21 kwietnia (sobota)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA POLECANE ARTYKUŁY

Artykuły

 • Nieruchomości (0 artykułów )
 • Zarządzanie nieruchomościami (169 artykułów )
 • Obrót nieruchomościami (440 artykułów )
 • Rynek nieruchomości (228 artykułów )
 • Wzory pism sądowych (0 artykułów )

   

  I. Pozwy

  1. Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej:

  - pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

  - pozew o ustalenie nieistnienia lub uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

  - pozew o ustalenie nieistnienia uchwały wspólnoty mieszkaniowej

   

  2.  Dotyczące nieruchomości:

  - pozew o ochronę naruszonego posiadania wspólnoty mieszkaniowej

  - pozew o wydanie nieruchomości - skarga windykacyjna

  - pozew o zobowiązanie do ustanowienia odrębnej własności lokalu

   

  3. Pozostałe pozwy:

  - pozew o nakazanie wydania dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej

   

   

  II. Wnioski w postępowaniu nieprocesowym

  1. Wniosek o ustanowienie zarządcy:

  - wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego (duża wspólnota)

   

  2. Dotyczące spadku:

  - wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

  - wniosek o ustanowienie kuratora spadku

   

  3.  Wnioski o upoważnienie zarządu wspólnoty mieszkaniowej do dokonania czynności przekraczającej zarząd zwykły:

  - wniosek o upoważnienie zarządu wspólnoty mieszkaniowej do dokonania czynności przekraczającej zarząd zwykły

  - wniosek o wyrażenie zgody na remont dachu  (duża wspólnota)

  - wniosek o wyrażenie zgody na remont dachu (mała wspólnota)

   

  4. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

  - wniosek o wyrażenie zgody na przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

   

  5. Wniosek o zniesienie współwłasności:

  - wniosek o zniesienie współwłasności

   

  6. Wniosek o powierzenie wykonania umowy innemu wykonawcy

  - wniosek o powierzenie wykonania umowy innemu wykonawcy

   

   

  III. Formularze sądowe

  1. Postępowanie upominawcze

  - pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym (wypełniony wzór)

  - elektroniczne postępowanie upominawcze

  2. Druki sądowe:

  - pozew

  - odpowiedź na pozew

  - pozew wzajemny

  - pismo zawierające wnioski dowodowe

  - dane uzupełniające stron lub pełnomocników

  - sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty

   


 • Formularze sądowe (1 artykuł )

  Wzory formularzy według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym, zmienionego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2005 r.

  Wzory prosimy drukować dwustronnie

   

 • Wnioski (11 artykułów )
 • Pozwy (9 artykułów )
 • Finanse, księgowość, podatki (0 artykułów )

  Dział poświęcony zagadnieniom dotyczącym gospodarowania finansami we wspólnocie mieszkaniowej.

   

  Najważniejsze tematy związane z księgowością wspólnoty mieszkaniowej:

   

  1. Księgowość wspólnoty mieszkaniowej.
  1.1 Podstawy prawne.
  1.2 Ewidencja księgowa wspólnot.
  - Przykładowy plan kont i jego zastosowanie w ewidencji pozaksięgowej wspólnoty.
  - Przykładowe dekretacje.

   

  2. Rozrachunki, opłaty bieżące i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej.

  2.1 Ewidencja rozrachunków.
  - Informacja o stanie konta.
  - Proces windykacji należności.
  - Analiza stanu rozrachunków i jej wpływ na płynność finansową wspólnoty.
  2.2 Rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej.
  - Rozliczenia wody.
  - Rozliczenia ciepła.
  - Pozostałe rozliczenia, np. wywóz nieczystości stałych.
  - Rozliczenie rocznej działalności wspólnoty.
  2.3 Planowanie we wspólnocie mieszkaniowej.
  - Plan gospodarczy.
  - Wyznaczenie wysokości zaliczki.


  3. Sprawozdawczość wspólnoty mieszkaniowej.
  3.1 Podatki i opłaty lokalne.
  - Podatek dochodowy od osób fizycznych.
  - Podatek dochodowy od osób prawnych.
  - Podatek od towarów i usług.
  - Świadczenia ZUS.
  3.2 Sprawozdawczość wspólnoty mieszkaniowej.
  -
  Podstawy prawne.
  - Sprawozdanie finansowe wspólnoty.
  - Wewnętrzna sprawozdawczość wspólnoty jako narzędzie zarządzania.   

  Wszystkie artykuły z działu finanse, księgowość wspólnoty mieszkaniowej:

  Sprawozdanie finansowe wspólnoty

 • Księgowość wspólnoty mieszkaniowej (2 artykułów )
 • Rozrachunki, opłaty, rozliczenia (4 artykułów )
 • Sprawozdawczość i podatki wspólnoty mieszkaniowej (3 artykułów )
 • Interpretacje ogólne (0 artykułów )
 • Podatek od nieruchomości (3 artykułów )
 • Ewidencja (0 artykułów )
 • Podatek od towarów i usług VAT (1 artykuł )
 • Podatek od osób prawnych CIT (1 artykuł )
 • Sprawozdawczość (0 artykułów )
 • Orzecznictwo NSA (2 artykułów )
 • Orzecznictwo WSA (1 artykuł )
 • Interpretacje indywidualne (16 artykułów )
 • Wzory dokumentów (0 artykułów )
 • Druki (0 artykułów )
 • Akty prawne (0 artykułów )
 • Przegląd (2 artykułów )
 • Podatek akcyzowy (0 artykułów )
 • Dane osobowe (0 artykułów )
 • Dane osobowe (11 artykułów )
 • Dodatki (0 artykułów )
 • Artykuły statyczne, techniczne (11 artykułów )
 • Orzecznictwo, interpretacje, opinie (0 artykułów )
 • Komentarze (609 artykułów )
 • Akty Prawne (0 artykułów )

  Dział zawiera aktualne akty prawne powiązane z nieruchomościami.

   

  Najważniejsze akty prawne:

   

  I. Odrębna własność lokalu:

  1) Ustawa o własności lokali

  2) Kodeks cywilny

  3) Kodeks postępowania cywilnego

  4) Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

  5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  6) Ustawa o gospodarce nieruchomościami

  7) Rozporządzenie w sprawie trybu egzekucji z lokali stanowiących odrębne nieruchomości

  8) Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie

   

   

  II. Zarząd nieruchomością wspólną - pojęcie, zasady sprawowania:

  1) Ustawa o własności lokali

  2) Kodeks cywilny

  3) Kodeks postępowania cywilnego

  4) Ustawa o gospodarce nieruchomościami

   

   

  III. Bieżąca eksploatacja - utrzymanie nieruchomości w należytym stanie:

  1) Prawo budowlane

  2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego

  3) Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

  4) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

  5) Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  6) Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

  7) Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

  8) Rozporządzenie w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości

  9) Rozporządzenie w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach

  10) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych

   

   

  IV. Bieżąca eksploatacja - korzystanie z  usług:

  1)  Prawo energetyczne

  2) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną

  3) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

  4) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

  5) Kodeks cywilny

  6) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

   

   

  V. Sprawozdawczość, finanse:

  1) Ustawa o rachunkowości

  2) Rozporządzenie  w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części

   

   

  VI. Najem lokali:

  1) Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

  2)  Kodeks cywilny

  3) Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie

   

   

  VII. Użytkowanie wieczyste:

  1)  Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

   

   

  VIII. Dofinansowanie

  1)  Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

  2)  Ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

  3)  Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach

  4)  Ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

  5) Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

   

   

  IX.  Spółdzielczość:

  1)  Prawo spółdzielcze

  2)  Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

   

   

  X. Dotacje unijne, fundusze strukturalne

  1) Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (7 artykułów )
 • Prawo Budowlane (12 artykułów )
 • Kodeks Postępowania Cywilnego (90 artykułów )
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (0 artykułów )
 • Kodeks Cywilny (59 artykułów )
 • Dziennik Ustaw (26 artykułów )

  Ten dzial zawiera zbiór najważniejszych ustaw dotyczących nieruchomości.

   

 • Akty wykonawcze (16 artykułów )

  Ten dzial zawiera zbiór najważniejszych aktów wykonawczych dotyczących nieruchomości.

 • Projekty Ustaw (0 artykułów )
 • Kredyty, rachunki bankowe (0 artykułów )
 • Finansowanie wspólnot (0 artykułów )
  {jcomments off}
 • Kredyty (2 artykułów )
 • Prawo (1 artykuł )
 • Orzecznictwo (557 artykułów )
 • Interpretacje podatkowe (119 artykułów )

  Interpretacje organów podatkowych dotyczą zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym

 • Akty prawne (1 artykuł )

  Dział zawiera aktualne akty prawne powiązane z nieruchomościami.

   

  Najważniejsze akty prawne:

   

  I. Odrębna własność lokalu:

  1) Ustawa o własności lokali

  2) Kodeks cywilny

  3) Kodeks postępowania cywilnego

  4) Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

  5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  6) Ustawa o gospodarce nieruchomościami

  7) Rozporządzenie w sprawie trybu egzekucji z lokali stanowiących odrębne nieruchomości

  8) Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie

   

   

  II. Zarząd nieruchomością wspólną - pojęcie, zasady sprawowania:

  1) Ustawa o własności lokali

  2) Kodeks cywilny

  3) Kodeks postępowania cywilnego

  4) Ustawa o gospodarce nieruchomościami

   

   

  III. Bieżąca eksploatacja - utrzymanie nieruchomości w należytym stanie:

  1) Prawo budowlane

  2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego

  3) Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

  4) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

  5) Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  6) Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

  7) Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

  8) Rozporządzenie w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości

  9) Rozporządzenie w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach

  10) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych

   

   

  IV. Bieżąca eksploatacja - korzystanie z  usług:

  1)  Prawo energetyczne

  2) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną

  3) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

  4) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

  5) Kodeks cywilny

  6) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

   

   

  V. Sprawozdawczość, finanse:

  1) Ustawa o rachunkowości

  2) Rozporządzenie  w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części

   

   

  VI. Najem lokali:

  1) Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

  2)  Kodeks cywilny

  3) Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie

   

   

  VII. Użytkowanie wieczyste:

  1)  Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

   

   

  VIII. Dofinansowanie

  1)  Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

  2)  Ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

  3)  Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach

  4)  Ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

  5) Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

   

   

  IX.  Spółdzielczość:

  1)  Prawo spółdzielcze

  2)  Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

   

   

  X. Dotacje unijne, fundusze strukturalne

  1) Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 • Pytania i odpowiedzi (0 artykułów )

  Odpowiedzi na pytania czytelników:

  I. PRAWO:

  1. Zmarła właścicielka lokalu, była to osoba samotna, nie miała dzieci, ani rodziny, nie znamy jej spadkobierców. Nikt nie interesuje się mieszkaniem, które stoi puste, nie reguluje za nie należności.

  2. Dwa lata temu zmarł właściciel lokalu. Właściciel ten zalegał wspólnocie z zapłatą należnych od niego opłat, po jego śmierci również nikt nie reguluje należności. Wiemy, że pozostawił dwoje pełnoletnich dzieci...

  3. Zrezygnowałam z członkostwa w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej. Obecnie zarząd działa w trzyosobowym, nowym składzie. Wielokrotnie zwracałam się do jego członków o przejęcie ode mnie dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej...

  4. Mam problem z zarządem wspólnoty mieszkaniowej, której jestem członkiem. Wystosowałem do kilka pism w sprawie gospodarki finansowej, na które nie otrzymałem odpowiedzi...

  5. Trzy lata temu zmarł właściciel lokalu, jego spadkobiercy mieszkają w tym mieszkaniu, wnoszą zaliczki na koszty zarządu, jednak nie przeprowadzili postępowania spadkowego...

  6. Jestem członkiem tzw. dużej wspólnoty mieszkaniowej. W 2009 roku właściciele lokali podjęli uchwałę wyrażającą zgodę na przeprowadzenie przeze mnie adaptacji strychu (część wspólna) i przyłączenie go do mieszkania . W związku z tym podjąłem starania związane z przygotowaniem inwestycji, zleciłem opracowanie dokumentacji. Moi sąsiedzi zmienili jednak zdanie...

  7. Jestem członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej. W grudniu 2008 roku wspólnota udzieliła adwokatowi prowadzenie sprawy o zapłatę przeciwko właścicielowi, który nie reguluje swoich należności. Adwokat wniósł pozew, sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jednak dłużnik się odwołał...

   

  II. Księgowość

   

  1. Jesteśmy nowopowstałą wspólnotą, lokale wyodrębniane są sukcesywnie, deweloper nie sprzedał jeszcze wszystkich mieszkań. Mamy własny zarząd, rachunek bankowy, NIP i nr Regon, podjęliśmy uchwałę w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji pozaksięgowej. Deweloper jako właściciel lokali niewyodrębnionych zwrócił się do zarządu...

   

   

 • Prawo (83 artykułów )
 • Księgowość (12 artykułów )
 • Techniczne (15 artykułów )
 • Nieruchomość wspólna (0 artykułów )
 • Jak sprzedać nieruchomość wspólną (11 artykułów )
 • Partnerzy serwisu (0 artykułów )

   

   

  Stowarzyszenie Kominy Polskie  

  Stowarzyszenie "Kominy Polskie" jest ogólnopolską organizacją non profit. Powstało w 1999 roku z inicjatywy czołowych producentów wyrobów kominowych. Podstawowym celem SKP jest popularyzacja wiedzy o bezpiecznym i skutecznym odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych.

   

  Adres siedziby: Stowarzyszenie "Kominy Polskie"
  ul. Wzgórze 4
  43-300 Bielsko-Biała

   

   

   

 • Dotacje dla wspólnot (0 artykułów )

   

  DOFINANSOWANIE ZABYTKÓW


  Dotacje Miejskiego Konserwatora Zabytków

   

   


   

  DOFINANSOWANIE INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH

  dofinansowanie inwestycji proekologicznych

   

   


   

   

  TERMOMODERNIZACJA

  termomodernizacja

   

   


   

   

  DOTACJE UNIJNE

  Dotacje unijne

 • Dotacje unijne (14 artykułów )
  Dotacje unijne
 • Dofinansowanie zabytków (5 artykułów )
  Dotacje Miejskiego Konserwatora Zabytków
 • Dofinansowanie inwestycji proekologicznych (1 artykuł )
  dofinansowanie inwestycji proekologicznych
 • Termomodernizacja (1 artykuł )
  Termomodernizacja
 • ZZN (0 artykułów )

  Zespół Zarządców

  Nieruchomości WAM Sp. z o.o.

  ul. Wolnej Wszechnicy 5

  02-097 Warszawa


  Pokaż na mapie

   

  Zespół Zarządców

  Nieruchomości WAM Sp. z o.o.

   

  tel.: (22) 572 55 70

  fax: (22) 659 27 77

  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  www.zzn.pl

  Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o.

  {jcomments off}
   

  Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o

  ul. Wolnej Wszechnicy 5

  02-097 Warszawa


  Pokaż na mapie

  www.zzn.pl

   

  Zespół Zarządców

  Nieruchomości WAM Sp. z o.o.

   

  tel.: (22) 572 55 70

  fax: (22) 659 27 77

  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Zespół Zarządców Nieruchomości

  Wyszukiwarka oddziałów ZZN na terenie Polski
  Kliknij w miasto na poniższej mapce.

  Wyszukiwarka oddziałów ZZN na terenie Polski

   

   

   

   

   

 • ZZN (17 artykułów )
 • Czaty (0 artykułów )
 • Czaty (2 artykułów )
 • ABC wspólnoty mieszkaniowej (0 artykułów )
 • ABC wspólnoty mieszkaniowej (19 artykułów )

  Niniejszy dział zawiera podstawowe pojęcia i definicje związane ze wspólnotą mieszkaniową i jej zarządzaniem.

 • Quizy (0 artykułów )
 • Quizy (1 artykuł )
 • Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej i zarządcy (0 artykułów )
 • Ubezpieczenie OC wspólnoty mieszkaniowej (1 artykuł )
 • Uncategorised (4 artykułów )