31 marca (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościZarządzanie nieruchomościamiJak obliczyć termin doręczenia?

Jak obliczyć termin doręczenia?

 Termin doręczenia

 

 

Wspólnota mieszkaniowa jest stroną postępowania administracyjnego, nie zgadza się z decyzją organu i zamierza złożyć skargę do sądu, reprezentuje ją trzyosobowy zarząd, przy czym korespondencja kierowana jest do każdego z jego członków oddzielnie. Jak liczyć termin doręczenia decyzji w sytuacji, gdy każdy z nich odebrał ją w innym czasie?

 

 

Okazuje się, że rozwiązanie tego kazusu nie jest takie oczywiste nawet dla sądów, skoro zapadają sprzeczne rozstrzygnięcia.

 

 

„W sytuacji, gdy decyzję administracyjną doręczono kilku przedstawicielom ustawowym wspólnoty mieszkaniowej, którzy mogą działać za wspólnotę tylko łącznie, to termin do wniesienia odwołania w myśl przepisu art. 129 par. 2 kpa w związku z art. 40 par. 1 kpa rozpoczyna swój bieg od dnia doręczenia pisma ostatniemu z przedstawicieli, ponieważ od tej chwili wspólnota mieszkaniowa jako jednostka organizacyjna może podjąć działania przez swoich przedstawicieli (art. 30 par. 3 kpa)” wskazał wrocławski W.S.A. uzasadniając wyrok z dnia  17. 12. 2014 r., sygn. akt: II SA/Wr 736/14.

 

Tymczasem Naczelny Sąd Administracyjny wyraził pogląd odmienny: „Skoro Wspólnocie Mieszkaniowej doręczono decyzję, kierując ją do trzech członków zarządu, to skutek w postaci doręczenia aktu stronie nastąpił z chwilą doręczenia decyzji pierwszemu z nich” (por. uzasadnienie postanowienia NSA z dnia 1.07.2016 r., sygn. akt: II OZ 681/16).

 

W ten oto sposób należałoby przyjąć, że mamy (przynajmniej w prezentowanym orzecznictwie) co najmniej dwa sposoby obliczania terminów w przypadku odbioru decyzji przez organ kolegialny: jeden biegnie od momentu jej odbioru przez pierwszego z członków (cytowany powyżej wyrok WSA we Wrocławiu) a drugi – od daty, w której  korespondencję podejmie ostatni z nich (w/w postanowienie NSA).

 

W zasad

zie można dopatrzyć się jeszcze trzeciego: obliczanie terminu od momentu, gdy przesyłkę odbierze drugi członek zarządu, wszak do jej reprezentacji konieczne jest działanie co najmniej dwóch jej reprezentantów (art. 22 ust. 1 uwl).

 

 

Należałoby zatem zastanowić się, który jest właściwy, skoro kwestia jest na tyle istotna, że może doprowadzić do niekorzystnego dla wspólnoty rozstrzygnięcia, gdy  z przyczyn formalnych bez merytorycznego rozpoznania jej sprawy dojdzie do odrzucenia środka zaskarżenia.

Przyjrzyjmy się zatem, w jaki sposób sądy  uzasadniały powyższe orzeczenia.

 

 

W ocenie prawnej WSA we Wrocławiu termin ten biegnie od momentu odbioru pisma przez ostatniego z przedstawicieli, ponieważ dopiero wtedy wspólnota mieszkaniowa reprezentowana przez wieloosobowy zarząd może skutecznie działać jako jednostka organizacyjna.

 

 

Sąd stwierdził przy tym, że nie ma w takim przypadku zastosowania art. 40 § 2 k.p.a., zgodnie z którym pisma doręcza się pełnomocnikowi, a jeśli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi (strona może wskazać takiego pełnomocnika).  Zatem w sytuacji, gdy decyzję doręczono kilku pełnomocnikom, to termin do wniesienia odwołania w myśl przepisu art. 129 § 2 k.p.a. w zw. z art. 40 § 2 k.p.a. rozpoczyna swój bieg od dnia doręczenia pisma pierwszemu z pełnomocników (zob. na przykład wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2014 r., sygn. akt II OSK 2086/12, Orzeczenia.nsa.gov.pl).  Według WSA „nie można jednak utożsamiać pełnomocnika strony z jej przedstawicielem ustawowym. Pełnomocnik bowiem (co do zasady) może samodzielnie działać za stronę. Natomiast, w realiach niniejszej sprawy, pojedynczy przedstawiciel ustawowy wspólnoty mieszkaniowej nie mógł działać samodzielnie za stronę. Z tych względów trzeba powiedzieć, że w sytuacji, gdy decyzję administracyjną doręczono kilku przedstawicielom ustawowym wspólnoty mieszkaniowej, którzy mogą działać za wspólnotę tylko łącznie, to termin do wniesienia odwołania w myśl przepisu art. 129 § 2 k.p.a. w związku z art. 40 § 1 k.p.a. rozpoczyna swój bieg od dnia doręczenia pisma ostatniemu z przedstawicieli, ponieważ od tej chwili wspólnota mieszkaniowa jako jednostka organizacyjna może podjąć działania przez swoich przedstawicieli (art. 30 § 3 k.p.a.)” (por. uzasadnienie wyroku W.S.A. we Wrocławiu z dnia  17. 12. 2014 r., sygn. akt: II SA/Wr 736/14).

 

Naczelny Sąd Administracyjny z kolei przedstawił odmienny pogląd stwierdzając, że  w przypadku wspólnoty mieszkaniowej przyjąć należy,  że zarząd - jego członkowie w ramach kompetencji do reprezentacji są uprawnieni do odbioru przesyłek kierowanych do wspólnoty mieszkaniowej.  Nadto, w przypadku, gdy organ wspólnoty mieszkaniowej uprawniony do jej reprezentacji jest organem kolegialnym, a jednocześnie nie wskazano adresu lokalu siedziby tego organu (ani wspólnoty mieszkaniowej) tylko adresy zamieszkania członków zarządu, organ administracji publicznej nie jest zobowiązany do doręczania pism w postępowaniu administracyjnym wszystkim wskazanym członkom zarządu. W ocenie NSA należy odróżnić sposób reprezentacji wspólnoty mieszkaniowej - do czego wymagane jest, co do zasady, złożenie oświadczenia woli przynajmniej przez dwóch członków kilkuosobowego zarządu (art. 21 ust. 2 ustawy o własności lokali), od uprawnienia do odbioru pism kierowanych do wspólnoty mieszkaniowej, które każdy członek zarządu samodzielnie. W sytuacji, gdy każdy z członków zarządu odebrał zaskarżoną decyzję w innej dacie, skutek prawnie skutecznego doręczenia decyzji wobec Wspólnoty Mieszkaniowej następuje w chwilą pierwszego - najwcześniejszego doręczenia decyzji jednemu z członków zarządu. „Warto też wspomnieć, że konieczność współdziałania członków zarządu przy wniesieniu skargi powinna przejawiać się nie tylko w złożeniu wymaganej liczby podpisów pod skargą (lub pełnomocnictwem procesowym do reprezentowania w postępowaniu sądowym) zgodnie ze sposobem reprezentacji wspólnoty mieszkaniowej, ale i na wymianie informacji o datach doręczenia skarżonej decyzji poszczególnym członkom zarządu. Ewentualne nieprawidłowości w przepływie informacji pomiędzy członkami zarządu mogłyby być oceniane tylko w kontekście dochowania należytej staranności w sprawowaniu funkcji członka zarządu, nie wpływa to jednak na sposób liczenia terminu do wniesienia skargi” – skonstatował NSA w uzasadnieniu orzeczenia” (por. uzasad. postanowienia NSA z dnia 17. 12. 2014 r., sygn. akt: II SA/Wr 736/14.

 

 

Anna Kondrasiuk

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych
 

 

 

Blogi

 

 

 
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl