ZARZĄDCA.pl

17 września (środa)

Nawigacja Polecane artykuły

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Email

 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

z dnia 21 sierpnia 1997 r.

(tekst ujednolicony)

 

 

 

 

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 102, poz. 651 obwieszczenie jednolitego tekstu ustawy

Dzienniki Ustaw z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323,

Dzienniki Ustaw z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 129, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337

 

 

 

Wybierz aktywny link Działu

lub numer poszukiwanego artykułu

w spisie Ustawy o gospodarce nieruchomościami

celem przeglądania zawartości Ustawy

 

 

 

 

DZIAŁ I  Przepisy ogólne (art. 1 - art. 9a)

 

 

DZIAŁ II Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego (Art. 10 - Art. 91)

Rozdział 1 Zasady ogólne

Rozdział 2 Zasoby nieruchomości

Rozdział 3 Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste

Rozdział 4 Przetargi na zbycie nieruchomości

Rozdział 5 Oddawanie w trwały zarząd

Rozdział 6 Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne

Rozdział 7 Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych

Rozdział 8 Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości

 

 

DZIAŁ III Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości (Art. 92 - Art. 148b)

Rozdział 1 Podziały nieruchomości

Rozdział 2 Scalanie i podział nieruchomości

Rozdział 3 Prawo pierwokupu nieruchomości

Rozdział 4 Wywłaszczanie nieruchomości

Rozdział 5 Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

Rozdział 6 Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Rozdział 7 Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej

 

 

DZIAŁ IV Wycena nieruchomości (Art. 149 - Art. 173c)

Rozdział 1 Określanie wartości nieruchomości

Rozdział 2 Powszechna taksacja nieruchomości

Rozdział 3 Badanie rynku nieruchomości

 

 

DZIAŁ V Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Art. 174 - Art. 197)

Rozdział 1 Rzeczoznawstwo majątkowe

Rozdział 2 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Rozdział 3 Zarządzanie nieruchomościami

Rozdział 4 Nadawanie uprawnień i licencji zawodowych rzeczoznawcom majątkowym, pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej

 

 

DZIAŁ VI Przepisy karne (Art. 198)

 

 

DZIAŁ VII Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe (Art. 199 - Art. 242)

Rozdział 1 Przepisy przejściowe

Rozdział 2 Zmiany w przepisach obowiązujących

Rozdział 3 Przepisy końcowe