23 kwietnia (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Sprzedaż nieruchomości wspólnej

Jak sprzedać nieruchomość wspólną

Podstawa opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości u osoby prawnej

Cena sprzedaży

Charakter umowy przedwstępnej
Forma i treść umowy sprzedaży

Jak decyzje podejmuje gmina

Wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli lokali związanych węzłem współwłasności w części wspólnej nieruchomości wspólnej. Każdy z właścicieli lokali posiada swój majątek własny, wyodrębniony lokal, oraz udział w części wspólnej nieruchomości wspólnej, przez co należy rozumieć udział w budynku oraz udział w prawie do gruntu(...)

 

 

Pełnomocnictwo
Przychód podatkowy ze sprzedaży nieruchomości zbywcy nieruchomości

Skutki podatkowe przychodu ze sprzedaży mienia u osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Skutki podatkowe przychodu ze sprzedaży nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą podatnika - osoby fizycznej

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl