21 października (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeCzęściowe zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej

Częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej
adaptacjaPytanie czytelnika:

Wraz z  żoną jesteśmy współwłaścicielami mieszkania w  budynku małej wspólnoty mieszkaniowej (4 – lokalowej). Nad naszym mieszkaniem znajduje się strych, chcielibyśmy go podzielić, a w przyszłości   przypadającą na nas część przyłączyć do lokalu,  jeden ze współwłaścicieli, który ma mniejszość udziałów w nieruchomości wspólnej  się nie zgadza na takie rozwiązanie, czy jego zgodę może zastąpić postanowienie sądu?

 

 

 

 

 

Odpowiedź:

 

Zgodnie z art. 206 k.c., każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

 Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 października 1973 r., III CRN 247/73 wskazał, że jednym z uprawnień wynikających ze współwłasności jest prawo do bezpośredniego korzystania z rzeczy wspólnej, przy czym współwłaścicielowi nie przysługuje prawo do określonej części rzeczy wspólnej, lecz prawo do posiadania całej rzeczy.

 

 

Analogiczną do art. 206 kodeksu cywilnego regulację zawiera  art. 12 ustawy o własności lokali, który  uprawnienia właściciela lokalu do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem.  Współwłaściciele mogą zawrzeć między sobą umowę o sposobie korzystania zwaną w doktrynie quoad usum. W przypadku braku porozumienia w tym zakresie podziału może dokonać sąd w postępowaniu nieprocesowym,

 

 

W uchwale z dnia 29 listopada 2007 r. , sygn. akt: III CZP 94/07, Sąd Najwyższy przyjął,  że sprawa podziału mieście się w zakresie pojęcia czynności zarządu i w konsekwencji orzekł, iż jego podstawę prawną  stanowią przepisy art. 199 zdanie drugie i art. 201 zdanie drugie k.c. 

W postanowieniu z dnia 26 maja 2000 r. (sygn. akt: I CZ 66/00 )  przedstawił natomiast pogląd, że każdy ze współwłaścicieli może żądać wydzielenia części rzeczy do wyłącznego użytku niektórym współwłaścicielom. W razie braku możliwości wyjednania zgody wszystkich – może zastąpić ją orzeczenie sądu.

 

 

Odpowiadając na pierwszą część pytania stwierdzić zatem należy, że zainteresowani właściciele, wobec braku zgody wszystkich – mogą złożyć do sądu wniosek o wydzielenie im części strychu do wyłącznego korzystania. Podział ten jednak nie będzie miał charakteru definitywnego, w każdym czasie – w drodze umowy quoad usum, albo kolejnego orzeczenia sądu może zostać zmieniony.

 

 

Istnieje również możliwość połączenia tej wydzielonej części z lokalem na odrębną własność –  ponieważ czynność przekracza zarząd zwykły – również konieczna jest zgoda wszystkich właścicieli, którą może zastąpić orzeczenie sądu.

Należy mieć na uwadze, że w konsekwencji dojdzie do zmiany powierzchni użytkowej budynku, a zatem zmienią się również udziały poszczególnych właścicieli w nieruchomości wspólnej,  wydzielenie na odrębną własność oznacza również częściowe zniesienie współwłasności przymusowej.

Za dopuszczalnością  takiego rozwiązania przemawia m.in. orzecznictwo Sądu Najwyższego, tj. uchwała z dnia 25.11.2011 r., III CZP 65/11, z której wynika, że zakaz zniesienia współwasności, o którym  w art. 3 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali.”) dotyczy jedynie całkowitego jej zniesienia. Współwłaściciele mogą zatem, albo w drodze umowy, albo na wskutek orzeczenia sądu nabyć dodatkowe pomieszczenia.

 

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

You have no rights to post comments

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl