23 kwietnia (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeParkowanie pod oknami

Parkowanie pod oknami

parkowanie pod oknami

Problem z miejscami do parkowania jest dość powszechny, szczególnie w większych aglomeracjach miejskich, dlatego wspólnoty mieszkaniowe się masowo odgradzają, znakują teren, czy nawet wprowadzają identyfikatory– wszystko po to, aby osoby trzecie nie urządzały sobie darmowego parkingu na terenie nieruchomości wspólnej.

Rzadko kiedy nieruchomość ta jest wystarczająca dla samych mieszańców, niekiedy właściciele lokali podejmują uchwały w przedmiocie wydzielenia przestrzeni do parkowania, powinni jednak przy tym mieć liczyć się z potrzebami wszystkich członków wspólnoty, również tych, którzy zamiast widoku najnowszego modelu samochodu osobowego woleliby spoglądać na kawałek trawnika.

 

 

 

Takiego wyczucia nie miała pewna białostocka wspólnota mieszkaniowa, w której podjęto uchwałę wyrażającą zgodę na parkowanie przed budyniem, z boku budynku i za gankiem – w konsekwencji cały teren wspólny, z wyjątkiem tego, na którym ten budynek posadowiono został przeznaczony do parkowania.

 

 

Określony w niej sposób wykorzystania wspólnej nieruchomości nie odpowiadał właścicielce lokalu, szczególnie z powodu parkowania bezpośrednio przed oknami mieszkania.
Zaskarżyła tę uchwałę do sądu powołując się m.in. na naruszenie przepisów § 18 i § 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690).
Miejsca do parkowanie zostały urządzone w odległości ok. 6 m od okien mieszania powódki, tymczasem cytowane powyżej przepisy dopuszczają odległość 10 metrów od budynku.

 

 

Sąd Okręgowy, który rozpoznawał sprawę w pierwszej instancji częściowo przyznał powódce rację jednak z innych przyczyn.
W wyniku podjętej uchwały samochody lokatorów parkują wzdłuż budynku, bezpośrednio przy oknach powódki, w oddaleniu od nich mniejszym nawet niż 1 metr, zasłaniając większość widoku z wnętrza lokalu. Za częściowo zasadny uznał zarzut naruszenia interesów powódki z uwagi na zasłanianiu widoku z okien, hałas i smród spalin . W odniesieniu do pozostałych miejsc natomiast powództwo oddalił.

 

 

 

Sąd nie podzielił zarzutu niezgodności uchwały z wskazanymi w pozwie przepisami § 18 i § 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690), albowiem dotyczy ono „wydzielonych” miejsc postojowych, które to pojęcie stanowi niejasną przesłankę stosowania w/w przepisu, przy czym takich „wydzielonych” miejsc postojowych nie ma na przedmiotowej nieruchomości ponieważ przeznaczone do parkowania zaskarżoną uchwałą nie są wydzielone, jako skupisko, od reszty nieruchomości, jak też nie są wystarczająco trwale wydzielone między sobą. Wskutek zaskarżonej uchwały nie powstał żaden osobny parking (będący założeniem ustawodawcy), lecz niemalże całe otoczenie budynku stało się przedmiotem wykorzystania go m.in. na parkowanie samochodów.

 

 

Powódka nie zgodziła się z tą argumentacją i zaskarżyła wyrok do Sądu Apelacyjnego – jednak bezskutecznie. Sąd Apelacyjny w Białymstoku wskazał bowiem, że przytoczone przepisy rozporządzenia nie mają w tym stanie fatycznym w ogóle zastosowania, jako że mogą być bezpośrednio stosowane jedynie w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Z samego brzmienia § 2 ust. 1 w/w rozporządzenia wynika, iż przepisy w nim zawarte stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a co za tym idzie - brak jest przesłanek do stosowania ich w innych postępowaniach (tak np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w P. z dnia 22 listopada 2011 r. II SA/Po 630/11). Na poparcie tego poglądu Sąd przytoczył stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z 14 listopada 2006 r., sygn. II OSK 1333/05, z którego również wynika, iż rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odnosi się generalnie do budynków "sytuowanych", a więc dotyczy sytuacji projektowania i budowy nowych budynków lub innych działań określonych w § 2 wskazanego rozporządzenia (m.in. rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku).

 

 


Ponieważ zaskarżona uchwała nie pozostawała w jakimkolwiek związku z projektowaniem, budową, przebudową czy ze zmianą sposobu użytkowania budynków lub budowli znajdujących się na nieruchomości, tym samym nie podlega ona regulacjom prawa budowlanego, ani, tym bardziej, wydanych na jego podstawie przepisów wykonawczych o charakterze techniczno-budowlanym (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 września 2015 r., sygn. akt: I ACa 435/15).

 

 

                                                                                                  

 

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl