22 maja (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA PrawoAkty prawneAkty wykonawczeRozporządzenie w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach

Rozporządzenie w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska1) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach2)

 

 

 

 

z 2005 r. Nr 230, poz. 1960

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Rozporządzenie określa rodzaje środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach, a także warunki ich stosowania.

 

§ 2. 

Na drogach publicznych oraz ulicach i placach używa się następujących rodzajów środków:

1)  niechemiczne:

a)    piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm,

b)    kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm;

2)  chemiczne w postaci stałej:

a)    chlorek sodu (NaCl),

b)    chlorek magnezu (MgCl2),

c)    chlorek wapnia (CaCl2);

3)  chemiczne w postaci zwilżonej:

a)    chlorek sodu (NaCl),

b)    chlorek magnezu (MgCl2),

c)    chlorek wapnia (CaCl2);

4)  mieszanki środków niechemicznych i chemicznych.

 

§ 3. 

1. Określa się ogólne i szczegółowe warunki stosowania środków, o których mowa w § 2.

2. Ogólne warunki stosowania środków chemicznych, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3, na drogach publicznych oraz ulicach i placach są następujące:

1)  środki chemiczne stosuje się do usunięcia gołoledzi i oblodzenia, a także do zapobiegania powstawaniu oblodzenia i śliskości pośniegowej;

2)  środki chemiczne stosuje się po mechanicznym usunięciu śniegu;

3)  rozrzut środków chemicznych powinien następować w pasie jezdni lub chodników.

3. Szczegółowe warunki stosowania środków, o których mowa w § 2 pkt 1, 2 i 4, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Szczegółowe warunki stosowania środków, o których mowa w § 2 pkt 3, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

 

§ 4. 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

------------------------------------------------

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2)  Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 15 lipca 2005 r. pod numerem 2005/0349/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.).

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKÓW NIECHEMICZNYCH ORAZ CHEMICZNYCH W POSTACI STAŁEJ

 

 

 

Lp.

Rodzaj działalności i stan nawierzchni

Temperatura

 

 

[?C]

NaCl

 

 

[g/m2]

Mieszaniny NaCl z CaCl2 (MgCl2) w proporcji od 4:1 do 3:1

[g/m2]

Mieszaniny NaCl z CaCl (MgCl2) w proporcji 2:1

[g/m2]

Środki niechemiczne

 

[g/m2]

1

 

 

 

Zapobieganie

powstaniu:

- oblodzenia,

- gołoledzi

do-2

do 15

-

-

 

-3 ÷ -6

15-20

-

-

 

-7 ÷ -10

20-30

do 15

-

-

< -10

-

15-20

-

 

2

 

 

 

Zapobieganie

powstawaniu

śliskości

pośniegowej*

do -2

do 10

-

-

-

-3 ÷ -6

10-15

-

-

-7 ÷ -10

15-20

do 15

-

< -10

-

15-20

-

3

 

 

 

Likwidacja:

- gołoledzi,

- oblodzenia,

- śliskości

pośniegowej*,

- pozostałości

świeżego opadu

śniegu po

przejściach

pługów

do -2

do 20

-

-

60-150

-3 ÷ -6

20-25

-

-

-7 ÷ -10

25-30

do 20

-

< -10

-

20-30

ok. 25

 

Objaśnienie:

*  Śliskość pośniegowa oznacza śliskość zimową powstałą w wyniku zalegania przymarzniętej do nawierzchni dróg publicznych oraz ulic i placów pozostałości nieusuniętego śniegu, pokrywającego je częściowo lub całkowicie.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH W POSTACI ZWILŻONEJ

 

 

  

Lp.

 

Roztwór wodny

 

 

 

Temp. stoso-wania

 

 

 

Powód stosowania

 

 

gołoledź

oblodzenie

zapobieganie

oblodzeniu

 

substancja

stężenie [%]

[°C]

dawka

warunek stosowania

dawka

warunek stosowania

dawka

warunek stoso-wania

1

chlorek sodu

25

do -6

40-100 ml/m2

 

 

 

natychmiast po

wystąpieniu gołoledzi

 

 

80-100 ml/m2

 

 

 

natychmiast po

wystąpieniu oblodzenia

 

 

100-160 ml/m2

 

 

 

na początku opadu

śnieżnego

 

 

2

chlorek wapnia

15

do -5

3

chlorek wapnia

30

do -10

4

chlorek magnezu

30

do -10

 

 

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl