20 maja (środa)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościObrót nieruchomościamiUmowa pośrednictwa - kiedy pośrednik może żądać zapłaty prowizji

Umowa pośrednictwa - kiedy pośrednik może żądać zapłaty prowizji

 

 umowa z pośrednikiem nieruchomości

 

Dokonując transakcji na rynku nieruchomości bardzo często korzystamy z usług pośredników, a te słono kosztują. Wysokość należnego wynagrodzenia jest ściśle powiązana z wartością transakcji i tak w przypadku najmu zazwyczaj wynosi jednokrotność miesięcznego czynszu, a gdy chodzi o zakup lub sprzedaż nieruchomości – jest to ustalony przez strony procent od wartości transkacji (zwykle 2 procent).

 

Może się jednak zdarzyć, że choć pośrednik skojarzy strony transakcji, to nie dojdzie jej realizacji, czy w takiej sytuacji należy płacić prowizję?

 

 

Utrwalona już linia orzecznictwa Sądu Najwyższego wskazuje, że umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami to kontrakt starannego działania, co jednoznacznie wynikało z treści art. 180 ust. 1 UgN zawierającego  definicję  pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jako  zawodowego wykonywania przez pośrednika w obrocie czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów udzielających podmiotom trzecim prawa do dysponowania nieruchomościami osób trzecich (umowy najmu i dzierżawy) lub też przenoszących po prostu własność nieruchomości (umowy zbycia i nabycia własności).  Przepis ten został jednak uchylony ustawą o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r. poz. 829 ze zm.), tzw. ustawą deregulacyjną i  od 1 stycznia 2014 roku nie obowiązuje.

 

 

Nie mniej jednak pogląd pozostał,  przyjmuje się bowiem, że obowiązkiem pośrednika, jak w przypadku umowy zlecenia, jest  staranność działania, która nie zawsze jednak przesądza o tym, że cel zostanie osiągnięty, na wiele czynników pośrednik nie ma bowiem wpływu (bank nie udzieli kredytu, kontrahent się rozmyśli, itd.).

 

 

W wyroku z dnia 29 kwietnia 2010 r., sygnatura akt: IV CSK 464/09, Sąd Najwyższy wskazał, że zakres czynności pośrednictwa oraz sposób ustalenia i  wysokość wynagrodzenia określa umowa pośrednictwa, dlatego też mając na uwadze zagwarantowaną w art. 353 1 k.c. zasadę swobody umów, „można przyjąć, że strony umowy pośrednictwa mogą swobodnie ułożyć swoje stosunki umowne, jedynie przy uwzględnieniu zasad wskazanych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, a jeżeli przepisy te nie regulują określonych kwestii, to obowiązująca zasada swobody umów pozwala na dowolne ich uregulowanie w umowie, w zgodzie jedynie z jej celem i właściwościami oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.” Umowa pośrednictwa, mimo że jest umową starannego działania, to jednak może być przez strony przekształcona w umowę rezultatu.

 

 

Idąc tym tokiem rozumowania, należy przyjąć, że w sytuacji, gdy pomimo zawarcia umowy nie dojdzie do wykonania – pośrednik zachowuje prawo do wynagrodzenia, o ile oczywiście nie uregulowano tej kwestii w sposób odmienny. Jak wskazuje jednak praktyka – w większości przypadków zawierane na rynku umowy pośrednictwa to de facto umowy rezultatu – o czym świadczy sposób ustalenia prowizji, np „Oferujący zapłaci Pośrednikowi po wykonaniu niniejszej umowy wynagrodzenie w kwocie 2% plus 22 % VAT uzyskanej ceny nieruchomości…”

 

 

Analizując to zagadnienie należy mieć też na uwadze sytuację prawną konsumenta będącego stroną umowy pośrednictwa – w takim przypadku obowiązuje bowiem art. 3851 KC w § 1 stanowi, ze postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeśli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeśli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Należy też pamiętać, że wzorzec umowy winien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały (art. 385 § 2 KC).

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych
 

 

 

Blogi

 

 

 

Komentarze  

#2 www.zarzadca.eu: Zarządca 2017-07-26 12:16
Nie, ponieważ taka wyłączność oznacza jedynie, że nie będzie Pani korzystała z usług innych pośredników. Nie znam treści umowy, nie mniej jednak wiele klauzul, które skutkować miały zachowaniem prawa do prowizji nawet wówczas, gdy doszło do sprzedaży nieruchomości bez udziału pośrednika zostało wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych, np.

„Niniejs za umowa jest umową zawartą na wyłączność, co oznacza, że Zamawiający oddaje sprawę do prowadzenia tylko jednemu pośrednikowi i zobowiązuje się uiścić wyłącznie temu pośrednikowi wynagrodzenie określone w pkt 4, bez względu na to, w jaki sposób doszło do skojarzenia stron.”


„Zamawiaj ący zobowiązuje się zapłacić Pośrednikowi prowizję w przypadku zbycia (…) przedmiotu z osobą, która bezpośrednio lub pośrednio skojarzona została z Zamawiającym przez Pośrednika, a także gdy Zamawiający w inny sposób znalazł kontrahenta”
Cytuj
#1 Joanna87 2017-07-25 12:41
a gdy sama znajdę nabywcę na moje mieszkanie ? czy muszę zapłacić prowizję mimo umowy? duża kwota, a na zakup zdecydowała się siostra koleżanki z pracy.
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl