21 lutego (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA POLECANE ARTYKUŁY

Artykuły

 • Przegląd Prasy (0 artykułów )
 • Prasa lokalna (143 artykułów )
 • Prasa ogólnopolska (423 artykułów )
 • Rynek nieruchomości (207 artykułów )
 • Wzory pism sądowych (0 artykułów )

   

  I. Pozwy

  1. Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej:

  - pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

  - pozew o ustalenie nieistnienia lub uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

  - pozew o ustalenie nieistnienia uchwały wspólnoty mieszkaniowej

   

  2.  Dotyczące nieruchomości:

  - pozew o ochronę naruszonego posiadania wspólnoty mieszkaniowej

  - pozew o wydanie nieruchomości - skarga windykacyjna

  - pozew o zobowiązanie do ustanowienia odrębnej własności lokalu

   

  3. Pozostałe pozwy:

  - pozew o nakazanie wydania dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej

   

   

  II. Wnioski w postępowaniu nieprocesowym

  1. Wniosek o ustanowienie zarządcy:

  - wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego (duża wspólnota)

   

  2. Dotyczące spadku:

  - wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

  - wniosek o ustanowienie kuratora spadku

   

  3.  Wnioski o upoważnienie zarządu wspólnoty mieszkaniowej do dokonania czynności przekraczającej zarząd zwykły:

  - wniosek o upoważnienie zarządu wspólnoty mieszkaniowej do dokonania czynności przekraczającej zarząd zwykły

  - wniosek o wyrażenie zgody na remont dachu  (duża wspólnota)

  - wniosek o wyrażenie zgody na remont dachu (mała wspólnota)

   

  4. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

  - wniosek o wyrażenie zgody na przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

   

  5. Wniosek o zniesienie współwłasności:

  - wniosek o zniesienie współwłasności

   

  6. Wniosek o powierzenie wykonania umowy innemu wykonawcy

  - wniosek o powierzenie wykonania umowy innemu wykonawcy

   

   

  III. Formularze sądowe

  1. Postępowanie upominawcze

  - pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym (wypełniony wzór)

  - elektroniczne postępowanie upominawcze

  2. Druki sądowe:

  - pozew

  - odpowiedź na pozew

  - pozew wzajemny

  - pismo zawierające wnioski dowodowe

  - dane uzupełniające stron lub pełnomocników

  - sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty

   


 • Formularze sądowe (1 artykuł )

  Wzory formularzy według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym, zmienionego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2005 r.

  Wzory prosimy drukować dwustronnie

   

 • Wnioski (10 artykułów )
 • Pozwy (9 artykułów )
 • Finanse, księgowość, podatki (0 artykułów )

  Dział poświęcony zagadnieniom dotyczącym gospodarowania finansami we wspólnocie mieszkaniowej.

   

  Najważniejsze tematy związane z księgowością wspólnoty mieszkaniowej:

   

  1. Księgowość wspólnoty mieszkaniowej.
  1.1 Podstawy prawne.
  1.2 Ewidencja księgowa wspólnot.
  - Przykładowy plan kont i jego zastosowanie w ewidencji pozaksięgowej wspólnoty.
  - Przykładowe dekretacje.

   

  2. Rozrachunki, opłaty bieżące i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej.

  2.1 Ewidencja rozrachunków.
  - Informacja o stanie konta.
  - Proces windykacji należności.
  - Analiza stanu rozrachunków i jej wpływ na płynność finansową wspólnoty.
  2.2 Rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej.
  - Rozliczenia wody.
  - Rozliczenia ciepła.
  - Pozostałe rozliczenia, np. wywóz nieczystości stałych.
  - Rozliczenie rocznej działalności wspólnoty.
  2.3 Planowanie we wspólnocie mieszkaniowej.
  - Plan gospodarczy.
  - Wyznaczenie wysokości zaliczki.


  3. Sprawozdawczość wspólnoty mieszkaniowej.
  3.1 Podatki i opłaty lokalne.
  - Podatek dochodowy od osób fizycznych.
  - Podatek dochodowy od osób prawnych.
  - Podatek od towarów i usług.
  - Świadczenia ZUS.
  3.2 Sprawozdawczość wspólnoty mieszkaniowej.
  -
  Podstawy prawne.
  - Sprawozdanie finansowe wspólnoty.
  - Wewnętrzna sprawozdawczość wspólnoty jako narzędzie zarządzania.   

  Wszystkie artykuły z działu finanse, księgowość wspólnoty mieszkaniowej:

  Sprawozdanie finansowe wspólnoty

 • Księgowość wspólnoty mieszkaniowej (2 artykułów )
 • Rozrachunki, opłaty, rozliczenia (4 artykułów )
 • Sprawozdawczość i podatki wspólnoty mieszkaniowej (2 artykułów )
 • Interpretacje ogólne (0 artykułów )
 • Podatek od nieruchomości (3 artykułów )
 • Ewidencja (0 artykułów )
 • Podatek od towarów i usług VAT (1 artykuł )
 • Podatek od osób prawnych CIT (1 artykuł )
 • Sprawozdawczość (0 artykułów )
 • Orzecznictwo NSA (1 artykuł )
 • Orzecznictwo WSA (1 artykuł )
 • Interpretacje indywidualne (14 artykułów )
 • Wzory dokumentów (0 artykułów )
 • Druki (0 artykułów )
 • Akty prawne (0 artykułów )
 • Przegląd prasy (2 artykułów )
 • Podatek akcyzowy (0 artykułów )
 • Dane osobowe (0 artykułów )
 • Dane osobowe (11 artykułów )
 • Dodatki (0 artykułów )
 • Artykuły statyczne, techniczne (11 artykułów )
 • Orzecznictwo, interpretacje, opinie (0 artykułów )
 • Komentarze (603 artykułów )
 • Akty Prawne (0 artykułów )

  Dział zawiera aktualne akty prawne powiązane z nieruchomościami.

   

  Najważniejsze akty prawne:

   

  I. Odrębna własność lokalu:

  1) Ustawa o własności lokali

  2) Kodeks cywilny

  3) Kodeks postępowania cywilnego

  4) Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

  5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  6) Ustawa o gospodarce nieruchomościami

  7) Rozporządzenie w sprawie trybu egzekucji z lokali stanowiących odrębne nieruchomości

  8) Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie

   

   

  II. Zarząd nieruchomością wspólną - pojęcie, zasady sprawowania:

  1) Ustawa o własności lokali

  2) Kodeks cywilny

  3) Kodeks postępowania cywilnego

  4) Ustawa o gospodarce nieruchomościami

   

   

  III. Bieżąca eksploatacja - utrzymanie nieruchomości w należytym stanie:

  1) Prawo budowlane

  2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego

  3) Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

  4) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

  5) Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  6) Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

  7) Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

  8) Rozporządzenie w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości

  9) Rozporządzenie w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach

  10) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych

   

   

  IV. Bieżąca eksploatacja - korzystanie z  usług:

  1)  Prawo energetyczne

  2) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną

  3) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

  4) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

  5) Kodeks cywilny

  6) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

   

   

  V. Sprawozdawczość, finanse:

  1) Ustawa o rachunkowości

  2) Rozporządzenie  w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części

   

   

  VI. Najem lokali:

  1) Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

  2)  Kodeks cywilny

  3) Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie

   

   

  VII. Użytkowanie wieczyste:

  1)  Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

   

   

  VIII. Dofinansowanie

  1)  Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

  2)  Ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

  3)  Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach

  4)  Ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

  5) Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

   

   

  IX.  Spółdzielczość:

  1)  Prawo spółdzielcze

  2)  Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

   

   

  X. Dotacje unijne, fundusze strukturalne

  1) Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (7 artykułów )
 • Prawo Budowlane (12 artykułów )
 • Kodeks Postępowania Cywilnego (90 artykułów )
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (0 artykułów )
 • Kodeks Cywilny (59 artykułów )
 • Dziennik Ustaw (25 artykułów )

  Ten dzial zawiera zbiór najważniejszych ustaw dotyczących nieruchomości.

   

 • Akty wykonawcze (16 artykułów )

  Ten dzial zawiera zbiór najważniejszych aktów wykonawczych dotyczących nieruchomości.

 • Projekty Ustaw (0 artykułów )
 • Kredyty, rachunki bankowe (0 artykułów )
 • Finansowanie wspólnot (0 artykułów )
  {jcomments off}
 • Kredyty (2 artykułów )
 • Prawo (1 artykuł )
 • Orzecznictwo (516 artykułów )
 • Interpretacje podatkowe (118 artykułów )

  Interpretacje organów podatkowych dotyczą zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym

 • Akty prawne (1 artykuł )

  Dział zawiera aktualne akty prawne powiązane z nieruchomościami.

   

  Najważniejsze akty prawne:

   

  I. Odrębna własność lokalu:

  1) Ustawa o własności lokali

  2) Kodeks cywilny

  3) Kodeks postępowania cywilnego

  4) Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

  5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  6) Ustawa o gospodarce nieruchomościami

  7) Rozporządzenie w sprawie trybu egzekucji z lokali stanowiących odrębne nieruchomości

  8) Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie

   

   

  II. Zarząd nieruchomością wspólną - pojęcie, zasady sprawowania:

  1) Ustawa o własności lokali

  2) Kodeks cywilny

  3) Kodeks postępowania cywilnego

  4) Ustawa o gospodarce nieruchomościami

   

   

  III. Bieżąca eksploatacja - utrzymanie nieruchomości w należytym stanie:

  1) Prawo budowlane

  2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego

  3) Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

  4) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

  5) Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  6) Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

  7) Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

  8) Rozporządzenie w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości

  9) Rozporządzenie w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach

  10) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych

   

   

  IV. Bieżąca eksploatacja - korzystanie z  usług:

  1)  Prawo energetyczne

  2) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną

  3) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

  4) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

  5) Kodeks cywilny

  6) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

   

   

  V. Sprawozdawczość, finanse:

  1) Ustawa o rachunkowości

  2) Rozporządzenie  w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części

   

   

  VI. Najem lokali:

  1) Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

  2)  Kodeks cywilny

  3) Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie

   

   

  VII. Użytkowanie wieczyste:

  1)  Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

   

   

  VIII. Dofinansowanie

  1)  Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

  2)  Ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

  3)  Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach

  4)  Ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

  5) Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

   

   

  IX.  Spółdzielczość:

  1)  Prawo spółdzielcze

  2)  Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

   

   

  X. Dotacje unijne, fundusze strukturalne

  1) Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 • Pytania i odpowiedzi (0 artykułów )

  Odpowiedzi na pytania czytelników:

  I. PRAWO:

  1. Zmarła właścicielka lokalu, była to osoba samotna, nie miała dzieci, ani rodziny, nie znamy jej spadkobierców. Nikt nie interesuje się mieszkaniem, które stoi puste, nie reguluje za nie należności.

  2. Dwa lata temu zmarł właściciel lokalu. Właściciel ten zalegał wspólnocie z zapłatą należnych od niego opłat, po jego śmierci również nikt nie reguluje należności. Wiemy, że pozostawił dwoje pełnoletnich dzieci...

  3. Zrezygnowałam z członkostwa w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej. Obecnie zarząd działa w trzyosobowym, nowym składzie. Wielokrotnie zwracałam się do jego członków o przejęcie ode mnie dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej...

  4. Mam problem z zarządem wspólnoty mieszkaniowej, której jestem członkiem. Wystosowałem do kilka pism w sprawie gospodarki finansowej, na które nie otrzymałem odpowiedzi...

  5. Trzy lata temu zmarł właściciel lokalu, jego spadkobiercy mieszkają w tym mieszkaniu, wnoszą zaliczki na koszty zarządu, jednak nie przeprowadzili postępowania spadkowego...

  6. Jestem członkiem tzw. dużej wspólnoty mieszkaniowej. W 2009 roku właściciele lokali podjęli uchwałę wyrażającą zgodę na przeprowadzenie przeze mnie adaptacji strychu (część wspólna) i przyłączenie go do mieszkania . W związku z tym podjąłem starania związane z przygotowaniem inwestycji, zleciłem opracowanie dokumentacji. Moi sąsiedzi zmienili jednak zdanie...

  7. Jestem członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej. W grudniu 2008 roku wspólnota udzieliła adwokatowi prowadzenie sprawy o zapłatę przeciwko właścicielowi, który nie reguluje swoich należności. Adwokat wniósł pozew, sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jednak dłużnik się odwołał...

   

  II. Księgowość

   

  1. Jesteśmy nowopowstałą wspólnotą, lokale wyodrębniane są sukcesywnie, deweloper nie sprzedał jeszcze wszystkich mieszkań. Mamy własny zarząd, rachunek bankowy, NIP i nr Regon, podjęliśmy uchwałę w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji pozaksięgowej. Deweloper jako właściciel lokali niewyodrębnionych zwrócił się do zarządu...

   

   

 • Prawo (77 artykułów )
 • Księgowość (12 artykułów )
 • Techniczne (15 artykułów )
 • Nieruchomość wspólna (0 artykułów )
 • Jak sprzedać nieruchomość wspólną (11 artykułów )
 • Partnerzy serwisu (0 artykułów )

   

   

  Stowarzyszenie Kominy Polskie  

  Stowarzyszenie "Kominy Polskie" jest ogólnopolską organizacją non profit. Powstało w 1999 roku z inicjatywy czołowych producentów wyrobów kominowych. Podstawowym celem SKP jest popularyzacja wiedzy o bezpiecznym i skutecznym odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych.

   

  Adres siedziby: Stowarzyszenie "Kominy Polskie"
  ul. Wzgórze 4
  43-300 Bielsko-Biała

   

   

   

 • Dotacje dla wspólnot (0 artykułów )

   

  DOFINANSOWANIE ZABYTKÓW


  Dotacje Miejskiego Konserwatora Zabytków

   

   


   

  DOFINANSOWANIE INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH

  dofinansowanie inwestycji proekologicznych

   

   


   

   

  TERMOMODERNIZACJA

  termomodernizacja

   

   


   

   

  DOTACJE UNIJNE

  Dotacje unijne

 • Dotacje unijne (14 artykułów )
  Dotacje unijne
 • Dofinansowanie zabytków (5 artykułów )
  Dotacje Miejskiego Konserwatora Zabytków
 • Dofinansowanie inwestycji proekologicznych (1 artykuł )
  dofinansowanie inwestycji proekologicznych
 • Termomodernizacja (1 artykuł )
  Termomodernizacja
 • ZZN (0 artykułów )

  Zespół Zarządców

  Nieruchomości WAM Sp. z o.o.

  ul. Wolnej Wszechnicy 5

  02-097 Warszawa


  Pokaż na mapie

   

  Zespół Zarządców

  Nieruchomości WAM Sp. z o.o.

   

  tel.: (22) 572 55 70

  fax: (22) 659 27 77

  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  www.zzn.pl

  Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o.

  {jcomments off}
   

  Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o

  ul. Wolnej Wszechnicy 5

  02-097 Warszawa


  Pokaż na mapie

  www.zzn.pl

   

  Zespół Zarządców

  Nieruchomości WAM Sp. z o.o.

   

  tel.: (22) 572 55 70

  fax: (22) 659 27 77

  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Zespół Zarządców Nieruchomości

  Wyszukiwarka oddziałów ZZN na terenie Polski
  Kliknij w miasto na poniższej mapce.

  Wyszukiwarka oddziałów ZZN na terenie Polski

   

   

   

   

   

 • ZZN (17 artykułów )
 • Czaty (0 artykułów )
 • Czaty (2 artykułów )
  Ładuje ...
  Województwo Miejscowość Ulica Oddział/biuro Telefon Fax e-mail
  Dolnośląskie Wrocław Słowicza 16 oddział Wrocław (71) 765 29 62 (71) 765 48 67 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Dolnośląskie Oleśnica Krzywoustego 10 biuro oddziału Wrocław (71) 793 90 43 (71) 793 90 43 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Dolnośląskie Jelenia Góra Obrońców Pokoju 26A biuro oddziału Wrocław (75) 641 40 40 (75) 641 40 35 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Dolnośląskie Brzeg Jana Pawła II 2 biuro oddziału Wrocław (77) 416 92 76 (77) 416 92 76 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Dolnośląskie Kłodzko Rodzinna 94 biuro oddziału Wrocław 693 080 128 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Dolnośląskie Lwówek Śląski Szkolna 9 biuro oddziału Wrocław (75) 782 24 23 (75) 782 24 23 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Dolnośląskie Głogów Obrońców Pokoju 15b biuro oddziału Zielona Góra (76) 835 05 19 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Dolnośląskie Świętoszów Kwiatowa 1 biuro oddziału Zielona Góra 607 307 034 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Kujawsko-pomorskie Bydgoszcz Gdańska 147 G oddział Bydgoszcz (52) 551 14 11 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Kujawsko-pomorskie Bydgoszcz - Osiedle Fordon Wolna 1 biuro oddziału Bydgoszcz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Kujawsko-pomorskie Toruń Szosa Lubicka 2 oddział Toruń (56) 658 61 74, (56) 658 61 90 (56) 658 61 90 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Kujawsko-pomorskie Brodnica Sienkiewicza 1 biuro oddziału Toruń (56) 498 35 93 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Kujawsko-pomorskie Grudziądz Chełmińska 115 p. II biuro oddziału Toruń (56) 461 04 33 (56) 461 04 32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Kujawsko-pomorskie Inowrocław Błonie 6 biuro oddziału Toruń (52) 357 76 67 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Kujawsko-pomorskie Włocławek Żytnia 75 m.31 biuro oddziału Toruń (54) 233 70 44 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Lubelskie Lublin Łęczyńska 1 oddział Lublin (81) 746 46 30, (81) 746 46 31, (81) 746 46 34 (81) 746 46 30, (81) 746 46 31, (81) 746 46 34 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Lubelskie Biała Podlaska Asnyka 4/2 biuro oddziału Lublin (83) 311 31 58 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Lubelskie Chełm Lubelska 139A biuro oddziału Lublin (82) 564 37 13 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Lubelskie Dęblin os. Lotnisko 302 biuro oddziału Lublin (81) 880 01 14 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Lubelskie Hrubieszów Dwernickiego 64/1 biuro oddziału Lublin (84) 697 12 44 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Lubelskie Puławy Cichockiego 4/4 biuro oddziału Lublin (81) 886 30 23 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Lubelskie Zamość Koszary 12 biuro oddziału Lublin (84) 638 42 95 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Lubuskie Gorzów Wielkopolski Chopina 52 oddział Gorzów Wielkopolski (95) 722 72 67 (95) 722 72 67 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Lubuskie Kostrzyn nad Odrą os. Słowiańskie 14/7 biuro oddziału Gorzów Wielkopolski (95) 752 18 11 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Lubuskie Międzyrzecz W. Polskiego 22 biuro oddziału Gorzów Wielkopolski (95) 742 09 12 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Lubuskie Skwierzyna os. LWP 1F/12 biuro oddziału Gorzów Wielkopolski (95) 717 29 20 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Lubuskie Słubice Pl. Przyjaźni 25/3 biuro oddziału Gorzów Wielkopolski (95) 758 03 53 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Lubuskie Wędrzyn Blok 9/1 biuro oddziału Gorzów Wielkopolski (95) 755 92 19 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Lubuskie Witnica Sikorskiego 17/2 biuro oddziału Gorzów Wielkopolski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Lubuskie Zielona Góra Sulechowska 4A oddział Zielona Góra (68) 453 67 51 (68) 453 67 24 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Lubuskie Babimost Konstytucji 3 maja 8/2 biuro oddziału Zielona Góra (68) 351 24 17 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Lubuskie Czerwieńsk Graniczna 14 biuro oddziału Zielona Góra (68) 454 94 25 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Lubuskie Gubin Słoneczna 9 biuro oddziału Zielona Góra (68) 455 67 48 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Lubuskie Kożuchów Kościuszki 15 biuro oddziału Zielona Góra (68) 459 96 95 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Lubuskie Krosno Odrzańskie Poznańska 9 biuro oddziału Zielona Góra (68) 383 41 93 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Lubuskie Sulechów Osiedle Zacisze 6 biuro oddziału Zielona Góra (68) 385 69 34 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Lubuskie Żagań Mickiewicza 1 biuro oddziału Zielona Góra (68) 457 33 63 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Lódzkie Nowy Glinnik Nowy Glinnik 3a/11 biuro oddziału Kraków (44) 712 36 40 (44) 712 36 40 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Lódzkie Łódź Brzeźna 3 oddział Łódź (42) 254 05 69 Sekretariat, (42) 254 05 63 Dz. Administrac., (42) 254 05 67, (42) 254 05 40, (42) 254 05 42 Dział Techniczny, (42) 254 05 43, (42) 254 05 62, (42) 254 05 61 Dział Księgowy, (42) 254 05 64 (42) 254 05 60 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Lódzkie Leźnica Wielka os. Wojskowe bl. 9/1 biuro oddziału Łódź 693 080 474, (42) 25 40 567 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Lódzkie Łask Pułaskiego 1 biuro oddziału Łódź (42) 254 05 40, 693 080 767 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Małopolskie Kraków Montelupich 3 oddział Kraków (12) 290 66 02, (12) 290 66 03, (12) 290 66 04, (12) 455 48 73 (12) 290 66 01 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Małopolskie Tarnów Konarskiego 4 biuro oddziału Kraków (14) 627-36-56 (14) 621-01-30 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Mazowieckie Grójec Piłsudskiego 78 biuro oddziału Lublin (48) 664 46 63 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Mazowieckie Nowe Miasto nad Pilicą Tomaszowska 42/26/17 biuro oddziału Lublin (48) 674 20 52 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Mazowieckie Radom os. Kusocińskiego 19 biuro oddziału Lublin (48) 360 81 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Mazowieckie Nowy Dwór Mazowiecki Paderewskiego 3a oddział Nowy Dwór Mazowiecki (22) 775 29 88, (22) 775 25 81 (22) 775 25 81 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Mazowieckie Białobrzegi Os. Wojskowe Paw. 108 biuro oddziału Nowy Dwór Mazowiecki (22) 793 32 92, (22) 793 70 50 (22) 793 70 50 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Mazowieckie Ciechanów 11 Pułku Ułanów Leg. 5 biuro oddziału Nowy Dwór Mazowiecki (23) 672 94 00 (23) 672 94 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Mazowieckie Legionowo Zegrzyńska 45A biuro oddziału Nowy Dwór Mazowiecki (22) 772 70 61 (22) 772 70 61 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Mazowieckie Modlin Malewicza 117 biuro oddziału Nowy Dwór Mazowiecki (22) 713 13 05, (22) 713 12 18 (22) 713 12 18 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Mazowieckie Przasnysz Wojskowa 11 biuro oddziału Nowy Dwór Mazowiecki (29) 752 29 32 (29) 752 29 32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Mazowieckie Sochaczew Lotników 1 biuro oddziału Nowy Dwór Mazowiecki (46) 811-18-56, (46) 862 95 63 (46) 862-95-63 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Mazowieckie Płock Sportowa 1kl. I biuro oddziału Toruń Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Mazowieckie Warszawa-Wschód Ostrobramska 101a oddział Warszawa-Wschód (22) 379 65 52, (22) 379 65 51, (22) 123 90 50 Infolinia (22) 379 65 50 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Mazowieckie Mińsk Mazowiecki Warszawska 250/96 biuro oddziału Warszawa-Wschód (25) 759 00 38 (25) 759 00 38 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Mazowieckie Warszawa Praga Południe Złotej Wilgi 8 biuro oddziału Warszawa-Wschód (22) 673 88 71, (22) 672 01 81 (22) 672 01 81 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Mazowieckie Warszawa Praga Północ Smoleńska 79 biuro oddziału Warszawa-Wschód (22) 465 22 60 (22) 465 22 60 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Mazowieckie Warszawa Rembertów Czerwonych Beretów 6 biuro oddziału Warszawa-Wschód (22) 611 99 01 (22) 611 99 01 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Mazowieckie Warszawa Tarchomin Portowa 7A biuro oddziału Warszawa-Wschód (22) 814 19 81 (22) 814 19 81 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Mazowieckie Warszawa Wesoła pl. Wojska Polskiego 138 lok. 11 biuro oddziału Warszawa-Wschód (22) 773 52 47 (22) 773 52 47 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Mazowieckie Zielonka Wyszyńskiego 7 bud.11 biuro oddziału Warszawa-Wschód (22) 771 86 66 (22) 771 86 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Mazowieckie Warszawa-Zachód Puławska 14 oddział Warszawa-Zachód (22) 825 10 91, (22) 825 37 75 (22) 825 37 75 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Mazowieckie Warszawa ul. Wolność Wolność 2 biuro oddziału Warszawa-Zachód (22) 636 42 06, (22) 636 63 78 (22) 636 63 78 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Mazowieckie Warszawa ul. Powstańców Śląskich Powstańców Śląskich 44 biuro oddziału Warszawa-Zachód (22) 861 50 96, (22) 861 50 51 (22) 861 50 96 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Mazowieckie Warszawa 17 stycznia 48 oddział Energetyki Cieplnej (22) 890 87 30 (22) 890 87 30 wew. 36 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Opolskie Opole Katowicka 39 biuro oddziału Wrocław (77) 442 40 28 (77) 442 40 28 w 19 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Podkarpackie Rzeszów gen. J. Kustronia 9A oddział Rzeszów (17) 854 76 70, (17) 853 40 81 (17) 854 76 70 w.61 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Podkarpackie Jarosław Głowackiego 24 biuro oddziału Rzeszów (16) 623 03 94 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Podkarpackie Przemyśl I Armii W. Polskiego 5A biuro oddziału Rzeszów (16) 675 00 78 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Podlaskie Białystok Lipowa 35A oddział Białystok (85) 746 06 44, (85) 746 06 46, (85) 742 32 45 (85) 746 06 44, (85) 746 06 46, (85) 742 32 45 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Podlaskie Komorowo Kościelna 6/1 biuro oddziału Białystok (29) 644 09 34, 693 080 898 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Pomorskie Gdynia Zygmunta Augusta 2 oddział Trójmiasto (58) 781 66 16 Sekretariat, (58) 781 66 15 księgowość WM, (58) 781 41 22 księgowość Skarbu Państwa, 691 742 827 Zarządca - Gdynia i Gdańsk, 691 740 898 Administrator - obsługa Skarbu Państwa, (58) 782 24 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Pomorskie Hel Steyera 8C/1 biuro oddziału Trójmiasto (58) 674 37 39 Biuro, 691 743 769 Administrator (58) 674 37 39 Biuro Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Pomorskie Pruszcz Gdański Żwirki i Wigury 2 biuro oddziału Trójmiasto (58) 773 35 91 Biuro, 691 476 172 Administrator Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Pomorskie Słupsk Bohaterów Westerplatte 64 oddział Słupsk (59) 842 83 99, (59) 842 83 99 wew. 40, (59) 840 13 23, (59) 842 83 99, 693 080 222 (59) 842 83 99 wew. 40 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Pomorskie Czarne Świerczewskiego 7 biuro oddziału Słupsk (59) 833 24 65, 467736 po linii wojskowej, 691 476 176 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Pomorskie Redzikowo Redzikowo 20 biuro oddziału Słupsk 663 964 549 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Pomorskie Siemirowice Osiedle Na Skarpie 14/10 biuro oddziału Słupsk (59) 861 35 95, 691 476 173 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Pomorskie Ustka Kopernika 14 biuro oddziału Słupsk (59) 814 62 22, 693 080 535 (59) 814 62 22 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Sląskie Częstochowa Al. NMP 61 biuro oddziału Kraków (34) 374 04 52, (34) 374 04 53, 693 080 355, 693 080 350 (34) 374 04 54 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Sląskie Tarnowskie Góry Sobieskiego 2B biuro oddziału Kraków 661 611 475 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Sląskie Lubliniec 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 3 biuro oddziału Kraków (34) 356 11 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Sląskie Mierzęcice os. Wojskowe 31/21 biuro oddziału Kraków (32) 380 12 90 (32) 380 12 90 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Sląskie Gliwice Okopowa 2A oddział Śląsk (32) 231 56 53, (32) 231 64 33, (32) 238 99 01 (32) 238 99 01 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Swiętokrzyskie Kielce Paderewskiego 14 biuro oddziału Kraków (41) 345-31-74 (41) 346-11-03 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Warmińsko-mazurskie Giżycko Olsztyńska 10A oddział Giżycko (87) 428 56 39 (87) 428 38 40 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Warmińsko-mazurskie Bemowo Piskie Kętrzyńskiego 174/26 biuro oddziału Giżycko (87) 425 83 83 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Warmińsko-mazurskie Ełk Mickiewicza 20 / Dom Rzemiosła biuro oddziału Giżycko (87) 621 39 61 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Warmińsko-mazurskie Gołdap Wolności 8 biuro oddziału Giżycko (87) 615 32 66 (87) 615 32 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Warmińsko-mazurskie Mrągowo Warszawska 43 biuro oddziału Giżycko (89) 741 77 64 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Warmińsko-mazurskie Orzysz Wojska Polskiego 17A biuro oddziału Giżycko (87) 423 84 64 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Warmińsko-mazurskie Węgorzewo Jana Pawła II 6 biuro oddziału Giżycko (87) 428 56 39 (87) 428 38 40 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Warmińsko-mazurskie Olecko Kolejowa 31/21 biuro oddziału Giżycko (87) 520 13 95 (87) 520 13 95 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Warmińsko-mazurskie Olsztyn Kasprowicza 1 oddział Olsztyn (89) 535 67 60 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Warmińsko-mazurskie Bartoszyce Poniatowskiego 8/1 biuro oddziału Olsztyn (89) 762 03 26 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Warmińsko-mazurskie Braniewo Grota Roweckiego 14 biuro oddziału Olsztyn (55) 235 40 75 (55) 235 40 75 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Warmińsko-mazurskie Elbląg Kosynierów Gdyńskich 54B; I piętro biuro oddziału Olsztyn (55) 235 47 73, (55) 235 16 24 (55) 235 47 73 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Warmińsko-mazurskie Lidzbark Warmiński Prosta 11/1 biuro oddziału Olsztyn (89) 767 02 26 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Warmińsko-mazurskie Morąg Al. Wojska Polskiego 33 biuro oddziału Olsztyn (89) 757 76 25 (89) 757 76 25 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Warmińsko-mazurskie Ostróda Żeromskiego 2/1 biuro oddziału Olsztyn (89) 646 20 44 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Warmińsko-mazurskie Szczytno Warszawska 6/4 biuro oddziału Olsztyn (89) 624 13 15 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Wielkopolskie Piła Okrzei 18 biuro oddziału Bydgoszcz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Wielkopolskie Poznań Jana Henryka Dąbrowskiego 30A oddział Poznań (61) 847 09 54 (61) 847 09 30 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Wielkopolskie Ostrów Wielkopolski Piłsudskiego 53/3 biuro oddziału Poznań (62) 735 12 72 (62) 735 12 72 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Wielkopolskie Poznań-Głuszyna Głuszyna 263/11 biuro oddziału Poznań (61) 878 86 11 (61) 878 86 11 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Zachodniopomorskie Koszalin Szczecińska 42 I piętro oddział Koszalin (94) 348 26 32 Sekretariat, (94) 348 26 23, (94) 348 26 24 Administracja, (94) 348 26 21, (94) 348 26 22 Dział Techniczny, (94) 348 26 29 Zarządca (94) 348 26 40 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Zachodniopomorskie Choszczno Wolności 1 biuro oddziału Koszalin (95) 765 75 44, 693 080 997 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Zachodniopomorskie Goleniów Szczecińska 8 (I pietro) biuro oddziału Koszalin (91) 407 14 95, 693 080 750 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Zachodniopomorskie Gryfice Sportowa 16 biuro oddziału Koszalin (91) 384 41 08, 693 080 896 (91) 384 41 08 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Zachodniopomorskie Kołobrzeg Artyleryjska 1 biuro oddziału Koszalin (94) 354 80 37, 693 080 413 (94) 354 80 37 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Zachodniopomorskie Mirosławiec Oś. XXX-lecia LLP 4/7 biuro oddziału Koszalin (67) 357 12 03, (67) 250 09 69, 693 080 708 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Zachodniopomorskie Mrzeżyno Słoneczna 35 biuro oddziału Koszalin (91) 386 66 31, 693 080 493 (91) 386 66 31 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Zachodniopomorskie Nowogard Wojska Polskiego 3, pokój 115 biuro oddziału Koszalin (91) 392 08 91 w.215 (91) 392 08 91 w.211 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Zachodniopomorskie Oleszno Główna 3 biuro oddziału Koszalin (94) 367 41 05, 639 080 606 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Zachodniopomorskie Rosnowo Rosnowo 3 biuro oddziału Koszalin (94) 316 41 85 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Zachodniopomorskie Stargard Szczeciński 11-go Listopada 37 biuro oddziału Koszalin 693 080 600 dział techniczny, 693 080 688 zarządca, (91) 577 79 81, (91) 577 79 82 administracja, (91) 351 03 26, (91) 351 03 27 księgowość, (91) 573 48 84 dział techniczny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Zachodniopomorskie Szczecinek Boh. Warszawy 31-35, p.210 biuro oddziału Koszalin (94) 374 01 72, 693 080 732 (94) 374 01 72 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Zachodniopomorskie Świdwin Żwirki i Wigury 3 biuro oddziału Koszalin (94) 365 25 55, 693 080 895 Administracja, (94) 365 25 52 Dział Techniczny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Zachodniopomorskie Trzebiatów Zagórska 12 biuro oddziału Koszalin (91) 387 07 17, 693 080 486 (91) 387 07 17 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Zachodniopomorskie Wałcz Wojska Polskiego 56 biuro oddziału Koszalin (67) 250 09 69, 693 080 686 (67) 250 88 60 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Zachodniopomorskie Złocieniec Kosynierów 3 biuro oddziału Koszalin (94) 367 01 53, 693 080 606 (94) 367 01 53 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Zachodniopomorskie Darłowo Sowińskiego 6 biuro oddziału Słupsk (94) 314 39 79, 724 88 00 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Zachodniopomorskie Szczecin Dworcowa 2 oddział Szczecin (91) 812 87 72 (91) 812 87 72 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Zachodniopomorskie Dziwnów Kochanowskiego 8 biuro oddziału Szczecin (91) 381 37 26 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Zachodniopomorskie Szczecin ul. Czackiego Czackiego 3A, III p., pok.:36, 37, 38 biuro oddziału Szczecin (91) 812 93 46, (91) 812 93 47 (91) 812 93 47 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Zachodniopomorskie Szczecin ul. Jasna Jasna 78 biuro oddziału Szczecin (91) 464 08 48 (91) 464 08 49 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Zachodniopomorskie Szczecin ul. Romera Romera 14 biuro oddziału Szczecin (91) 812 91 52, (91) 812 91 53, (91) 812 91 54 (91) 812 91 53 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Zachodniopomorskie Świnoujście Wybrzeże Władysława IV 12 biuro oddziału Szczecin (91) 321 93 36, (91) 321 93 48 księgowość, (91) 322 38 12 Administrator Skarbu Państwa, (91) 322 38 14 techniczny (91) 321 93 36 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • ABC wspólnoty mieszkaniowej (0 artykułów )
 • ABC wspólnoty mieszkaniowej (19 artykułów )

  Niniejszy dział zawiera podstawowe pojęcia i definicje związane ze wspólnotą mieszkaniową i jej zarządzaniem.

 • Quizy (0 artykułów )
 • Quizy (1 artykuł )
 • Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej i zarządcy (0 artykułów )
 • Ubezpieczenie OC wspólnoty mieszkaniowej (1 artykuł )
 • Uncategorised (4 artykułów )