Rozrachunki i rozliczenia http://www.zarzadca.pl/finanse-ksiegowosc/rozrachunki-i-rozliczenia Fri, 10 Jul 2020 05:29:12 +0000 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl portal@zarzadca.pl (zarzadca.pl) http://www.zarzadca.pl/finanse-ksiegowosc/rozrachunki-i-rozliczenia/157-ewidencja-rozrachunkow http://www.zarzadca.pl/finanse-ksiegowosc/rozrachunki-i-rozliczenia/157-ewidencja-rozrachunkow  

Informacja o stanie konta ( kontakt z właścicielami).

 

W celu zapewnienia płynności finansowej we wspólnocie konieczne jest, aby właściciele na bieżąco regulowali należności z tytułu zaliczek miesięcznych, jak również rozliczeń mających miejsce w ciągu roku. W związku z tym, konieczne jest informowanie właścicieli o stanie ich rozrachunków ze wspólnotą, aby nie dopuścić do powstawania zaległości. Informacja taka najczęściej jest przekazywana w formie zawiadomień przy okazji wykonywania rozliczeń takich jak rozliczenia zużyć wody, ciepła. Informacja taka może być przekazywana w postaci kartoteki finansowej, w której ewidencjonowane są obciążenia i wpłaty oraz saldo.

 

 

Poniżej przykład kartoteki właściciela:

 

Warszawa 3.06.2006r.

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Przykładowa 1/1

00-000 Warszawa

 

Marek Kwiatkowski

ul. Przykładowa 1/10

00-000 Warszawa

 

KARTOTEKA FINANSOWA ZA OKRES 01.01.2006-31.05.2006r.
/uwzględnia wyciągi bankowe do 31.05.2006r./

 

Data

Naliczenia

Wpłaty

Saldo narastająco

Stan na 31.12.2005

 

 

0,00

Zaliczka za mc 01

199,98

200,00

0,02

Zaliczka za mc 02

199,98

200,00

0,04

Zaliczka za mc 03

199,98

200,00

0,06

Rozliczenie wody

22,53

 

-22,47

Zaliczka za mc 04

199,98

362,55

140,10

Rozliczenie ciepła

69,23

 

70,87

Zaliczka za mc 05

195,96

100,00

-25,09

 

Stan na 31.05.2006

-25,09

 

KARTOTEKA FINANSOWA FUNDUSZU REMONT.ZA OKRES 01.01.2006-31.05.2006r.

/ uwzględnia wyciągi bankowe do 31.05.2006r./

 

Data

Obciążenia

Wpłacono

Saldo narastająco

Stan na 31.12.2005

 

 

45,80

Naliczenie FR za mc 01

100,50

100,00

45,30

Naliczenie FR za mc 02

100,50

100,00

44,80

Naliczenie FR za mc 03

100,50

 

-55,70

Naliczenie FR za mc 04

100,50

150,00

-6,20

Naliczenie FR za mc 05

100,50

 

-106,70

 

Stan na 31.05.2006

-106,70

 

 

 

Proces windykacji należności.

 

Proces windykacji ma na celu uzyskanie całości zaległości w możliwie najkrótszym czasie i przy   poniesieniu możliwie najmniejszych kosztów. Wspólnota mieszkaniowa może prowadzić windykację poprzez kierowanie do właścicieli zalegających z opłatami upomnień, a następnie wezwań  do zapłaty. W przypadku, gdy właściciel zalega długotrwale z zapłatą należnych opłat wspólnota może skierować sprawę na drogę sądową, gdzie zgodnie z art.16.1 Ustawy o własności wystąpić może o sprzedaż lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

 

 

Analiza stanu rozrachunków i jej wpływ na płynność finansową wspólnoty.

 

Analiza sald właścicieli powinna być prowadzona na bieżąco. Wspólnota powinna mieć określone schematy postępowań, mające na celu uniknięcie powstania zaległości. Prowadząc ewidencję wspólnoty przy pomocy komputera można w łatwy sposób sporządzać zestawienia sald właścicieli zalegających z opłatami, co umożliwia natychmiastową reakcję mającą na celu uregulowanie zaległości. Osoby zalegające z bieżącymi opłatami, gdy zaległości są niewielkie i krótko po terminie płatności powinny otrzymywać upomnienia. W przypadku braku wpłat i rosnących zaległości należałyby rozpocząć proces windykacji.

]]>
forum+2@zarzadca.pl (wsparcie) Rozrachunki, opłaty, rozliczenia
http://www.zarzadca.pl/finanse-ksiegowosc/rozrachunki-i-rozliczenia/147-planowanie-we-wspolnocie-mieszkaniowej http://www.zarzadca.pl/finanse-ksiegowosc/rozrachunki-i-rozliczenia/147-planowanie-we-wspolnocie-mieszkaniowej Plan gospodarczy

 

Art.30 Ustawy o własności lokali zobowiązuje zarząd lub zarządcę do zwołania zebrania ogółu właścicieli co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. Jednym z punktów tego zebrania jest uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu. Projekt planu przygotowywany jest przez zarząd lub zarządcę i po wprowadzeniu ewentualnych zmian zgłoszonych przez właścicieli zatwierdzany jest przez nich na zebraniu lub w trybie mieszanym, tj. Częściowo na zebraniu i w trybie indywidualnego zbierania głosów. Ponieważ na podstawie planu gospodarczego ustalane są na dany rok zaliczki właścicieli, koniecznym jest, aby był on sporządzony w sposób zapewniający pokrycie kosztów wspólnoty. Plan najczęściej tworzony jest poprzez analizę poniesionych kosztów w roku poprzednim, przy czym uwzględnia ewentualny wzrost cen związany z inflacją. Dodatkowo przy jego tworzeniu należy uwzględnić wszystkie koszty, które nie wystąpiły w poprzednim roku, a w bieżącym wspólnota planuje bądź przewiduje ponieść. W planie powinny być uwzględnione również przewidywane przychody z pożytków, jeżeli takie we wspólnocie występują.

 

Tabela z przykładowym planem gospodarczym wspólnoty mieszkaniowej.

 

Wspólnota Mieszkaniowa Poznań 15-01-2007

ul. Przykładowa 1

60-000 Poznań

 

 

PLAN GOSPODARCZY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NA 2007 ROK

 

Powierzchnia użytkowa [m2]: 523,24 Liczba osób: 24

 

 

L.p.

Koszty zarządu nieruchomością wspólną:

Koszty z 2006r.

Planowane koszty w 2007 roku (za rok)

Stawka miesięczna (na 12 miesięcy) [zł/m2]

 

 

 

 

 

1.

Sprzątanie

2160,00

2160,00

0,34

2.

Wynagrodzenie zarządcy

2825,52

2825,50

0,45

3.

Drobne naprawy i awarie

0,00

500,00

0,08

4.

Energia elektryczna

181,39

200,00

0,03

5.

Przeglądy kominiarskie

162,02

170,00

0,03

6.

Przeglądy instalacji gazowej

96,30

100,00

0,02

7.

Przegląd budynku

298,90

 

 

8.

Ubezpieczenie nieruchomości wspólnej

389,81

400,00

0,06

9.

Opłaty bankowe i odsetki

837,00

800,00

0,13

10.

Pozostałe

65,74

200,00

0,03

Razem koszty zarządu

7016,68

7355,50

1,17

 

 

 

 

 

 

Media

 

 

Stawka miesięczna (na 12 miesięcy)

 

 

 

 

 

11.

Wywóz nieczystości stałych [wg liczby osób]

1111,80

1200,00

4,17

12.

Zimna woda i ścieki [ za 1 m3]

 

6300,00

4,91

 

 

 

 

 

 

Fundusz remontowy

 

 

Stawka miesięczna (na 12 miesięcy) [zł/m2]

 

 

 

 

 

13.

Fundusz remontowy (zgodnie z uchwałą o jego utworzeniu)

 

3139,44

0,50

 

Wyznaczenie wysokości zaliczki

 

Na podstawie sporządzonego i zatwierdzonego planu gospodarczego ustalane są miesięczne zaliczki dla poszczególnych właścicieli. Stawki na poszczególne pozycje planu dzielone są na 12 miesięcy, mnożone przez udział każdego z właścicieli dają miesięczną zaliczkę. W szczególnych przypadkach wspólnoty mogą ustalić, że zaliczki wyliczane są w inny sposób, a mianowicie nie proporcjonalnie do udziałów, ale do m2 powierzchni. Sytuacja taka może mieć miejsce wtedy, gdy popełnione zostały błędy przy ustalaniu udziału procentowego poszczególnych właścicieli i w takim wypadku suma udziałów nie daje 100%.
Poza składnikami dotyczącymi zarządu nieruchomością wspólną w skład zaliczki wchodzą również opłaty indywidualne właścicieli, takie jak opłata za wodę , za podgrzanie wody, wywóz nieczystości  oraz ogrzewanie. Opłaty te ustalane są indywidualnie dla poszczególnych właścicieli. Zaliczka na wodę zależna jest od zużycia i określana jest indywidualnie dla każdego lokalu. Zaliczka na pokrycie kosztów ogrzewania najczęściej ustalana jest w przeliczeniu na m2 powierzchni, a na pokrycie kosztów wywozu nieczystości jest proporcjonalnie do liczby osób.
Poniżej pokazany został przykładowy wydruk informacji o zaliczce miesięcznej.
Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną są rozliczane po zakończeniu roku.
Zaliczki na pokrycie kosztów indywidualnych właścicieli, a w szczególności zaliczki na wodę i ciepło, rozliczane są w okresach określonych w regulaminach wspólnot.

]]>
forum+2@zarzadca.pl (wsparcie) Rozrachunki, opłaty, rozliczenia
http://www.zarzadca.pl/finanse-ksiegowosc/rozrachunki-i-rozliczenia/151-rozliczenia-ciepla-we-wspolnocie-mieszkaniowej http://www.zarzadca.pl/finanse-ksiegowosc/rozrachunki-i-rozliczenia/151-rozliczenia-ciepla-we-wspolnocie-mieszkaniowej zarzadcacom@zarzadcacom.home.pl (Zarządca Portal Informacyjny) Rozrachunki, opłaty, rozliczenia http://www.zarzadca.pl/finanse-ksiegowosc/rozrachunki-i-rozliczenia/1533-rozliczenie-rocznej-dzialalnosci-wspolnoty-mieszkaniowej http://www.zarzadca.pl/finanse-ksiegowosc/rozrachunki-i-rozliczenia/1533-rozliczenie-rocznej-dzialalnosci-wspolnoty-mieszkaniowej zarzadcacom@zarzadcacom.home.pl (Zarządca Portal Informacyjny) Rozrachunki, opłaty, rozliczenia