3 września (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA PrawoAkty prawneAkty wykonawczeRozporządzenie w/s określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych

Rozporządzenie w/s określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury1) z dnia 27 grudnia 2007 r.

 

w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części

 

(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r.)

 

 

(Dziennik Ustaw Nr 250, poz. 1873)

 

 

Na podstawie art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wzór i terminy przekazywania gminie, przez zarządców nieruchomości, danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, zwanych dalej "danymi dotyczącymi czynszów";

2)   wzór sporządzanego przez gminę zestawienia danych dotyczących czynszów oraz sposoby publikacji i udostępniania przez gminę tych danych.

 

§ 2. Zarządcy nieruchomości określają dane dotyczące czynszów według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia. Dane określane są za okresy półroczne danego roku kalendarzowego i przekazywane urzędowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w terminie:

1)   za pierwsze półrocze - do końca lipca danego roku;

2)   za drugie półrocze - do końca stycznia roku następnego.

 

§ 3. Gmina sporządza zestawienie danych dotyczących czynszów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym w terminie określonym w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Gmina może również udostępniać zestawienie tych danych, na stronach internetowych urzędu gminy, także za półrocze danego roku.

 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

 

 

1)   Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

 

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833 oraz z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218.

 

 

 

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. (poz. 1873)

 

Załącznik Nr 1 

 

 

 

.................................................................

       (adres nieruchomości*)

 

 

Dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego

za ...... półrocze ....... roku

 

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu**

 

Powierzchnia lokalu

 

Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918 r.

1919-45

1946-1970

1971-2002

po 2002 r.

zły***

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

 

poniżej 40m2

 

A

1) ****

2)...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40m2 do 60m2

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 60m2

do80 m2

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 80m2

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .................................................

  nazwisko i imię lub nazwa zarządcy nieruchomości

 

 ........................

    adres

 

 ........................

     podpis

 

*    -        podać nazwę gminy/dzielnicy oraz ulicy

**  -      stawkę czynszu oblicza się, dzieląc aktualny czynsz za dany lokal przez jego powierzchnię użytkową

A -        standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)

B -        standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)

C -        standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)

*** -      budynek wymaga remontu

1) ****    stawka czynszu najniższa, 2) stawka czynszu najwyższa;

lub jedna stawka czynszu w przypadku informacji tylko o jednej stawce czynszu

 

Załącznik Nr 2 

 

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za ...... rok

położonych na obszarze ...................................................................................

                                             (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)

 

a) I półrocze

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

 

Powierzchnia lokalu

 

Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

 

do 1918 r.

1919-45

1946-1970

1971-2002

po 2002 r.

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

 

poniżej 40m2

 

A

1)**...

2) ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40m2 do 60m2

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 60 m2

do 80 m2

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 80 m2

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) II półrocze

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

 

Powierzchnia lokalu

 

Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918 r.

1919-45

1946-1970

1971-2002

po 2002 r.

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

 

poniżej 40 m2

 

A

1) ** ...

2) ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40m2 do 60m2

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 60m2

do 80m2

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 80m2

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A -   standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)

B -   standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)

C -   standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)

* -   budynek wymaga remontu

1)**  stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek

2)   stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

 

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl