19 czerwca (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeSamowolna zmiana użytkowania nie zawsze kosztuje

Samowolna zmiana użytkowania nie zawsze kosztuje

 

 

 samowola zmiana sposobu użytkowania

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego obowiązany jest m.in. do korzystania z niego w sposób zgodny z aktualnym przeznaczeniem, o czym stanowi art. 61 w zw. z art. 5 ust 2 ustawy Prawo budowlane. Sposób ten nie  jest jednak definitywny i w toku użytkowania może ulec zmianie, która, jak to wynika z brzmienia art. 71 ust. 1 tej ustawy, polegać może w szczególności na   podjęciu albo na zaniechaniu działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego lub pracy, warunki zdrowotne, higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń. Użycie przez ustawodawcę w tym miejscu zwrotu „w szczególności” oznacza, że do zmiany sposobu użytkowania często  dochodzi również w wyniku innych, niż w tym przepisie zdarzeń. Dla kwalifikacji danego przypadku może być w takiej sytuacji pomocne orzecznictwo sądów administracyjnych, które wskazuje kierunek wykładni.

 

 

Zmiana sposobu użytkowania zawsze wiąże się z koniecznością jej zgłoszenia właściwemu organowi, tj. staroście lub wojewodzie jako organowi administracji architektoniczno – budowlanej I instancji. Szczegółowy zakres i treść zgłoszenia reguluje art. 71 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Jeżeli obowiązek ten nie zostanie spełniony wówczas  mamy do czynienia z samowolą budowlaną, do której -  w zależności od daty powstania, zastosowanie mogą mieć przepisy obecnie obowiązujące, tj.cytowany powyżej art. 71a  i nast. ustawy, albo art. 51 Prawa budowlanego w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją z 2004 roku. Należy mieć bowiem na uwadze, iż w dniu 31 maja 2004 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 93, poz. 888 ze zm.). To w tym dniu zmieniły się zasady rozpatrywania tego rodzaju spraw.

 

 

Obowiązujący od 31 maja 2004 roku do chwili obecnej art. 71 a stanowi, iż w przypadku samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części organ nadzoru budowlanego ma obowiązek wydać postanowienie nakładające na osobę, która dokonała takiej zmiany obowiązek zaprzestania użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów jakie są wymagane przy legalnej zmianie sposobu użytkowania Po upływie terminu lub na wniosek zobowiązanego, właściwy organ sprawdza wykonanie tego  obowiązku i w przypadku w przypadku stwierdzenia jego wykonania - w drodze postanowienia ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Jeżeli obowiązany jej w terminie nie uiści – wszczynane jest postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności (art. 59g ust. 3  ustawy Prawo budowlane). Jeżeli natomiast obowiązany nie przedstawi w wyznaczonym terminie  dokumentów koniecznych do dokonania zmiany sposobu użytkowania – organ wydaj decyzję nakazującą przywrócenie sposobu użytkowania budynku lub jego części.

 

 

 

Legalizacja zmiany sposobu użytkowania dokonanej przed dniem 31 maja 2004 roku powinna z kolei nastąpić na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 71 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud., w brzmieniu obowiązującym przed dniem 31 maja 2004 r. W takiej sytuacji organy nie ustalają opłaty legalizacyjnej, ponieważ  ówczesne przepisy jej nie przewidywały, winno być zatem wydane postanowienie o wstrzymaniu użytkowania obiektu budowlanego. Następnie, jeżeli możliwe jest doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z prawem - organ  nałoży obowiązek wykonania określonych czynności lub robót zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 pr. bud. , w razie ich wykonania wyda decyzję  stwierdzającą  wykonanie obowiązku.

 

 

 

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl