18 czerwca (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeZezwolenie na sprzedaż alkoholu

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

 

 

 zgoda na sprzedaż alkoholu

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w budynku wielorodzinnym może być prowadzona wyłącznie na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, o czym stanowi art.18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

 

Zezwolenie wymaga zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora tego budynku na urządzenie w nim punktu sprzedaży alkoholu, o czym stanowi art. 18 ust. 6 pkt 3 cyt. ustawy, przy czym zgoda ta winna być udzielona na piśmie.

 

 

W orzecznictwie podkreśla się wagę tej zgody, bez której nie może być mowy o   sprzedaży trunków: „oświadczenie woli uprawnionych podmiotów, o których mowa w art. 18 ust. 6 pkt. 3 ustawy ma charakter podstawowego warunku wstępnego, a jego wyrażenie musi przybrać formę pisemnej zgody na sprzedaż alkoholu” (por. wyrok NSA z 11 stycznia 2007 r., sygn. akt II GSK 274/06).

 

 

W sytuacji, gdy obiekt zarządzany jest  przez tzw. dużą wspólnotę mieszkaniową składane jest ono na zasadach wynikających z ustawy o własności lokali, a gdy wspólnota jest mała (mniej niż osiem lokali).

 

 

W obu przypadkach czynność przekracza zarząd zwykły rzeczą wspólną (np. wyrok NSA, II GSK 131/10, czy wyrok WSA w Szczecinie z dnia 20.08.2008 r.), dlatego też kwestię tę należy oceniać mając na uwadze stan prawny nieruchomości, w pierwszym konieczna będzie uchwała właścicieli lokali, w drugim – jednomyślna ich zgoda.

 

 

Należy mieć również na uwadze, że zaskarżenie uchwały wyrażającej zgodę na sprzedaż napojów alkoholowych może doprowadzić do zawieszenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia, o ile organ je prowadzący pozyska o tym informacje.

 

Taka sytuacja miała miejsce w przypadku pewnego sklepu, jego najemca zamierzał prowadzić punkt sprzedaży alkoholu, dlatego po uzyskaniu w tej sprawie pozytywnej uchwały wspólnoty mieszkaniowej wystąpił ze stosownym wnioskiem o wydanie zezwolenia. Jak się jednak okazało uchwałę zaskarżono, co skutkowało zawieszeniem postępowania.

 

Do sprawy włączyła się właścicielka lokalu, która złożyła do sądu administracyjnego skargę na bezczynność Prezydenta Miasta polegającą na nie wydaniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w należącym do niej lokalu użytkowym, jednak skarga ta została przez ten sąd odrzucona.

 

 

Stroną postępowania administracyjnego o wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest wyłącznie wnioskodawca, właściciel lokalu nie wyręczy najemcy w złożeniu skargi na bezczynność organy wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2016 roku, sygn. akt: II SAB/Sz 62/16.

 

 

„Z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2016 r. poz. 487 ze zm.) wynika, że stroną postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest przedsiębiorca który złoży stosowny wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Żaden inny podmiot, poza osobą która złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, nie ma legitymacji strony w tym postępowaniu i nie może wnieść skargi do sądu administracyjnego na bezczynność organu. Okoliczność, że przedsiębiorca składający wniosek o wydanie zezwolenia jest zobowiązany, stosownie do art. 18 ust. 6 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dołączyć do wniosku dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mającego stanowić punkt sprzedaży napojów alkoholowych, nie oznacza, że właściciel tego lokalu staje się stroną w tym postępowaniu.” – wskazał Sąd uzasadniając wyrok.

 

 

  

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych
 

 

 

Blogi

 

 

 
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl