22 października (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościObrót nieruchomościamiSpadki: podatek po latach

Spadki: podatek po latach

 

 

 

Pytanie czytelnika:

Odziedziczyłem, wraz z innymi spadkobiercami działkę budowlaną po mamie, w 2013 roku sąd wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (uprawomocniło się w marcu 2013 roku), ale nie zgłosiłem dziedziczenia urzędowi skarbowemu. Obecnie trwa postępowanie o dział spadku. Czy mam obowiązek zapłacić podatek od spadków i darowizn? Chciałby sprzedać tę nieruchomość.

 

 

Odpowiedź:

Jako synowi spadkodawczyni, czyli spadkobiercy zaliczanemu do I grupy podatkowej przysługiwałoby Panu zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku od odziedziczonego spadku – jednak  pod warunkiem zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych do urzędu skarbowego w ściśle określonym terminie 6 miesięcy do daty nabycia spadku, co jednak nie zostało w tej sprawie uczynione.

 

Zgodnie z art. 4 a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn: zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, przy czym w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia termin ten liczony jest od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

 

Skoro stwierdzenie nabycia spadku nastąpiło przed siedmiu laty, tj.  w 2013 roku, to wobec niedokonania powyższej czynności prawo do zwolnienia od podatku zostało utracone.

Uzasadniając wyrok z dnia 23 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 750/11,  Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zwolnienia podatkowego w terminie 6 miesięcy (z uwzględnieniem wyjątku z art. 4a ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn) powoduje jego wygaśnięcie, a w konsekwencji utratę prawa do zwolnienia od podatku.

Powyższy termin nie podlega przywróceniu ze względu na jego materialnoprawny charakter, nie jest to termin procesowy, a stosownie do brzmienia  art. 162 § 4 Ordynacji podatkowej instytucję przywrócenia terminu można zastosować wyłącznie do terminów procesowych.

Niedopełnienie tego obowiązku, choć uniemożliwia spadkobiercy skorzystanie z ulgi podatkowej polegającej w tym przypadku na zwolnieniu z zapłaty podatku, to jednak nie  jest zagrożone żadną sankcją karnoskarbową.

W omawianym przypadku nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, dlatego obowiązek podatkowy powstanie dopiero  z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym na fakt nabycia (Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207, ze zm.). Ponieważ Czytelnik zamierza dokonać sprzedaży odziedziczonego gruntu, to konieczne będzie wystąpienie o uzyskanie zaświadczenia z urzędu skarbowego na okoliczność uregulowania sytuacji podatkowej w związku z tym spadkiem.

Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy o podatku o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku (Dz. U. 1983 Nr 45 poz. 207 z późn. zm.) warunkiem sporządzenia aktu notarialnego kupna – sprzedaży przedmiotów i praw objętych podatkiem od spadków i darowizn jest przedstawienie przez zbywcę uprzedniej zgody naczelnika urzędu skarbowego na dokonanie czynności, albo zaświadczenie o tym, że nabycie było zwolnione z podatku, podatek został zapłacony lub się przedawnił.

Czytelnik wystąpi zatem do naczelnika właściwego urzędu skarbowego w wydanie zaświadczenia, ponieważ bez tego dokumentu transakcja nie dojdzie do skutku.

Wniosek ten z kolei będzie tożsamy z powołaniem się na fakt nabycia spadku,  co spowoduje odnowienie zobowiązania podatkowego – nawet po wielu latach organ podatkowy naliczy podatek.

Należy jednak zauważyć, że zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej - zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Ujawnienie odziedziczonego spadku po upływie tego terminu skutkuje przedawnieniem prawa organu podatkowego do ustalenia zobowiązania.

Zdarzają się jednak, choć coraz rzadziej, że organy podatkowego nie uznają przedawnienia i domagają się zapłaty podatku.

 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1983 r. Nr 45 poz. 207 ze zm.).

 

 

Anna Kondrasiuk

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 Anna Kondrasiuk

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl