29 lipca (środa)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościRynek nieruchomościBank odpowiada za błędne dane

Bank odpowiada za błędne dane

 

  kredyt na dom BIK

Pani Alina  zamierza  kupić większe mieszkanie, to w którym obecnie mieszka -  sprzeda -  zawarła już umowę przedwstępną.  Znalazła wymarzone  lokum ,  złożyła wniosek o kredyt bankowy i jakie było jej  zdziwienie, gdy bank, mimo wysokich dochodów, odmówił Pani Alinie przyznania kredytu.  Jak się okazało w Biurze Informacji Kredytowej widnieją nieaktualne dane o jej rzekomym debecie. Owszem miała zadłużenie na karcie kredytowej w kwocie  200 zł., ale przed siedmiu laty zostało już spłacone wraz z odsetkami - czy rzeczywiście ta stara historia może rzutować na moją obecną sytuację? – pyta nasza Czytelniczka.

 

 

W takim położeniu  jak Pani Alina może znaleźć się wiele osób, które nawet nie mają nawet pojęcia o tym, że w bazach danych instytucji kredytowych figurują jako nierzetelni dłużnicy, mimo że żadnych długów nie mają. Błędny lub nieaktualny wpis w rejestrze  może skutecznie przekreślić szanse na uzyskanie kredytu, nie ma przy tym znaczenia kwota tego zobowiązania, dla banków czyste konto klienta jest niekiedy  ważniejsze niż jego zarobki.

 

 

Biuro Informacji Kredytowej - BIK jest największą w Polsce bazą, w której gromadzone, przetwarzane i udostępniane są informacje  o konsumentach korzystających z usług sektora bankowego, dane te stanowią źródło danych dla przeszło 600 instytucji kredytowych. Każdy, kto kiedykolwiek zawarł umowę kredytową będzie w tym rejestrze figurował, znajdują się w nim nie tylko dane o ewentualnych przeterminowanych zobowiązaniach, ale również i te korzystne dla klienta. Są one przekazywane przez instytucje kredytowe i banki, objęte tajemnicą bankową i stanowią  dane osobowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jedn. tekst Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm. - dalej „u.o.d.o.”), jako informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.  Zgodnie z brzmieniem artykuł 26 ust. 1 u.o.d.o. administrator danych – czyli bank, który zawarł umowę kredytową z klientem -  winien dane te przetwarzać zgodnie z prawem, z zachowaniem ich merytorycznej poprawności i adekwatnie do celów, w jakich są przetwarzane, a art. 32 ust. 1 pkt 6 tej ustawy zobowiązuje go do zachowania szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Celem funkcjonowania BIK –u jest ocena ryzyka i oszacowanie zdolności kredytowej potencjalnego klienta, dlatego znajdziemy w nim informację o najmniejszym nawet zadłużeniu.  Bank nie ma jednak prawa do przekazywania takich informacji po upływie 5 lat od daty spłaty, a  art. 105a ust. 4 i 5 ustawy Prawo bankowe umożliwia przetwarzanie danych w BIK przez okres 12 lat od daty wygaśnięcia zobowiązania, jednakże wyłącznie w celach statystycznych, nie są one jednak brane pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej.

Niestety często zdarza się, że banki danych nie aktualizują, tak jak to ma miejsce w przypadku naszej Czytelniczki. Pani Alina powinna wystąpić do banku z żądaniem skorygowania nieprawdziwych informacji o swoim rzekomym zobowiązaniu, skoro zostało spłacone przeszło siedem lat temu.

 

 

BIK nie jest uprawniony do samodzielnego wyjaśnienia tej sytuacji, nie może dokonywać merytorycznej weryfikacji danych przy zgłoszeniu do rejestru, ani usuwać wpisów taki obowiązek spoczywa na banku, który te dane przekazał, na co jednoznacznie wskazuje art. 105 a ust. 3 ustawy Prawo bankowe (por. uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20.11. 2014 r. , sygn. akt: I ACa 641/14).

 

 

Bank ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną i administracyjnoprawną za niedopełnienie obowiązków związanych z aktualizowaniem danych o klientach.  W pierwszej kolejności należałoby  przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23.10.2015 r., sygn. akt: II OSK 1245/14, w którym Sąd ten wskazał, iż w takim przypadku dochodzi do naruszenia dóbr osobistych klienta: "Z uwagi na powszechność korzystania w codziennym życiu z różnorodnych usług kredytowych, ograniczenie dostępu do tych usług w wyniku wytworzenia obrazu

powoda jako niewiarygodnego klienta, naruszało jego godność, narażając go na traktowanie przez banki jako osoby o wątpliwej wiarygodności i niezrozumiałe dla
niego odmowy udzielenia kredytu. ...Walory jednostki jako potencjalnego kredytobiorcy wywołują wprawdzie skutki na płaszczyźnie majątkowej, ale skutki te są wynikiem oceny cech i właściwości podmiotowych należących do sfery osobowości człowieka, takich jak jego rzetelność i odpowiedzialność, budująca obraz wiarygodności jako kontrahenta. Zaniedbanie pozwanego, które doprowadziło do przedstawienia powoda w złym świetle, jako osoby o wątpliwej rzetelności, naruszyło jego godność i naraziło na przykrości i nieuzasadnione rozczarowania. Taki stan rzeczy uprawniał powoda do skorzystania ze środków przewidzianych w art. 24 § 1 k.c. w zakresie objętym zaskarżeniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich."

 

 

Ponadto, bank w związku z takim naruszeniem prawa bankowego naraził się na sankcje za opóźnienia w aktualizowaniu danych kredytobiorców, tj. grzywnę w wysokości do 30 tys. zł.

 

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl