20 lipca (sobota)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA PrawoAkty prawneAkty wykonawczeRozporządzenie w/s warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych

Rozporządzenie w/s warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych

 

 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa 1) z dnia 23 listopada 2006 r.

 

w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach

 

 

 

 

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawę z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania;

2) umowa - umowę zawieraną pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, zwaną dalej "instytucją finansową", określającą szczegółowe zasady, tryb i terminy naliczania, przekazywania i rozliczania dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, a także zakres i terminy składania przez instytucję finansową informacji o udzielonych kredytach preferencyjnych.

 

 

§ 2. Umowa zawiera postanowienia dotyczące:

1) terminu, od którego instytucja finansowa rozpocznie przyjmowanie wniosków o udzielenie kredytu preferencyjnego;

2) zasad dokonywania rozliczeń finansowych z tytułu dopłat należnych instytucji finansowej, w szczególności:

a) określania wysokości należnych dopłat do oprocentowania kredytu preferencyjnego,

b) warunków, trybu i terminów występowania przez instytucje finansową z wnioskiem o zapotrzebowanie na dopłaty,

c) trybu i terminów przekazywania dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego;

3) warunków i terminów związanych z obowiązkiem zwrotu dopłat, o którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy;

4) formy i trybu weryfikowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji o osobach, które są lub były stroną umowy kredytu preferencyjnego, zgodnie z rejestrem, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy;

5) zakresu informacji o udzielonych kredytach preferencyjnych, przekazywanych przez instytucję finansową do Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z monitorowaniem realizacji ustawy i zapewnieniem efektywności wykorzystania środków Funduszu Dopłat, wraz ze wskazaniem formy i terminów ich przekazywania;

6) warunków i skutków wypowiedzenia umowy;

7) sposobu kontrolowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego zgodności udzielonych kredytów preferencyjnych i zastosowanych dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych z wymogami ustawy oraz postanowieniami umowy;

8) odpowiedzialności instytucji finansowej za udzielanie kredytów oraz rozliczanie dopłat niezgodnie z przepisami ustawy oraz postanowieniami umowy.

 

 

§ 3. Umowy określają w sposób jednolity:

1) agencję informacyjną, o której mowa wart. 2 pkt 1 ustawy, oraz żródło wykorzystywane do publikowania przez tę agencję stopy WIBOR trzymiesięczny, stanowiące podstawę ustalenia i ogłoszenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego stopy referencyjnej, o której mowa wart. 2 pkt 9 ustawy;

2) wzór stanowiący podstawę obliczania należnych instytucji finansowej dopłat dla udzielonego kredytu preferencyjnego;

3) zakres informacji dotyczących kredytobiorców, wymaganych przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla celów prowadzenia rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.

 

 

§ 4. W umowie instytucja finansowa zobowiązuje się do zawarcia w ofercie kredytów mieszkaniowych informacji o możliwości ubiegania sie o kredyt preferencyjny.

 

 

§ 5. 1. Zakres informacji, o których mowa w § 2 pkt 5, oraz formę i terminy ich przekazywania określa się w umowie w sposób umożliwiający Bankowi Gospodarstwa Krajowego przygotowanie i terminowe przekazanie informacji, o której mowa wart. 11 ust. 1 ustawy.

2. Do dnia 31 października każdego roku instytucja finansowa przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego informacje stanowiącą podstawę planowania kwoty zapotrzebowania na dopłaty w kolejnym roku, zawierającą co najmniej prognozę:

1) liczby i kwoty kredytów preferencyjnych do udzielenia w kolejnym roku;

2) zapotrzebowania na dopłaty w kolejnym roku.

 

 

§ 6. Zakres informacji, jakie Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy, określa załącznik do rozporządzenia.

 

 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

------------------

1) Minister Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 131, poz. 906).

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Budownictwa

z dnia 23 listopada 2006 r. (poz.1618)

                                                                            

                                       

 

 

Kwartalna informacja

o finansowym wsparciu udzielonym ze środków Funduszu Dopłat,

za .............................. Kwartał ..................... Roku

 

 

 

 

 

L.p.

Wyszczególnienie

Kredyty udzielone na cele określone:

Razem (1+ 5+ 6+7 +8)

w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy

w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy

w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy

w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy

w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy

ogółem

w tym na zakup lokalu miesz-kalnego

w tym na zakup domu jedno-rodzin-nego

w tym zakup lokalu miesz-kalnego lub domu jedno-rodzin-nego na rynku pierwot-nym 1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

I. Udzielone

kredyty preferencyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Liczba udzielonych kredytów preferencyjnych ogółem

(narastająco)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Liczba udzielonych kredytów preferencyjnych objętych dopłatami do oprocentowania,

wg stanu na koniec kwartału

(narastająco)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kwota kredytów preferencyjnych udzielonych

w kwartale (w zł)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Liczba kredytów preferencyjnych udzielonych w kwartale, 

w tym w lokalizacji inwestycji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

województwo dolnośląskie (z pominięciem wskazanych w lp. 4.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

Bydgoszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

województwo kujawsko- pomorskie (z pominięciem wskazanych w lp. 4.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5

Lublin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6

województwo lubelskie (z pominięciem wskazanych w lp. 4.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7

Gorzów Wielkopolski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8

województwo lubuskie (z pominięciem wskazanych w lp. 4.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9

Łódź

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10

województwo łódzkie (z pominięciem wskazanych w lp. 4.9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11

Kraków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12

województwo małopolskie (z pominięciem wskazanych w lp. 4.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.13

Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.14

województwo mazowieckie (z pominięciem wskazanych w lp. 4.13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.15

Opole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.16

województwo opolskie (z pominięciem wskazanych w lp. 4.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.17

Rzeszów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.18

województwo podkarpackie (z pominięciem w lp. 4.17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.19

Białystok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.20

województwo podlaskie (z pominięciem wskazanych w lp. 4.19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.21

Gdańsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.22

województwo pomorskie (z pominięciem wskazanych w lp. 4.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.23

Katowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.24

województwo śląskie (z pominięciem wskazanych w lp. 4.23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.25

Kielce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.26

województwo świętokrzyskie (z pominięciem wskazanych w lp. 4.25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.27

Olsztyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.28

województwo warmińsko- mazurskie (z pominięciem wskazanych w lp. 4.27)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.29

Poznań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.30

województwo wielkopolskie (z pominięciem wskazanych w lp. 4.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.31

Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.32

województwo zachodnio

pomorskie ( z pominięciem wskazanych w lp. 4.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Procentowy udział w łącznej liczbie udzielonych w kwartale kredytów preferencyjnych tych kredytów, w których okres spłaty wynosi:

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5.1

do 8 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

9-15 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

16-25 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

pow. 25 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Procentowy udział w łącznej liczbie udzielonych w kwartale kredytów preferencyjnych tych kredytów, w których relacja kwoty udzielonego kredytu do ceny zakupu lub kosztów inwestycji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy wynosi:

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6.1

do 40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

41-60%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

61-80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4

pow. 80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Liczba kredytów preferencyjnych, które utraciły prawo do dopłat w kwartale z uwagi na upływ okresu, o którym mowa w rt. 9 ust. 1 ustawy

x

x

x

x

x

x

x

x

 

8

Liczba kredytów preferencyjnych, które utraciły prawo do dopłat w kwartale z przyczyn innych niż określona w art. 9 ust. 1 ustawy

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Udzielone wsparcie finansowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kwota dopłat należnych za dany kwartał przekazanych instytucjom finansowym (w zł)

x

x

x

x

x

x

x

x

 

2

Kwota środków własnych BGK przekazanych na dopłaty, o których mowa w art. 10 ust. 4 ustawy (w zł)

x

x

x

x

x

x

x

x

 

3

Kwota odsetek, o których mowa w art. 10 ust. 4 ustawy (w zł)

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Nieruchomości objęte wsparciem finansowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Przeciętna powierzchnia

użytkowa *)  

(w m2) finansowana kredytami preferencyjnymi udzielonymi w kwartale, 

w tym w lokalizacji inwestycji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

województwo dolnośląskie (z pominięciem wskazanych w lp. 1.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Bydgoszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

województwo kujawsko- pomorskie (z pominięciem wskazanych w lp. 1.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Lublin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

wojewodztwo lubelskie (z pominięciem wskazanych w lp. 1.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Gorzów Wielkopolski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

województwo lubuskie (z pominięciem wskazanych w lp. 1.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Łódź

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10

województwo łódzkie (z pominięciem wskazanych w lp. 1.9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11

Kraków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12

województwo małopolskie (z pominięciem wskazanych w lp. 1.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13

Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14

województwo mazowieckie ( z pominieciem wskazanych w lp. 1.13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15

Opole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16

województwo opolskie (z pominięciem wskazanych w lp. 1.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.17

Rzeszów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.18

województwo podkarpackie ( z pominięciem w lp. 1.17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.19

Białystok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.20

województwo podlaskie ( z pominięciem wskazanych w lp. 1.19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.21

Gdańsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.22

województwo pomorskie ( z pominięciem wskazanych w lp. 1.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.23

Katowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.24

województwo śląskie (z pominięciem wskazanych w lp. 1.23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.25

Kielce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.26

województwo świętokrzyskie ( z pominięciem wskazanych w lp. 1.25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.27

Olsztyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.28

województwo warmińsko- mazurskie (z pominięciem wskazanych w lp. 1.27)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.29

Poznań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.30

województwo wielkopolskie (z pominięciem wskazanych w lp. 1.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.31

Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.32

województwo zachodnio

pomorskie ( z pominięciem wskazanych w lp. 1.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Przeciętna cena lub koszt 1m2

powierzchni użytkowej (w zł) finansowanej kredytami preferencyjnymi udzielonymi w kwartale,  

w tym w lokalizacji inwestycji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

województwo dolnośląskie (z pominięciem wskazanych w lp. 2.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Bydgoszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

województwo kujawsko- pomorskie (z pominięciem wskazanych w lp. 2.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Lublin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

wojewodztwo lubelskie (z pominięciem wskazanych w lp. 2.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Gorzów Wielkopolski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

województwo lubuskie (z pominięciem wskazanych w lp. 2.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Łódź

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

województwo łódzkie (z pominięciem wskazanych w lp. 2.9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Kraków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

województwo małopolskie (z pominięciem wskazanych w lp. 2.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14

województwo mazowieckie ( z pominieciem wskazanych w lp. 2.13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Opole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16

województwo opolskie (z pominięciem wskazanych w lp. 2.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Rzeszów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

województwo podkarpackie ( z pominięciem w lp. 2.17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Białystok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20

województwo podlaskie ( z pominięciem wskazanych w lp. 2.19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Gdańsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.22

województwo pomorskie ( z pominięciem wskazanych w lp. 2.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Katowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.24

województwo śląskie (z pominięciem wskazanych w lp. 2.23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.25

Kielce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26

województwo świętokrzyskie ( z pominięciem wskazanych w lp. 2.25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.27

Olsztyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.28

województwo warmińsko- mazurskie (z pominięciem wskazanyc w lp. 2.27)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.29

Poznań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.30

województwo wielkopolskie (z pominięciem wskazanych w lp. 2.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.31

Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.32

województwo zachodnio

pomorskie ( z pominięciem wskazanych w lp. 2.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Przez zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym należy rozumieć zakup będącego w budowie lub nowo wybudowanego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość, od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

 

 

 

Dane uzupełniające wg stanu na koniec IV kwartału

 

 

 

 

 

                                                                                                               w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

 

1

Kwota udzielonych kredytów preferencyjnych ogółem, wg stanu na koniec IV kwartału

 

2

kwota zadłużenia kredytobiorców z tytułu udzielonych kredytów preferencyjnych objętych dopłatami do oprocentowania, wg stanu na koniec IV kwartału

 

3

Kwota dopłat, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, ogółem

 

4

Kwota wpłat do Funduszu Dopłat, o których mowa w art. 9 ust. 4 ustawy:

 

4.1

z tytułu wykorzystania niezgodnego z celem

 

4.2

z tytułu niewykonania zobowiązania, o którym mowa w art.4 ust. 3 ustawy

 

4.3

z tytułu uzyskania informacji o prawomocnym skazaniu, o którym mowa w art. 4 ust. 6 ustawy

 

 

*) Z dokładnością do 1 miejsca po przecinku.

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl