19 kwietnia (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeCzęściowe zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej

Częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej
adaptacjaPytanie czytelnika:

Wraz z  żoną jesteśmy współwłaścicielami mieszkania w  budynku małej wspólnoty mieszkaniowej (4 – lokalowej). Nad naszym mieszkaniem znajduje się strych, chcielibyśmy go podzielić, a w przyszłości   przypadającą na nas część przyłączyć do lokalu,  jeden ze współwłaścicieli, który ma mniejszość udziałów w nieruchomości wspólnej  się nie zgadza na takie rozwiązanie, czy jego zgodę może zastąpić postanowienie sądu?

 

 

 

 

 

Odpowiedź:

 

Zgodnie z art. 206 k.c., każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

 Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 października 1973 r., III CRN 247/73 wskazał, że jednym z uprawnień wynikających ze współwłasności jest prawo do bezpośredniego korzystania z rzeczy wspólnej, przy czym współwłaścicielowi nie przysługuje prawo do określonej części rzeczy wspólnej, lecz prawo do posiadania całej rzeczy.

 

 

Analogiczną do art. 206 kodeksu cywilnego regulację zawiera  art. 12 ustawy o własności lokali, który  uprawnienia właściciela lokalu do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem.  Współwłaściciele mogą zawrzeć między sobą umowę o sposobie korzystania zwaną w doktrynie quoad usum. W przypadku braku porozumienia w tym zakresie podziału może dokonać sąd w postępowaniu nieprocesowym,

 

 

W uchwale z dnia 29 listopada 2007 r. , sygn. akt: III CZP 94/07, Sąd Najwyższy przyjął,  że sprawa podziału mieście się w zakresie pojęcia czynności zarządu i w konsekwencji orzekł, iż jego podstawę prawną  stanowią przepisy art. 199 zdanie drugie i art. 201 zdanie drugie k.c. 

W postanowieniu z dnia 26 maja 2000 r. (sygn. akt: I CZ 66/00 )  przedstawił natomiast pogląd, że każdy ze współwłaścicieli może żądać wydzielenia części rzeczy do wyłącznego użytku niektórym współwłaścicielom. W razie braku możliwości wyjednania zgody wszystkich – może zastąpić ją orzeczenie sądu.

 

 

Odpowiadając na pierwszą część pytania stwierdzić zatem należy, że zainteresowani właściciele, wobec braku zgody wszystkich – mogą złożyć do sądu wniosek o wydzielenie im części strychu do wyłącznego korzystania. Podział ten jednak nie będzie miał charakteru definitywnego, w każdym czasie – w drodze umowy quoad usum, albo kolejnego orzeczenia sądu może zostać zmieniony.

 

 

Istnieje również możliwość połączenia tej wydzielonej części z lokalem na odrębną własność –  ponieważ czynność przekracza zarząd zwykły – również konieczna jest zgoda wszystkich właścicieli, którą może zastąpić orzeczenie sądu.

Należy mieć na uwadze, że w konsekwencji dojdzie do zmiany powierzchni użytkowej budynku, a zatem zmienią się również udziały poszczególnych właścicieli w nieruchomości wspólnej,  wydzielenie na odrębną własność oznacza również częściowe zniesienie współwłasności przymusowej.

Za dopuszczalnością  takiego rozwiązania przemawia m.in. orzecznictwo Sądu Najwyższego, tj. uchwała z dnia 25.11.2011 r., III CZP 65/11, z której wynika, że zakaz zniesienia współwasności, o którym  w art. 3 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali.”) dotyczy jedynie całkowitego jej zniesienia. Współwłaściciele mogą zatem, albo w drodze umowy, albo na wskutek orzeczenia sądu nabyć dodatkowe pomieszczenia.

 

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl