19 czerwca (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościRynek nieruchomościNowe wymogi dla zarządców, pośredników i rzeczoznawców majątkowych

Nowe wymogi dla zarządców, pośredników i rzeczoznawców majątkowych

 

 nowe wymogi dla zarządców, pośredników i rzeczoznawców

Zarządca lub pośrednik nie przedłożył polisy OC w terminie 7 dni od wezwania?  – za swoją opieszałość może stracić kontrakt w trybie natychmiastowym, a co jeżeli w ogóle jej  nie posiada? – zapłaci karę w wysokości od dwukrotnego do pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nakładaną w drodze decyzji przez Inspekcję Handlową.

 

To bardzo istotne, ale nie jedyne zmiany w  ustawy o gospodarce nieruchomościami, które będą obowiązywać już we wrześniu br. i dotyczą  podmiotów działających na rynku nieruchomości.

 

Ustawodawca powróci do zdefiniowania, uchylonych ustawą deregulacyjną (ustawa dnia z 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów , Dz. U. poz. 829) pojęć  „pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” oraz „zarządzania nieruchomościami”. W praktyce obrotu wątpliwości budziło bowiem jaki podmiot należy uznać za uprawniony do zawarcia umowy pośrednictwa, czy też umowy o zarządzanie nieruchomością i ubezpieczenia swojej działalności.

Nowe przepisy stanowią,  że pośrednik lub zarządca w rozumieniu tej ustawy to osoba prowadząca działalność gospodarczą, oczywiście czynności faktyczne  wykonywać będą mogły  osoby fizyczne świadczące usługi na podstawie umowy z przedsiębiorcą.

Regulacja wprowadza też dotkliwe sankcje finansowe za niedopełnienie obowiązku w zakresie dochowania przypisanej formy  umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomości oraz umowy o zarządzanie nieruchomością, przy czym obok pisemnej wprowadza alternatywną formę elektroniczną.   Również i rzeczoznawca majątkowy zostanie ukarany w razie podejmowania czynności bez zawarcia stosownej umowy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące poszczególnych grup zawodowych działających na rynku nieruchomości:

 


- pośrednicy obrotu nieruchomościami:


1) pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

2) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:

1) nabycia lub zbycia praw do nieruchomości;
2) nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
3) najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części;
4) innych niż określone w pkt 1-3, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.”;

3)  zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.;

4) kopia dokumentu ubezpieczenia, aktualnego na dzień zawarcia umowy pośrednictwa stanowi załącznik umowy, a pośrednik w obrocie nieruchomościami niezwłocznie informuje stronę umowy pośrednictwa o wszelkich zmianach umowy ubezpieczenia lub o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia, przekazując kopię dokumentu ubezpieczenia. Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami nie dopełnił tego obowiązku - strona umowy pośrednictwa, po uprzednim wezwaniu pośrednika w obrocie nieruchomościami do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty wezwania, ma prawo wypowiedzieć umowę pośrednictwa ze skutkiem natychmiastowym.;

5) pośrednik w obrocie nieruchomościami, wykonujący czynności, o których mowa w art. 179b, w związku z zawartą umową pośrednictwa, ma prawo wglądu oraz pobierania niezbędnych odpisów, wypisów i zaświadczeń zawartych w:

1) księgach wieczystych;
2) katastrze nieruchomości;
3) ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
4) tabelach taksacyjnych i mapach taksacyjnych tworzonych na podstawie art. 169;
5)planach miejscowych, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
6) rejestrach cen i wartości nieruchomości prowadzonych przez starostę;
7) rejestrach osób, którym przysługują prawa określone w art. 179b pkt 2, oraz prawa odrębnej własności lokalu;
8) ewidencji ludności w zakresie obowiązku meldunkowego;
9) świadectwie charakterystyki energetycznej.”
 


- zarządca nieruchomości:

1) zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami;

2) zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności:

-zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
-zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;
-zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego;
-bieżące administrowanie nieruchomością;
-utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
-uzasadnione inwestowanie w nieruchomość;

3) zakres czynności zarządzania nieruchomością określa umowa o zarządzanie nieruchomością, zawarta z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Umowa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.;

4) kopia dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, aktualnego na dzień zawarcia umowy o zarządzanie nieruchomością stanowi załącznik do tej umowy. Zarządca nieruchomości niezwłocznie informuje stronę umowy o zarządzanie nieruchomością o wszelkich zmianach umowy ubezpieczenia lub o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia, przekazując kopię dokumentu ubezpieczenia.  Jeżeli zarządca nieruchomości nie dopełnił tych obowiązków, strona umowy o zarządzanie nieruchomością, po uprzednim wezwaniu zarządcy nieruchomości do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty wezwania, ma prawo wypowiedzieć umowę o zarządzanie nieruchomością ze skutkiem natychmiastowym.


- rzeczoznawca majątkowy:

 

1) obowiązek dołączenia polisy OC do operatu szacunkowego lub umowy o dokonanie wyceny nieruchomości, a także do opracowań i ekspertyz nie stanowiących operatu szacunkowego, o  których mowa w art. 174 ust. 3a u.g.n.

 

2) ustawa zmieni sposób  ustalania standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych, od września 2017 roku będzie ustalał i ogłaszał minister infrastruktury i budownictwa,

 

3) wprowadzenie kar dyscyplinarnych za niedopełnienie powyższych obowiązków.

 

 

R.H.

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych
 

 

 

Blogi

 

 

 

Komentarze  

#10 www.zarzadca.eu: kasander 2017-08-06 20:05
Cytat:
są mieszkania gminy czy ZGM nadal będzie nimi zarządzał czy kolejna nowa spółka
Wspólnoty nie interesuje (nie powinno) kto zarządza mieszkaniami właściciela czyli gminy.
Natomia st to, kto zarządza NW wspólnoty to wola właścicieli lokali wyrażona odpowiednią uchwałą, bo o tym decydują właściciele.
Cytuj
#9 www.zarzadca.eu: kotek1 2017-08-06 19:35
Bardzo dziękuję za obszerne wyjaśnienie lecz mam jeszcze jedno pytanie we wspólnocie są mieszkania gminy czy ZGM nadal będzie nimi zarządzał czy kolejna nowa spółka gminy ze 100% udziałem. Pozdrawiam.
Cytuj
#8 www.zarzadca.eu: kasander 2017-08-02 20:16
Cytat:
czego możemy od niego po zmianach oczekiwać.
czego mogę się spodziewać przy sprzedaży mego mieszkania
Niczego, bo to nie ma żadnego związku.
Otrzymałeś odpowiedź na te problemy jakiś czas temu - nic się nie zmienia.
Cytat:
kotek1 14-07-2017
Słyszałem o zmianach w ust

Otrzymałeś wtedy moją odpowiedź :
Cytat:
kasander 15-07-2017: Przede wszystkim UoGN nie dotyczy wspólnot.
Art. 1. 1. Ustawa określa zasady:
1) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego;
8) działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami.

Tu należy przypomnieć też bardzo ważną uchwałę SN:
"...Jeśli więc właściciel nieruchomości innej niż wchodząca do zasobów nie zarządza bezpośrednio swą nieruchomością, nie musi zawierać umowy o zarządzanie nieruchomością, lecz może w każdy aprobowany przez siebie i dopuszczalny prawem sposób uregulować kwestię gospodarowania swą nieruchomością..."- Uchwała SN z dnia 17 lipca 2007 r., III CZP 69/07

Reasumując - wspólnota mieszkaniowa jako podmiot prywatny, może zatrudnić sobie administratora, dyrektora, prezesa, konserwatora czy też przekazać zarząd w dowolny, aprobowany przez prawo sposób, np. przez zawarcie umowy zlecenia, czy też udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności.
http://www.zarzadca.eu/dyskusja/7773/nowelizacja-ustawy-o-gospodarce-nieruchomosciami/
Cytuj
#7 www.zarzadca.eu: kotek1 2017-08-02 18:49
Nowe wymogi dla zarządców, to tylko ubezpieczenie czy coś jeszcze, nasz zarządca jest bez licencji czego możemy od niego po zmianach oczekiwać.

N owy doklejony: 02.08.17 18:53
Jeszcze jedno czego mogę się spodziewać przy sprzedaży mego mieszkania
Cytuj
#6 www.zarzadca.eu: KubaP 2017-07-22 15:36
[cite] Amtrak:[/cite]W ina zarządcy będzie ewidentna, gdy otrzymywał zgłoszenia o spróchniałym drzewie i nic z tym nie robił,
dla celów dowodowych takie zgłoszenia najlepiej jak są na piśmie. a jak był w tracie procedur , uzyskania zezwolenia na wycięcie ( nie wiemy kiedy to zdarzenie było)

Kod:Spróchniałe drzewo przywaliło samochód na NW wspólnoty. Kto zapłacił odszkodowanie? Oczywiście wspólnota.
Cytuj
#5 www.zarzadca.eu: Amtrak 2017-07-21 21:42
Wina zarządcy będzie ewidentna, gdy otrzymywał zgłoszenia o spróchniałym drzewie i nic z tym nie robił,
dla celów dowodowych takie zgłoszenia najlepiej jak są na piśmie.
Cytuj
#4 www.zarzadca.eu: KubaP 2017-07-21 20:25
[cite] tajfun:[/cite] Spróchniałe drzewo przywaliło samochód na NW wspólnoty. Kto zapłacił odszkodowanie? Oczywiście wspólnota. inaczej być nie mogło , odpowiada właściciel terenu
jeżeli uważasz, że to administrator powinien zapłacić, to niech wspólnota pozwie Admina i udowodni, że to jego wina
Cytuj
#3 www.zarzadca.eu: tajfun 2017-07-21 18:44
Przede wszystkim właścicieli w ogóle nie interesuje jaki zakres powinna posiadać taka polisa,
Spróchniałe drzewo przywaliło samochód na NW wspólnoty. Kto zapłacił odszkodowanie? Oczywiście wspólnota.
Cytuj
#2 www.zarzadca.eu: Zarządca 2017-07-21 17:38
Dużą wagę ustawodawca przywiązuje do ubezpieczenia od odpowiedzialnoś ci cywilnej, jednak rzadkie są przypadku kierowania roszczeń do ubezpieczyciela przez wspólnoty, wydawać by się mogło, że właściciele nie do końca zdają sobie sprawę z takiej możliwości.
Cytuj
#1 artykuły Zarzadca.pl 2017-07-20 10:58
"Zarządca lub pośrednik nie przedłożył polisy OC w terminie 7 dni od wezwania? – za swoją opieszałość może stracić kontrakt w trybie natychmiastowym , a co jeżeli w ogóle jej nie posiada?"

Bądź pierwszym który skomentuje.
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl