6 czerwca (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA PrawoAkty prawneDzienniki UstawUstawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 1)

 

Rozdział 1
Przepisy ogólne


Art. 1
Ustawa określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną dospożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunkówdo zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnegoodprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonejdo spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony interesów odbiorcówusług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.

 

Art. 2
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) gmina – także związek międzygminny i porozumienie międzygminne;
2) niezbędne przychody – wartość przychodów w danym roku obrachunkowym,zapewniających ciągłość zbiorowego zaopatrzenia w wodę odpowiedniej jakościi ilości i zbiorowego odprowadzania ścieków, które przedsiębiorstwowodociągowo-kanalizacyjne powinno osiągnąć na pokrycie uzasadnionychkosztów, związanych z ujęciem i poborem wody, eksploatacją, utrzymaniem irozbudową urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz osiągnięciezysku;
3) odbiorca usług – każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnychz zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzaniaścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowokanalizacyjnym;
3a) osoba korzystająca z lokalu – osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu lubosobę korzystającą z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym;
4) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – przedsiębiorcę w rozumieniuprzepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalnośćgospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowegoodprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadająceosobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność;
5) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalacjękanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, zapierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku dogranicy nieruchomości gruntowej;
6) przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową zwewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wrazz zaworem za wodomierzem głównym;
7) sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami,którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane sąścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego;
8) ścieki – wprowadzane do wód lub do ziemi:
a) wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze,
b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonychdo rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonychw ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U.Nr 147, poz. 1033),
c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemykanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych,handlowych, usługowych i składowych, baz transportowychoraz dróg i parkingów,
d) wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania,wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,
e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiemwód wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartychw wodzie wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościamisubstancji zawartych w pobranej wodzie,
f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli rybłososiowatych,
g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli rybinnych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcjatych ryb lub organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrostmasy tych ryb albo tych organizmów w poszczególnych latach cykluprodukcyjnego, przekracza 1 500 kg z 1 ha powierzchni użytkowejstawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu;
9) ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowegooraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmulub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składziepochodzące z tych budynków;
10) ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ześciekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzaneurządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy wzakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych;
11) ścieki przemysłowe – ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodamiopadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakładdziałalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lubusługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu;
12) taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ichstosowania;
13) taryfowa grupa odbiorców usług – odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, atakże na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi;
14) urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi orazurządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków;
15) urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym;
16) urządzenia wodociągowe – ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych,studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód,sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody;
17) właściciel – także posiadacza samoistnego i użytkownika wieczystego;
18) woda przeznaczona do spożycia przez ludzi:
a) wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia,przygotowania żywności lub innych celów domowych, niezależnie odjej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej,cystern, w butelkach lub pojemnikach,
b) wodę wykorzystywaną przez przedsiębiorstwo produkcji żywności dowytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotuproduktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi;
19) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody,znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym;
20) zbiorowe odprowadzanie ścieków – działalność polegającą na odprowadzaniui oczyszczaniu ścieków, prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne;
21) zbiorowe zaopatrzenie w wodę – działalność polegającą na ujmowaniu,uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

 

Art. 3
1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniemwłasnym gminy.
2. W razie wspólnego wykonywania przez gminy zadania, o którym mowa w ust. 1,określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy wykonują odpowiedniowłaściwe organy:
1) związku międzygminnego;
2) gminy wskazanej w porozumieniu międzygminnym.
3. Gmina ustala kierunki rozwoju sieci w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego gminy i miejscowym planie zagospodarowaniaprzestrzennego.

Art. 4. (uchylony)

 

Rozdział 2
Zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Art. 5
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolnośćposiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacjidostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawwody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnićnależytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.1a. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzeniaregularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.1b. Wymóg zapewnienia dostaw pod odpowiednim ciśnieniem, o którym mowaw ust. 1, dotyczy wyłącznie dostaw wody z sieci.
2. Jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej,odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanychinstalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnychz urządzeniem pomiarowym włącznie.

 

Art. 6
1. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnejumowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej międzyprzedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.
1a. Do zakupu wody lub wprowadzania przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjneścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniustosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarciaumowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomośćzostała przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiemo zawarcie umowy.
3. Umowa, o której mowa w ust. l, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnychoraz warunków ich świadczenia;
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń;
3) praw i obowiązków stron umowy;
3a) warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnychbędących w posiadaniu odbiorcy usług;
4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
5) ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18;
6) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymaniewarunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
4. Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta z osobą, która posiada tytułprawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lubz której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomościo nieuregulowanym stanie prawnym.
5. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkamiwielolokalowymi, umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawierana z ichwłaścicielem lub z zarządcą.
6. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynkówwielolokalowych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę,o której mowa w ust. 1, także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku,jeżeli:
1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowanezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkichpunktach czerpalnych;
2) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przezprzedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą;
3) właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3, różnicę wskazańmiędzy wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanychprzy punktach czerpalnych wody;
4) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, regulujenależności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównyma sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnychwody;
5) właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanychprzy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktówczerpalnych znajdujących się poza lokalami;
6) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczaniawody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali;w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalurozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczaniewody do lokalu;
7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczaniawody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bezzakłócania dostaw wody do lokali.6a. Właściciel lub zarządca przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 6, jestobowiązany do poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń,o których mowa w ust. 6 pkt 3 i 4, oraz o obowiązku regulowania dodatkowychopłat wynikających z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozliczenie.
7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcieumowy z osobą korzystającą z lokalu, w budynkach, o których mowa w ust. 5, wprzypadku gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 6.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowegolub budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowaniawodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody w danym budynku.Osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowaniawodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany.

 

Art. 7
Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniulegitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomościlub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6ust. 2 i 4–7, w celu:
1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównegolub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonaniaodczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez toprzedsiębiorstwo;
4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założeniaplomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody dolokalu;
6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego,jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1, tak stanowi.

 

Art. 8
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąćprzyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie zprzepisami prawa;
2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następującepo dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległejopłaty;
3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisachprawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzeniapomiarowego;
4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanieścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonychalbo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody zprzyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązane do równoczesnegoudostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożyciaprzez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zamiarze odcięcia dostawy wodylub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępnianiazastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektorasanitarnego2), wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz odbiorcę usług conajmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięciaprzyłącza kanalizacyjnego.

 

Art. 9
1. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych dourządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, atakże wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowościprzewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu,szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien,nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznychżywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się wtemperaturze poniżej 85oC, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego,karbidu, trójnitrotoluenu;
4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad,formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodorui cyjanowodoru;
5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy,obornika, ścieków z kiszonek;
6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
b) stacji krwiodawstwa,
c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarniena choroby zakaźne,
d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącymod zwierząt.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzeniaregularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ściekówprzemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ściekówdo urządzeń kanalizacyjnych.

 

Art. 10
Dostawca ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnychjest obowiązany do:
1) niezwłocznego powiadomienia właściciela urządzeń kanalizacyjnych oawarii powodującej zrzut niebezpiecznych substancji do urządzeń kanalizacyjnych,w celu podjęcia odpowiednich przedsięwzięć zmniejszającychskutki awarii;
2) instalowania niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe iprawidłowej eksploatacji tych urządzeń;
3) umożliwienia właścicielowi urządzeń kanalizacyjnych dostępu w każdymczasie do miejsc kontroli ilości i jakości ścieków przemysłowych wprowadzanychdo tych urządzeń oraz przeprowadzania kontroli sieci i urządzeń dopodczyszczania ścieków będących własnością odbiorcy usług;
4) wewnętrznej kontroli przestrzegania dopuszczalnych ilości i natężeń dopływuścieków przemysłowych oraz ich wskaźników zanieczyszczenia, wszczególności gdy wprowadzane ścieki przemysłowe stanowią więcej niż 10% wszystkich ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni orazgdy zanieczyszczenie w ściekach przemysłowych może stwarzać zagrożeniadla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjnelub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznegourządzeń kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania ścieków;
5) udostępniania wyników wewnętrznej kontroli właścicielowi urządzeń kanalizacyjnychoraz informacji na temat posiadanych urządzeń podczyszczającychścieki, a także rodzaju i źródeł substancji niebezpiecznych wprowadzanychdo ścieków;
6) zainstalowania urządzeń pomiarowych służących do określania ilości i jakościścieków przemysłowych, na żądanie właściciela urządzeń kanalizacyjnych,jeżeli takie wymaganie jest uzasadnione możliwością wystąpienia zagrożeńdla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjnelub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznegourządzeń kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania ścieków.

 

Art. 11
Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, określi, w drodzerozporządzenia, sposób realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowychoraz warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalnewartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanychdo urządzeń kanalizacyjnych oraz sposób sprawowania kontroli ilości ijakości ścieków, biorąc pod uwagę:
1) bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne;
2) ochronę konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych;
3) podatność mieszaniny ścieków przemysłowych i ścieków bytowych na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania;
4) ochronę przed zanieczyszczeniem wód lub ziemi, do których są odprowadzaneścieki komunalne, a w szczególności spełnienie wymagań jakościowychodnoszących się do tych ścieków;
5) możliwość bezpiecznego dla środowiska wykorzystania osadów z oczyszczalniścieków obsługującej zbiorczy system kanalizacyjny ścieków komunalnych;
6) zróżnicowanie w czasie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniudo urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnieszkodliwe dla środowiska wodnego określone na podstawie odrębnychprzepisów.

 

Art. 12
1. Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organyPaństwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach oPaństwowej Inspekcji Sanitarnej.
2. Każdy materiał i wyrób używany do uzdatniania wody przeznaczonej do spożyciaprzez ludzi powinien posiadać pozytywną ocenę higieniczną państwowegopowiatowego inspektora sanitarnego.
3. Zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody przeznaczonej do spożyciaprzez ludzi wymaga zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
4. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogąwykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria oudokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonymprzez Państwową Inspekcję Sanitarną.
5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańcówo jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Art. 13
Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym dospraw gospodarki wodnej, określi, w drodze rozporządzenia:
1) wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne,
2) sposób oceny przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
3) minimalną częstotliwość i miejsca pobierania do badania próbek wody przeznaczonejdo spożycia przez ludzi,
4) zakres badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
5) program monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
6) sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesachuzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
7) sposób nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wodyprzeznaczonej do spożycia przez ludzi,
8) sposób informowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożyciaprzez ludzi,
9) sposób postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej wprzypadku, gdy woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełniawymagań jakościowych– biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i zdrowie ludzi.

 

Art. 14
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem ObronyNarodowej i Ministrem Sprawiedliwości, dla jednostek organizacyjnych podległychtym ministrom może określić, w drodze rozporządzenia:
1) warunki przyłączania nieruchomości do sieci oraz wymagania dotycząceurządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniutych jednostek,
2) szczegółowe sposoby kontroli urządzeń, o których mowa w pkt 1,
3) warunki i tryb postępowania w sprawach zbiorowego zaopatrzenia w wodęoraz zbiorowego odprowadzania ścieków,
4) warunki korzystania z sieci wodociągowych w przypadku prowadzenia działańratowniczych,
5) wymagania technologiczne dotyczące urządzeń wodociągowych i urządzeńkanalizacyjnych,
6) wymagania dotyczące zasilania elektroenergetycznego,
7) wymagania dotyczące zapewnienia ciągłości funkcjonowania urządzeń wodociągowychi urządzeń kanalizacyjnych,
8) tryb i sposób kontroli stanu przygotowania urządzeń wodociągowych i urządzeńkanalizacyjnych– biorąc pod uwagę specyfikę jednostek organizacyjnych podległych tym ministrom.

 

Art. 15
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowęurządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przezgminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegogminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresieuzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa wart. 21 ust. 1.
2. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczeniaprzewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowegozapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomoścido sieci.
3. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosiprzedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego – odbiorcausług.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć dosieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci,jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie, o którymmowa w art. 19, oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.

 

 

Rozdział 3
Zasady udzielania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę izbiorowego odprowadzania ścieków oraz uchwalanie regulaminu

 

Art. 16
1. Na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzaniaścieków jest wymagane uzyskanie zezwolenia wydawanego przez wójta(burmistrza, prezydenta miasta) w drodze decyzji.
2. Zezwolenie może być wydane na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego,które:
1) ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę i adres, oddział lubprzedstawicielstwo w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej;
2) posiada środki finansowe lub udokumentuje możliwość ich uzyskaniaw wysokości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zbiorowego zaopatrzeniaw wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
3) posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu działalności, o którejmowa w ust. 1.
3. Nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia gminne jednostki organizacyjne nieposiadająceosobowości prawnej, prowadzące na obszarze własnej gminy działalność na zasadach określonych w ustawie. Gminne jednostki organizacyjneopracowują projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Art. 17
Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1) oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ubiegającegosię o zezwolenie, jego siedzibę i adres;
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3) określenie środków technicznych i finansowych, jakimi dysponuje wnioskodawcaubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętejwnioskiem;
4) informacje o wynikach ekonomicznych dotychczasowej działalności gospodarczejwnioskodawcy;
5) informacje charakteryzujące poziom świadczonych usług w zakresie ilości,jakości oraz ciągłości dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków;
6) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowaniaprzy dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków;
7) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem;
8) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczejoraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
9) projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Art. 17a
Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt (burmistrz, prezydentmiasta) może:
1) wezwać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do uzupełnienia wwyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacjipoświadczającej, że spełnia ono warunki określone przepisamiustawy, wymagane do wykonywania zbiorowego zaopatrzenia w wodę lubzbiorowego odprowadzania ścieków;
2) dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzieleniezezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjnespełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

 

Art. 17b
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia udzielenia zezwolenia lub może ograniczyćjego zakres w stosunku do wniosku o udzielenie zezwolenia:
1) gdy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie spełnia warunków wykonywaniadziałalności objętej zezwoleniem określonych w ustawie;
2) ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa;
3) ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub zagrożenie środowiskanaturalnego;
4) jeżeli w wyniku postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznychzawarta została przez gminę umowa na prowadzenie zbiorowegozaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków z innymprzedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym;
5) jeżeli na obszarze gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wwodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi gmina lub jej jednostkaorganizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

 

Art. 17c
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, ubiegające się o zezwolenie wzakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ściekówmoże wystąpić do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o przyrzeczeniewydania zezwolenia, zwane dalej „promesą”.
2. W promesie wójt (burmistrz, prezydent miasta) może uzależnić udzielenie zezwoleniaod spełnienia warunków wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
3. W postępowaniu o udzielenie promesy stosuje się przepisy dotyczące udzielaniazezwolenia.4. W promesie ustala się okres jej ważności, z tym że nie może on być krótszy niż 6miesięcy.

 

Art. 18
Zezwolenie powinno określać w szczególności:
1) oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, jego siedzibę iadres;
2) datę podjęcia działalności;
3) przedmiot i obszar działalności;
4) wymagania w zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
5) warunki, zakres i tryb kontroli realizacji zezwolenia i przestrzegania regulaminu,o którym mowa w art. 19 ust. 1;
6) warunki wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpieniajej niedoboru;
7) zobowiązanie do prowadzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjneracjonalnej gospodarki w zakresie działalności objętej zezwoleniem;
8) warunki cofnięcia zezwolenia;
9) warunki dotyczące okoliczności, w których zezwolenie może być cofniętebez odszkodowania.

 

Art. 18a
1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) cofa zezwolenie w przypadku, gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorstwu wodociągowokanalizacyjnemuwykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem;
2) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przestało spełniać warunkiokreślone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności określonejw zezwoleniu;
3) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie usunęło, w wyznaczonymprzez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) terminie, stanu faktycznego lubprawnego niezgodnego z przepisami prawa regulującymi działalność gospodarcząobjętą zezwoleniem.
2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może cofnąć zezwolenie w przypadku, gdy:
1) przepisy odrębne tak stanowią;
2) przedsiębiorca nie podjął, mimo wezwania, lub zaprzestał wykonywania działalnościokreślonej w zezwoleniu.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, któremu cofnięto zezwolenie zprzyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1, może ponownie wystąpić z wnioskiemo udzielenie zezwolenia w takim samym zakresie nie wcześniej niż po upływie 3lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia.

 

Art. 18b
1. Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.
2. Zezwolenie może być wydane na czas oznaczony na wniosek przedsiębiorstwawodociągowo-kanalizacyjnego.
3. Do zezwoleń nie stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. oswobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, zpóźn. zm.3)).
4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi w formie elektronicznej ewidencjęudzielonych i cofniętych zezwoleń.

 

Art. 18c
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane niezwłocznie zgłaszaćwójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wszelkie zmiany danych określonychw zezwoleniu.

 

Art. 18d
Odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie następuje w drodze decyzjiwójta (burmistrza, prezydenta miasta).

 

Art. 18e
1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczejprzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie zgodnościwykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem.
2. Czynności kontrolne przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanegoprzez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
3. Osoby upoważnione do dokonania kontroli są uprawnione w szczególności do:
1) wstępu na teren przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w dniach igodzinach, w których jest lub powinna być wykonywana działalność objętazezwoleniem;
2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innychnośników informacji oraz udostępniania danych mających związek zprzedmiotem kontroli.
4. Czynności kontrolnych dokonuje się wyłącznie w obecności osoby uprawnionejdo reprezentowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub osobyupoważnionej do reprezentowania go podczas kontroli.
5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może upoważnić do dokonywania kontroli, októrej mowa w ust. 1, inny organ administracji wyspecjalizowany w kontroli danegorodzaju działalności. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.
6. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnegostosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. oswobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, zpóźn. zm.4)).

 

Art. 19
1. Rada gminy, po dokonaniu analizy projektów regulaminów dostarczania wody iodprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjne,uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,zwany dalej „regulaminem”. Regulamin jest aktem prawa miejscowego.
2. Regulamin powinien określać prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:
1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
2) szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;
3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;
4) warunki przyłączania do sieci;
5) techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowokanalizacyjnych;
6) sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjnewykonanego przyłącza;
7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednichparametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnejścieków;
8) standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwianiareklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceńw dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;
9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

 

 

Rozdział 4
Zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanieścieków

 

 

Art. 20
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na 1 rok.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na podstawie niezbędnychprzychodów po dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupyodbiorców usług.
3. Ceny i stawki opłat określone w taryfie są różnicowane dla poszczególnych taryfowychgrup odbiorców usług na podstawie udokumentowanych różnic kosztówzbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
4. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ustalają niezbędne przychody, októrych mowa w ust. 2, uwzględniając w szczególności:
1) koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w poprzednim roku obrachunkowym,ustalone na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniemplanowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryfy;
2) zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkość usług i warunki ich świadczenia;
3) koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych, na podstawieplanów, o których mowa w art. 21 ust. 1.
5. Ewidencja księgowa, o której mowa w ust. 4 pkt 1, powinna w szczególnościumożliwiać:
1) wydzielenie kosztów stałych i zmiennych, przychodów związanych z poszczególnymirodzajami działalności przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego,a także w odniesieniu do poszczególnych taryf;
2) ustalenie kosztów związanych z działalnością inwestycyjną w poprzednimroku obrachunkowym;
3) dokonanie alokacji niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorcówusług.

Art. 21
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwojui modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących wjego posiadaniu, zwany dalej „planem”.2. Plan określa w szczególności:
1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.
3. Plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniamimiejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniamizezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzeniaw wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedkłada plan wójtowi (burmistrzowi,prezydentowi miasta), który sprawdza, czy spełnia on warunkiokreślone w ust. 3.
5. Plan spełniający warunki określone w ust. 3 rada gminy uchwala w terminie 3miesięcy od dnia przedłożenia planu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).
6. W przypadku niepodjęcia uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, planstanowi podstawę do określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf.
7. Obowiązek opracowania planu nie dotyczy przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych,które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeńkanalizacyjnych.

 

Art. 22
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża gminę na podstawie cen istawek opłat ustalonych w taryfie za:
1) wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych;
2) wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe;
3) wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

 

Art. 23
1. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowejokreśli, w drodze rozporządzenia, szczegółowe sposoby określania taryf,w tym:
1) kryteria ustalania niezbędnych przychodów;
2) alokację kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług;
3) kryteria różnicowania cen i stawek opłat.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, bierze pod uwagę:
1) przy ustalaniu niezbędnych przychodów:
a) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym amortyzację lub wartość umorzenia,
b) raty kapitałowe (ponad wartość amortyzacji),
c) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
d) rezerwy na należności nieregularne,
e) marżę zysku przy zapewnieniu ochrony interesów odbiorców przed nieuzasadnionymwzrostem cen,
f) koszty zakupu wody lub koszty wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnychniebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
g) podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego;
2) przy ustalaniu alokacji kosztów:
a) podział kosztów planowanych w czasie obowiązywania taryf na poszczególnetaryfowe grupy odbiorców,
b) przypisanie kosztów budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnychdo poszczególnych taryfowych grup odbiorców,
c) możliwość wyodrębniania kosztów i ich właściwej alokacji;
3) przy różnicowaniu cen i stawek opłat:
a) średniodobową i maksymalną wielkość zużycia wody i ilość wprowadzanychścieków,
b) taryfowe grupy odbiorców,c) strukturę cen i stawek opłat.

 

 

Rozdział 5
Zatwierdzanie taryf oraz zasady rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

Art. 24
1. Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy, z wyjątkiem taryfzmienionych w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanymdniem wejścia taryf w życie, przedstawia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowimiasta) wniosek o ich zatwierdzenie.
3. Do wniosku o zatwierdzenie taryf przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjnedołącza szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan.
4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowanezgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty, o których mowa w art.20 ust. 4 pkt 1, pod względem celowości ich ponoszenia.
5. Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dniazłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo o odmowie zatwierdzenia taryf,jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami.
5a. W razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności uchwały o zatwierdzeniutaryf albo niestwierdzenia nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf,czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dniadoręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcianadzorczego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5b. W razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności uchwały o odmowie zatwierdzeniataryf, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydentamiasta) wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwuwodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego.
6. Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkichtaryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwuwodociągowo-kanalizacyjnemu.
7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ogłasza zatwierdzone taryfy wmiejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni oddnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1.
8. Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, taryfyzweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życiepo upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.
9. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ogłasza w miejscowej prasie lubw sposób zwyczajowo przyjęty taryfy, o których mowa w ust. 5b lub 8, w terminieco najmniej 7 dni przed dniem wejścia ich w życie.
9a. Na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego radagminy, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf,lecz nie dłużej niż o 1 rok.
9b. W uzasadnieniu wniosku, o którym mowa w ust. 9a, zamieszcza się w szczególnościinformacje dotyczące zakresu świadczonych usług oraz warunków ekonomicznychuzasadniających przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf.
9c. Do wniosku, o którym mowa w ust. 9a, nie dołącza się szczegółowej kalkulacjicen i stawek opłat oraz planu.
10. Taryfy obowiązują przez 1 rok, z zastrzeżeniem ust. 5a, 5b i 9a.
11. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usługzbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, cenyi stawki opłat wskazane w taryfach mogą ulec zmianie w zakresie wynikającymze zmiany stawki podatku.
12. W sytuacji zmiany taryf, o której mowa w ust. 11, taryfy te wchodzą w życie zdniem, w którym uległa zmianie stawka podatku od towarów i usług stosowanadla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.
13. Do zmienionych taryf ust. 9 stosuje się odpowiednio.

 

Art. 24a
1. W okresie pierwszych 18 miesięcy od dnia podjęcia działalności przez powołanelub utworzone przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub podjęcia przezistniejące przedsiębiorstwo nowego rodzaju działalności gospodarczej w zakresiezbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująceny i stawki opłat uchwalone przez radę gminy, zapewniające pokrycieuzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzaniaścieków.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, jest podejmowana na wniosek wójta (burmistrza,prezydenta miasta) w terminie co najmniej 14 dni przed powołaniem lub utworzeniemprzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, lub podjęciem przez istniejąceprzedsiębiorstwo nowego rodzaju działalności gospodarczej w zakresie zbiorowegozaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.
3. We wniosku, o którym mowa w ust. 2, podstawę do określenia cen i stawek opłatstanowią planowane dla pierwszego roku działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego koszty zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowegoodprowadzania ścieków.
4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ogłasza uchwalone ceny i stawki opłat wmiejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dniapodjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1.

 

Art. 25
Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowejokreśli, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o zatwierdzenie taryf oraz niezbędnyzakres informacji zawartych w uzasadnieniu taryf, biorąc pod uwagę:
1) zestawienie cen i stawek opłat;
2) kalkulację opłat;
3) plan, o którym mowa w art. 21 ust. 1;
4) informacje finansowe zawierające sprawozdania finansowe.

 

Art. 26
1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekówsą prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcamiusług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilościdostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
2. Jeżeli odbiorcą usług jest wyłącznie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowegolub budynków wielolokalowych, jest on obowiązany do rozliczeniakosztów tych usług. Suma obciążeń za wodę lub ścieki nie może być wyższa od ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
3. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowychdokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań, o którejmowa w art. 6 ust. 6 pkt 3. Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczaniaobciąża osobę korzystającą z lokalu w tych budynkach.

 

Art. 27
1. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazaniawodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normyzużycia wody.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowejokreśli, w drodze rozporządzenia, warunki prowadzenia rozliczeń zazbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, biorąc poduwagę wyposażenie nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej,określi, w drodze rozporządzenia, przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnychodbiorców usług, które stanowią podstawę ustalania ilości pobranejwody w razie braku wodomierza, biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnychodbiorców usług oraz wskaźniki średniego zużycia wody określone w szczególnościdla gospodarstw domowych, usług oraz innej działalności w miastach i nawsiach.
4. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
5. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala sięna podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, jako równą ilości wody pobranejlub określonej w umowie.
6. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wodyuwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten celustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na kosztodbiorcy usług.

 

 

Rozdział 6
Przepisy karne i kary pieniężne

 

Art. 28
1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobierawodę z urządzeń wodociągowych,podlega karze grzywny do 5 000 zł.
2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone nawodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym,a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcjimetrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnegodo wykonania czynności określonych w art. 7.
3. (uchylony).
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadzaścieki do urządzeń kanalizacyjnych,podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, októrych mowa w art. 9 ust. 1 i 2.
5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4,sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego,w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiłobezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanieścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawieprzepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Art. 29
1. Karze pieniężnej podlega ten, kto stosuje taryfy:
1) nie przestrzegając obowiązku ich przedstawienia radzie gminy do zatwierdzenia,o którym mowa w art. 24 ust. 1, lub
2) zawyżając ceny lub stawki opłat zatwierdzone zgodnie z art. 24 ust. 5 lubzweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), o których mowaw art. 24 ust. 5b i 8.
2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza wójt (burmistrz, prezydentmiasta) w drodze decyzji.
3. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód gminy.
4. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 15 %przychodu ukaranego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, osiągniętegow poprzednim roku podatkowym.
5. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, jest płatna z dochodu po opodatkowaniulub z innej formy nadwyżki przychodu nad wydatkami zmniejszonej o podatki.
6. Ustalając wysokość kary pieniężnej, wójt (burmistrz, prezydent miasta)uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasowądziałalność przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i jego możliwościfinansowe.
7. Niezależnie od kary pieniężnej nałożonej na przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjnewójt (burmistrz, prezydent miasta) może nałożyć karę, o którejmowa w ust. 1, na kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,z tym że kara ta może być wymierzona w kwocie nie większej niż 300 % jegomiesięcznego wynagrodzenia. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.
8. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, podlegają ściągnięciu w trybie przepisówo postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Rozdział 7
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

 

Art. 30 (pominięty).5)

 

Art. 31
1. Osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzeniakanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwuwodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.
2. Przekazywane urządzenia, o których mowa w ust. l, powinny odpowiadać warunkomtechnicznym określonym w odrębnych przepisach.
3. Należność za przekazane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjnemoże być rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzeniew wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Art. 32 (pominięty).6)

 

Art. 33 (pominięty).7)

 

Art. 34
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw WspólnotEuropejskich:1) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych(Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991),2) dyrektywy 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożyciaprzez ludzi (Dz. Urz. WE L 330 z 05.12.1998),3) dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działaniaw dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – zdniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszeniatych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.Opracowano na podstawie:t.j. Dz. U. z2006 r. Nr 123, poz.858, z 2007 r. Nr 147,poz. 1033, z 2009 r.Nr 18, poz. 97, z 2010r. Nr 47, poz. 278, Nr238, poz. 1578.

 

2) Obecnie: państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 1 marca2002 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 37, poz.329), która weszła w życie z dniem 27 kwietnia 2002 r.

 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz.1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216,poz. 1367, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z2010 r. Nr 47, poz. 278.

 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz.1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216,poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

 

5) Zamieszczony w obwieszczeniu.

 

6) Zamieszczony w obwieszczeniu.

 

7) Zamieszczony w obwieszczeniu.

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl