13 listopada (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Najnowsze ogłoszeniaWspólnota szuka zarządcyKonkurs ofert na Administrowanie nieruchomością położoną w Warszawie przy ulicy Zygmunta Słomińskiego 7

Konkurs ofert na Administrowanie nieruchomością położoną w Warszawie przy ulicy Zygmunta Słomińskiego 7

Dodane 2018-10-03

Opis

Warszawa, dnia 01.10.2018 roku

 

 

ZARZĄD  WSPÓLNOTY  MIESZKANIOWEJ  „M2”

ogłasza

konkurs ofert na Administrowanie nieruchomością położoną

w Warszawie przy ulicy Zygmunta Słomińskiego 7,

grunt o powierzchni 5.522 m2 z posadowionym na nim 

budynkiem o powierzchni użytkowej 20.095,06 m2.

Oferty należy przesyłać mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   w terminie do 30 listopada 2018r.  Otwarcie ofert nie będzie publiczne.

 

Każda oferta winna składać się z następujących elementów:

 1. Stawki miesięcznego wynagrodzenia netto za administrowanie nieruchomością plus należny podatek VAT (obecnie zwolniony);
 2. Referencji potwierdzającej doświadczenie w zarządzaniu minimum jedną nieruchomością składającą się z minimum 100 lokali mieszkalnych w ostatnich 3 latach;
 3. Parafowanej Umowy o Zarządzanie stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „M2” zwraca się z prośbą o złożenie oferty na administrowanie nieruchomością, na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 115/97, poz. 741 z późniejszymi zmianami),ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dz.U. nr 85/94, poz. 388 z późniejszymi zmianami).

Nieruchomość położona w Warszawie przy ul. Zygmunta Słomińskiego 7 posiada księgę wieczystą Kw. Nr WA4M/00345906/6 składa się z gruntu o powierzchni 5.522 m2  oraz posadowionym na nim budynku o powierzchni użytkowej (wraz z pomieszczeniami przynależnymi) 20.095,06 m2.

W budynku znajduje się 270 lokali mieszkalnych i 7 lokali handlowo-usługowych, 288 miejsc parkingowych zlokalizowanych na trzech poziomach „0” „-1” „-2” (dalej Nieruchomość)

 

Podstawowy zakres obowiązków dotyczących administrowania:

 1. prowadzenie i aktualizacja ewidencji Właścicieli lokali, ewidencjonowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 2. prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej części wspólnej Nieruchomości wymaganej przepisami prawa budowlanego,
 3. zlecanie kontroli technicznej i okresowych przeglądów Nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego na rzecz i koszt Wspólnoty,
 4. wykonywanie bieżącej konserwacji instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej (węzeł) i drobnych napraw w pomieszczeniach wspólnych budynku oraz nadzór nad innymi urządzeniami wymagającymi serwisowania przez firmy specjalistyczne np. windy, domofony, instalacja ppoż., okresowymi przeglądami wynikającymi z DTR oraz innymi przeglądami zgodnie z prawem budowlanym (Załącznik nr 1),
 5. nadzór nad realizacją i egzekwowanie zawartych przez Wspólnotę umów z dostawcami dla Nieruchomości energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci i ochrony, oraz dostawcami innych usług,
 6. zorganizowanie usuwania awarii i ich skutków na Nieruchomości na rzecz i koszt Wspólnoty,
 7. nadzór oraz utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń
  w budynkach służących do wspólnego użytku Właścicieli lokali, terenu nieruchomości określonego w § 1 umowy, chodnika przed nieruchomością i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź z postanowień ustawy (Załącznik nr 2),
 8. zapewnienie ubezpieczenia budynków położonych na Nieruchomości na rzecz i koszt Wspólnoty,
 9. nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od Nieruchomości, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
 10. zawieranie umów o dostawy, roboty bądź usługi, związanych z realizacją zadań wymienionych w punkcie 3, 4, 5, 8, 9 niniejszego paragrafu po ich uprzednim zaakceptowaniu przez Zarząd, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych,
 11. przygotowywanie projektu planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo – finansowego) korekt tego planu – w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty,
 12. przygotowywanie projektów uchwał, pism do urzędów oraz Właścicieli lokali,
 13. obsługa i przygotowanie zebrań Właścicieli lokali (zawiadamianie członków Wspólnoty, protokołowanie, zbieranie i liczenie głosów),
 14. przygotowywanie oraz wysyłka mailowa, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zarząd, kwartalnej informacji o działalności Wspólnoty (Newsletter);
 15. prowadzenie ewidencji księgowej Wspólnoty zgodnie z podjętymi Uchwałami, ustawą o własności lokali oraz rozporządzeniami Ministerstwa Finansów i zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 16. windykacja należności z tytułu kosztów zarządzania Nieruchomością, pożytków i innych przychodów z Nieruchomości, tj. wysłanie dwóch wezwań do zapłaty przez dział księgowy (w miesiącu),
 17. bieżąca codzienna ewidencja wpłat Właścicieli, eksport danych do e-kartoteki, automatyczna wysyłka kartotek Właścicieli na wskazane przez nich adresy mailowe do korespondencji, dostęp do kartotek Właścicieli przez Internet (e-kartoteki), księgowanie faktur kosztowych;
 18. zapewnienie obsługi prawnej Wspólnoty w zakresie przygotowania wezwań do zapłaty oraz wezwań przed sądowych,
 19. przedstawienie Zarządowi w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza wysokości poniesionych wydatków i kosztów administrowania, pobranych pożytków i przychodów,
 20. składanie dyspozycji przelewów podpisanych przez Zarząd za dostarczone media i wykonane usługi w banku obsługującym Wspólnotę oraz odbieranie i przekazywanie działowi księgowemu wyciągów i wszelkiej innej korespondencji,
 21. odczyt indywidualnego zużycia mediów w lokalach ( co, cw, zw ) oraz rozliczenie wpłacanych przez właścicieli zaliczek na media lokalowe – dwa razy w roku tj. na 30 czerwca i na 31 grudnia,
 22. drobne zakupy materiałowe na rzecz i koszt Wspólnoty w części dotyczącej części wspólnej nieruchomości,
 23. zapewnienie dyżurów Administratora na terenie nieruchomości przez pięć dni w tygodniu (poniedziałek-piątek) poprzez 8 godzinny nadzór nad nieruchomością w godzinach ustalonych ze Wspólnotą (dwa razy w tygodniu dyżur w godzinach popołudniowych), oraz całodobowa łączność telefoniczna na wypadek awarii.
 24. egzekwowanie usterek gwarancyjnych na Nieruchomości Wspólnej i objętych rękojmią,
 25. wykonywanie obowiązków Administratora danych osobowych stosunku do których Administratorem jest Wspólnota

 

Administrator zobowiązany jest działać ze starannością dobrego gospodarza i podejmować wszelkie działania, aby zapewnić utrzymanie Nieruchomości w dobrym stanie technicznym zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.

 

OBSŁUGA PRAWNA

Zapewnienie obsługi prawnej w zakresie przygotowania wezwań do zapłaty oraz wezwań przedsądowych. Reprezentowanie Wspólnoty na jej rzecz i koszt przed organami państwowymi w ramach udzielonych pełnomocnictw szczegółowych.

 

KONSERWACJA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I DROBNE NAPRAWY

Prowadzona  przez dział techniczny zatrudniający personel z odpowiednimi uprawnieniami (szczegółowy zakres konserwacji stanowi Zał. nr 1).

 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI CZĘŚCI WSPÓLNYCH - POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH (W TYM PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH)

Prowadzone przez dział utrzymania czystości zatrudniający personel z odpowiednimi uprawnieniami (szczegółowy zakres utrzymania czystości stanowi  Zał. nr 2).

 

PONADTO:

 • protokolarne przejęcie Nieruchomości od poprzedniego Zarządzającego,
 • weryfikacja dokumentacji technicznej pod względem kompletności,
 • sporządzenie protokołu stanu technicznego nieruchomości wspólnej z wyszczególnieniem usterek.

 

Załącznik nr 1

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ BUDYNKU.

 

 1. Nadzór i bieżąca aktualizacja danych w dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej
 2. Realizacja wpisów do książki obiektu w zakresie obowiązującego Prawa Budowlanego.
 3. Utrzymanie w należytej sprawności instalacji elektrycznej i wodno kanalizacyjnej.
 4. Współpracę ze specjalistycznymi serwisami do wybranych instalacji i urządzeń.
 5. Stałą gotowość do interwencji w przypadkach awarii.
 6. Opracowanie procedur obsługi technicznej budynku.
 7. Opracowanie w porozumieniu ze Zleceniodawcą rocznego planu dotyczącego konserwacji, remontów urządzeń technicznych i instalacji.
 8. Przeprowadzenie procesu wyboru podwykonawców niezbędnych do zapewnienia odpowiedniej obsługi i konserwacji urządzeń technicznych, instalacji jak również elementów konstrukcyjnych i nie konstrukcyjnych budynku.
 9. Opracowanie listy urządzeń, instalacji jak również elementów konstrukcyjnych i nie konstrukcyjnych podlegających gwarancji.
 10. Specjalistyczny nadzór pracowników branżowych firmy Zleceniobiorcy nad wykonywaniem prac konserwacyjnych, naprawczych oraz remontowych przez firmy zewnętrzne.
 11. Opracowanie okresowych raportów dotyczących:

-    konieczności realizacji działań związanych z remontami i naprawami urządzeń technicznych, instalacji jak również elementów konstrukcyjnych i nie konstrukcyjnych budynku.

 • przebiegu okresu gwarancji urządzeń technicznych i instalacji
 • ewidencji zdarzeń
 1. Organizacja obligatoryjnych przeglądów zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
 2. Utrzymanie w czystości urządzeń technicznych, instalacji jak również pomieszczeń zajmowanych przez w/w instalacje i urządzenia.
 3. Działania zmierzające do obniżenia kosztów eksploatacyjnych w budynku.

 

WYKAZ  PRAC  WYKONYWANYCH  W  RAMACH

 BIEŻĄCEJ  KONSERWACJI ( I )  I  DROBNYCH  NAPRAW ( II )

 1. BIEŻĄCA KONSERWACJA:

 

Konserwacja instalacji elektrycznej:

     Utrzymanie we właściwym stanie technicznym wszystkich urządzeń elektrycznych nie będących w zakresie eksploatacji Zakładu Energetycznego, znajdujących się w częściach wspólnych budynku od złącza do indywidualnych liczników na wejściu do lokali tzw. obwody administracyjne, w tym:

 1. Wymiana żarówek w budynku i na zewnątrz,
 2. Dokręcanie przewodów,
 3. Oczyszczanie styków,
 4. Zaizolowanie przewodów,
 5. Usuwanie dzikich połączeń z instalacji administracyjnych, po wskazaniu miejsca ich lokalizacji,
 6. Wymiana wkładek bezpiecznikowych topikowych w tablicach administracyjnych,
 7. Wymiana przycisków, wyłączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, zasilanych z tablic administracyjnych,
 8. Wymiana źródeł światła, bezpieczników, główek bezpiecznikowych,
 9. Ustawianie oraz regulacja zegarów sterujących oświetleniem klatek schodowych,
 10. Systematyczne dokonywanie przeglądów instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,
 11. Naprawa uszkodzeń,
 12. Zabezpieczenie prac zgodnie z zasadami B.H.P. i ppoż. – podstawowe sprzątanie po wykonanych robotach,
 13. Wymiana uszkodzonych przewodów

 

Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania: 

W zakresie konserwacji instalacji zimnej i ciepłej wody:

 • Konserwacja instalacji wewnętrznej zimnej wody od zaworu za wodomierzem głównym do wodomierzy w mieszkaniach oraz ciepłej wody od zaworów odcinających w kotłowni do wodomierzy w lokalach, w tym:
 1. Usuwanie nieszczelności zaworów odcinających na poziomach, pionach, lokalach i węźle cieplnym,
 2. Doraźne zabezpieczenie miejsc awarii,
 3. Wymiana dwuzłączek instalacyjnych (w trybach awaryjnych),.
 4. Uszczelnianie armatury (baterie, dolnopłuki, zawory czerpalne i przelotowe w pomieszczeniach wspólnych np. pralnie, suszarnie).
 5. Uzupełnianie izolacji termicznej zdemontowanej podczas wykonywania robót konserwacyjnych oraz drobne naprawy uszkodzeń powstałych z innych przyczyn.
 6. Wymiana zaworów czerpalnych w pomieszczeniach gospodarczych Zleceniodawcy.
 7. Wymiana zaworów odcinających.

 

W zakresie konserwacji instalacji kanalizacyjnych:

 1. Likwidacja przecieków występujących w rurociągach kanalizacyjnych.
 2. Udrażnianie instalacji kanalizacyjnych na pionach, poziomach do pierwszej studzienki przed budynkiem.
 3. Wymiana podejść odpływowych w pomieszczeniach wspólnych.
 4. Udrażnianie kratek ściekowych w pomieszczeniach wspólnych.

 

W zakresie konserwacji instalacji CO:

 1. Usuwanie przecieków na połączeniach kołnierzowych i gwintowanych oraz śrubunkach,
 2. Usuwanie niedogrzań lokalnych powstałych w wyniku zapchania kryz, rur przyłącznych (gałązek),
 3. Uzupełnianie wody w instalacji.
 4. Likwidacja lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych w wyniku miejscowego rozregulowania instalacji,
 5. Uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej podczas wykonywania robót konserwacyjnych oraz drobne naprawy uszkodzeń powstałych z innych przyczyn,
 6. Konserwacja węzła.

 

 

 

 

 

 

 1. DROBNE NAPRAWY („ZŁOTA RĄCZKA”):

 

 Regulowanie i smarowanie samo zamykaczy i zamków w drzwiach wejściowych do budynku itp. Drobne prace malarskie i inne prace wynikające z potrzeb użytkownika budynku wykraczające poza zakres konserwacji, których jednostkowy okres nakładu pracy nie przekracza jednej roboczogodziny.

 

Z chwilą rozpoczęcia realizacji umowy personel techniczny dokona przeglądu technicznego obiektów i przekaże raport Zarządowi Wspólnoty (w cenie oferty).

 

Koszty materiałów pokrywane są przez Wspólnotę.

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Założenie:

 • Wszystkie prace związane z utrzymaniem porządku i czystości muszą być wykonywane przez doświadczonych pracowników.
 • Prace muszą być wykonywane przy użyciu profesjonalnych  środków i urządzeń.
 • Wszyscy pracownicy firmy będą muszą być przeszkoleni w zakresie BHP, ubezpieczeni, oraz muszą posiadać aktualne badania lekarskie.
 • Będą odpowiednio ubrani.
 • Pracownicy będą na bieżąco szkoleni w używaniu środków myjących i konserwujących odpowiednich dla charakterystyki sprzątanych powierzchni.
 • Serwis sprzątający zgodnie z poniższą tabelą.

 

ZAKRES  UTRZYMANIA  CZYSTOŚCI  BUDYNKU,

TERENU  ZEWNĘTRZNEGO  I  PIELĘGNACJI  ZIELENI

 

 

CZYNNOŚCI

 

DZIENNIE

 

TYGODNIOWO

 

MIESIĘCZNIE

 

KWARTALNIE

Zamiatanie klatek schodowych na wszystkich  kondygnacjach

 

1 X

 

 

 

Wycieranie  z  kurzu  parapetów  i  balustrad

 

 

 

2 X

 

 

Zamiatanie: hol, wejście  główne, usuwanie plam i zabrudzeń  z  drzwi

 

1 X

 

 

 

Mycie podłóg parteru, wind,  skrzynek na listy, parapetów na  parterze

 

1 X

 

 

 

Mycie  opraw  oświetleniowych  i  innych  elementów  technicznych

 

 

 

 

1 X

Mycie  klatek  schodowych  na  wszystkich  kondygnacjach

 

 

2 X

 

 

 

Mycie  okien  części  wspólnych

 

 

 

 

1 X

 

 

 

TEREN  ZEWNĘTRZNY

 

Zamiatanie  altan  śmietnikowych

 

 

 

2 X

 

 

Mycie  altan  śmietnikowych   (odkażanie  w  miarę  potrzeb )

 

 

 

2 X

 

 

Usuwanie  śmieci

 

1 X

 

 

 

Odśnieżanie  i  usuwanie  skutków gołoledzi  w  okresie  zimowym 

W  zależności  od  warunków  atmosferycznych

( 7 dni w tygodniu )

Zbieranie  liści  do  miejsca  składowania

 

W  miarę  potrzeb

 

Zamiatanie  terenu

 

 

3 X

 

 

 

Koszenie  trawników

 

 

 

min 2 X

 

Podlewanie, przycinanie  krzewów, dosiewanie, nawożenie

 

W  miarę  potrzeb

 

GARAŻE

 

Mycie  szorowarką  samojezdną

 

 

 

1 X

 

 

Mycie  opraw  oświetleniowych

 

 

 

 

1 X

Odkurzanie  elementów technicznych

 

 

 

1 X

 

Bieżące  zamiatanie  i  usuwanie  śmieci

 

1 X

 

 

 

 

Koszty materiałów takich jak nasadzenia, nawozy itp. pokrywane będą przez Wspólnotę.

 

 

W razie ewentualnych pytań proszę kierować je na adres mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Zarząd Wspólnoty zastrzega sobie prawo występowania do oferentów o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia do oferty.

O wynikach konkursu ofert Zarząd Wspólnoty poinformuje w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert na adres mailowy wskazany w ofercie do korespondencji.

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych

 

Administratorem podanych danych osobowych jest  Wspólnota Mieszkaniowa „M2” przy ul. Zygmunta Słomińskiego 7 z siedzibą w Warszawie.

Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu ofert na administrowanie nieruchomością położoną w Warszawie przy ulicy Zygmunta Słomińskiego 7, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO).

 

Jakie Pani/Pana dane są przetwarzane:

Imię i nazwisko właściciela firmy;

Imię i nazwisko osoby do kontaktu;

Adres pod którym prowadzona jest działalność, telefon kontaktowy, adres email.

 

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do czasu przeprowadzenia konkursu ofert, a po tym termin przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione lub przekazane podmiotom upoważnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora), w tym podmiotowi administrującemu nieruchomością, firmie świadczącej ochronę na terenie nieruchomości wspólnoty, audytorowi, podmiotowi prowadzącemu monitoring. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana oferty.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Umowa

 

zawarta dnia …………….. 2018 r. w Warszawie, pomiędzy

 

…………………………………………………………………. z siedzibą w Warszawie przy ul. …………………………….00-000 Warszawa, wpisaną do rejestru ewidencji działalności gospodarczej pod nr ……………….., prowadzonej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawa.

NIP …………………;  Regon  ……………………………

reprezentowaną przez – …………………… (kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy)

zwaną dalej „Administratorem”,

a

Wspólnotą Mieszkaniową „ M2 ” z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 7, 00-195 Warszawa reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty w osobach:

 1. ………………………
 2. ………………………
 3. ----------------------

zwaną w dalszej części umowy „Wspólnotą”.

 

 • §1
 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest powierzenie przez Wspólnotę, obowiązków administrowania nieruchomością należącą do Wspólnoty Mieszkaniowej „M2”, Administratorowi, na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 115/97, poz. 741 z późniejszymi zmianami), ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U nr 85/94, poz. 388 z póź. zmianami).
 2. Nieruchomość położona jest w Warszawie przy ul. Słomińskiego 7 posiada księgę wieczystą Kw. Nr WA4M/00345906/6 składa się z gruntu o powierzchni 522 m2 i posadowionym na nim budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o powierzchni użytkowej (wraz z pomieszczeniami przynależnymi) 20.095,06 m2.

 

 • §2
 1. Wspólnota zleca, a Administrator zobowiązuje się do wykonywania określonych w §3 czynności administrowania z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami (np. normami technicznymi), standardami oraz wiedzą i doświadczeniem powszechnie wymaganymi od profesjonalnego Administratora, a także z dbałością o interesy Wspólnoty.
 2. Przekazanie nieruchomości do administrowania nastąpi na podstawie protokołu.

 

 • §3

Obowiązki Administratora obejmują w szczególności:

 1. prowadzenie i aktualizacja ewidencji Właścicieli lokali, ewidencjonowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 2. prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej części wspólnej nieruchomości wymaganej przepisami prawa budowlanego,
 3. zlecanie kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego na rzecz i koszt Wspólnoty,
 4. wykonywanie bieżącej konserwacji instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej (węzeł) i drobnych napraw w pomieszczeniach wspólnych budynku oraz nadzór nad innymi urządzeniami wymagającymi serwisowania przez firmy specjalistyczne np. windy, domofony, instalacja ppoż., okresowymi przeglądami wynikającymi z DTR oraz innymi przeglądami zgodnie z prawem budowlanym (Załącznik nr 2),
 5. nadzór nad realizacją i egzekwowanie zawartych przez Wspólnotę umów z dostawcami dla Nieruchomości energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci i ochrony oraz dostawcami innych usług;
 6. zorganizowanie usuwania awarii i ich skutków na Nieruchomości na rzecz i koszt Wspólnoty,
 7. nadzór oraz utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń
  w budynkach służących do wspólnego użytku Właścicieli lokali, terenu nieruchomości określonego w § 1 umowy, chodnika przed nieruchomością i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź z postanowień ustawy (Załącznik nr 3),
 8. zapewnienie ubezpieczenia budynków położonych na Nieruchomości na rzecz i koszt Wspólnoty,
 9. nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od Nieruchomości, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
 10. zawieranie umów o dostawy, roboty bądź usługi, związanych z realizacją zadań wymienionych w punkcie 3, 4, 8, 9 niniejszego paragrafu po ich uprzednim zaakceptowaniu przez Zarząd, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych,
 11. przygotowywanie projektu planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo – finansowego) korekt tego planu – w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty,
 12. przygotowywanie projektów uchwał, pism do urzędów oraz Właścicieli lokali,
 13. obsługa i przygotowanie zebrań Właścicieli lokali (zawiadamianie członków Wspólnoty, protokołowanie, zbieranie i liczenie głosów),
 14. dystrybucja dokumentów wewnątrz Wspólnoty;
 15. przygotowywanie oraz wysyłka mailowa, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zarząd, kwartalnej informacji o działalności Wspólnoty (Newsletter);
 16. udzielanie każdemu z Właścicieli, na każde ich życzenie wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania Nieruchomością oraz o rozliczeniach w zakresie dotyczącym indywidualnie jego lokalu;
 17. prowadzenie ewidencji księgowej Wspólnoty zgodnie z podjętymi Uchwałami, ustawą o własności lokali oraz rozporządzeniami Ministerstwa Finansów i zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 18. windykacja należności z tytułu kosztów zarządzania Nieruchomością, pożytków i innych przychodów z Nieruchomości, tj. wysyłanie wezwania do zapłaty przez dział księgowy wszystkim Właścicielom, których zadłużenie przekracza 200% miesięcznego czynszu,
 19. zapewnienie obsługi prawnej Wspólnoty w zakresie przygotowania wezwań do zapłaty oraz wezwań przed sądowych,
 20. przedstawianie Zarządowi sprawozdań finansowych (po zakończeniu półrocza): wysokości poniesionych wydatków i kosztów administrowania, pobranych pożytków i przychodów,
 21. składanie dyspozycji przelewów podpisanych przez Zarząd za dostarczone media i wykonane usługi w banku obsługującym Wspólnotę oraz odbieranie i przekazywanie działowi księgowemu wyciągów i wszelkiej innej korespondencji,
 22. bieżąca codzienna ewidencja wpłat Właścicieli, eksport danych do e-kartoteki, automatyczna wysyłka kartotek Właścicieli na wskazane przez nich adresy mailowe do korespondencji, dostęp do kartotek Właścicieli przez Internet, księgowanie faktur kosztowych;
 23. naliczenia i bieżąca korespondencja z Właścicielami i najemcami;
 24. odczyt indywidualnego zużycia mediów w lokalach ( co, cw, zw ) oraz rozliczenie wpłacanych przez właścicieli zaliczek na media lokalowe – dwa razy w roku tj. na 30 czerwca i na 31 grudnia,
 25. drobne zakupy materiałowe na rzecz i koszt Wspólnoty w części dotyczącej nieruchomości wspólnej,
 26. zapewnienie dyżurów Administratora na terenie nieruchomości przez pięć dni w tygodniu (poniedziałek-piątek) poprzez 8 godzinny nadzór nad nieruchomością w godzinach ustalonych ze Wspólnotą (dwa razy w tygodniu dyżur w godzinach popołudniowych), oraz całodobowa łączność telefoniczna na wypadek awarii.
 • §4
 1. Administrator zobowiązany jest działać ze starannością dobrego gospodarza i podejmować wszelkie odpowiednie działania aby zapewnić utrzymanie Nieruchomości w dobrym stanie technicznym zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.
 2. Wszystkie wydatki na pokrycie kosztów administrowania nieruchomością Administrator będzie dokumentował wyłącznie fakturami lub rachunkami.

 

 • §5
 1. Na mocy niniejszej umowy Administrator jest upoważniony do prowadzenia rozliczeń finansowych w oparciu o zaliczki wpłacane przez Właścicieli na konto Wspólnoty za tzw. świadczenia obejmujące dostawy do lokali właścicieli c.o., ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków zgodnie z Planem Gospodarczym zatwierdzonym prawomocną uchwałą właścicieli lokali lub decyzji Zarządu podjętej w ramach udzielonych jej pełnomocnictw przez Wspólnotę.
 2. W przypadku zmiany cen za zimną wodę, energię elektryczną, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków oraz inne usługi wpływające na wysokość opłaty – Administrator ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zarządu o dokonanej zmianie cen.
 3. Jeżeli okaże się, że ustalona zaliczka na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem Nieruchomością stosownie do Planu Gospodarczego jest za niska, Zarząd na wniosek Administratora zwoła niezwłocznie nadzwyczajne Zebranie w celu podjęcia uchwały o odpowiednim zwiększeniu wysokości zaliczek lub o wpłacie na rachunek bankowy Wspólnoty jednorazowej opłaty dodatkowej.

 

 • §6

Wspólnota w żadnych okolicznościach nie będzie wymagać od Administratora wykorzystania jego własnych zasobów finansowych na uregulowanie jakichkolwiek wydatków i zobowiązań Wspólnoty.

 

 • §7
 1. Za administrowanie Nieruchomością zgodnie z obowiązkami określonymi
  w § 3 Administrator otrzymywał będzie od Wspólnoty kwotę w wysokości ..….. ………………… zł. (słownie: ………………………………………..) plus należny podatek VAT (obecnie zwolniony).
 2. Płatność zostanie regulowana w terminie 14 dni przelewem na konto Administratora od daty doręczenia Zarządowi Wspólnoty faktury za poprzedni miesiąc.

 

 • §8
 1. Administrator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Wspólnoty za zawinione działania i zaniechania własne oraz osób, z których pomocą zobowiązania wykonuje.
 2. Administrator ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 220.000 PLN (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) i zobowiązuje się utrzymać ważne ubezpieczenie przez cały okres związania Umową.
 3. Administrator zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z powodu wystąpienia siły wyższej np. powodzi, pożaru, strajku itp. Ponadto Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, a także za wynikającą z tego szkodę, jeżeli powyższe zdarzenia powstały z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za których działania nie ponosi odpowiedzialności.

 

 • §9
 1. Umowa wchodzi w życie dnia ………………. i zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez Wspólnotę w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy
 4. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez Administratora przy zaleganiu, przez co najmniej jeden okres rozliczeniowy w zapłacie wynagrodzenia należnego Administratorowi (§ 7 pkt.1).

 

 • §10

Po zakończeniu administrowania i powołaniu nowego Administratora ustępujący Administrator zobowiązany jest do protokolarnego przekazania posiadanej dokumentacji dotyczącej Nieruchomości oraz majątku Wspólnoty.

 

 • §11

Zmiana umowy oraz jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 • §12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) o własności lokali, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, kodeksu cywilnego, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18.08.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

 

 • §13
 1. Strony będą dążyć do polubownego załatwiania sporów wynikających z niniejszej umowy.
 2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Wspólnoty.

 

 • §14

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach 1 dla Administratora i 1 dla Wspólnoty.

 

Strony ustalają adresy do korespondencji i dane kontaktowe:

 • Wspólnota - Wspólnota Mieszkaniowa „M2” ul. Zygmunta Słomińskiego 7, 00 -195 Warszawa,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; 
 • Administrator -……………………………………………………………………………………

 

 

 

WSPÓLNOTA                                                             ADMINISTRATOR

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

WYKAZ  PRAC  WYKONYWANYCH

W  RAMACH   BIEŻĄCEJ  KONSERWACJI  ( I )

I  DROBNYCH  NAPRAW  ( II )

 

Dla prawidłowego funkcjonowania nieruchomości codzienna obsługa techniczna polegać będzie na sprawdzeniu poprawnego działania wszystkich urządzeń technicznych. W przypadku jakichkolwiek awarii w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalnie 2 godziny (czas dojazdu).

Usterki należy zgłaszać telefonicznie pod numerem ……………………………… .

Standardem jest przyporządkowanie do danej nieruchomości stałego personelu technicznego, który poznaje budynek i w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych jest w stanie szybko i sprawnie działać.

 

Obowiązki obsługi technicznej budynku

 

 • 24h dostęp serwisu technicznego, jeden pracownik na stałe przypisany do obsługi nieruchomości, w przypadku konieczności dedykowani dodatkowi pracownicy branżowi, drobna pomoc techniczna w lokalach mieszkalnych;
 • Codzienna obecność pracownika serwisu technicznego w nieruchomości (odnotowana w książce serwisowej, znajdującej się w recepcji budynku A2);
 • Niezwłoczna reakcja na zgłoszenia pracowników ochrony i pracowników personelu porządkowego o wszelkich problemach wymagających działań serwisu technicznego;
 • Bieżąca ocena stanu technicznego elementów budowlanych nieruchomości z przekazaniem do Administracji informacji o ich stanie i ewentualnych pracach koniecznych do wykonania w celu zapobieżenia dalszej ich degradacji;
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Organizacja obligatoryjnych przeglądów zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego (przeglądy roczne oraz pięcioletnie)
 • Zapewnienie prawidłowego użytkowania budynków oraz instalacji wspólnych
 • Utrzymanie w należytej sprawności instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych
 • Zapewnienie zabezpieczenia awarii oraz usuwanie ich skutków na nieruchomości wspólnej, bieżąca konserwacja i naprawy
 • Bieżący nadzór nad kontrahentami świadczącymi usługi w zakresie obsługi technicznej włączając wyszukiwanie usługodawców, opracowanie warunków umów/współpracy, kontrola wykonania umów przez usługodawców i dokonywanie odbiorów zrealizowanych prac
 • Oszacowanie wartości niezbędnych działań inwestycyjnych (remonty i modernizacje) zebranie ofert od kontrahentów
 • Wszystkie działania w zakresie obsługi technicznej wchodzące w zakres obowiązków Administratora dotyczą tylko i wyłącznie części wspólnych nieruchomości.

 

 

 1. KONSERWACJA  BIEŻĄCA

 

 1. Konserwacja instalacji elektrycznych
 • Utrzymanie we właściwym stanie technicznym wszystkich urządzeń elektrycznych nie będących w zakresie eksploatacji Zakładu Energetycznego, znajdujących się w częściach wspólnych budynków od złącza do indywidualnych liczników na wejściu do lokali tzw. Obwody administracyjne
 • Systematyczne dokonywanie przeglądów instalacji elektrycznej wraz z osprzętem
 • Naprawa uszkodzeń, regulacja sterowania oświetleniem części wspólnych
 • Wymiana żarówek, dokręcanie przewodów, czyszczenie styków
 • Usuwanie dzikich połączeń z instalacji administracyjnych po uprzednim wskazaniu ich lokalizacji

 

 1. Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania

 

Zakres konserwacji instalacji zimnej i ciepłej wody

 • Konserwacja instalacji wewnętrznej wody zimnej od zaworu za wodomierzem głównym do wodomierzy lokalowych oraz wody ciepłej od zaworów odcinających w węźle do wodomierzy lokalowych
 • Usuwanie nieszczelności zaworów odcinających na poziomach, pionach w lokalach i węźle oraz części wspólnej
 • Wymiana zaworów odcinających
 • Wymiana dwuzłączek instalacyjnych w trybie awaryjnym, doraźne zabezpieczenie miejsc awarii
 • Uszczelnianie armatury oraz wymiana zaworów czerpalnych i przelotowych w pomieszczeniach administracyjnych oraz części wspólnej
 • Uzupełnianie izolacji termicznych zdemontowanych podczas robót konserwacyjnych lub awarii oraz drobne naprawy uszkodzeń powstałych z innych przyczyn

 

 Zakres konserwacji instalacji kanalizacyjnych

 • Likwidacja przecieków na rurociągach kanalizacyjnych
 • Udrażnianie instalacji kanalizacyjnych na pionach i poziomach
 • Wymiana podejść odpływowych w pomieszczeniach wspólnych
 • Udrażnianie kratek odpływowych w pomieszczeniach wspólnych

 

 Zakres konserwacji instalacji centralnego ogrzewania

 • Konserwacja węzła cieplnego
 • Likwidacja lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych w wyniku rozregulowania instalacji (automatyka węzła)
 • Usuwanie lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych w wyniku zapchania kryz, rur (gałązek) oraz przepływomierzy
 • Likwidacja przecieków na połączeniach kołnierzowych i gwintowanych
 • Kontrola nad automatycznym dopustem wody do instalacji

 

 

 1. DROBNE NAPRAWY – „ZŁOTA RĄCZKA”
 • Drobne naprawy, regulacja oraz smarowanie zamków oraz samo zamykaczy.

 

Koszt materiałów do konserwacji pokrywane są przez Wspólnotę.

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

WYKAZ  PRAC  WYKONYWANYCH  W  RAMACH

UTRZYMANIA  CZYSTOŚCI

Sprzątanie części wspólnych nieruchomości określa załączony poniżej wykaz prac, które należy wykonywać w określonym wymiarze i częstotliwości. Właściwe środki chemiczne, odpowiednio przeszkolony personel i nadzór to wszystko, co składa się na pewność, że części wspólne nieruchomości sprzątane są w sposób właściwy i nie powodujący degradacji nieruchomości.

Utrzymanie czystości na nieruchomości:

 Czynności wykonywane codziennie:

 • mycie holu głównego,
 • usuwanie plam i zabrudzeń z drzwi i luster,
 • mycie kabin dźwigów osobowych i luster,
 • mycie holi windowych na wszystkich kondygnacjach,
 • zamiatanie klatek schodowych,
 • zamiatanie i usuwanie śmieci – garaże,
 • zamiatanie pomieszczeń śmietnika,

 

 Czynności wykonywane dwa razy w tygodniu:

 • odkurzanie wykładzin na piętrach,
 • mycie klatek schodowych,
 • wycieranie kurzu z parapetów i balustrad,
 • mycie pomieszczeń śmietnika,

 

 Czynności wykonywane raz  w miesiącu:

 • maszynowe mycie powierzchni garażu,

 

 Czynności wykonywane jeden raz w kwartale:

 • mycie opraw oświetleniowych,
 • mycie okien części wspólnych,
 • mycie i odkażanie pojemników na odpady komunalne – w miarę potrzeb

 

Czynności wykonywane dwa razy w roku:

 • pranie wykładzin dywanowych: przed Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi

 

Utrzymanie czystości na terenie zewnętrzny

 Czynności wykonywane codziennie:

 • codzienne usuwanie śmieci,
 • zamiatanie terenu,
 • odśnieżanie i usuwanie skutków gołoledzi w okresie zimy w zależności od warunków atmosferycznych (siedem razy w tygodniu).

 

 

Utrzymanie terenów zielonych

 • podlewanie, przycinanie i nawożenie – w miarę potrzeb
 • koszenie trawników – w miarę potrzeb
 • grabienie i zbieranie liści do miejsca składowania – w miarę potrzeb

 

Koszty materiałów; środków czystości, ochrony roślin oraz nawozów do ich zasilania pokrywane są przez Wspólnotę.

 

 

 

Zasięg

Warszawa, Mazowieckie
ul. Zygmunta Słomińskiego 7

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 470
Wyświetlony: 69
Wygasa: 2018-11-30