8 stycznia (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA PrawoAkty prawne

Akty prawne

Dział zawiera aktualne akty prawne powiązane z nieruchomościami.

 

Najważniejsze akty prawne:

 

I. Odrębna własność lokalu:

1) Ustawa o własności lokali

2) Kodeks cywilny

3) Kodeks postępowania cywilnego

4) Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

6) Ustawa o gospodarce nieruchomościami

7) Rozporządzenie w sprawie trybu egzekucji z lokali stanowiących odrębne nieruchomości

8) Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie

 

 

II. Zarząd nieruchomością wspólną - pojęcie, zasady sprawowania:

1) Ustawa o własności lokali

2) Kodeks cywilny

3) Kodeks postępowania cywilnego

4) Ustawa o gospodarce nieruchomościami

 

 

III. Bieżąca eksploatacja - utrzymanie nieruchomości w należytym stanie:

1) Prawo budowlane

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego

3) Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

4) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

5) Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

6) Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

7) Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

8) Rozporządzenie w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości

9) Rozporządzenie w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach

10) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych

 

 

IV. Bieżąca eksploatacja - korzystanie z  usług:

1)  Prawo energetyczne

2) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną

3) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

4) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

5) Kodeks cywilny

6) Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

 

 

V. Sprawozdawczość, finanse:

1) Ustawa o rachunkowości

2) Rozporządzenie  w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części

 

 

VI. Najem lokali:

1) Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

2)  Kodeks cywilny

3) Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie

 

 

VII. Użytkowanie wieczyste:

1)  Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

 

VIII. Dofinansowanie

1)  Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

2)  Ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

3)  Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach

4)  Ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

5) Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

 

 

IX.  Spółdzielczość:

1)  Prawo spółdzielcze

2)  Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

 

 

X. Dotacje unijne, fundusze strukturalne

1) Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

E-Prawo

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl