21 czerwca (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeZamiast sądzić zarządzają

Zamiast sądzić zarządzają

 

 przewlekłość postępowania sądowego

 

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie Rutkowski i inni przeciwko Polsce (skarga nr 72287/10, 13927/11, 46187/11), stwierdził, że przyczyną przewlekłości postępowań w Polsce jest niewystarczająca liczba sędziów i urzędników.

 

W tym miejscu aż się prosi pewne uściślenie, że nie może tu przecież chodzić o niedoinwestowanie aparatu sprawiedliwości, wszak w krajach unijnych od Polski  na sądy łożą więcej tylko Niemcy.

Być może problemem jest  zła organizacja pracy,  ponieważ wielu sędziów zamiast sądzić  zarządza sądami (tzw. funkcyjni),  może warto byłoby przekazać to zarządcom,  a sędziom pozostawić orzekanie?

 

Odnośnie natomiast przewlekłości w praktyce, to jedną z takich skarg rozpoznawał ostatnio Sąd Najwyższy.

 

Właściciel lokalu wytoczył przeciwko wspólnocie mieszkaniowej sprawę o uchylenie dwóch uchwał i wygrał proces w pierwszej instancji, rozstrzygnięcie to z kolei zaskarżyła ta wspólnota mieszkaniowa składając apelację od wyroku. Sprawa utknęła jednak na dobre w sądzie apelacyjnym, który przez 378 dni od daty otrzymania akt  nie podjął czynności w sprawie.

 

 

W tej sytuacji właściciel złożył do Sądu Najwyższego skargę na przewlekłość postępowania Sądu Apelacyjnego domagając się m.in. zobowiązania Sądu Apelacyjnego do rozpoznania sprawy w terminie 3 miesięcy oraz przyznania od Skarbu Państwa na jego rzecz odpowiedniej sumy w kwocie 20.000 złotych. Sąd Najwyższy uwzględnił te żądania częściowo i zasądził od Skarbu Państwa - Sądu Apelacyjnego kwotę 2000 (dwa tysiące) złotych tytułem  odszkodowania, ponieważ sprawa dotycząca uchwał została prawomocnie rozstrzygnięta jeszcze zanim doszło do rozpoznania tej skargi  (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. akt III SPP 28/1).

 

 

 

Prawo do rozpoznania sprawy sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd zostało zagwarantowane w art. 45 Konstytucji, jednak w  praktyce postępowania prowadzone są często przewlekle.Przewlekłość postępowania ma miejsce, jeśli postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy – w takiej sytuacji,  strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.  Aby  stwierdzić, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie.

Należy przy tym uwzględnić  łączny dotychczasowy czas postępowania od jego wszczęcia do chwili rozpoznania skargi, niezależnie od tego, na jakim etapie skarga została wniesiona, a także charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę,rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania (art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o  skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w  postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i  postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki).

 

 

W cytowanym na wstępie orzeczeniu Sąd Najwyższy wskazał, iż  kilkumiesięczny okres wyczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy apelacyjnej mieści się w pojęciu rozsądnego terminu, w którym sprawa może oczekiwać na jej rozpoznanie pośród innych spraw wniesionych do konkretnego sądu.  Natomiast  za przewlekłe uznaje się postępowanie, w którym w danej instancji nie wyznaczono terminu rozprawy przez ponad 12 miesięcy, przy czym trudności kadrowe sądów nie mogą blokować przytoczonych powyżej zasad sprawnego prowadzenia postępowania.  Władze krajowe mają bowiem obowiązek zorganizowania warunków należytego sprawowania władzy jurysdykcyjnej, w tym zapewnienia optymalnej obsady kadrowej sądów odwoławczych (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2006 r., III SPP 10/06, OSNP 2007 nr 7 - 8, poz. 120; z dnia 22 marca 2017 r., III SPP 9/17, LEX nr 2298289; z dnia 6 kwietnia 2017 r., III SPP 14/17, LEX nr 2307120).

 

 

 

źródło:

 

 

 

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Komentarze  

#1 artykuły zarzadca.pl 2017-08-15 13:08
Sąd Najwyższy wskazał, iż kilkumiesięczny okres wyczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy apelacyjnej mieści się w pojęciu rozsądnego terminu, w którym sprawa może oczekiwać na jej rozpoznanie pośród innych spraw wniesionych do konkretnego sądu. Natomiast za przewlekłe uznaje się postępowanie, w którym w danej instancji nie wyznaczono terminu rozprawy przez ponad 12 miesięcy, przy czym trudności kadrowe sądów nie mogą blokować przytoczonych powyżej zasad sprawnego prowadzenia postępowania.
więcej: http://www.zarzadca.pl/komentarze/3048-skarga-na-przewleklosc-postepowania-zamiast-sadzic-zarzadzaja
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl