20 stycznia (niedziela)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA PrawoAkty prawneZarząd ma obowiązek wykonać uchwałę

Zarząd ma obowiązek wykonać uchwałę

 

 zarząd wykonuje uchwałę

Skutki uchylenia uchwały wspólnoty należy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach mając na uwadze możliwość  jej wyeliminowania mocą kolejnej uchwały przez samych właścicieli lokali oraz  zniweczenia przez  sąd w wyniku rozpoznania sprawy w trybie art. 25 ustawy o własności lokali.

 

 

 

 

Właściciele mogą uchylić uchwałę

Uchwałę jak każdą czynność prawną można zmienić, o ile taka będzie wola stron, szczególnie, gdy po jakimś czasie okaże się, że narusza prawo, ale jest po prostu niekorzystna dla ogółu.

 

Należy jednak zawsze liczyć się tym, że jeżeli na jej podstawie doszło do nabycia przez osobę trzecią lub właściciela działającego w dobrej wierze praw nabytych, to okoliczność, że doszło do zmiany decyzji w tym zakresie i jest już nowa uchwała uchylająca  poprzednią – nie może go tych nabytych praw pozbawiać.

 

Uzasadniając  wyrok z dnia 5 czerwca 2008 r. sygn. akt: I ACa 118/08) Sąd Apelacyjny w Szczecinie wskazał, że  w sytuacji, gdy uchwała walnego zgromadzenia stanowi podstawę nabycia przez członka konkretnych praw, nie może być dowolnie zmieniona lub uchylona przez kolejne walne zgromadzenie, gdyż jest to niezgodne z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych. Zakaz uchylania lub zmiany przez walne zgromadzenie podjętych wcześniej uchwał stanowiących źródło indywidualnych praw członków nie ma wprawdzie charakteru bezwzględnego i nie dotyczy sytuacji, gdy zachodziły podstawy prawne uzasadniające jej zmianę (np. bezwzględna nieważność poprzedniej uchwały). Zmieniając lub całkowicie eliminując uchwałę właściciele lokali winni mieć zatem zawsze na względzie skutki, które już wywołała, ponieważ w uzasadnionych sytuacjach dopuszczalny zakres tego uchylenia jest ograniczony, nie może pozostawać w kolizji z prawami nabytymi w dobrej wierze.

 

 

Właściciele lokali mogą uchylić uchwałę także wtedy, gdy została zaskarżona, okoliczność, że toczy się postępowanie w sprawie nie stanowi żadnej przeszkody. W uzasadnieniu wyroku z dnia 18 lutego 2014 r., sygn. akt: I C 1847/12, Sąd Okręgowy we Wrocławiu wskazał, że  żądanie uchylenia uchwały może dotyczyć wyłącznie uchwały istniejącej, dlatego też  wyeliminowanie  jej z obrotu prawnego przez właścicieli powoduje, że zaskarżona uchwała nie obowiązuje już w obrocie prawnym. Oznacza to, że żądanie powoda zostało spełnione przez stronę pozwaną już w trakcie procesu, albowiem już po wniesieniu pozwu doszło do uchylenia przez właścicieli zaskarżonej uchwały,

 

 

 

 

Sąd uchylił uchwałę i co dalej?

Zaskarżenie uchwały może skończyć się wyrokiem niekorzystnym dla wspólnoty mieszkaniowej, jednak nie zawsze oznacza to, że czynności zdziałane na jej podstawie do czasu orzeczenia sądu są nieważne.

Istotne znaczenie ma bowiem zawsze okoliczność czy doszło do zabezpieczenia powództwa przez wstrzymanie wykonania uchwały, gdyż art. 25 ust. 2 ustawy o własności lokali stanowi, że  zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy. W sytuacji braku takiego zabezpieczenia uchwała, mimo zaskarżenia obowiązuje a na zarządzie wspólnoty mieszkaniowej spoczywa obowiązek jej wykonania. W wyroku z dnia 15.11.2013 r. (sygn. akt: VI ACa 436/13), Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał, że zarząd nie jest upoważniony do  oceny uchwały pod względem zgodności z prawem. „Do dokonywania tej oceny uprawniony jest tylko sąd i do chwili wydania przez sąd konstytutywnego wyroku uchylającego uchwałę obowiązuje domniemanie, że jest ona zgodna z prawem i podlega wykonaniu”, dlatego  też zarząd jest „zobligowany do jej realizacji”.

 

 

Nadto, Sąd ten przedstawił pogląd, że wyrok sądu uchylający uchwałę ma charakter konstytutywny, a więc wywołuje skutki prawne na przyszłość, a nie wstecz. Również w orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się, że zasadą prawa (nie wysłowioną wprost w przepisach)  jest ważność czynności prawnych dokonanych w dobrej wierze na podstawie uchwały, która obowiązywała do czasu jej uchylenia przez sąd „wyrok uchylający uchwałę nie odnosi skutku wobec osób trzecich działających w dobrej wierze, choć generalnie skutkiem uchylenia wadliwej uchwały jest jej unicestwienie.” (por. SN w wyroku z dnia 22 maja 2012 roku, sygn. akt: II PK 248/11, wyraził pogląd, że w takim przypadku (nieważność względna).

 

 

 

 

Anna Kondrasiuk

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych
 

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

E-Prawo

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl