29 maja (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościZarządzanie nieruchomościamiWspólnota mieszkaniowa: szkoda obejmuje podatek VAT

Wspólnota mieszkaniowa: szkoda obejmuje podatek VAT

 

 

 

 

Wspólnota mieszkaniowa może powiększyć wysokość  roszczenia odszkodowawczego o podatek VAT wynika z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2018 roku, sygnatura akt: I CSK 695/17.

 

Pewna wspólnota mieszkaniowa pozwała dewelopera o zapłatę tytułem odszkodowania za wady ujawnione w wybudowanych budynkach.  Tytuł prawny do wytoczenia powództwa oparła na cesjach wierzytelności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady części wspólnych budynku i infrastruktury oraz o zapłatę odszkodowań, których dokonali na jej rzecz właściciele lokali.

 

Od chwili przekazania lokali nabywcom, w częściach wspólnych budynku i poza nim zaczęły ujawniać się wady polegające na zawilgoceniu ścian, odpadaniu tynku, zagrzybieniu, powstawaniu zastoin wodnych, których pozwana spółka deweloperska nie usunęła.

 

Strona powodowa kwotę dochodzonego roszczenia powiększyła o podatek od towarów i usług, tj. o kwotę przeszło 90 tys. zł. i taka należność brutto została jej przez sąd zasądzona.

 

Deweloper zaskarżył wyrok zarzucając, że orzeczenie to wydane zostało z naruszeniem przepisów prawa materialnego, tj. art. 471 k.c. w zw. z art. 361 k.c. w zw. z art. 5 i 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie skutkujące przyjęciem, iż przy określeniu wysokości powstałej szkody uwzględnić należy kwotę podatku od towarów i usług, podczas gdy zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług świadczenie odszkodowawcze znajdujące swą podstawę w art. 471 k.c. nie jest objęte podatkiem od towarów i usług.

 

 

Sąd Apelacyjny uznał ten zarzut za bezzasadny wskazując, iż  wysokość świadczenia zasądzonego na rzecz powódki odpowiada kosztom, jakie ta zobowiązana byłaby ponieść w celu dokonania stosownych napraw budynku.

Odszkodowanie można byłoby pomniejszyć o wartość podatku od towarów i usług, o ile zostałoby wykazane, że właściciele lokali, którzy scedowali swoje roszczenia na wspólnotę – same były uprawnione do odliczenia tego podatku.

 

 

Pozwana się z tą wykładnią nie zgodziła i  złożyła kasację do Sądu Najwyższego, który podtrzymał wyrok apelacji.

 

Sąd Najwyśzy wskazał, iż odszkodowanie winno objąć wszystkie wydatki, jakie musi ponieść poszkodowany w celu usunięcia wad rzeczy, a zatem nie tylko wynagrodzenia za materiały i usługi, które zmuszony będzie świadczyć osobom trzecim, zaangażowanym w proces usuwania wad, ale również i zapłacić podatek od towarów i usług, o ile wystapi.

W sytuacji, gdy poszkodowany jest podatnikiem tego podatku, to  na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym może obniżyć należny od niego podatek o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu rzeczy mającej zastąpić rzecz zniszczoną – tylko w takiej sytuacji  należne mu odszkodowanie nie obejmuje podatku od towarów i usług w takim zakresie, w jakim może on obniżyć należny od niego podatek.

Podatek od towarów i usług może zatem wpłynąć na wysokość odszkodowania, ale tylko wtedy, gdy poszkodowany - rekompensując poniesiony uszczerbek majątkowy - efektywnie go poniesie (zob.też  wyrok Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2001 r., V CSK 193/00, nieopubl.).

 

W sytuacji, gdy poszkodowany nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i nie może należnego od niego podatku obniżyć o podatek zapłacony w cenie rzeczy nabytej w zamian za rzecz zniszczoną albo w materiałach i usługach niezbędnych do przywrócenia tej rzeczy właściwości, które utraciła na skutek zdarzenia szkodzącego, to należne mu odszkodowanie powinno obejmować cenę nowej rzeczy wraz z podatkiem od towarów i usług albo cenę za materiały i usługi, które zostaną użyte w celu przywrócenia rzeczy właściwości, których została pozbawiona (zob. też uchwałę Sądu Najwyższego z 15 listopada 2001 r., III CZP 68/01 oraz nieopubl. wyroki Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2002 r., III CKN 1029/99, z 12 stycznia 2006 r., II CK 327/05).

 

 

 

Anna Kondrasiuk

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych
 

 

 

Blogi

 

 

 
 
 
 
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl