20 stycznia (środa)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeGłosowanie nad uchwałą - jak obliczyć głosy współwłaścicieli garażu wielostanowiskowego?

Głosowanie nad uchwałą - jak obliczyć głosy współwłaścicieli garażu wielostanowiskowego?

 

Oceny, czy współwłaściciele danego lokalu, np. wielostanowiskowego garażu,  skutecznie oddali swoje głosy nad uchwałą wspólnoty mieszkaniowej, nie można dokonać w oderwaniu od łączących ich stosunków prawnych uregulowanych przepisami kodeksu cywilnego... . Jeżeli wspólnota mieszkaniowa głosować będzie nad uchwałą przekraczającą zarząd zwykły (np. w/s zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej) -   konieczna jest  jednomyślność współwłaścicieli garażu wielostanowiskowego - dopiero wówczas można uwzględnić ich głosy oddane za podjęciem tej uchwały.

 

 

Obowiązujące w okresie międzywojennym Rozporządzenie Prezydenta R.P. z dnia 24 października 1934 roku o własności lokali (Dz. U. Nr 94, poz. 848 z późn. zm.) sprawę reprezentacji współwłaścicieli lokalu w stosunkach ze wspólnotą mieszkaniową regulowało w sposób następujący: „ Jeżeli lokal należy do kilku właścicieli, obowiązani są oni wybrać osobę zdolną do działań prawnych, która reprezentować ich będzie na zebraniu właścicieli lokali i wobec zarządu" ( art.11 Rozporządzenia).

 

W obecnej ustawie o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) ustawodawca nie powraca do tamtych rozwiązań, a w dotyczącym głosowania nad uchwałami przepisie art. 23 określa jedynie krąg osób uprawnionych do głosowania (właściciele lokali), tryb podejmowania uchwał oraz sposób obliczania większości: „ uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali liczoną według wielkości udziałów (...) Jeżeli suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela (...) głosowanie według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos ...".

 

W związku z brzmieniem cyt. wyżej przepisu obliczanie większości oddanych w głosowaniu nad uchwałami głosów przez osobę, która jest jedynym właścicielem danego lokalu nie nastręcza żadnych trudności. Sytuacja jednak komplikuje się, gdy głosy  oddaje kilku właścicieli jednego lokalu. Lokal może przecież stanowić przedmiot współwłasności kilku lub nawet kilkudziesięciu współwłaścicieli - jak to, np. ma miejsce w przypadku garażu wielostanowiskowego. Garaż taki to jeden wyodrębniony lokal, a jego współwłaściciele posiadają w nim udziały. Sytuacja prawna współwłaścicieli jednego lokalu jest odmienna od sytuacji właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową. Tę pierwszą regulują przepisy kodeksu cywilnego, natomiast do tej drugiej zastosowanie ma przede wszystkim ustawa o własności lokali (taki pogląd reprezentowany jest w piśmiennictwie, np. Roman Dziczek, Własność lokali. Komentarz. Wydawnictwo Lexis Nexis, W-wa 2003, str. 156 - 158).

 

Oceny, czy współwłaściciele lokalu skutecznie oddali swoje głosy nad uchwałą wspólnoty mieszkaniowej, nie można zatem dokonać w oderwaniu od łączących ich stosunków prawnych uregulowanych przepisami kodeksu cywilnego dotyczących zarządu nieruchomością wspólną (m.in. udział wszystkich współwłaścicieli lokalu w nieruchomości wspólnej stanowi również przedmiot współwłasności tych właścicieli). Zgodnie z brzmieniem art. 201 k.c. do czynności zwykłego zarządu konieczna jest zgoda większości współwłaścicieli, zaś na mocy art. 199 k.c. do czynności przekraczających ten zarząd - wszystkich właścicieli. Jeżeli wspólnota mieszkaniowa głosować będzie, np.  nad uchwałą w/s zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej -   konieczna jest  jednomyślność współwłaścicieli garażu wielostanowiskowego - dopiero wówczas można uwzględnić ich głosy oddane za podjęciem tej uchwały.

 

Redakcja

 

zarzadca portal informacyjnyPortal Informacyjny

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl