18 lipca (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościWspólnota mieszkaniowa odpowiada za gazomierze na klatce

Wspólnota mieszkaniowa odpowiada za gazomierze na klatce

gazomierz na klatce schodowej

 
Za gazomierze zainstalowane na klatce schodowej odpowiada wspólnota mieszkaniowa, również wtedy, gdy służą do pomiaru gazu dostarczanego do odrębnych nieruchomości lokalowych wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 25 marca 2014 roku, sygn. akt: II SA/Ol 116/14.

 

 

Decydującym kryterium przyjęcia takiej tezy jest prawo własności, ponieważ klatka schodowa stanowi element składowy nieruchomości wspólnej – to odpowiedzialność za roboty budowlane ( w tym montaż gazomierzy) ponosi ogół właścicieli. Wspólnota mieszkaniowa może z kolei dochodzić roszczeń od sprawców samowoli na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.

 

 

W sprawie, której dotyczy powyższe orzeczenie, WSA rozpoznawał skargę właściciela lokalu na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w przedmiocie doprowadzenia instalacji gazowej do stanu poprzedniego w związku z samowolą budowlaną polegająca na przeniesieniu dwóch gazomierzy i zamontowanie ich w sposób niezgodny z przepisami prawa budowlanego.

 

Montażu dokonali pracownicy gazowni wezwani przez właściciela lokalu na interwencję w związku z ulatniającym się gazem. Właściciel zasugerował im zmianę umiejscowienia tych urządzeń.

 

 

Z kolei zarządca nieruchomości zgłosiła tę samowolę Powiatowemu Inspektorowi Budowlanemu, przeprowadzona w związku z zainicjowanym postępowaniem administracyjnym kontrola wykazała, że gazomierze zostały zamontowane niezgodnie z § 168 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 6900 – ich usytuowanie nie mieści się w przedziale wysokości od 0,3 m do 1,8 m od poziomu podłogi do spodu gazomierza.

 

 

 

Organ wydał zatem decyzję, mocą której nakazał doprowadzenie instalacji do stanu poprzedniego, adresatem tego aktu był właściciel, za którego namową doszło do przeniesienia gazomierzy.

 

 

W wyniku złożonego odwołania Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił zaskarżoną decyzję i i zobowiązał zarząd wspólnoty mieszkaniowej budynku do doprowadzenia instalacji gazowej do stanu poprzedniego. W uzasadnieniu wskazał, że za stan instalacji odpowiada właściciel budynku,.

Ostatecznie sprawa trafiła do sądu administracyjnego, który podzielił argumentacji organu II instancji wskazując, że adresatem decyzji o przywróceniu położenia gazomierzy do stanu pierwotnego winna być wspólnota mieszkaniowa, ponieważ samowola miała miejsce w nieruchomości wspólnej. Wspólnocie z kolei przysługuje roszczenie odszkodowawcze w stosunku do inicjatorów i wykonawaców samowoli na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.

 

 

Sąd wyjaśnił przy tym, że art. 52 ustawy Prawo budowlane zawiera zamknięty katalog podmiotów, na które mógł być nałożony przedmiotowy obowiązek.” Przepis ten został skonstruowany wprawdzie na zasadzie alternatywy, jednak kolejność wyliczenia wymienionych w nim podmiotów nie może być uznana za przypadkową. W związku z tym organ nie może według uznania dokonać wyboru jednego z nich. Przy stosowaniu tego przepisu uwzględniać należy kryterium posiadania tytułu prawnego umożliwiającego wykonanie nakazu wynikającego z decyzji.

 

 

W pierwszej kolejności obowiązkiem wynikającym z decyzji wydanej w postępowaniu legalizacyjnym powinien być obciążony inwestor, czyli sprawca samowoli budowlanej, jednakże pod warunkiem, że posiada on w dacie orzekania uprawnienie do władania obiektem budowlanym, które pozwoliłoby mu na wykonanie nakazu (tak: NSA w wyroku z dnia 15 maja 2012r., sygn. akt II OSK 338/11). Uprawnienie takie, w myśl art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane może wynikać z tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W związku z tym nie sposób zgodzić się ze skarżącym, że to pracownicy gazowni, którzy dokonali przebudowy instalacji gazowej powinni być adresatami zaskarżonej decyzji albo Zakład Gazowniczy z racji własności liczników i naliczania opłat za zużycie gazu. Słusznie organ II instancji dostrzegł, że zgodnie z § 46 cytowanego rozporządzenia to właściciel budynku odpowiedzialny jest za stan instalacji gazowej. Zakwestionowane roboty budowlane wykonane zostały zaś w części wspólnej nieruchomości, co do której wspólnota mieszkaniowa odpowiada bez ograniczeń (art. 17 ustawy o własności lokali). Zatem obowiązek przywrócenia stanu zgodnego z prawem powinien obciążać wspólnotę mieszkaniową, a nie wykonawców, czy inicjatorów robót budowlanych, od których wspólnota mieszkaniowa może dochodzić roszczeń na gruncie prawa cywilnego.”

 

 

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl