19 stycznia (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościObrót nieruchomościamiSkarga do sądu na interpretację indywidualną - ulga mieszkaniowa

Skarga do sądu na interpretację indywidualną - ulga mieszkaniowa

 Skarga do sądu ulga mieszkaniowa

 

                                                                                                                                                                           Warszawa, dnia ….........…roku.

 

 

 

                                                                                                                                             Wojewódzki  Sąd Administracyjny

                                                                                                                                             w Warszawie

                                                                                                                                             ul. Jasna 2/4

                                                                                                                                             00-013 Warszawa

 

                                                                                                                                             za pośrednictwem:

                                                                                                                                    Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

                                                                                                                                    ul. Teodora Sixta 43-300 Bielsko Biała

 

 

 

Skarżący: Jan Kowalski, ul. Przykładowa 1,  00-950 Warszawa,

 

Organ, którego działanie jest przedmiotem skargi: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

 

 

Wartość przedmiotu zaskarżenia: brak.

 

 

 

SKARGA

 

 

na indywidualną interpretację wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej z dnia …….roku r. znak:  ……………………………. .

 

 

Imieniem własnym, działając na podstawie art. 50 § 1 , art. 53 § 1, art. 54 §1 w zw. z art. 3 § 2 pkt 4a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) - wnoszę skargę na pisemną interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia …………………., znak: …………………….. .

 

 

Zaskarżonej interpretacji indywidualnej zarzucam naruszenie art. 97 § 1 o.p. przez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że zwolnienie  o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako  ściśle związane z osobą zmarłego  nie podlega sukcesji oraz art. 121 o.p. przez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zaufanie podatnika do organów podatkowych

 

 

W związku z powyższym wnoszę o:

 

1) uchylenie w całości zaskarżonej interpretacji indywidualnej,

 

2) zasądzenie kosztów postępowania sądowego,

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

I. Opis stanu faktycznego sprawy oraz podsumowanie stanu faktycznego.

Wnioskodawca jest spadkobiercą po zmarłym w dniu ………. roku Pawle Kowalskim (poświadczenie dziedziczenia z dnia ……….roku).  Spadek ten nabył w całości na mocy testamentu.

 

 

W dniu ……….. roku spadkodawca sprzedał nieruchomość – lokal mieszkalny, którego własność nabył wskutek dziedziczenia po zmarłym ojcu w roku. Jego zbycie  nastąpiło zatem przed upływem pięciu lat od daty nabycia.

 

Spadkodawcy przysługiwała jednakże ulga mieszkaniowa i zamierzał z niej skorzystać (zakup mieszkania, w którym miał zamieszkać), czego nie uczynił, ponieważ zmarł w okresie, w którym  w świetle art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. - przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości był uprawniony wydatkować na własne cele mieszkaniowe.

 

Spadkodawca nie zdążył dokonać czynności prawnych prowadzących do nabycia lokalu na własne cele mieszkaniowe, gdyż pomiędzy odpłatnym zbycie lokalu, a jego śmiercią (…….roku) upłynęło zaledwie kilka miesięcy. Śmierć spadkodawcy czyni niemożliwym realizowanie jego własnych celów mieszkaniowych.

 

W związku z powyższym zadano pytanie czy uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt. 131  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: u.p.d.o.f.) zwolnienie stanowi prawo majątkowe, które  może podlegać dziedziczeniu na podstawie art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) w sytuacji, gdy spadkodawca zamierzał skorzystać z przedmiotowego zwolnienia – jednak zmarł, a przed śmiercią nie zawarł jeszcze umowy przedwstępnej nabycia lokalu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe.

Zdaniem skarżącego prawo do zwolnienia od podatku dochodowego od dochodu ze sprzedaży nieruchomości, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma wymiar majątkowy i może podlegać dziedziczeniu na podstawie art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).

 

Natomiast w ocenie organu takie stanowisko jest nieprawidłowe, ponieważ zwolnienie  powyższe jako  ściśle związane z osobą zmarłego nie podlega sukcesji, jest bowiem uzależnione od realizacji własnych celów mieszkaniowych spadkodawcy, a nie cudzych celów innych osób. W konsekwencji takiego rozumowania organ stoi na stanowisku, że  spadkobiercy  nie mają prawa do ulg i zwolnień wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które teoretycznie przysługiwałyby spadkodawcy i z których na skutek śmierci spadkodawca nie mógł skorzystać.  

 

II. Ocena prawna stanu faktycznego wraz z uzasadnieniem podniesionych zarzutów.

Kwestia sporna  sprowadza się zatem do tego,  czy zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega dziedziczeniu.

 

Zdaniem skarżącego prawo to jako związane z interesem ekonomicznym uprawnionego podmiotu ma wymiar majątkowy i może podlegać sukcesji. Przepis art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) obejmuje  swym zakresem prawa majątkowe wynikające z regulacji podatkowych, które za życia zmarłego następnie podatnika kształtowały jego sytuację z punktu widzenia ekonomicznego, a więc przede wszystkim prowadziły do zmniejszenia czy wręcz wyeliminowania obciążenia spadkodawcy podatkiem (zob. wyrok WSA w Lublinie z dnia 4 listopada 2015 r., I SA/Lu 651/15, także uzasadnienie wyroku WSA w Łodzi z dnia 13 stycznia 2013 roku, sygnatura akt: I SA/Łd 1427/11 ). Kwestia zakresu  praw majątkowych objętych sukcesją stanowi również przedmiot wykładni Naczelnego Sądu Administracyjnego,  który wielokrotnie wskazywał, że własne cele mieszkaniowe  podatnika pozostają aktualne dla jego spadkobiercy korzystającego z ulgi (por.: uzasadnienia wyroków NSA z dni 18 stycznia 2018 roku, sygn. akt II FSK 3634/15, II FSK 3633/15).

Nieuprawnione jest stanowisko organu wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonej interpretacji,  iż przedmiotowe zwolnienie   jako  ściśle związane z osobą zmarłego nie podlega sukcesji, jest bowiem uzależnione od realizacji własnych celów mieszkaniowych spadkodawcy, a nie cudzych celów innych osób. Uzasadniając zaskarżoną interpretację podatkową, w odniesieniu do powołanych we wniosku o jej wydanie orzeczeń, organ nie odniósł się do zawartej w nich wykładni wskazując, że  nie jest związany poglądami wyrażonymi w orzecznictwie sądów administracyjnych,  ponieważ nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

 

Tymczasem ocena stanowiska wnioskodawcy i jej uzasadnienie powinny uwzględniać poglądy orzecznictwa, wyroki sądów administracyjnych. Zarówno w orzecznictwie, jak i w nauce prawa aktualny jest pogląd, że: „organ podatkowy dokonując interpretacji indywidualnej powinien brać również pod uwagę orzecznictwo podatkowe. Można w tym względzie podzielić stanowisko, że pominięcie przy wydawaniu interpretacji wyroków sądów administracyjnych wydawanych w analogicznych sprawach stanowi naruszenie art. 14 § 1 w związku z art. 14 e  1 Ordynacji podatkowej. Skoro bowiem orzecznictwo sądów powinno mieć wpływ na zmianę interpretacji indywidualnej, to również powinno być uwzględniane przy jej wydaniu i nie może być przez organ pominięte z lakonicznym stwierdzeniem, że wyroki zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację”  (wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 1.12.2009 r. – ISA/Go 428/09, Jurysdykcja Podatkowa 2010, Nr 1, str. 88, „ Ordynacja podatkowa” R. Mastalski, s. 142).

 

Jeżeli zatem w orzecznictwie sądów administracyjnych jednolicie przyjmuje się, że uprawnienie do zwolnienia od podatku dochodowego ze sprzedaży nieruchomości, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma wymiar majątkowy i jako takie może podlegać dziedziczeniu na podstawie art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), to twierdzenie przeciwne bez uwzględnienia powyższej wykładni  zaprezentowane przez organ w zaskarżonej interpretacji narusza zasady demokratycznego państwa prawnego i prowadzenia postępowania w sposób pogłębiający zaufanie do organów podatkowych (art. 121 § 1 o.p.).

Podkreślenia przy tym wymaga, że stan faktyczny w niniejszej sprawie zbieżny jest z sytuacją podatników, jaka wystąpiła w przywołanych orzeczeniach NSA – w tym zakresie, że we wszystkim tych sprawach nastąpiła śmierć podatnika zanim ten zdążył zrealizować prawo do ulgi mieszkaniowej. Różnica polega natomiast na tym, że w realiach niniejszej sprawy podatnik zamierzał skorzystać ze  zwolnienia – jednak zmarł, a przed śmiercią nie zawarł jeszcze umowy przedwstępnej nabycia lokalu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe – która to okoliczność znajduje wyraz w pytaniu, jakie zadano we wniosku o interpretację podatkową. Organ nie udzielił na nie odpowiedzi, ponieważ wykluczył w ogóle sukcesję tego zwolnienia podatkowego, co z kolei stoi w sprzeczności z wykładnią art. 97 § 1 o.p. dokonywaną  przez sądy administracyjne.

Zdaniem skarżącego wyrażona kilkakrotnie  przez NSA teza, że „Prawo do zwolnienia od podatku dochodowego od dochodu ze sprzedaży nieruchomości, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: u.p.d.o.f.), ma wymiar majątkowy i jako taki może podlegać dziedziczeniu na podstawie art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) „ (por. m.in. wyrok NSA z dnia 1 stycznia 2018 roku, sygnatura akt: II FSK 3632/15) dotyczy wszystkich podatników, którzy przed śmiercią nie zdążyli zrealizować prawa do ulgi.

 

Spadkodawca zamierzał z niej skorzystać, jednak jego śmierć nastąpiła w ciągu zaledwie kilku miesięcy od daty zbycia nieruchomości, zatem  czas, którym dysponował był zbyt krótki na to, aby, np. zawrzeć umowę przedwstępną nabycia lokalu.   Skarżący odziedziczył więc prawo do zwolnienia.

W ocenie skarżącego to obowiązkiem organu podatkowego w postępowaniu podatkowym jest ustalenie stanu faktycznego, w którym  strony tego postępowania mogą wykazać rzeczywisty zamiar spadkodawcy. Organ interpretacyjny kwestii tej nie dostrzega, ponieważ w ogóle i co do zasady wykluczył możliwość sukcesji bez względu na to, jakich czynności dokonał spadkodawca przed śmiercią.

 

 

Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.

 

 

 

 

Załączniki:

 

  • odpis skargi dla strony przeciwnej
  • potwierdzenie uiszczenie opłaty sądowej( wpisu stałego) w kwocie 200 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl