11 lutego (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Finanse księgowośćSprawozdawczość i podatkiSprawozdawczość wspólnoty mieszkaniowej- postawy prawne

Sprawozdawczość wspólnoty mieszkaniowej- postawy prawne

Podstawy prawne

 

Zgodnie z art.22 Ustawy o własności lokali sposób i rodzaj prowadzonej ewidencji pozaksięgowej wspólnoty, a co za tym idzie również wzory sprawozdań, określone są w  odpowiednich uchwałach podjętych przez wspólnotę.

 

Wspólnota może przykładowo uchwalić, że na roczne sprawozdanie finansowe składać się będą:

 

1.Sprawozdanie finansowe wspólnoty.
2.Zestawienie obrotów i sald kont księgowych za dany rok .
3.Bilans na ostatni dzień danego roku.
4.Zestawienie księgowań na kontach kosztowych ( wykaz poszczególnych pozycji kosztów)


Sprawozdanie może przyjąć taką formę w przypadku, gdy ewidencja pozaksięgowa jest prowadzona w postaci zapisów na kontach księgowych. W innym przypadku należy dostosować ją do sposobu prowadzonej ewidencji. Istotne jest, aby roczne sprawozdanie finansowe dostarczało informacji potrzebnych właścicielom do oceny sytuacji finansowej wspólnoty.

 

Sprawozdanie finansowe wspólnoty

 

Poniżej przykład uproszczonego bilansu oraz sprawozdania finansowego wspólnoty, które obrazuje poniesione koszty w podziale na poszczególne rodzaje kosztów. Dostarcza informacji o zaliczkach wniesionych na pokrycie tych kosztów w danym roku, prezentuje wynik finansowy wspólnoty za dany rok. Dodatkowo w sprawozdaniu zawarta jest informacja o:
stanie rachunków bankowych,
zgromadzonych środkach na funduszu remontowy oraz wydatkach pokrytych z tego funduszu,
stanie rozrachunków wspólnoty z dostawcami i odbiorcami,
oraz zbiorcza informacja o nadpłatach i niedopłatach właścicieli.
Sprawozdania tego typu sporządzane są po zakończeniu roku w celu przedstawienia na rocznym zebraniu właścicieli, mogą, a nawet powinny być sporządzane częściej w celu informowania zarządu o bieżącej sytuacji finansowej wspólnoty.

 

 

Bilans wspólnoty mieszkaniowej

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa Warszawa 12.03.2007r.

ul. Przykładowa 1

00-000 Warszawa

 

 

BILANS
/stan na dzień 31.12.2006r./

 

AKTYWA

 

Aktywa trwałe

0,00

I. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

Aktywa obrotowe

15 352,49

I. Należności krótkoterminowe

12 796,96

1. Właścicieli

11 945,54

2. Pozostałe

851,42

II. Inwestycje krótkoterminowe

2 555,53

1. Rachunki bankowe

2 555,53

2. Środki pieniężne w drodze

0,00

III. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

RAZEM AKTYWA

15 352,49

PASYWA

 

Fundusze własne

296,99

I.Wynik finansowy z lat poprzednich

0,00

II. Wynik finansowy

296,99

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

15 055,50

I. Zobowiązania krótkoterminowe

8 051,64

1. Wobec właścicieli

287,93

2. Pozostałe

7 763,71

II. Fundusz remontowy

7 003,86

III. Rozliczenia międzyokresowe bierne i PPO

0,00

1. Długotermonowe

0,00

2. Krótkoterminowe

0,00

VI. Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)

0,00

RAZEM PASYWA

15 352,49

 

 

Sprawozdanie Finansowe

 

 

Warszawa 12.03.2007

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Przykładowa 1

00-000 Warszawa

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2006 ROK
/stan na dzień 31.12.2006r./

 

I. Przychody

48 278,36

w tym:

 

Świadczenia

20 155,16

w tym:

 

1.Wywóz nieczystości stałych

3 932,16

2.Zimna woda i ścieki

16 223,00

Zarząd nieruchomością wspólną

28 123,20

w tym:

 

1.Zaliczki właścicieli na część wspólną

28 123,20

 

 

II.Koszty

47 981,37

w tym:

 

Świadczenia

20 043,50

w tym:

 

1.Opłaty za wywóz nieczystości stałych

3 920,00

2.Woda i ścieki

16 123,50

Koszty zarządu nieruchomością wspólną

27 937,87

w tym:

 

1.Wynagrodzenie administratora

11 160,00

2.Drobne naprawy i awarie

2 478,12

3.Energia elektryczna

1 226,12

4.Koszty przeglądów kominiarskich

1 500,00

5.Koszty przeglądu instalacji gazowej

600,00

6.Sprzątanie

10 560,00

7.Bankowe opłaty i odsetki zapłacone

392,08

8.Pozostałe

21,55

 

 

III Różnica między przychodami i kosztami

296,99

w tym:

 

1.Wywóz nieczystości

12,16

2.Zimna woda i ścieki

99,50

3.Koszty części wspólnej

185,33

 

 

IV Stan rozrachunków i środków pieniężnych

 

w tym:

 

1. Należności

12 796,96

a) w tym należności od Właścicieli

11 945,54

b) pozostałe

851,42

W tym: 1.Dostawca 1 - sprzątanie

126,12

2.Ośrodek Pomocy Społecznej- dodatki mieszk.

725,30

2. Zobowiązania

8 051,64

a) w tym nadpłaty od właścicieli

287,93

b)pozostałe

7 763,71

w tym :

 

- Zarządca

1 286,13

- Dostawca 2- wywóz nieczystości

56,11

- Dostawca 3- dostawy energii elektrycznej

219,35

- Urząd Skarbowy

96,00

- Dostawca 4- remont dachu

3 600,00

- Dostawca 5- woda

2 506,12

3. Stan środków pieniężnych

2 555,53

a) konto bieżące

70,55

b) fundusz remontowy

2 484,98

 

 

V. Fundusz remontowy

 

1. Stan na początek roku

4 347,05

2. Przychody z tyt.naliczeń

15 624,00

3 .Koszty remontów

12 967,19

4. Stan na koniec roku

7 003,86

 Wewnętrzna sprawozdawczość wspólnoty jako narzędzie zarządzania

 

W celu sprawnego i efektywnego zarządzania konieczne jest bieżące analizowanie sytuacji finansowej wspólnoty. Narzędziem umożliwiającym taką analizę są wewnętrzne sprawozdania dostarczane zarządowi. Dane w nich zawarte powinny umożliwić realizację przykładowo takich zadań jak:


1.Nadzór nad realizacją planu: poprzez kontrolę ponoszonych wydatków, a w sytuacji zwiększenia kosztów nie przewidzianych w planie podwyższenie zaliczek.

 

2.Nadzór nad windykacją należności: poprzez kontrolę sald właścicieli na podstawie zestawień sald osób zalegających z opłatami w podziale na ilość miesięcy zalegania, podjęcie odpowiednich kroków, przeprowadzenie odpowiedniej windykacji.

 

3.Nadzór nad rozrachunkami z dostawcami: poprzez kontrolę terminowości zapłat. Opóźnienia w regulowaniu należności mogą skutkować dodatkowymi kosztami w postaci naliczonych odsetek do odcięcia dostaw mediów włącznie.

 

4. Analiza przepływu środków finansowych i odpowiednie inwestowanie nadwyżek. Przykładem takich inwestycji może być zakładanie lokat terminowych ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym.

 

 

Poniżej przedstawiono przykładowe sprawozdania wewnętrzne:

 

Ad.1 Realizacja planu w I kwartale 2006 roku.

 

 

 

Warszawa, 15-03-2006r.

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

ul. Przykładowa 1

00-000 Warszawa

 

 

Wynik za I kwartał 2006r.

( realizacja planu)

 

Typ kosztu

Przychód za I kw.2006

Koszty za I kw.2006

Wynik za I kw.2006

Świadczenia

697,89

697,89

0,00

w tym:

 

 

 

1.Opłaty za wywóz nieczystości stałych

697,89

697,89

0,00

 

 

 

 

Koszty zarządu nieruchomością wspólną

3 475,36

3 106,06

369,30

w tym:

 

 

 

1.Wynagrodzenie administratora

1 527,64

1 527,64

0,00

2.Drobne naprawy i awarie

868,53

900,00

-31,47

3.Energia elektryczna

107,27

100,00

7,27

4.Koszty przeglądów kominiarskich

72,15

0,00

72,15

5.Koszty przeglądu instalacji gazowej

316,95

0,00

316,95

6.Sprzątanie

479,42

479,42

0,00

7.Bankowe opłaty i odsetki zapłacone

98,02

99,00

-0,98

8.Pozostałe

5,39

0,00

5,39

 

Ad.2 Zaległości w opłatach za mieszkania.

...

1. Struktura zaległości

...

2. Wykaz zaległości właścicieli.

...

Ad.3 Wykaz faktur nie zapłaconych dostawcom.

...

 

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

E-Finanse

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl