20 maja (środa)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościObrót nieruchomościamiSzantaż deweloperski – kolejna klauzula zakazana

Szantaż deweloperski – kolejna klauzula zakazana

 

 klauzula buzywna

 

Deweloper nie może uzależniać wydania lokalu od zapłaty za przeróbki  wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego  w Warszawie z dnia 13 stycznia 2017 r. (sygn. akt VI ACa 1543/15, orzeczenie na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny: http://www.zarzadca.pl/prawo/orzecznictwo-sadowe/3101-prawo-orzecznictwo-deweloper-klauzule-zakazane-vi-aca-1543-15-umowa-deweloperska )

 

Nabywcy często korzystają   usług deweloperów w zakresie przebudowy lokalu w celu dostosowania go do własnych potrzeb, co wydaje się być korzystnym rozwiązaniem, chociażby dlatego, że nie trzeba się przejmować utratą rękojmi ze względu na taką ingerencję.

 

Przedsiębiorcy niekiedy  jednak nadużywają swojej pozycji, ponieważ w razie ewentualnego sporu co do zapłaty za dodatkowe prace szantażują swoich klientów, że nie wydadzą im kluczy do mieszkania dopóki ci się nie  rozliczą się i za wykonane roboty. Może zatem dojść do takiej sytuacji, że nabywca, mimo  że w pełni wywiązał się z umowy deweloperskiej nie będzie mógł wejść w posiadanie lokalu.

 

 

Jedną z takich spraw rozpoznawał Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, do którego wpłynął pozew o uznanie postanowienia za niedozwolony i zakazania stosowania następującego wzorca umownego : Deweloper ma prawo, w przypadku nie dokonania przez Nabywcę zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, do wstrzymania się z dokonaniem przejęcia/przekazania lokalu mieszkalnego zgodnie z Umową."

 

 

Powód zarzucił m.in., że klauzula powyższa rażąco narusza interesy konsumentów i jest sprzeczna z dobrymi obyczajami oraz pozwala deweloperowi na ograniczenie nabywcy korzystania z nieruchomości o wartości wielokrotnie przekraczającej wartość ewentualnego sporu.  Ponadto, to  sankcja  nieadekwatna do wartości przedmiotu ewentualnego sporu – kwoty przeróbek lokalu w stosunku do jego wartości. Brak jest analogicznej sankcji dla dewelopera za niezrealizowanie lub niewłaściwą realizację umowy o wykonanie zmian lokatorskich, tym samym deweloper wykorzystując swoja silniejszą pozycję ogranicza prawa konsumenta.

 

 

Pozwany deweloper żądał oddalenia powództwa wskazując m.in., że umowy o zmiany lokatorskie nie są samodzielnie funkcjonującymi umowami cywilnoprawnymi, ale są zawierane w odniesieniu do umów deweloperskich, dlatego też ma prawo wstrzymać się z udostępnieniem lokalu do czasu pełnego rozliczenia. Taka praktyka ma  rekompensować mu szkodę powstałą w związku z niewykonaniem umowy o zmiany lokatorskie.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyznał rację nabywcy lokalu i  uznał klauzulę za niedozwoloną  zakazując pozwanej spółce jej stosowania we wzorcach umownych.

 

Uzasadniając orzeczenie Sąd wskazał m.in., że umowa deweloperska jest umową samoistną i jej wykonanie nie może być warunkowane spełnieniem zobowiązań wynikających z później zawartej umowy cywilnoprawnej o zmiany lokatorskie.

Nie zgodził się z twierdzeniem pozwanego, iż wstrzymanie się z wydaniem kluczy do lokalu mieszkalnego stanowi jego prawo będące następstwem niewykonania przez konsumenta zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie umowy o zmianach lokatorskich i wskazał, że zgodnie z umową deweloperską deweloper zobowiązuje się do przekazania lokalu mieszkalnego po dokonaniu przez nabywcę – konsumenta – wpłat wszystkich kwot wynikających z tej umowy.

 

Sąd Apelacyjny, do którego odwołał się deweloper  podtrzymał wyrok Sądu i instancji wskazując, że klauzula w sposób istotny narusza równowagę kontraktową stron.

Deweloper zapewnia sobie w ten sposób możliwość powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia z umowy deweloperskiej nawet w przypadku wywiązania się przez konsumenta w całości z tej umowy, w sytuacji, gdy nie spełni on jedynie świadczenia z innej umowy cywilnoprawnej, tj. umowy o dzieło. Tak więc dzięki zastosowaniu zakwestionowanego postanowienia deweloper może powstrzymać się z wydaniem konsumentowi lokalu, nawet jeśli ten zapłaci w całości cenę tego lokalu, natomiast nie uiści stosunkowo niewielkiej kwoty stanowiącej jego świadczenie za wykonanie zmian lokatorskich na podstawie odrębnej umowy.

Ponadto, sam fakt, że stronami umowy deweloperskiej oraz umowy o wykonanie zmian lokatorskich były te same podmioty nie daje prawa do wysnucia wniosku, że jedna umowa jest kontynuacją drugiej.

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl