19 stycznia (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościZarządzanie nieruchomościamiWspólnota mieszkaniowa: jak księgować wpłaty od osoby trzeciej

Wspólnota mieszkaniowa: jak księgować wpłaty od osoby trzeciej

Jak księgować wpłatyKiedy opłaty za mieszkanie wnosi  osoba, która nie jest właścicielem, to przepisy nakazują, aby takie wpłaty przyjmować i księgować na koncie właściciela, jednak są sytuacje, w których wspólnota mieszkaniowa może odmówić ich przyjęcia.

 

 

Pytanie czytelnika:

czy wspólnota mieszkaniowa powinna przyjmować wpłaty od osoby, która nie jest właścicielem? Sprawa jest problematyczna, poprzedni właściciel zmarł, mieszkanie zajmuje konkubina, ale syn, który odziedziczył lokal nie zgadza się na te płatności.  Czy możemy odmówić przyjmowania wpłat od konkubiny, czy możemy je odsyłać? – pyta zarząd wspólnoty mieszkaniowej.

 

 

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art.  356 § 1 KC wierzyciel może żądać osobistego świadczenia dłużnika tylko wtedy, gdy wynika to z treści czynności prawnej, z ustawy albo z właściwości świadczenia. W pozostałych, przypadkach, świadczenie może spełnić zamiast dłużnika osoba trzecia. Art. 356 § 2 KC stanowi natomiast, że  jeśli wierzytelność pieniężna jest wymagalna, wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej, chociażby ta działała bez wiedzy dłużnika.

 

Dość często mają miejsce takie sytuacje, gdy za zobowiązanego płaci inny podmiot, chociażby z powodu upowszechnienia płatności online, dlatego o ile w tytule przelewu zostanie wyraźnie wskazane czego konkretnie wpłata dotyczy, wierzyciel ma obowiązek zarachować świadczenie zgodnie z wolą wpłacającego, jest to kwestia oczywista, która nie powinna budzić wątpliwości, o ile nie zachodzi przypadek szczególny.

 

Dla porządku należałoby wskazać, że niekiedy przepisy wykluczają taką możliwość, ale musi to wynikać z uwarunkować szczególnych, np. kodeks pracy: wynagrodzenie za pracę winien wypłacić pracodawca (por.:  wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2014 r., sygn. akt I PK 157/13).

Z treści zapytania wynika jednak, że z taką sytuacją szczególną nie mamy do czynienia, dlatego zastosowanie do niej mają przepisy ogólne kodeksu cywilnego. Konkubina jest osobą trzecią i mamy tu do czynienia ze zobowiązaniem pieniężnym, dlatego co do zasady wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek przyjmować te wpłaty, jednak w tym przypadku tak nie jest z uwagi na sprzeciw właściciela, innymi słowy: na   dokonywanie wpłat przez osobę trzecią nie zgadza się zobowiązany.

 

W orzecznictwie przyjmuje się co prawda, że brak jest uzasadnionego interesu dla odmowy przyjęcia świadczenia pieniężnego, ponieważ dla wierzyciela obojętne jest od kogo uzyska świadczenie i w ten sposób zobowiązanie zostanie wykonane  (por.: wyrok Sądu Najwyższego z 11 października 2000 r., III CKN 263/00, LEX nr 51886).  Mimo to odmowa jest  możliwa w dwóch wypadkach: gdy wierzytelność nie jest jeszcze wymagalna oraz, gdy osoba trzecia działa wbrew woli dłużnika, a  nie będzie miał miejsca przypadek szczególny, o którym mowa w art. 518 § 1 pkt 1 lub 2 k.c.

Przepis ten (art. 518 k.c.) stanowi wprost, że wierzyciel nie może odmówić przyjęcia wymagalnego świadczenia,  gdy: osoba trzecia:

-płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi,

-jeżeli przysługuje jej prawo, przed którym spłacona wierzytelność ma pierwszeństwo zaspokojenia,

-jeżeli działa za zgodą dłużnika w celu wstąpienia w prawa wierzyciela; zgoda dłużnika powinna być pod nieważnością wyrażona na piśmie,

- jeżeli to przewidują przepisy szczególne.

 

Jeżeli przynajmniej z jednym z tych przypadków mamy do czynienia – odmawiając przyjęcia wpłaty wierzyciel naruszy prawo.

Ponadto, zgodnie z art. 356 § 2 KC w sytuacji, gdy  wierzytelność pieniężna jest wymagalna, wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej, chociażby ta działała bez wiedzy dłużnika.

Sprzeciw dłużnika – w tym przypadku nowego właściciela, to coś więcej niż tylko „brak wiedzy”, prawidłowa wykładnia tych przepisów  – wyklucza zatem obowiązek przyjęcia wpłaty przez wspólnotę mieszkaniową.  Sprzeciw nie oznacza jednak, że wspólnota wpłat przyjąć nie może, szczególnie w sytuacji, gdy właściciel nie płaci.

Mając powyższe na uwadze wspólnota mieszkaniowa winna zwrócić się do konkubiny o wyjaśnienie na jakiej podstawie wnosi należności mimo sprzeciwu właściciela i ustalić czy zachodzi przypadek określony w art. 518 k.c. , jeżeli nie zachodzi – może odmówić ich przyjmowania.

 

Gdyby wspólnota mieszkaniowa zgodziła się należności za lokal od konkubiny przyjmować, to  nie musi obawiać się ewentualnych roszczeń o ich zwrot. Kwestia ta pozostaje w sferze rozliczeń pomiędzy osobą wpłacającą a właścicielem lokalu.

 

 

Porady prawne online portalu Zarządca

 

Zamów poradę

http://www.zarzadca.pl/porada-prawna

 

źródło:

Anna Kondrasiuk

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl