23 października (niedziela)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA KomentarzeEksmisja z lokalu - zapewnienie pomieszczenia tymczasowego to obowiązek gminy

Eksmisja z lokalu - zapewnienie pomieszczenia tymczasowego to obowiązek gminy

Wywiad Portalu ZARZADCA.PL: Rozmawiamy z Józefem Bajorem, naczelnikiem Wydziału Utrzymania Zasobów Mieszkaniowych w Departamencie Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury.

Wspólnota mieszkaniowa, może w pewnych określonych w ustawie o własności lokali sytuacjach, doprowadzić do licytacji lokalu. Czy były właściciel  zlicytowanego lokalu korzysta z ochrony prawnej uregulowanej w ustawie o ochronie praw lokatora?
W szczególności, czy sąd  może orzec  w tym przypadku o uprawnieniu do lokalu socjalnego?


Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 24 września 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

Byłemu właścicielowi nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego, nawet jeśli spełnia przesłanki określone w art. 14 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.). Nie jest on bowiem lokatorem w rozumieniu art. 2 ust. 2 tejże ustawy.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z 15 listopada 2001 r. (III CZP 66/2001, OSNC 2002, nr 9, poz. 109): „Przepisy art. 14 i 15 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego mają zastosowanie w sprawach o opróżnienie lokalu przeciwko osobom, które były lokatorami w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy". Sąd Najwyższy przypomniał i uznał za aktualne w nowym stanie prawnym, stanowisko wyrażone w uchwałach z 27 czerwca 2001 r. (III CZP 35/2001 i III CZP 28/2001), gdzie stwierdzono, że: „przewidziany w art. 36 ust. 1 obowiązek orzeczenia przez sąd o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego lub o braku takiego uprawnienia oraz przepisy art. 36 i 36a ust. 1, 2 i 3 - odnoszą się wyłącznie do byłych najemców lokalu podlegającego opróżnieniu i osób z nimi stale w tym lokalu zamieszkałych [...]. W uzasadnieniach obu uchwał Sąd Najwyższy stwierdził wyraźnie, że użyte w art. 36 ust. 1 ustawy z 1994 r. sformułowanie «osób, których nakaz dotyczy» nie uzasadnia tezy, aby zakres hipotezy znowelizowanego przepisu obejmował osoby niemające uprzednio uprawnienia do zajmowanego lokalu.".

 

Jeżeli, pomimo przeprowadzenia licytacji i wezwania byłego właściciela do opróżnienia lokalu, ten nadal go zajmuje, w jaki sposób przeprowadza się eksmisję. Czy należy zapewnić pomieszczenie tymczasowe?

 

Należy wystąpić do sądu o eksmisję.   W przypadku wyroku sądu orzekającego eksmisję bez wskazania lokalu socjalnego,  zgodnie z art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie. Komornik nie może wstrzymać się z dokonaniem czynności, jeżeli wierzyciel wskaże tymczasowe pomieszczenie (art. 1046 § 5).

 

Czyim obowiązkiem jest zapewnienie pomieszczenia tymczasowego, czy to zadanie gminy?

W przypadku żądania właściciela lokalu obowiązek dostarczenia pomieszczenia tymczasowego należy do gminy.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 4 grudnia 2007 r. K. 26/2005 orzekł, że art. 1046 § 4 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego jest zgodny z Konstytucją. W uzasadnieniu do ww. wyroku uznał: „Na gruncie art. 1046 § 4 kpc w związku z art. 4 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, należy uznać, iż przewidzianym w ustawie (w art. 1046 § 4 kpc) wypadkiem, w którym gmina obowiązana jest zaspokoić potrzeby mieszkaniowe określonych osób, jest udostępnienie tymczasowego pomieszczenia.".

 

Jakie warunki powinno spełniać pomieszczenie tymczasowe, na jaki okres należy je zapewnić?

Zgodnie z art. 1046 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego tymczasowe pomieszczenie powinno:

1) nadawać się do zamieszkania;

2) zapewniać co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę;

3) znajdować się w tej samej miejscowości lub pobliskiej, jeżeli zamieszkanie w tej miejscowości nie pogorszy nadmiernie warunków życia osób przekwaterowywanych.

Ponadto zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie (Dz. U. Nr 17, poz. 155) tymczasowe pomieszczenie powinno:

1) posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem;

2) posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne;

3) posiadać możliwość ogrzewania;

4) posiadać niezawilgocone przegrody budowlane;

5) zapewniać możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków.

Pomieszczenie tymczasowe należy zapewnić na czas nie oznaczony, a jego najem podlega przepisom Kodeksu cywilnego.

 

źródło:

Portal Informacyjny

zarzadca portal informacyjny

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

You have no rights to post comments

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl