7 lipca (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościZarządzanie nieruchomościamiZgoda wspólnoty mieszkaniowej na sprzedaż alkoholu

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej na sprzedaż alkoholu

 

sprzedaż alkoholu

Sprzedaż alkoholu w budynku wspólnoty mieszkaniowej wymaga zgody sąsiadów, ale co można zrobić, gdy będą temu przeciwni? Czy wspólnota może wyrazić zgodę na kilka miesięcy, albo ograniczyć sprzedaż w określonych godzinach? Jak prawidłowo zredagować uchwałę, czy zawsze należy wskazać dane przedsiębiorcy i czy wspólnota może pobierać opłaty za wyrażenie zgody?  

 

Sprzedaż alkoholu wymaga zgody

 

Sprzedaż napojów alkoholowych wymaga zezwolenia zwanego potocznie koncesją.  Kwestia ta  została szczegółowo uregulowana w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) oraz w aktach prawa miejscowego, tj.  w przepisach gminnych obowiązujących w miejscu prowadzenia takiej działalności, gdzie wskazana jest liczba punktów sprzedaży alkoholu na terenie danej gminy, a także  zasady usytuowania stałych miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Nie każdy uzyska  koncesję, np. nie otrzyma jej  przedsiębiorca, który zamierza sprzedawać napoje alkoholowe w bliskim  sąsiedztwie szkoły czy kościoła. Ponadto, konieczne jest spełnienie wielu wymagań określonych w przepisach,  należy też liczyć z tym, że sprzedaż trunków w budynku wielorodzinnym będzie wymagała zgody wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni.  Stosownie do  art. 18 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć m.in. zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

 

 

 

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej – policz lokale

 

Jeżeli przedsiębiorca planuje sprzedaż alkoholu w budynku wspólnoty mieszkaniowej -  to do niej winien zwrócić  się o wyrażenie zgody, którą wraz z innymi dokumentami należy dołączyć do wniosku o wydanie koncesji. W zależności od tego ile lokali znajduje się w budynku,  wspólnota może podlegać dwóm różnym sposobom sprawowania  zarządu, dlatego też zgoda może przybrać różne formy.

Jeżeli lokali jest nie więcej niż siedem – będą to oświadczenia woli wszystkich właścicieli, w takich obiektach zarząd odbywa się zgodnie z regułami Kodeksu cywilnego, dlatego wszyscy muszą zaaprobować punkt sprzedaży alkoholu w budynku. Brak zgody któregokolwiek z nich wyklucza możliwość jego prowadzenia, chyba, że sprawa trafi do sądu, wówczas decyzję podejmie sąd.

 

W większych budynkach, gdzie lokali jest więcej niż siedem zarządzanie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o własności lokali, dlatego zgodę łatwiej uzyskać, ponieważ o tego rodzaju sprawach decyduje większość właścicieli podejmując uchwałę. Na jej podstawie osoba zainteresowana sprzedażą uzyska zgodę wspólnoty mieszkaniowej w formie  oświadczenia woli, które  składa albo jej organ czyli zarząd, albo zarządca, o ile właściciele zdecydowali się na powierzenie zarządu.

 

 

 

Należy też pamiętać, że podmioty te działając w imieniu wspólnoty mieszkaniowej  składają w jej imieniu oświadczenia woli, jednak decyzja o czynnościach przekraczających zarząd zwykły nieruchomością – a do takich należy zaliczyć wyrażenie zgody na sprzedaż alkoholu,  zawsze leży w gestii właścicieli lokali. Obecnie w orzecznictwie sądowym jednolity jest już pogląd, że zarząd (lub zarządca) nie jest upoważniony do decydowania o takich sprawach i  w pierwszej kolejności powinien zwrócić się do członków wspólnoty mieszkaniowej, dopiero gdy ci wyrażą swoja wolę w sposób prawem przewidziany (uchwała) na tej może złożyć stosowne oświadczenie, czyli w zależności od poczynionych ustaleń  wyrazić zgodę  lub nie. Kwestię tę należy zawsze oceniać mając na uwadze stan prawny nieruchomości, ponieważ   uprawnienie do wyrażenia pisemnej zgody na zewnątrz przypisano współwłaścicielom tylko w sytuacji braku dokonania wyboru zarządu nieruchomości wspólnej (tak NSA w wyroku z dnia 18 czerwca 2009 roku, sygn. akt: II GSK 1060/08). Zatem sama uchwała bez zgody wspólnoty mieszkaniowej wyrażonej w formie oświadczenia woli zarządu w dużej wspólnocie również nie wystarczy.

 

 

Najpierw  uchwała potem zgoda zarządu

 

Pisemna zgoda wspólnoty mieszkaniowej na sprzedaż napojów alkoholowych to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu, dlatego do jej wyrażenia konieczna jest –zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o własności lokali, uchwała, w której należy określić elementy podmiotowo i przedmiotowo istotne, takie jak: dane podmiotu, któremu zgody udzielono, adres punktu sprzedaży, zakres zgody ( jakiego rodzaju napojów alkoholowych dotyczy: 4,5 %, 4,5% do 18%, powyżej 18 %; w jakich godzinach i dniach napoje mogą być sprzedawane).

 

 

Podsumowując: przedsiębiorca musi mieć zgodę współwłaścicieli budynku na sprzedaż alkoholu,  a aprobata  zarządu to za mało, ponieważ organ w sprawach przekraczających zarząd zwykły jedynie wyraża na zewnątrz wolę większości członków wspólnoty mieszkaniowej, nie podejmuje tego rodzaju decyzji samodzielnie.  Zgodnie natomiast z art. 18 ust. 6 pkt 3 ww. ustawy, do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć: zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Stosownie do brzmienia  art. 22 ust. 2 ustawy o własności lokali do podjęcia czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną potrzebna jest uchwała właścicieli wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności (por. uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 20 sierpnia 2008 r., sygn. akt II SA/Sz 369/08, Lex nr 507790). W orzecznictwie jednolicie przyjmuje się, że wyrażenie zgody na sprzedaż alkoholu stanowi czynność, która przekracza zarząd zwykły rzeczą wspólną (np. wyrok NSA, II GSK 131/10, czy wyrok WSA w Szczecinie z dnia 20.08.2008 r.).  Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „Brak zgody wskazanej w art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy z 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest wadą postępowania w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, jednak wydanie takiego zezwolenia pomimo braku zgody nie może być kwalifikowane jako rażące naruszenie prawa” (wyrok NSA z dnia 3 grudnia 2013 r., II GSK 1315/12). Powyższe oznacza, że uchylenia decyzji wydanej na podstawie wadliwie przeprowadzonego postępowania trzeba dochodzi na podstawie skargi na drodze postępowania sądowo administracyjnego (np. art. 145 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

 

 

Zgoda nie może być blankietowa

 

Niektóre zarządy wspólnot stosują nieprawidłową praktykę polegającą na formułowaniu zgody w sposób blankietowy, gdy w treści uchwały przyjmuje się, że zgoda dotyczy wszystkich najemców danego właściciela lokalu, a następnie na tej podstawie wydawane są zezwolenia kolejnym użytkownikom lokalu. Jak wskazuje orzecznictwo uchwała winna dotyczyć konkretnego podmiotu: „Podjęcie zaskarżonej uchwały było też celowe, ponieważ z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że zgoda właściciela budynku powinna być aktualna i adresowana do konkretnego podmiotu, który będzie prowadził działalność polegającą na sprzedaży napojów alkoholowych (por. uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2007 r., sygn. akt II GSK 274/06, Lex nr 287959). Tymczasem zgody wyrażone w uchwałach nr (...) z dnia 4 stycznia 2010 r., nr (...)z dnia 1 lipca 2010 r. i nr (...) z dnia 9 września 2011 r. zostały wyrażone „ in blanco” i bezterminowo, co naruszało powyższe zasady” (tak Sąd Apelacyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z dnia 23 listopada 2016 r., sygn. akt: V A Ca 2016/15, a także Sąd Apelacyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn.. akt: V A Ca 1185/17)

 

 

Nie ma roszczenia o wyrażenie zgody, ale uchwała musi być

           

Z prawem własności lokalu użytkowego nie jest powiązane roszczenie o wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu; jak to wskazuje się w orzecznictwie: „Wyrażenie zgody przez wspólnotę na sprzedaż alkoholu, wymaganej na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stanowi kompetencję wspólnoty mieszkaniowej. Z samego prawa własności lokalu użytkowego nie wynika roszczenie właściciela lokalu o wyrażenie zgody (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 9 czerwca 2016 r., I ACa 93/16, Lex nr 2111367). Należy się liczyć z tym, że wspólnota mieszkaniowa może odmówić,  ale co można zrobić, gdy nie podejmuje żadnej decyzji, ani negatywnej, ani pozytywnej? W takiej sytuacji istnieje droga sądowa –  wniosek o upoważnienie do dokonania takiej czynności, jeśli wspólnota w określonym przez sąd terminie nie podejmie stosownej uchwały o wyrażeniu lub odmowie wyrażenia zgody. Na taką możliwość wskazał Sąd Najwyższy w jednym ze swoich orzeczeń, które dotyczyło wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zarząd zwykły nieruchomością wspólną (por. uzasadnienie wyroku z dnia 7 lutego 2002 r., I CKN 489/00). 


W orzecznictwie sądów powszechnych aktualny jest zatem pogląd, że  nawet w dużej wspólnocie mieszkaniowej właściciel lokalu może doprowadzić do skutecznego rozstrzygnięcia jego sprawy, gdy pozostali nie zajmując stanowiska uniemożliwiają mu dokonanie czynności przekraczającej zarząd zwykły nieruchomością. „Jakkolwiek też nie jest rolą Sądu w niniejszej sprawie wskazywanie konkretnych środków czy instytucji które mogą służyć mniejszościowym właścicielom w osiąganiu pożądanych przez nich celów, to jednak warto zauważyć, iż zgodnie z artykułem 1 ustęp 2 ustawy o własności lokali w sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Oznacza to, że właściciele, którzy doznają jakichś ograniczeń w korzystaniu ze swojego prawa własności do lokalu ze strony innych właścicieli (współwłaścicieli) w związku z korzystaniem z nieruchomości wspólnej, mogą skorzystać ze środków przewidzianych w kodeksie cywilnym do ochrony swoich praw. Służą temu instytucje zawarte w przepisach kodeksu cywilnego, gdzie w postępowaniu nieprocesowym w określonych sytuacjach spornych pomiędzy współwłaścicielami (a ich ogół właśnie zgodnie z art. 6 powołanej Ustawy tworzy z mocy prawa wspólnotę) możliwa jest ingerencja Sądu. (np. art. 199 -206 kc, art. 606 i nast. kpc). Stąd też i ten argument, dotyczący ewentualnego braku ochrony interesu członka wspólnoty, wydaje się być w świetle przywołanych przepisów w pełni do odparcia.” (por. wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia  14 września 2016 r. sygn. akt: I C 396/16).

 

 

Uchwałę negatywną możesz zaskarżyć

 

Jak wskazuje orzecznictwo sądów uchwałę negatywną, czyli taką, w której większość głosowała na „nie”  można zaskarżyć, oczywiście takie uprawnienie przysługuje wyłącznie właścicielowi lokalu, a nie np. najemcy.

 

 

Wspólnota nie zakaże sprzedaży trunków

 

Zdarzają się sytuacje, gdy wspólnoty mieszkaniowe z góry zakazują sprzedaży alkoholu – takie uchwały są jednak sprzeczne z prawem. Aby wspólnota mieszkaniowa mogła zakazać sprzedaży alkoholu w lokalu, winna dysponować dowodami uzasadniającymi wprowadzenie takiego zakazu i przedstawić konkretne i rzeczowe dowody uzasadniające taką decyzję. Tak jak nie jest możliwe wydawanie zgody z góry, in blanco, podobnie nie można wprowadzać zakazu. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie podejmując uchwałę, która może być następnie zaskarżona i podlega kontroli sądu. Wydawanie zakazu może bowiem naruszać  prawo własności tych członków wspólnoty lokali użytkowych, którzy zamierzają  urządzić punkt sprzedaż alkoholu,  , jak również ich interes w rozumieniu art. 25 ust. 1 u.w.l  (por. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 maja 2017 roku, sygn.. akt: I C 132/17 ).

 

 

 

Wspólnota mieszkaniowa  może ograniczać godziny sprzedaży

W orzecznictwie wskazuje się, że właściciele lokali mogą  ograniczyć godziny sprzedaży alkoholu w lokalach użytkowych, oczywiście musi to wynikać z racjonalnych przesłanek, jak np. zakaz po godzinie 22-ej, ponadto ograniczenie winno znaleźć wyraz w uchwale – o takich sprawach zarząd nie może samodzielnie decydować, dlatego należy zadbać o to, aby właściwie uchwałę zredagować.

 

 

Zgoda nie może być krótsza niż to wynika z przepisów

Na podstawie zgody wspólnoty mieszkaniowej, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów przez przedsiębiorcę, organ wyda pozytywną   decyzję administracyjną w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata. Jeśli zatem wydanie zezwolenia następuje na okres nie krótszy niż 4-letni dopuszczalne  za uprzednim wyrażeniem przez Wspólnotę Mieszkaniową zgody, to uznać należy, iż zgoda ta winna być również udzielona na okres nie krótszy niż 4 lata.  Tymczasem w niektórych wspólnotach istnieje praktyka udzielania zgody w "karencji rocznej", jest ona jednak niezgodna z prawem.

Jak wskazuje orzecznictwo taka treść uchwały powoduje, że realizacja uprawnień właścicielskich w oparciu o art. 22 ust. 2 ustawy o własności lokali jest iluzoryczna i pozbawia właścicieli wpływu na stworzenie komukolwiek sposobności do sprzedaży napojów alkoholowych. Organem kompetentnym do rozstrzygania o prawie do sprzedaży takich napojów jest organ administracji a nie wspólnota mieszkaniowa, dlatego też podejmowanie uchwały sprzecznej z obowiązującą decyzją administracyjną, na mocy której określony w niej podmiot nabył określone prawa, stanowi próbę ingerencji w ustawowe kompetencje organu. Dyspozycja przepisów art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wymaga również jednorazowego przedłożenia zgody do wniosku o wydanie zezwolenia, a nie - corocznie. Uprawnienie wspólnoty mieszkaniowej do zajęcia stanowiska w sprawie sprzedaży alkoholu nie ma charakteru uprawnienia nieograniczonego i jak każda decyzja wspólnoty mieszkaniowej powinna być zgodna z przepisami prawa - w analizowanym przypadku również z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (por. uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 7 listopada 2014 roku, sygn.. akt:  I C 322/14).

 

Zakres uchwały – rodzaje zezwoleń

W uchwale wspólnota mieszkaniowa powinna wskazać w jakim zakresie wyraża zgodę na sprzedaż alkoholu. Należy mieć na uwadze następujące rodzaje zezwoleń:

Zezwolenie „A” – zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu (PIWO);

Zezwolenie „B” – zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 8% alkoholu (WINO);

Zezwolenie „C” – zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu (WÓDKA);

Zezwolenia wydaje się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy dotyczącymi zasad usytuowania miejsc sprzedaży i ustalonego limitu zezwoleń.

 

Zapłać za uchwałę - opłata za wyrażenie zgody

Kolejną istotną kwestią jest opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (koncesji na sprzedaż alkoholu). Jej wysokość zależy od rodzaju zezwolenia, o które ubiega się przedsiębiorca. To z kolei określa się na podstawie trunków, które mają być sprzedawane w danym sklepie. Wyróżnia się odmienne koszty, zależnie od rodzaju sprzedawanego alkoholu. Również wspólnoty mieszkaniowe niekiedy pobierają opłaty od przedsiębiorcy zainteresowanego sprzedażą alkoholu – opłaty za wydanie zgody.

 

 

Zgoda nie tworzy praw nabytych – wspólnota może cofnąć zgodę

Wspólnota mieszkaniowa nie jest związana wcześniej podjętą uchwałą o wyrażeniu zgody i może ją w każdym czasie zmienić lub uchylić, gdyż uchwała taka nie tworzy po stronie właściciela lokalu użytkowego praw nabytych. Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na podstawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej o wyrażeniu zgody wydawane jest przez organ administracyjny zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i w czasie obowiązywania tej decyzji, która ma charakter terminowy, ewentualne cofnięcie zgody przez właścicieli budynku nie wpływa na jej ważność. Natomiast do wydania kolejnego zezwolenia konieczne jest wyrażenie zgody po raz kolejny i tylko od wspólnoty mieszkaniowej zależy, czy zgoda taka zostanie wyrażona.

 

 

 

Strona postępowania o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

Właściciel lokalu nie złoży skargi na bezczynność organu w sprawie jest o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o ile nie był wnioskodawcą tego postępowania wynika z postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15.12.2016 r., sygn. akt: II GSK 4407/16.

 

 Cofnięcie zezwolenia

 

Orzecznictwo NSA (np. II GSK 131/10) wskazuje, że już jednorazowe naruszenie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym daje podstawę do cofnięcia koncesji na podstawie art. 18 ust. 6 pkt 1 ustawy  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982 r. Nr 35 poz. 230 z późn. zm), taki pogląd wyraził również Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt P 26/09) uznając, że „cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych następuje, mimo że przedsiębiorca dochował należytej staranności w doborze, przeszkoleniu, jak i w wykonywaniu bieżącego nadzoru nad pracownikami.” Utratą zezwolenia może też skończyć się dwukrotne w ciągu sześciu miesięcy zakłócenie porządku publicznego w miejscu sprzedaży lub jego sąsiedztwie, o ile ma to związek ze sprzedażą alkoholu a sprzedawca nie wezwał policji lub straży miejskiej.

Jak wskazuje orzecznictwo N. S. A. na przedsiębiorcy prowadzącym działalność gospodarczą, m.in. w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, spoczywa obowiązek zorganizowania jej w taki sposób, by klienci zachowaniem swoim nie naruszali przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (wyrok NSA w Warszawie z dnia 22 maja 2001r. sygn. akt II SA 1452/00). Hałaśliwe zachowanie pijanych klientów punktu sprzedaży może być podstawą do cofnięcia pozwolenia, gdyż zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przesłankami uzasadniającymi cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są powtarzające się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, oraz brak powiadomienia organów powołanych do ochrony porządku publicznego przez prowadzącego punkt sprzedaży.

 

Sprzedawca alkoholu odpowiada za klientów


 

Posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wymaga szczególnej dbałości i ostrożności uprawnionego podmiotu w kwestii zachowania porządku publicznego zarówno w lokalu, jak i w najbliższej okolicy , gdzie jest sprzedawany alkohol  przedsiębiorca winien z własnej inicjatywy podejmować działania zapobiegające negatywnym skutkom spożycia alkoholu w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego (tak Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 14 maja 2015 roku, sygn. akt: II GSK 426/14). Zgodnie z art.  art. 18 ust. 10 pkt 3 ustawy  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982 Nr 35 poz. 230 z późn. zm.) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych cofa się m.in. w razie: „powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego.” Przepis ten  formułuje zatem spoczywający na przedsiębiorcy obowiązek zorganizowania sprzedaży alkoholu w taki sposób, aby jego klienci swoim zachowaniem nie naruszali spokoju i porządku publicznego. Jeżeli zatem w ciągu 6 – ciu miesięcy co najmniej dwukrotnie dojdzie do tego rodzaju incydentów w miejscu sprzedaży lub w najbliższej okolicy a  będą one związane ze sprzedażą napojów alkoholowych przez prowadzony przez niego sprzedaży a przedsiębiorca ten nie powiadomi o nich organów Policji lub Straży Miejskiej zezwolenie zostanie mu cofnięte.

Przez zakłócenie porządku publicznego należy rozumieć taki stan, który „w danym miejscu, czasie i okolicznościach, zgodnie z przyjętymi zwyczajami, obowiązującymi przepisami, uważa się za nienormalny. W obiektywnym odbiorze powszechnie akceptowanych zachowań, odczuwany jest jako utrudnienie lub uniemożliwienie ludziom normalnego zachowania się w miejscu dostępnym dla bliżej nieokreślonej liczby osób”. Jak się przyjmuje w piśmiennictwie zakłócenie spokoju publicznego to m.in.  naruszenie równowagi psychicznej ludzi znajdujących się w miejscach dostępnych dla nieokreślonej liczby osób, naruszenie to może nastąpić poprzez wywołanie uczucia zaniepokojenia, zdenerwowania itp. Posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wymaga szczególnej dbałości i ostrożności uprawnionego podmiotu w kwestii zachowania porządku publicznego zarówno w lokalu, jak i w najbliższej okolicy , gdzie jest sprzedawany alkohol  przedsiębiorca winien z własnej inicjatywy podejmować działania zapobiegające negatywnym skutkom spożycia alkoholu w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego (tak Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 14 maja 2015 roku, sygn. akt: II GSK 426/14).

 

 

 

Cofniecie zgody

Czasami zdarza się, że zezwolenie na sprzedaż alkoholu zostało wydane mimo braku zgody wspólnoty mieszkaniowej, w takiej sytuacji można domagać się jego uchylenia, z inną natomiast sytuacją będziemy mieli do czynienia gdy zgoda została co prawda wyrażona, jednak prowadzący punkt sprzedaży zachowuje się nagannie, sprzedaje alkohol nieletnim, czy naraża mieszkańców na uciążliwości, wówczas możliwe jest cofnięcie zezwolenia. Orzecznictwo NSA (np. II GSK 131/10) wskazuje, że już jednorazowe naruszenie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym daje podstawę do cofnięcia koncesji na podstawie art. 18 ust. 6 pkt 1 ustawy  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982 r. Nr 35 poz. 230 z późn. zm), taki pogląd wyraził również Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt P 26/09) uznając, że „cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych następuje, mimo że przedsiębiorca dochował należytej staranności w doborze, przeszkoleniu, jak i w wykonywaniu bieżącego nadzoru nad pracownikami.” Utratą zezwolenia może też skończyć się dwukrotne w ciągu sześciu miesięcy zakłócenie porządku publicznego w miejscu sprzedaży lub jego sąsiedztwie, o ile ma to związek ze sprzedażą alkoholu a sprzedawca nie wezwał policji lub straży miejskiej. Jak wskazuje orzecznictwo N. S. A. na przedsiębiorcy prowadzącym działalność gospodarczą, m.in. w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, spoczywa obowiązek zorganizowania jej w taki sposób, by klienci zachowaniem swoim nie naruszali przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (wyrok NSA w Warszawie z dnia 22 maja 2001r. sygn. akt II SA 1452/00). Hałaśliwe zachowanie pijanych klientów punktu sprzedaży może być podstawą do cofnięcia pozwolenia, ponieważ zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przesłankami uzasadniającymi cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są powtarzające się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, oraz brak powiadomienia organów powołanych do ochrony porządku publicznego przez prowadzącego punkt sprzedaży.

 

 

Podstawa prawna:

-art. 22 ust. 2 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dz. U. 1994 Nr 85 poz. 388 z późn. zm.),

-art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dz. U. 1994 Nr 85 poz. 388 z późn. zm.),

-art. 144 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),

- art. 18 ust. 10 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.).

 

 

Orzecznictwo:

-wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego  z dnia 18 czerwca 2009 roku, sygn. akt: II GSK 1060/08, www.nsa.gov .pl

 -wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 20 sierpnia 2008 r., sygn. akt II SA/Sz 369/08, Lex nr 507790,

-wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2013 roku, II GSK 1315/12, www.nsa.gov .pl

-wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 listopada 2016 r., sygn. akt: V ACa 2016/15, www. orzeczenia.ms.gov.pl,

-wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn.akt: V ACa 1185/17, www. orzeczenia.ms.gov.pl,

-wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2017 r., sygn. akt I C 1168/16, www. orzeczenia.ms.gov.pl,

 -wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 9 czerwca 2016 r., I ACa 93/16, Lex nr 2111367,

- wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2002 r., I CKN 489/00, www. orzeczenia.ms.gov.pl,

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2019 r., sygn.. akt: I ACa 1351/17, www. orzeczenia.ms.gov.pl,

 

 Przydatne linki:

http://www.zarzadca.pl/prawo/orzecznictwo-sadowe/3188-prawo-orzecznictwo-ustawa-o-wychowaniu-w-trzezwosci-pozwolenie-na-alkohol-zgoda-wspolnoty-mieszkaniowej-i-aca-1351-17-pozwolenie-na-alkohol

 

http://www.zarzadca.pl/prawo/orzecznictwo-sadowe/3156-prawo-orzecznictwo-wyrok-wspolnota-mieszkaniowa-zgoda-na-alkohol-zarzadzanie-i-c-322-14-zgoda-na-sprzedaz-alkoholu

 

 

 

 

 

 

Anna Kondrasiuk

Zarządca Portal Informacyjny

Komentarze  

#4 www.zarzadca.eu: gab 2019-09-17 17:22
http://orzeczenia.szczecin.sa.gov.pl/content/$N/155500000000503_I_ACa_000765_2018_Uz_2019-06-21_001
Cytuj
#3 www.zarzadca.eu: Phantos 2019-08-27 14:49
***** piszą, że można a ty swoje. Jeśli uchwała nie przechodzi to nie istnieje i twoje "za" możesz sobie schować pod łózko.
Cytuj
#2 www.zarzadca.eu: gab 2019-08-27 14:42
Nie, nie można wymóc zgody.
Można co najwyżej uzyskać zgodę w sytuacji, gdy z jakiegoś powodu uchwała nie jest poddawana pod głosowanie a większość jest "za".
Cytuj
#1 Justyna Lotka 2019-08-27 10:49
z artykułu wynika, że można jednak w jakiś sposób wymóc na wspólnocie zgodę
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl