23 lipca (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeUchwała nie zastąpi wypowiedzenia umowy o administrowanie

Uchwała nie zastąpi wypowiedzenia umowy o administrowanie

wypowiedzenie

Wypowiedzenie umowy o administrowanie może złożyć wyłącznie zarząd wspólnoty mieszkaniowej, uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na rozwiązanie kontraktu z zarządcą nie wystarczy wynika z wyroku wrocławskiego Sądu Okręgowego (wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 4 lutego 2015 roku, sygn. akt: II Ca 1385/14).

 

 

 

Sprawa, której dotyczył proces została zainicjowana przez zarządcę, ten pozwał wspólnotę mieszkaniową o zapłatę miesięcznego wynagrodzenia za administrowanie. Zarząd z kolei odmówił zapłaty, ponieważ uważał że umowa wygasła, gdyż skutecznie ją w imieniu pozwanej wypowiedział. Tymczasem powódka stała na stanowisku, że przedmiotowa umowa obowiązywała jeszcze przez miesiąc.

 

 

Spór między stronami dotyczył tego, od którego momentu należało liczyć okres wypowiedzenia - od daty powiadomienia o uchwale ogółu właścicieli o wypowiedzeniu umowy o administrowanie, czy od daty złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu przez organ wspólnoty.

 

 

Umowa przewidywała bowiem, że wspólnota uprawniona była do wypowiedzenia za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego, podejmując na zebraniu stosowną uchwałę, tak też się stało i  zarząd doręczył jej treść pracownikowi powódki, jednak nie złożył pisemnego wypowiedzenia, uczynił to kilka dni później.

 

 


W tej sytuacji powódka uznała, że samo powiadomienie o treści uchwały nie wywołało skutku prowadzącego do rozwiązania umowy, skutek ten nastąpił dopiero po złożeniu oświadczenia przez zarząd, dlatego naliczyła wynagrodzenie za kolejny miesiąc domagając się jego zapłaty, wobec kategorycznej odmowy uiszczenia należności, sprawa trafiła do sądu.

 

 


Sąd Rejonowy powództwo zarządzającej oddalił powołując się na art. 65 § l k.c. wskazał, że oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Zdaniem Sądu wykładnia treści oświadczenia woli zawartego w piśmie zarządu z dnia 23 listopada 2012 r. jak i załączonych w tym dniu uchwał nie powinna nastręczać trudności w jej interpretacji, dla osoby zawodowo trudniącej się administrowaniem nieruchomościami.

 

 

Strona powodowa odwołała się od tego orzeczenia i ostatecznie sprawę wygrała. Sąd II instancji doszedł do przekonania, że nastąpiło naruszenie art. 21 ust. 1 ustawy o własności lokali, który stanowi, że to zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Rozwinięciem powyższego przepisu jest norma zawarta w ust.2 i 3 powołanego przepisu, zgodnie z którym gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie, przy czym zarząd na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 22 ust. 2, składa oświadczenia w celu wykonania uchwał w sprawach, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 5, 5a i 6, ze skutkiem w stosunku do właścicieli wszystkich lokali.

 

 

Sąd zwrócił uwagę, że status zarządu wspólnoty mieszkaniowej zbliżony jest do pozycji organu osoby prawnej, dlatego też winien być traktowany jako organ wykonawczy wspólnoty. Nie ma przy tym znaczenia czy czynność należy do zwykłego zarządu, czy też go przekracza - w imieniu tzw. dużej wspólnoty mieszkaniowej zawsze działa jej zarząd i on składa w imieniu wspólnoty oświadczenia woli.

 


W takim stanie prawnym zgoda właścicieli lokali wyrażona w uchwale stanowi wyłącznie przesłankę ważności oświadczenia woli składanego przez zarząd za wspólnotę w stosunkach zewnętrznych, warunkując ważność podejmowanej przez zarząd czynności – ale tego oświadczenia nie zastępuje. 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl