8 lipca (środa)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeBraki formalne sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej

Braki formalne sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej

 

Braki formalne sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej

 

Sprawozdanie finansowe winno być podpisane przez organ, od którego pochodzi a więc przez zarząd (lub zarządcę, któremu powierzono zarząd nieruchomością w trybie art. 18 ustawy

o własności lokali). Nie jest zatem dopuszczalne, aby złożyła na nim podpis jedynie osoba odpowiedzialna za jego sporządzenie - np. administrator obiektu.  Bez znaczenia jest tutaj okoliczność, że wspólnota mieszkaniowa  zleciła administrowanie obiektem licencjonowanemu zarządcy nieruchomości i w umowie zobowiązała go m.in. do sporządzania sprawozdań finansowych.  Przecież obowiązek taki dotyczy jedynie wykonania technicznych czynności związanych z rejestracją zdarzeń, operacji finansowych poczynionych przez zarząd w danych roku obrachunkowym.

 

Prawidłowe zarządzanie nieruchomością wspólną polega między innymi na zgodnym

z obowiązującymi przepisami prawa prowadzeniu rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej.

 

Obowiązek ten spoczywa na  zarządzie  wspólnoty ( lub zarządcy, któremu powierzono zarząd w trybie art. 18 ustawy o własności lokali ) i formułuje go art. 20  ustawy o własności lokali zobowiązując zarząd do prowadzenia pozaksięgowaej ewidencji finansowej kosztów,  zaliczek uiszczanych przez  właścicieli na ich pokrywanie oraz rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

 

Działalność zarządu jest jawna, każdy z właścicieli lokalu posiada  legitymację do przeprowadzania kontroli tej działalności,  art. 29 cyt. ustawy: „prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu". Ponadto, co najmniej raz w roku, ale nie później niż w pierwszym kwartale - zarząd obowiązany jest zwołać zebranie ogółu właścicieli lokali ( art. 30 ustawy ) i  złożyć na nim sprawozdanie ze swej działalności. Dopiero na tej podstawie właściciele lokali podejmują uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium, co poprzedzone jest oceną pracy zarządu.

 

Ustawodawca nadaje więc szczególną rangę kwestii sprawozdania zarządu, którego częścią składową jest sprawozdanie finansowe;  zarząd zobowiązany jest je złożyć  na zebraniu, udzielić właścicielom wyjaśnień dotyczących gospodarki finansowej. Oczywiście, jeżeli wówczas właściciele nie podejmą uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium, np.

z uwagi na brak wymaganej większości, można kontynuować głosowanie w drodze indywidualnego zbierania głosów. Nie jest jednak możliwe zastosowanie takiego trybu głosowania bez uprzedniego zwołania zebrania wspólnoty mieszkaniowej - zgodnie

z wymogami art. 30 ustawy o własności lokali.

 

Sprawozdanie finansowe winno być podpisane przez organ, od którego pochodzi a więc przez zarząd (lub zarządcę, któremu powierzono zarząd nieruchomością w trybie art. 18 ustawy

o własności lokali). Nie jest zatem dopuszczalne, aby złożyła na nim podpis jedynie osoba odpowiedzialna za jego sporządzenie - np. administrator obiektu.  Bez znaczenia jest tutaj okoliczność, że wspólnota mieszkaniowa  zleciła administrowanie obiektem licencjonowanemu zarządcy nieruchomości i w umowie zobowiązała go m.in. do sporządzanie sprawozdań finansowych.  Przecież obowiązek taki dotyczy jedynie wykonania technicznych czynności związanych z rejestracją zdarzeń, operacji finansowych poczynionych przez zarząd w danych roku obrachunkowym.

 

Przepis art. 52 ustawy o rachunkowości  z dnia 29 września 1994 roku stanowi, iż wszyscy członkowie wieloosobowego organu winni podpisać sprawozdanie finansowe. Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 30, ust. 2  ustawy o własności  lokali przedmiotem zebrania ogółu właścicieli lokali winno być m.in.   sprawozdanie finansowe zarządu z jego działalności. Jeżeli zatem dokumentu tego nie podpisał zarząd, to od zarządu on nie pochodzi i nie może być podstawą udzielenia absolutorium z jego działalności (tak Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Aca 282/99 - OSA 2001/1, poz. 7, str. 47).

 

Zatem nie podpisanie sprawozdania finansowego przez członków zarządu  to uchybienie na tyle istotne,  że stanowi podstawę uchylenia uchwały o udzielniu zarządowi absolutorium

z jego działalności. 

 

Redakcja Zarzadca.pl

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl