20 czerwca (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeWymiana skrzynek pocztowych nie jest kosztem zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Wymiana skrzynek pocztowych nie jest kosztem zarządu wspólnoty mieszkaniowej

 

Prawo pocztowe: najdalej do dnia 24 sierpnia 2008 roku właściciele lokali obowiązani są wymienić skrzynki pocztowe na nowe. W miejsce dotychczasowych,  montowanych przez pocztę należy założyć takie, które dostosowane będą do norm unijnych. Umożliwi to świadczenie usług pocztowych innym, niż Poczta Polska operatorom. 24 sierpnia 2008 roku wchodzi w życie art. 37 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku ustawy Prawo pocztowe (Dz. U. z 2003 r. nr 130, poz. 1188)Sprawą dyskusyjną jest zaliczenie kosztów związanych z tym przedsięwzięciem do kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

 

Obecnie, do skrzynek pocztowych mają dostęp jedynie listonosz i właściciel. Od  24 sierpnia 2008 roku ma to ulec zmianie. Skrzynki zostaną wymienione na takie, w których korespondencję będą mogli umieszczać również inni niż Poczta Polska operatorzy.  Otworzyć skrzynkę będzie mógł jedynie właściciel.

 

Skrzynki pocztowe służą poszczególnym właścicielom, dlatego też nie można ich uznać za część wspólną nieruchomości. Ze względów praktycznych całe przedsięwzięcie winni zorganizować zarządcy nieruchomości, jednak wątpliwa jest możliwość uznania tych kosztów za koszty zarządu nieruchomością wspólną, co ma  zasadnicze znaczenie przy rozliczeniach. Koszty zarządu rozliczane są proporcjonalnie do wielkości udziałów w nieruchomości, a  więc właściciel większego lokum płaci proporcjonalnie więcej. Skoro wymiana skrzynek nie stanowi kosztu zarządu to taki sposób rozliczeń jako bezpodstawny nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach. Wydaje się, że koszt całkowity zakupu i montażu powinien być rozliczony proporcjonalnie do ilości lokali w danej nieruchomości. Oczywiście nie jest możliwe finansowanie go ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym.

 

 

Nowe wymogi techniczne dotyczące skrzynek pocztowych:

-Pojemność powinna umożliwiać umieszczenie przesyłek listowych o łącznej grubości co najmniej 60 mm.

-Konstrukcja otworu wrzutowego powinna zabezpieczać przed wyjęciem przesyłki.

-Wielkość powinna umożliwiać umieszczenie przesyłki opakowanej w kopertę formatu C4.

 

W tej sprawie swoje stanowisko przedstawił również Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w poniższym wystąpieniu:

 

Cytat: "Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.) właściciel lub współwłaściciele nieruchomości, której częścią składową jest budynek, lub budynku stanowiącego odrębną nieruchomość są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową. Obowiązek ten jest realizowany w budynkach jednorodzinnych poprzez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości. Natomiast w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale - przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.

 

Ponadto art. 90 Prawa pocztowego stanowi, że w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy właściciel lub współwłaściciele nieruchomości, są obowiązani wymienić oddawcze skrzynki pocztowe zainstalowane przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli nie spełniają one wymagań z niej wynikających. Jednocześnie należy nadmienić, że na właścicielach lub współwłaścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek powiadomienia operatora publicznego o terminie wymiany oddawczych skrzynek pocztowych, jeżeli zostały one zainstalowane przez operatora publicznego.

 

Wyjaśnić należy, że zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz. U. Nr 177, poz. 1731 z późn. zm.) skrzynki lub ich zestawy powinny być umieszczane w miejscu dostępnym dla adresatów i operatorów. Ponadto art. 7 ww. aktu wykonawczego wyjaśnia, iż miejscem dostępu do skrzynki dla operatorów jest otwór wrzutowy, który został określony w § 3 ust. 3 tegoż rozporządzenia.

 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że obowiązek wymiany oddawczych skrzynek pocztowych oraz zapewnienie dostępu do nich wszystkim operatorom pocztowym winien zostać wykonany do dnia 24 sierpnia 2008 r."

 

Źródło: Zarządca Portal Informacyjny

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl