12 lutego (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Finanse księgowośćSprawozdawczość i podatkiPodatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

 

Na podstawie Ustawy z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Z 2002r nr 9, poz.84 ze zm.) właściciele lokali we wspólnocie są podatnikami podatku od nieruchomości. Podatek ten jest podatkiem lokalnym, który w całości stanowi dochód własny gmin. Stawki podatku ustalają gminy, uwzględniając górne granice stawek, które określa Minister Finansów. Podatek ten opłacany jest indywidualnie przez każdego z właścicieli.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

Wspólnota mieszkaniowa zatrudniająca pracowników na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilnoprawnych staje się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i zobowiązana jest na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do składania deklaracji PIT 4 oraz pobierania zaliczek na podatek dochodowy i przekazywania go do Urzędu Skarbowego.

 

Wspólnota mieszkaniowa od wypłacanych świadczeń na rzecz członka wspólnoty mieszkaniowej nie jest zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednocześnie ma obowiązek sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT - 8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika - zgodnie z art. 42a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast podatnik przychody wykazane w PIT - 8C, winien wykazać w zeznaniu rocznym wraz z innymi przychodami i dochodami uzyskanymi w roku podatkowym, jako przychody z innych źródeł w terminie przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym podatnik osiągnął dochód podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 45 ust. 1 powyższej ustawy.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych

 

 

Wspólnota mieszkaniowa, tak jak każdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, zobowiązana jest do corocznych rozliczeń z fiskusem, dlatego też do dnia 31 marca składa na druku CIT 8 zeznanie podatkowe za poprzedni rok obrachunkowy. Obowiązek ten dotyczy również wspólnoty, która nie osiągnęła dochodu.

Ponadto, wypełnić należy również załącznik CIT 8/ 0, w którym deklaruje sę dochody wolne i zwolnione od podatków,  jest to o tyle istotne, że na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzone zostało zwolnienie przedmiotowe dotyczące dochodów pochodzących z gospodarki mieszkaniowej w części  przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Więcej na temat zwolnień:

http://www.zarzadca.pl/finanse-ksiegowosc/87-podatek-od-osob-prawnych-cit/1435-podatek-dochodowy-od-osob-prawnych---zwolnienia-

 


Podatek od towarów i usług


 

Wspólnota mieszkaniowa może się również zarestrować jako podatnik czynny podatku VAT.

Niemal wszystkie wspólnoty mieszkaniowe to podatnicy podatku od towarów i usług, jednak z powodu zwolnień podmiotowych i przedmiotowych w wyjątkowych przypadkach nabywają z mocy prawa status czynnego podatnika tego podatku. Taka sytuacja może mieć mieć miejsce, gdy obrót z tytułu dostaw mediów czy innych usług, w których wspólnota pośredniczy na rzecz właścicieli lokali użytkowych łącznie z obrotem związanym z dokonywaniem innych opodatkowanych czynności (np. wynajem miejsc pod reklamy, czy pomieszczeń wspólnych) przekroczy w danym roku podatkowym limit uprawniający do zwolnienia podmiotowego.

Więcej na ten temat

http://www.zarzadca.pl/komentarze/1411-podatek-vat-zwolnienia-podmiotowe-i-przedmiotowe-we-wspolnocie-mieszkaniowej

 

Świadczenia ZUS

 

W przypadku, gdy wspólnota mieszkaniowa zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę zobowiązana jest opłacać składki na ubezpieczenie społeczne ( emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pracownik obowiązkowo podlega wymienionym ubezpieczeniom od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku.
Zgodnie z ustawą dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 110, poz. 1256) osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, umowa taka rodzi również obowiązek ubezpieczenia wypadkowego, jeśli praca wykonywana jest w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę. Wykonywanie pracy poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności przez zleceniodawcę wyklucza podleganie przez zleceniobiorcę ubezpieczeniu wypadkowemu. Natomiast ubezpieczeniu chorobowemu zleceniobiorca podlega na zasadzie dobrowolności.

 

Data ostatniej aktualizacji: 15.06.2012 r.

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

E-Finanse

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl