20 maja (środa)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA PrawoAkty prawneAkty wykonawczeRozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego

Rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

w sprawie książki obiektu budowlanego

z dnia 3 lipca 2003 r.

 

 

z 2003 r. Dz.U. Nr 120 poz. 1134

 

 

 

Treść rozporządzenia

 

Załącznik (wzór książki obiektu budowlanego)

    I. osoba upoważniona do dokonywania wpisu 

    II. dane identyfikacyjne obiektu 

    III. spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu

    IV. dane techniczne charakteryzujące obiekt

    V. plan sytuacyjny obiektu

    VI. wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu

    VII. wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu

    VIII.1. wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu

    VIII.2. dane dotyczące opracowania technicznego

    IX.1. wykaz protokołów odbioru robót remontowych w obiekcie

    IX.2. dane dotyczące dokumentacji technicznej

    X. wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu

    XI. wykaz pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu

 

 

 

 

Na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 

1. Rozporządzenie określa wzór książki obiektu budowlanego, zwanej dalej "książką", oraz sposób jej prowadzenia.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

 

§ 2. 

Książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego, zwanego dalej "obiektem", do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania.

 

§ 3. 

1. Książka powinna mieć format A-4 i być wykonana w sposób trwały, zapewniający przydatność do użytkowania w całym okresie użytkowania obiektu.

2. Wzór książki określa załącznik do rozporządzenia.

 

§ 4. 

1. Książka powinna mieć strony ponumerowane oraz zabezpieczone w sposób chroniący przed ich usunięciem lub wymianą.

2. W przypadku wypełnienia całej książki zakłada się jej kolejny tom, wpisując na stronie tytułowej numer kolejny tomu oraz datę założenia.

 

§ 5. 

Wpisy do książki obejmują:

  1)  podstawowe dane identyfikujące obiekt:

a)    rodzaj obiektu i jego adres,

b)    właściciela, zarządcę - nazwę lub imię i nazwisko,

c)    protokół odbioru obiektu - numer i datę sporządzenia,

d)    pozwolenie na użytkowanie obiektu - nazwę organu, który wydał, numer i datę wydania,

e)    zmianę właściciela lub zarządcy - numer i datę protokołu przejęcia obiektu,

f)    wpis o zamknięciu książki, datę jej założenia;

  2)  dane ogólne o obiekcie wraz z wykazem dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej przekazanej właścicielowi (zarządcy) przy zakładaniu książki;

  3)  plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, a w szczególności gazu, energii elektrycznej i ciepła;

  4)  protokoły kontroli oraz badań określonych w art. 62 ust. 1 i 2 ustawy oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu.

 

§ 6. 1. Wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu.

2. Wpis do książki powinien:

  1)  zawierać dane identyfikujące dokument będący przedmiotem wpisu, określać ważne ustalenia w nim zawarte oraz dane identyfikujące osobę, która dokument wystawiła;

  2)  cechować się jednoznacznością i zwięzłością.

3. Wpisów, o których mowa w § 5 pkt 1 lit. a i b, dokonuje właściciel lub zarządca obiektu albo osoba upoważniona przez właściciela lub zarządcę.

4. Sprostowania błędów we wpisach dokonuje się przez przekreślenie wyrazów pojedynczą linią oraz umieszczenie daty i podpisu osoby dokonującej zmiany.

 

§ 7. Książki prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prowadzi się na zasadach dotychczasowych, do wypełnienia tomu.

 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2003 r.3)

 

 

-------------------------

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718.

3)  Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882), zachowane w mocy na podstawie art. 78 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268).

----------------

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR

 

 

 

 

 

 

 

 

KSIĄŻKA

 

OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

 

(Strona tytułowa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

 

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Str.

I

Osoba upoważniona do dokonania wpisu

2

II

Dane identyfikacyjne obiektu

3

III

Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu

4 i 5

IV

Dane techniczne charakteryzujące obiekt

6

V

Plan sytuacyjny obiektu

7

VI

Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu

8-21

VII

Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu

22-29

VIII.1

Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu

30-32

VIII.2

Dane dotyczące opracowania technicznego

33-44

IX.1

Wykaz protokołów odbioru robót remontowych w obiekcie

45-60

IX.2

Dane dotyczące dokumentacji technicznej

61-70

X

Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu

71-73

XI

Wykaz pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu

74

 

(Strona 1)

 

 

 

 

 

I. OSOBA UPOWAŻNIONA DO DOKONYWANIA WPISU

 

Tablica nr 1

 

Lp.

Nazwisko i imię

Podpis

Okres

 

 

 

od

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Strona 2)

 

II. DANE IDENTYFIKACYJNE OBIEKTU

 

Tablica nr 2

 

1.

Nazwa obiektu ..............................................

2.

Funkcja obiektu .............................................

3.

Rok zakończenia budowy ...............................

4.

Adres obiektu:

...............                                          ..............                         ................

kod                                                 miejscowość                        gmina

..................                                                                             ....................

ulica                                                                                          numer

5.

Właściciel obiektu: 

..............................                                              ...................................

  nazwa/nazwisko                                                   kod imiejscowość

 ............                    ...............                  ................             .......................

  gmina                           ulica                        numer                     numer telefonu

5.1

Zmiana właściciela obiektu:

...........................                                                                 .............................

 nazwa/nazwisko                                                                    kod i miejscowość

........                  ............                            .............              ........................

gmina                      ulica                              numer                     numer telefonu

6.

Zarządca obiektu:

.......................                                                                     .................................

nazwa/nazwisko                                                                      kod i miejscowość

..........                     .............                    ................             ............................

 gmina                          ulica                         numer                    numer telefonu

6.1

Zmiana zarządca obiektu:

.........................                                                                    ............................

nazwa/nazwisko                                                                      kod i miejscowość

...........                         .............                    ...............            ............................

gmina                            ulica                            numer             numer telefonu

7.

Księga wieczysta nr: .................... znajduje się w sądzie ..................................

8.

Numer ewidencyjny gruntów: ............................................................................

9.

Protokół odbioru obiektu z dnia ............................................ nr ........................

10

Pozwolenie na użytkowanie obiektu z dnia .......................... nr ........................

wydane przez ....................................................................................................

 

(Strona 3)

 

III. SPIS DOKUMENTACJI DOŁĄCZONEJ DO KSIĄŻKI OBIEKTU

 

Tablica nr 3

 

 

Lp.

Nazwa dołączonego dokumentu

Ilość stron

Data dołączenia

Podpis

1

Pozwolenie na budowę

 

 

 

2

Dokumentacja budowy

 

 

 

3

Dokumentacja powykonawcza

 

 

 

4

Protokół odbioru obiektu

 

 

 

5

Pozwolenie na użytkowanie obiektu

 

 

 

6

Instrukcja eksploatacji obiektu (jeśli znajduje się w posiadaniu właściciela obiektu)

 

 

 

7

Protokoły okresowych kontroli stanu technicznego obiektu (według wykazu w tablicy nr 4)

 

 

 

8

Protokoły okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu (według wykazu w tablicy nr 5)

 

 

 

9

Opracowania techniczne dotyczące obiektu (według wykazu w tablicy nr 6)

 

 

 

10

Dokumentacja techniczna dotycząca remontów obiektu (według wykazu w tablicach nr 8 i 11)

 

 

 

11

Protokoły awarii i katastrof obiektu (według wykazu w tablicy nr 10)

 

 

 

12

Dokumenty pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu (według wykazu w tablicy nr 11)

 

 

 

 

 

 

 

 

(Strony 4 i 5)

 

 

 

 

 

 

 

IV. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT

 

 

 

 

 

 

 

 

(Strona 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. PLAN SYTUACYJNY OBIEKTU

 

 

 

 

 

 

Plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczającego za pomocą tych sieci

 

 

 

 

(Strona 7)

 

 

 

 

 

 

 

VI. WYKAZ PROTOKOŁÓW OKRESOWYCH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

(przeprowadzanych co najmniej raz w roku; art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy)

 

Tablica nr 4

 

Lp.

Data kontroli

Nr protokołu kontroli

Zakres robót remontowych określonych w protokole kontroli

Data wykonania robót

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Strony 8-21)

 

 

 

 

 

 

 

VII. WYKAZ PROTOKOŁÓW OKRESOWYCH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA OBIEKTU

(przeprowadzanych co najmniej raz na 5 lat; art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy)

 

Tablica nr 5

 

Lp.

Data kontroli

Nr protokołu kontroli

Zakres robót remontowych określonych w protokole kontroli

Data wykonania robót

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Strony 22-29)

 

 

 

 

 

VIII.1. WYKAZ OPRACOWAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTU

 

EKSPERTYZY, BADANIA TECHNICZNE OBIEKTU, OPINIE, ORZECZENIA TECHNICZNE, DOKUMENTACJA TECHNICZNA I INNE OPRACOWANIA DOTYCZĄCE OBIEKTU

 

Tablica nr 6

 

 

 Lp.

Nazwa

opracowania

Data

Przedmiot opracowania i sposób wykorzystania

Data wykonania robót

 

Zlecenie opracowania

 

Odbioru opracowania

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Strony 30-32)

 

 

 

 

 

VIII.2. DANE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA TECHNICZNEGO

(lp. ....... z tablicy nr 6)

 

Tablica nr 7

 

 

 

.......................................   ......................................................................

            (rodzaj opracowania)

Lp.

Wyszczególnienie

Opis

1

2

3

1

Powód zlecenia

 

2

Autor

 

3

Data opracowania

 

4

Sposób realizacji wniosków i zaleceń (*)

 

(*) Nie dotyczy dokumentacji technicznej.

 

UWAGI:

(Strony 33-44)

 

 

 

 

 

IX.1. WYKAZ PROTOKOŁÓW ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W OBIEKCIE

 

Tablica nr 8

 

Lp.

Nr pozwolenia na

budowę (*)

Podstawa realizacji

robót (**)

Zakres remontów

Protokół odbioru

Nr i data

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Jeżeli jest wymagane.

(**) Podać lp. z tablicy nr 6 zawierającą dane dotyczące dokumentacji technicznej.

 

(Strony 45-60)

 

 

 

 

 

IX.2. DANE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ(*)

(lp. ....... z tablicy nr 8)

 

Tablica nr 9

 

...............................   .......................................................................

                     (rodzaj opracowania technicznego)

Lp.

Wyszczególnienie

Opis

1

2

3

1

Autor

 

2

Data odbioru opracowania

 

3

Zakres robót przewidzianych dokumentacją techniczną

 

 

(*) Informacje uzupełniające do kolumny 3 w tablicy nr 8.

 

UWAGI:

(Strony 61-70)

 

 

 

 

 

 

X. WYKAZ PROTOKOŁÓW AWARII I KATASTROF OBIEKTU

(art. 78 ust. 1 ustawy)

 

Tablica nr 10

 

Lp.

Data awarii lub katastrofy

Data i nr protokołu

Zakres uszkodzeń

Przyczyny awarii lub katastrofy

Data

usunięcia uszkodzeń

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGI:

(Strona 71-73)

 

 

 

 

XI. WYKAZ POZWOLEŃ NA ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU

(art. 71 ustawy)

 

 

 

 

Tablica nr 11

 

 

Lp.

Numer i data

Zakres dokonywanych zmian

 

Sposób użytkowania

pozwolenia na budowę (*)

protokołu odbioru (**)

pozwolenia na

zmianę sposobu użytkowania

przed zmianą

po zmianie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Jeśli jest wymagane.

(**) Jeśli sporządzono protokół.

(Strona 74)

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl