22 kwietnia (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeRóżne terminy przedawnienia odsetek

Różne terminy przedawnienia odsetek

 

 

 Terminy przedawnienia odsetek

Odsetki przedawniają się, ale w różny sposób: w zależności od tego czy dłużnik zapłacił należność główną z opóźnieniem czy też w ogóle zapłata nie nastąpiła i doszło do przedawnienia należności głównej.

 


W uchwale z dnia 26 stycznia 2005 III CZP 42/2004 Sąd Najwyższy wskazał, że odsetki są roszczeniem okresowym, ma więc do nich zastosowanie art. 118 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym termin przedawnienia w takim przypadku wynosi trzy lata. Jednak roszczenie o odsetki za opóźnienie od niezapłaconej należności głównej przedawnia się najpóźniej z chwilą przedawnienia się roszczenia głównego.

 

 

Termin przedawnienia odsetek od niezapłaconych należności różni się zatem od terminu przedawnienia odsetek należności zapłaconych z opóźnieniem.
Jeśli więc doszło do przedawnienia roszczenia głównego – roszczenie o odsetki od tego zobowiązania również się przedawniło, może zatem dojść do takiej sytuacji, że termin przedawnienia odsetek wyniesie, np. dwa lata.

 

 

Przykład:
Wspólnota mieszkaniowa nie zapłaciła zarządcy należnego mu wynagrodzenia.
Ten może dochodzić roszczeń w stosunkowo krótkim, bo dwuletnim terminie, ponieważ stosownie do brzmienia art. 751 ust. 1 kodeksu cywilnego: „ Z upływem lat dwóch przedawniają się:
1) roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom;”


W takim przypadku mogą wystąpić dwie hipotetyczne sytuacje:

- wspólnota nie dokonała zapłaty w terminie dwóch lat, zarządca nie podjął czynności w celu wyegzekwowania swojej należności w terminie dwóch lat od daty jej wymagalności, nie nastąpiła przesłanka uzasadniająca przerwanie biegu przedawnienia (np. uznanie długu przez wspólnotę) – nastąpiło przedawnienie i zarządca nie może również dochodzić należności z tytułu odsetek, mimo, że co do zasady ich dochodzenie przedawnia się po upływie lat trzech,

 

- wspólnota dokonała zapłaty z opóźnieniem – w takim przypadku odsetki uzyskują niezależny od roszczenia głównego byt i ulegają przedawnieniu po upływie trzech lat.

 

 

 

Kolejną kwestią, na którą należałoby zwrócić uwagę, jest termin przedawnienia odsetek zasądzonych prawomocnych orzeczeniem sądowym, ponieważ ma tutaj zastosowanie art. 125 kodeksu cywilnego. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 stycznia 2014 roku, sygn. akt: I CSK 197/13, wskazując, że przepis przewidujący 10 letni okres przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu jest przepisem lex specialis w stosunku do zasady trzyletniego terminu przedawnienia roszczeń okresowych (m.in. odsetek).

 

Jeżeli jednak odsetki byłyby wymagalne już po dniu uprawomocnienia się orzeczenia przedawniać się będą w terminie 3 letnim.

 

 

 

Przykład:


Wspólnota mieszkaniowa uzyskała prawomocny wyrok zasądzający na jej rzecz koszty zarządu wraz z należnymi odsetkami – całe roszczenie, również o odsetki przedawni się w terminie dziesięciu  lat.

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

 

logo

zarzadca

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl