15 października (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA PrawoAkty prawneDzienniki UstawKodeks Cywilny

Kodeks Cywilny

Zarządca Portal Informacyjny

 

 

 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny

 

 

 

Dzienniki Ustaw ujednolicające niniejszy Kodeks Cywilny

 

 

 

Ostatni Dziennik Ustaw ujednolicający niniejszy Kodeks Cywilny:

Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 42, poz. 341

 

 

 

 

KODEKS CYWILNY

(strona główna)

 

Wybierz aktywny link tytułu

lub numer poszukiwanego artykułu

w spisie Kodeksu Cywilnego

poniżej celem przeglądania

zawartości Ustawy

 

 

 

KSIĘGA PIERWSZA - CZĘŚĆ OGÓLNA

      Tytuł I  Przepisy wstępne (art. 1 - art. 7)

      Tytuł II  Osoby (art. 8 - art. 43)

           Dział I  Osoby fizyczne

                Rozdział I  Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

                Rozdział II  Miejsce zamieszkania

                Rozdział III  Uznanie za zmarłego

           Dział II  Osoby prawne

           Dział III  Przedsiębiorcy i ich oznaczenia

      Tytuł III  Mienie (art. 44 - art. 55)

      Tytuł IV  Czynności prawne (art. 56 - art. 109)

           Dział I  Przepisy ogólne

           Dział II  Zawarcie umowy

           Dział III  Forma czynności prawnych

           Dział IV  Wady oświadczenia woli

           Dział V  Warunek

           Dział VI  Przedstawicielstwo

                Rozdział I  Przepisy ogólne

                Rozdział II  Pełnomocnictwo

                Rozdział III  Prokura

        Tytuł V  Termin (art. 110 - art. 116)

        Tytuł VI  Przedawnienie roszczeń  (art. 117 - art. 125)

 

 

KSIĘGA DRUGA  - WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE

        Tytuł I  Własność (art.126 - art. 231)

             Dział I  Przepisy ogólne

             Dział II  Treść i wykonywanie własności

             Dział III  Nabycie i utrata własności

                  Rozdział I  Przeniesienie własności

                  Rozdział II  Zasiedzenie

                  Rozdział III  Inne wypadki nabycia i utraty własności

             Dział IV  Współwłasność

             Dział V  Ochrona własności

        Tytuł II  Użytkowanie wieczyste (art. 232 - art. 243)

        Tytuł III  Prawa rzeczowe ograniczone (art. 244 - art. 335)

             Dział I  Przepisy ogólne

             Dział II  Użytkowanie

                  Rozdział I  Przepisy ogólne

                  Rozdział II  Użytkowanie przez osoby fizyczne

                  Rozdział III  Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne

                  Rozdział IV  Inne wypadki użytkowania

             Dział III  Służebności

                  Rozdział I  Służebności gruntowe

                  Rozdział II  Służebności osobiste

             Dział IV  Zastaw

                  Rozdział I  Zastaw na rzeczach ruchomych

                  Rozdział II  Zastaw na prawach

        Tytuł IV  Posiadanie (art. 336 - art. 352)

 

 

KSIĘGA TRZECIA - ZOBOWIĄZANIA

        Tytuł I  Przepisy ogólne (art. 353 - art. 365)

        Tytuł II  Wielość dłużników albo wierzycieli (art. 366 - art. 383)

             Dział I  Zobowiązania solidarne

             Dział II  Zobowiązania podzielne i niepodzielne

        Tytuł III  Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych (art. 384 - art. 404)

        Tytuł IV (skreślony)

        Tytuł V Bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 - art. 414)

        Tytuł VI  Czyny niedozwolone (art. 415 - art. 449)

        Tytuł VI1  Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (art. 4491 - art. 44911)

        Tytuł VII  Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania (art. 450 - art. 497)

             Dział I  Wykonanie zobowiązań

             Dział II  Skutki niewykonania zobowiązań

             Dział III  Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych

        Tytuł VIII  Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu (art. 498 - art. 508)

        Tytuł IX  Zmiana wierzyciela lub dłużnika (art. 509 - art. 526)

             Dział I  Zmiana wierzyciela

             Dział II  Zmiana dłużnika

        Tytuł X  Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (art. 527 - art. 534)

        Tytuł XI  Sprzedaż (art. 535 - art. 602)

             Dział I  Przepisy ogólne

             Dział II  Rękojmia za wady

             Dział III  Gwarancja jakości

             Dział IV  Szczególne rodzaje sprzedaży

                  Rozdział I  Sprzedaż na raty

                  Rozdział II  Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę

                  Rozdział III  Prawo odkupu

                  Rozdział IV  Prawo pierwokupu

        Tytuł XII  Zamiana (art. 603 - art. 604)

        Tytuł XIII  Dostawa (art. 605 - art. 612)

        Tytuł XIV  Kontraktacja (art. 613 - art. 626)

        Tytuł XV  Umowa o dzieło (art. 627 - art. 646)

        Tytuł XVI  Umowa o roboty budowlane (art. 647 - art. 658)

        Tytuł XVII  Najem i dzierżawa (art. 659 - art. 709)

             Dział I  Najem

                  Rozdział I  Przepisy ogólne

                  Rozdział II  Najem lokalu

             Dział II  Dzierżawa

        Tytuł XVII1  Umowa leasingu (art. 7091 - art. 70918)

        Tytuł XVIII  Użyczenie (art. 710 - art. 719)

        Tytuł XIX  Pożyczka (art. 720 - art. 724)

        Tytuł XX  Umowa rachunku bankowego (art. 725 - art. 733)

        Tytuł XXI  Zlecenie (art. 734 - art. 751)

        Tytuł XXII  Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (art. 752 - art. 757)

        Tytuł XXIII  Umowa agencyjna (art. 758 - art. 764)

        Tytuł XXIV  Umowa komisu (art. 765 - art. 773)

        Tytuł XXV  Umowa przewozu (art. 774 - art. 793)

             Dział I  Przepisy ogólne

             Dział II  Przewóz osób

             Dział III  Przewóz rzeczy

        Tytuł XXVI  Umowa spedycji (art. 794 - art. 804)

        Tytuł XXVII  Umowa ubezpieczenia (art. 805 - art. 834)

             Dział I  Przepisy ogólne

             Dział II  Ubezpieczenia majątkowe

             Dział III  Ubezpieczenia osobowe

        Tytuł XXVIII  Przechowanie (art. 835 - art. 845)

        Tytuł XXIX  Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady (art. 846 - art. 852)

        Tytuł XXX  Umowa składu (art. 853 - art. 859)

        Tytuł XXXI  Spółka (art. 860 - art. 875)

        Tytuł XXXII  Poręczenie (art. 876 - art. 887)

        Tytuł XXXIII  Darowizna (art. 888 - art. 902)

        Tytuł XXXIII1 Przekazanie nieruchomości (art. 9021 - art. 9022)

        Tytuł XXXIV  Renta i dożywocie (art. 903 - art. 916)

             Dział I  Renta

             Dział II  Dożywocie

        Tytuł XXXV  Ugoda (art. 917 - art. 918)

        Tytuł XXXVI  Przyrzeczenie publiczne (art. 919 - art. 921)

        Tytuł XXXVII  Przekaz i papiery wartościowe (art. 9211 - art. 92116)

             Dział I  Przekaz

             Dział II  Papiery wartościowe

 

 

KSIĘGA CZWARTA - SPADKI

        Tytuł I  Przepisy ogólne (art. 922 - art. 930)

        Tytuł II  Dziedziczenie ustawowe (art. 931 - art. 940)

        Tytuł III  Rozrządzenia na wypadek śmierci (art. 941 - art. 990)

             Dział I  Testament

                  Rozdział I  Przepisy ogólne

                  Rozdział II  Forma testamentu

                       Oddział 1  Testamenty zwykłe

                       Oddział 2  Testamenty szczególne

                       Oddział 3  Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych

             Dział II  Powołanie spadkobiercy

             Dział III  Zapis i polecenie

             Dział IV  Wykonawca testamentu

        Tytuł IV  Zachowek (art. 991 - art. 1011)

        Tytuł V  Przyjęcie i odrzucenie spadku (art. 1012 - art. 1024)

        Tytuł VI  Stwierdzenie nabycia spadku i ochrona spadkobiercy (art. 1025 - art. 1029)

        Tytuł VII  Odpowiedzialność za długi spadkowe (art. 1030 - art. 1034)

        Tytuł VIII  Wspólność majątku spadkowego i dział spadku (art. 1035 - art. 1046)

        Tytuł IX  Umowy dotyczące spadku (art. 1047 - art. 1057)

        Tytuł X  Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych (art. 1058 - art. 1088)

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl