9 grudnia (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Nieruchomości

Nieprawidłowa jest praktyka stosowana przez niektórych zarządców, że głosy należy zbierać aż do uzyskania większości, a potem można już zaprzestać głosowania. Postępowanie takie uzasadnia się tym, że później oddane głosy już niczego nie zmieniają, a właściciel, który nie wziął udziału w głosowaniu, zostanie powiadomiony o treści podjętej uchwały i będzie ją mógł zaskarżyć(...)

Zarządcy nieruchomości: Praktyki zawodowe dla grupy zawodów związanych z nieruchomościami, tj. zarządców nieruchomości, nie mogą trwać krócej niż 6 miesięcy, przy czym liczba godzin przeznaczona na realizację programu praktyk nie może być mniejsza niż 12 godzin. Kandydat na zarządcę nieruchomości uczestniczy w czynnościach zarządzania nieruchomością, sporządza plan zarządzania(...)

Uprawnionym do kontroli utrzymania obiektu budowlanego jest właściwy miejscowo i instancyjnie organ nadzoru budowlanego. Zazwyczaj będzie to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, a tylko w sytuacjach wyraźnie przewidzianych w przepisach właściwy jest  Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.  Jednak inspektor nadzoru nie musi osobiście stawić się na budowie w celu przeprowadzenia kontroli(...)

Połączenie kilku budynków wspólnymi instalacjami nie jest charakterystyczne tylko dla budynków kilkudziesięcioletnich, ale zdarza się tez w nowym budownictwie - wspólna sieć wodociągowa na osiedlu dla kilku wspólnot mieszkaniowych, a nawet dla wielu domów jednorodzinnych nie jest wyjątkiem. Dlatego zanim dokonany rozliczenia wody w obrębie danej wspólnoty(...)

Do prawidłowego wyliczenia udziałów potrzebne są następujące informacje: powierzchnia użytkowa lokalu należąca do danego właściciela, którego udział chcemy obliczyć, oraz suma wszystkich powierzchni lokali wyodrębnionych w nieruchomości. W zależności od przyjętego rozwiązania do powierzchni użytkowej wyodrębnionego lokalu może być też dodana powierzchnia pomieszczenia przynależnego(..)

 

Garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym, w którym ma powstać wspólnota mieszkaniowa może mieć dwojaki status - być lokalem wyodrębnionym lub stanowić część wspólną z tzw. podziałem do korzystania(...)

 

Ostatni kwartał roku dla wielu osób zarządzających nieruchomościami oznacza początek planowania wydatków i przychodów na rok następny. Do dobrych praktyk w zarządzaniu można zaliczyć planowanie działań w nieruchomości z takim wyprzedzeniem, aby już w pierwszych dniach stycznia roku następnego realizować określone w planie czynności i zamierzenia(...)

 

 

Od zeszłego roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące legalizacji obiektów wzniesionych w warunkach samowoli budowlanej w okresie od 1.1.1995 r. do 11.7.1998 r. Nr (Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 665). Wprowadzona została ponownie, tak jak do lipca 2003 r. możliwość legalizacji pewnych obiektów bez konieczności wnoszenia wysokiej opłaty legalizacyjnej, odpowiedniej do kategorii samowolnie wzniesionego obiektu(...)

 

 

W najmie regulowanym (opartym na ustawie o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych) regułą było zawieranie umów najmu na czas nieoznaczony, chyba że najem był związany ze stosunkiem pracy. W najmie kodeksowym i powszechnej praktyce wynajmowania lokali na wolnym rynku, czas trwania umowy wynajmujący i najemca mogli ustalić dowolnie, wedle własnej woli, zawierano jednak umowy raczej na czas oznaczony(...)

 

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl