodu i jego przeznaczenie a nie to kim jest właściciel lokalu użytkowego.

W związku z powyższym nie tylko różnica w zaliczce powinna być opodatkowana ale cała zaliczka płacona przez właścicieli lokali użytkowych. Także w sytuacji gdy Wspólnota nie będzie obciążała lokalu użytkowego dodatkową zaliczką na utrzymanie nieruchomości wspólnej to płacona zaliczka będzie podlegała opodatkowaniu. Ze zwolnienia takiego mogą bowiem jak wyżej wskazano korzystać tylko dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczone na ten cel czyli na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.

Interpretacja podatkowa:

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,  2010.08.24 r., sygn.  IPPB3/423-386/10-4/MC

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 2012.05.10, sygn.: : IPPB3/423-103/12-2/MC

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 2012.05.14, sygn.: IPPB3/423-134/12-3/MC

 7. Dochód uzyskany z dotacji

 

Dotacja na spłatę kredytu przyznaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego” Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Cześć 3 – Dopłaty na częściowe spłaty kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych” podlega opodatkowaniu, ponieważ nie pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

 

Interpretacja podatkowa:

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 2012.03.22, sygnatura: IPPB3/423-1088/11-2/MC

 

 


Data ostatniej aktualizacji: 11.02.13 r.

 


źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antysapmowy
Odśwież