7 lipca (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Sprzedaż nieruchomości wspólnejWniosek o adaptację strychu

Wniosek o adaptację strychu

 

Wniosek o adaptację strychu

Przykład wniosku o adaptację strychu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków dnia 20 lipca 2012 roku

 

 

 

Marek Kowalski

ul. Przykładowa 3/1

31-000 Kraków

 

 

                                                                                                                  Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

                                                                                                                  przy ul. Przykładowej 3

                                                                                                                  31-000 Kraków

 

 

 

Wniosek o adaptację strychu

 

 

 

Jestem zaintersowany przeprowadzeniem adaptacji pomieszczenia strychowego na 4-kondygnacji w budynku przy ul. Przykładowej 3 w Krakowie na cele mieszkalne.

 

Planowana powierzchnia adaptacji wynosi 55m2. Granice planowanej adaptacji oznaczone zostały w załączonym szkicu. Oferuję cenę w wysokości 2500,-zł za 1m2 powierzchni nowopowstałego mieszkania.

 

Wszystkie czynności oraz koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pracami budowlanymi związanymi z adaptacją zostaną wykonane moim własnym staraniem i na mój wyłączny koszt. Równocześnie zobowiązuję się pokryć koszty związane ze zmianą udziałów we wszystkich lokalach w następstwie powstania nowego lokalu w nieruchomości.

 

 

Bardzo proszę o sporządzenie uchwały ws. wyrażenia zgody na adaptację części nieruchomości wspólnej  i  sprzedaż nowopowstałego mieszkania oraz poddanie tej uchwały pod głosowanie właścicieli na najbliższym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej.

 

 

 

 

W załączniku:

- szkic 4 kondygnacji z oznaczeniem granic planowanej adaptacji wykonanej przez biuro projektowe.

 

 

 

 

Z poważaniem

Marek Kowalski

 

 

 

---------------------------------------

Omówienie:

 

1) stosownie do treści  art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 903)  właściciele lokali mogą zmienić przeznaczenie części nieruchomości wspólnej oraz wyrazić zgodę  na jej nadbudowę lub przebudowę oraz ustanowienie odrębnej własności powstałego w ten sposób lokalu, jak również rozporządzenie i  zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego. Czynność taka jako przekraczająca zarząd zwykły nieruchomością wspólną, dla swej skuteczności wymaga uchwały członków wspólnoty mieszkaniowej.

 

 

2) przeniesienie własności adaptowanej powierzchni jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu niezbędnych robót adaptacyjnych celem stwierdzenia samodzielności nowopowstałego lokalu.

 


3) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 6 maja 2009 roku (sygn. akt: I Aca 361/09, niepubl.) orzekł, że przedmiotem uchwały o wyrażeniu wstępnej zgody na nabycie części nieruchomości wspólnej może być wyłącznie pomieszczenie noszące cechy samodzielności, a jednocześnie nie stanowiące składników koniecznych nieruchomości wspólnej objętych zakazem zniesienia współwłasności określonych przepisem art. 3 ust. 1 zdanie drugie ustawy o własności lokali.

 

 

4) zgoda na wyrażenie adaptacji może być kwestionowana przez członków wspólnoty mieszkaniowej w drodze powództwa cwyilnego, przede wszystkim w procesie  o uchylenie uchwały w oparciu o  25 ustawy o własności lokali:

1. Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.

1a. Powództwo, o którym mowa w ust. 1, może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

2. Zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy).

Ponadto, poszczególni właściciele mogą również skorzystać z drogi administracyjnoprawnej w postępowaniu dotyczącym wydania pozwolenia na budowę. W wyroku z dnia 8 marca 2007 roku (sygn. akt: II SA/Gd 276/06)  Wojewódzki Sąd Administracyjny   w Gdańsku przedstawił pogląd, że procedura udzielenia zgody na adaptację, a możność uczestnictwa, w tym także kwestionowania rozstrzygnięć wydawanych w toku postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, stanowią bowiem odrębne i niekonkurencyjne tryby postępowania. W rozważanym przypadku Sąd dokonuje oceny czy przedsięwzięcie inwestycyjne naruszyło chroniony przez prawo interes prawny strony skarżącej jako właściciela lokalu objętego wspólnotą mieszkaniową.

 

 

5. Przychód wspólnoty mieszkaniowej uzyskany ze sprzedaży lokalu powstałego w wyniku adaptacji należy zaliczyć do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, będzie podlegał zwolnieniu od podatku .dochodowego od osób prawnych,  jeśli zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

 

 

 

 

 


 

czytaj podobne: Jak sprzedać nieruchomość wspólną

 

 


 

 

 

 

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca 

forum wspólnot mieszkaniowych

 


Blogi

 
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Komentarze  

#3 www.zarzadca.eu: cdn 2016-04-01 23:08
Koziorożka - i już? :shocked:
Cytuj
#2 www.zarzadca.eu: koziorozka 2016-04-01 15:05
Uchwała wspólnoty nr
Wspólnota xx wyraża zgodę na adaptację części nieruchomości wspólnej przez panią xxx i sprzedaż jej powstałego z tej adaptacji mieszkania.
Cytuj
#1 tosia 2016-03-25 09:29
proszę podać wzór takiej uchwały
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl