18 lipca (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościDoręczenia we wspólnocie mieszkaniowej

Doręczenia we wspólnocie mieszkaniowej

 przesyłka pocztowa

 

Na wspólnocie mieszkaniowej spoczywa szereg obowiązków informacyjnych, których podstawowym celem jest realizacja zasady wyrażonej w art. 27 ustawy o własności lokali stanowiącej, że każdy właściciel ma prawo i obowiązek współdziałać w zarządzie nieruchomością wspólną. Umożliwienie współpracy z  zarządem będzie jednak realne pod warunkiem zapewnienia właścicielowi możliwości uzyskania podstawowej wiedzy o sprawach   wspólnoty mieszkaniowej. Dlatego tak istotne są przepisy regulujące kwestię zawiadomień o zebraniach i uchwałach uregulowane w ustawie o własności lokali, które pełnia funkcję gwarancyjną ochrony uprawnień właścicielskich wyrażone w art. 23 u.w.l. (zawiadomienie o treści uchwał podjętych z udziałem głosów zebranych  indywidualnie) i art. 32 u.w.l. (zawiadomienie o zebraniu).

 

 

Kwestia doręczania pism w obrocie cywilnoprawnym -  a zatem również i w stosunkach we wspólnotach mieszkaniowych -  nie została uregulowana wprost, dlatego stosuje się przepisy kodeksu cywilnego normujące składanie oświadczeń woli. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażona w art. 61 k.c.:  oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią, a w przypadku wyrażenia go w formie elektronicznej  przyjmuje się, iż jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

 

 

W praktyce najczęściej doręczenie pisma następuje poprzez jego wysłanie  za pośrednictwem poczty. Jeżeli adresat go nie podejmie, przyjmuje się, wzorem procedur sądowych i administracyjnych, tzw. fikcję doręczenia.  Ta z kolei przewiduje skutek doręczenia w razie odmowy przyjęcia przesyłki oraz dwukrotnego jej awizowania, o czym stanowi art. 139 kodeksu postępowania cywilnego. Należy jednak mieć na uwadze, że  choć przepis ten nie ma zastosowania w obrocie powszechnym,  to jednak   w orzecznictwie przyjmuje się, że do doręczenia dojedzie również wtedy, gdy  adresat z własnej woli przesyłki nie podejmie.

 

 

W uzasadnieniu wyroku z dnia  11 grudnia 1996 roku (sygn. akt: IPKN 36/96, OSNC 14/97, poz. 251) Sąd Najwyższy wskazał, iż: „złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 61 k.c. z zw. z art. 300 k.p.) ma miejsce także wtedy, gdy pracownik, mając realną możliwość  zapoznania się z jego treścią, z własnej woli nie podejmuje przesyłki pocztowej zawierającej to oświadczenie”.

 

Pogląd o dopuszczalności stosowania doręczenia zastępczego wyraził Sąd Najwyższy również w wyroku z dnia 20 stycznia 2004 roku, II CK 358/02 (sygn. akt: II CK 358/02) wskazując, iż: „Jeśli oświadczenie zostało posłane adresatowi listem albo innym sposobem porozumiewania się na odległość, składający powinien wykazać np. za pomocą pocztowego dowodu nadania lub zwrotnego poświadczenia odbioru, że list (telegram) został adresatowi doręczony. Powstały dowód nadania listu poleconego nie jest wprawdzie dowodem doręczenia go adresatowi, lecz jest dowodem prima facie . Adresat oświadczenia może obalić te domniemanie wykazując, iż nie miał możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia.”

 

Do doręczenia pisma może zatem dojść również i wtedy, gdy adresat go faktycznie nie podejmie, ponieważ obowiązujące jest domniemanie prawne, że  już powzięcie wiadomości o doręczeniu jest skuteczne z samym doręczeniem.

 

 

Kolejną kwestią której przy doręczeniach nie sposób pominąć, jest   taka sytuacja, gdy adresatowi nie doręczono wszystkich dokumentów, z którymi ma by być związany skutego tego doręczenia, np. części uchwał, zawiadomienia, itp.

 

 

Pomocna tutaj będzie wykładnia Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażona w postanowienia z dnia: 8 grudnia 2016 roku, sygn. akt: II OZ 1366/16, w której Sąd ten wyraził następujące zapatrywanie: „W tej konkretnej sytuacji, zdaniem NSA, przyjąć należy, że nieracjonalnym byłoby działanie strony, która domagając się weryfikacji orzeczeń sądowych, składa odpisy zażalenia i nie uiszcza wpisu od wniesionego przez nią zażalenia. Niestety nie można oczekiwać żadnego dowodu na tę okoliczność. Braku pisma w przesyłce nie da się udowodnić. Faktem jest, że przesyłka do adresata dotarła i z podjętych przez niego działań, którym należy przypisać racjonalność, wynika, że była ona niekompletna. Tym samym mimo braku dowodów co w istocie zawierała przesyłka z sądu przyjąć należy wersję wydarzeń korzystniejszą dla skarżącej i uznać, że nie doręczono jej wezwania do uiszczenia wpisu od zażalenia.”

 

 

 

 

 

źródło:

Anna Kondrasiuk

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl