9 stycznia (sobota)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA PrawoAkty prawneDzienniki UstawKodeks Postępowania Cywilnego

Kodeks Postępowania Cywilnego

Zarządca Portal Informacyjny

 

 

 

Kodeks Postępowania Cywilnego

 

 

Dzienniki Ustaw ujednolicające niniejszy Kodeks Postępowania Cywilnego

 

 

Ostatni Dziennik Ustaw ujednolicający niniejszy Kodeks Postępowania Cywilnego:

Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 69, poz. 592 i 593

 

 

 

 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

(strona główna)

 

 

Wybierz aktywny link księgi/tytułu/działu

lub numer poszukiwanego artykułu

w spisie Kodeksu Postępowania Cywilnego 

poniżej celem przeglądania

zawartości Ustawy

 

 

 

Tytuł wstępny  Przepisy ogólne (art. 1 - art. 14)

 

Część pierwsza  Postępowanie rozpoznawcze

     Księga pierwsza  Proces

 

          Tytuł I  Sąd (art. 15 - art. 54)

               Dział I  Właściwość sądu. Przepis wstępny

                    Rozdział 1  Właściwość rzeczowa

                         Oddział 1  Podstawy właściwości

                         Oddział 2  Wartość przedmiotu sporu

                    Rozdział 2  Właściwość miejscowa

                         Oddział 1  Właściwość ogólna

                         Oddział 2  Właściwość przemienna

                         Oddział 3  Właściwość wyłączna

                         Oddział 4  Przepisy szczególne

               Dział II Skład sądu

               Dział III  Wyłączenie sędziego

          Tytuł II  Prokurator (art. 55 - art. 60)

          Tytuł III  Organizacje społeczne (art. 61 - art. 63)

          Tytuł IIIa  Państwowa Inspekcja Pracy (art. 631 - art. 632 )

          Tytuł IIIb  Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów (art. 633 - art. 634 )

          Tytuł IV  Strony (art. 64 - art. 97)

               Dział I  Zdolność sądowa i procesowa

               Dział II  Współuczestnictwo w sporze

               Dział III  Interwencja główna i uboczna

               Dział IV  Przypozwanie

               Dział V  Pełnomocnicy procesowi

          Tytuł V  Koszty procesu (art. 98 - art. 124)

               Dział I  Zwrot kosztów procesu

               Dział II  Pomoc prawna z urzędu

 

          Tytuł VI  Postępowanie

               Dział I  Przepisy ogólne o czynnościach procesowych (art. 125 - art.183)

                    Rozdział 1  Pisma procesowe

                    Rozdział 2  Doręczenia

                    Rozdział 3  Posiedzenia sądowe

                    Rozdział 4  Terminy

                    Rozdział 5  Uchybienie i przywrócenie terminu

                    Rozdział 6  Zawieszenie postępowania

               Dział II  Postępowanie przed sądem pierwszej instancji (art. 1831 - art. 226)

                    Rozdział 1  Mediacja i postępowanie pojednawcze

                         Oddział 1  Mediacja

                         Oddział 2  Postępowanie pojednawcze

                    Rozdział 2  Pozew

                    Rozdział 3  Rozprawa

              Dział III  Dowody (art. 227 - art. 315)

                    Rozdział 1  Przedmiot i ocena dowodów

                    Rozdział 2  Postępowanie dowodowe

                         Oddział 1  Przepisy ogólne

                         Oddział 2  Dokumenty

                         Oddział 3  Zeznania świadków

                         Oddział 4  Opinia biegłych

                         Oddział 5  Oględziny

                         Oddział 6  Przesłuchanie stron

                         Oddział 7  Inne środki dowodowe

                    Rozdział 3  Zabezpieczenie dowodów

               Dział IV  Orzeczenia (art. 316 - art. 366)

                    Rozdział 1  Wyroki

                         Oddział 1  Wydanie wyroku

                         Oddział 2  Natychmiastowa wykonalność wyroków

                         Oddział 3  Wyroki zaoczne

                         Oddział 4  Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków

                    Rozdział 1a  Nakazy zapłaty

                    Rozdział 2  Postanowienia sądu

                    Rozdział 3  Prawomocność orzeczeń

               Dział V  Środki odwoławcze (art. 367 - art. 398)

                    Rozdział 1  Apelacja

                    Rozdział 11  (uchylony)

                    Rozdział 2  Zażalenie

               Dział Va  Skarga kasacyjna (art. 3981 - art. 39821)

               Dział Vb  Skarga na orzeczenie referendarza sądowego (art. 39822 - art. 39823)

               Dział VI  Wznowienie postępowania (art. 399 - art. 4161)

               Dział VII  (uchylony)

               Dział VIII  Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 4241 - art. 42412)

 

          Tytuł VII  Postępowanie odrębne

               Dział I  Postępowanie w sprawach małżeńskich (art. 425 - art. 452)

                    Rozdział 1  Przepisy ogólne

                    Rozdział 2  Sprawy o rozwód i o separację

                    Rozdział 3  Inne sprawy

               Dział II  Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 453 - art. 458)

               Dział III  Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 459 - art. 47716)

                    Rozdział 1  Przepisy ogólne

                    Rozdział 2  Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy

                    Rozdział 3  Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

               Dział IV  Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania (art. 478 - art. 479)

               Dział IVa  Postępowanie w sprawach gospodarczych (art. 4791 - art. 47978)

                    Rozdział 1  Przepisy ogólne

                    Rozdział 2  Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji

                    Rozdział 3  Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

                    Rozdział 4  Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki

                    Rozdział 5  Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty

                    Rozdział 6  Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego

               Dział V  Postępowanie nakazowe i upominawcze (art. 480 - art. 505)

                    Rozdział 1  Przepisy ogólne (uchylony)

                    Rozdział 2  Postępowanie nakazowe

                    Rozdział 3  Postępowanie upominawcze

               Dział VI  Postępowanie uproszczone (art. 5051 - art. 50514)

               Dział VII  Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych (art. 50515 - art. 50527)

                    Rozdział 1 Europejskie postępowanie nakazowe

                    Rozdział 2 Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń    

               Dział VIII Postępowania elektroniczne (art. 50528 - art. 50537)

                    Rozdział 1 Elektroniczne postępowanie upominawcze   

 

     Księga druga  Postępowanie nieprocesowe

          Tytuł I  Przepisy ogólne (art. 506 - art. 525)

          Tytuł II  Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw

               Dział I  Sprawy z zakresu prawa osobowego (art. 526 - art. 560)

                    Rozdział 1  Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu

                         Oddział 1  Postępowanie o uznanie za zmarłego

                         Oddział 2  Postępowanie o stwierdzenie zgonu

                         Oddział 3  Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu

                    Rozdział 2  Ubezwłasnowolnienie

                         Oddział 1  Przepisy ogólne

                         Oddział 2  Doradca tymczasowy

                         Oddział 3  Postępowanie

               Dział II  Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli (art. 561 - art. 605)

                    Rozdział 1  Sprawy małżeńskie

                    Rozdział 2  Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze

                         Oddział 1  Przepisy ogólne

                         Oddział 2  Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi

                         Oddział 3  Sprawy o przysposobienie

                         Oddział 4  Sprawy z zakresu opieki

                         Oddział 5  Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką

                    Rozdział 3  Sprawy z zakresu kurateli

               Dział III  Sprawy z zakresu prawa rzeczowego (art. 606 - art. 62613)

                    Rozdział 1  Przepisy ogólne

                    Rozdział 2  Stwierdzenie zasiedzenia

                    Rozdział 2a  Przepadek rzeczy

                    Rozdział 3  Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem

                    Rozdział 4  Zniesienie współwłasności

                    Rozdział 5  Ustanowienie drogi koniecznej

                    Rozdział 6  Postępowanie wieczystoksięgowe

               Dział IV  Sprawy z zakresu prawa spadkowego. Przepisy wstępne (art. 627 - art. 691)

                    Rozdział 1  Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza

                    Rozdział 2  Przyjęcie lub odrzucenie spadku

                    Rozdział 3  Ogłoszenie testamentu

                    Rozdział 4  Wyjawienie przedmiotów spadkowych

                    Rozdział 5  Przesłuchanie świadków testamentu ustnego

                    Rozdział 6  Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu

                    Rozdział 7  Zarząd spadku nie objętego

                    Rozdział 8  Stwierdzenie nabycia spadku

                    Rozdział 9  Dział spadku

                    Rozdział 10  Inne sprawy spadkowe

               Dział IVa  Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (art. 6911 - art. 6919)

               Dział V  Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (art. 692 - art. 694)

               Dział VI  Postępowanie rejestrowe (art. 6941 - art. 6948)

 

     Księga trzecia  (art.695 - art.715) (księga uchylona)

 

     Księga czwarta  Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt (art. 716 - art. 729)

 

Część druga  Postępowanie zabezpieczające

          Tytuł I  Przepisy ogólne (art. 730 - art. 746)

          Tytuł II  Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (art. 747 - art. 7541)

          Tytuł III  Inne wypadki zabezpieczenia (art. 755 - art. 757)

 

Część trzecia  Postępowanie egzekucyjne

          Tytuł I  Przepisy ogólne 

               Dział I  Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności (art. 758 - art. 7751)

               Dział II  Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności (art. 776 - art. 795)

               Dział IIa  Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego (art. 7951 - art. 7955)

               Dział IIb Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty (art. 7956 - art. 7957)

               Dział IIc  Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. 795-8 - art. 795-9) 

               Dział III  Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne (art. 796 - art. 817)

               Dział IV  Zawieszenie i umorzenie postępowania (art. 818 - art. 828)

               Dział V  Ograniczenia egzekucji (art. 829 - art. 839)

               Dział VI  Powództwa przeciwegzekucyjne (art. 840 - art. 843)

 

          Tytuł II  Egzekucja świadczeń pieniężnych

               Dział I  Egzekucja z ruchomości (art. 844 - art. 879)

                    Rozdział 1  Zajęcie

                    Rozdział 2  Sprzedaż

               Dział II  Egzekucja z wynagrodzenia za pracę (art. 880 - art. 888)

               Dział III  Egzekucja z rachunków bankowych (art. 889 - art. 894)

               Dział IV  Egzekucja z innych wierzytelności (art. 895 - art. 908)

               Dział IVa  Egzekucja z innych praw majątkowych (art. 909 - art. 912)

               Dział V  Wyjawienie majątku (art. 913 - art. 9201)

               Dział VI  Egzekucja z nieruchomości (art. 921 - art. 1013)

                    Rozdział 1  Przepisy wstępne

                    Rozdział 2  Zajęcie

                    Rozdział 3  Opis i oszacowanie

                    Rozdział 4  Obwieszczenie o licytacji

                    Rozdział 5  Warunki licytacyjne

                    Rozdział 6  Licytacja

                    Rozdział 7  Przybicie

                    Rozdział 8  Przysądzenie własności

                    Rozdział 9  Egzekucja z u łamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego

               Dział VIa  Uproszczona egzekucja z nieruchomości (art. 10131 - art. 10136)

               Dział VII  Egzekucja ze statków morskich (art. 1014 - art. 10224)

               Dział VIII  Podział sumy uzyskanej z egzekucji (art. 1023 - art. 1040)

                    Rozdział 1  Przepisy ogólne

                    Rozdział 2  Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę

                    Rozdział 3  Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych

                    Rozdział 4  Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości

 

          Tytuł III  Przepisy szczególne o egzekucji

               Dział I  Egzekucja świadczeń niepieniężnych (art. 1041 - art. 1059)

               Dział II  Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców (art. 1060 - art. 1065)

                    Rozdział 1  Przepisy ogólne

                    Rozdział 2  Egzekucja przez zarząd przymusowy

                    Rozdział 3  Egzekucja przez sprzeda ż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego

               Dział III  Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej (art. 1066 - art. 1071)

               Dział IV  (uchylony)

               Dział V   Egzekucja świadczeń alimentacyjnych (art. 1081 - art. 1088)

               Dział VI  (uchylony)

 

Część czwarta Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego.

Przepis wstępny    (art. 1096)

 

     Księga pierwsza  Jurysdykcja krajowa

          Tytuł I  Przepisy ogólne (art. 1097 - art. 1099)

          Tytuł II  Przepisy łączne dla jurysdykcji krajowej (w postępowaniu procesowym i nieprocesowym) (art. 1100 - art. 1102)

          Tytuł III  Jurysdykcja krajowa w procesie (art. 1103 - art. 1105)

          Tytuł IV  Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym (art. 1106 - art. 1110)

          Tytuł V  Zwolnienie spod jurysdykcji krajowej (art. 1111 - art. 1116)

 

     Księga druga  Postępowanie

          Tytuł I  Zdolność sądowa i procesowa (art. 1117 - art. 1118)

          Tytuł II  Zabezpieczenie kosztów procesu  (art. 1119 - art. 1128)

          Tytuł III  Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych (art. 1129)

          Tytuł IV  Pomoc prawna i doręczenia (art. 1130 - art. 1136)

          Tytuł V  Zabezpieczenie dowodów (art. 1137)

          Tytuł VI  Zagraniczne dokumenty urzędowe (art. 1138)

          Tytuł VII  Zabezpieczenie spadku po cudzoziemcach (art. 1139 - art. 1142)

          Tytuł VIII  Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności (art. 1143)

          Tytuł IX  Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń (art. 1144)

 

     Księga trzecia  Orzeczenia sądów zagranicznych i ugody zawarte przed takimi sądami

          Tytuł I  Uznanie orzeczeń sądów zagranicznych  (art. 1145 - art. 1149)

          Tytuł II  Wykonalność orzeczeń sądów zagranicznych i ugód zawartych przed takimi sądami  (art. 1150 - art. 1153)

          Tytuł III  Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugód zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego  (art. 11531 - art. 11533)

          Tytuł IV Wykonalność europejskich nakazów zapłaty wydanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej (art. 11534 - art. 11536)

          Tytuł V Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wydanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń  (art. 11537 - art. 11539) 

 

Część piąta  Sąd polubowny (arbitrażowy)

          Tytuł I  Przepisy ogólne (art. 1154 - art. 1160)

          Tytuł II  Zapis na sąd polubowny (art. 1161 - art. 1168)

          Tytuł III  Skład sądu polubownego (art. 1169 - art. 1179)

          Tytuł IV  Właściwość sądu polubownego (art. 1180 - art. 1182)

          Tytuł V  Postępowanie przed sądem polubownym (art. 1183 - art. 1193)

          Tytuł VI  Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania (art. 1194 - art. 1204)

          Tytuł VII  Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (art. 1205 - art. 1211)

          Tytuł VIII  Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (art. 1212 - art. 1217)

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Najczęściej poszukiwane w dziale dzienniki ustaw

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl