25 listopada (środa)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościZarządzanie nieruchomościami Tarcza antykryzysowa utrudnia zarządzanie

Tarcza antykryzysowa utrudnia zarządzanie

 

 

Nowe przepisy ustawy o własności lokali miały usprawnić zarządzanie nieruchomością wspólną w czasie pandemii, tymczasem utrudniły funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych. W dniu 31 marca 2020 roku weszły w życie  zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Okazuje się, że do walki ze skutkami koronawirusa zdaniem niektórych specjalistów konieczna była zmiana przepisów regulujących funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych.

Polegała ona na tym, że bardziej skomplikowano zasady zarządzania poprzez dopisanie punktów 4 i 5 do art. 21 ustawy.

Do art. 21 o treści:

Art. 21. 1. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. 2. Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie. 3. Zarząd na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 22 ust. 2, składa oświadczenia w celu wykonania uchwał w sprawach, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 5, 5a i 6, ze skutkiem w stosunku do właścicieli wszystkich lokali.

 

Dodano:

  1. Uchwała zarządu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  2. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków zarządu uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

Zmiana wprowadza pojęcie uchwały zarządu, kworum,  ponadto nowe przepisy nakazują zwoływanie posiedzeń zarządu i umożliwiają członkom tego zarządu oddanie głosu nad uchwałą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu:  „Zaproponowane zmiany mają na celu umożliwienie działania organom spółdzielni, w tym mieszkaniowych, oraz wspólnot mieszkaniowych, których członkowie mogą być poddani kwarantannie. Wprowadzają one możliwość, wzorem spółek handlowych, głosowania na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Wzorzec postępowania został zapożyczony z rozwiązań wprowadzonych do Kodeksu spółek handlowych w związku z ustanowieniem nowego typu osoby prawnej – prostej spółki akcyjnej.”

Skutki tej zmiany w mojej ocenie niczego nie ułatwiają, wręcz utrudniają zarządzanie, ustawodawca zastosował co prawda wzorce z kodeksu spółek handlowych, jednak zupełnie bezrefleksyjne wprowadził je na podwórko wspólnoty mieszkaniowej.

Przede wszystkim należy zauważyć, że kodeks handlowy precyzyjnie określa pojęcia związane z samym głosowaniem, jak chociażby większość względna i bezwzględna, tymczasem ustawa o własności lokali w art. 23 ust. 2. stanowi jedynie, że:  „Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos”.

W odniesieniu do uchwał właścicieli lokali nie występuje pojęcie kworum, a  takie rozwiązanie przyjęto przy podejmowaniu uchwał przez zarząd. Skoro tak, to należało wyjaśnić też jakie warunki muszą być spełnione, aby doszło do podjęcia uchwały.

Nic dziwnego, że ustawodawca zamierza wycofać się z tej zmiany – w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, znalazła się propozycja uchylenia art. 21 ust 4 i 5 ustawy, ponieważ jak czytamy w uzasadnieniu: „proponowana zmiana ma na celu usprawnienie funkcjonowania zarządów wspólnot mieszkaniowych, co przełoży się na lepsze funkcjonowanie całych wspólnot i ich członków”.

 

 

 

Anna Kondrasiuk

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 Anna Kondrasiuk

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl