Dzienniki Ustaw http://www.zarzadca.pl/prawo/akty-prawne/dzienniki-ustaw Mon, 11 Jan 2021 07:18:55 +0000 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl portal@zarzadca.pl (zarzadca.pl) http://www.zarzadca.pl/prawo/akty-prawne/dzienniki-ustaw/12-akty-prawne-prawo-ustawa-o-wlasnosci-lokali-tekst-jednolity-po-nowelizacji-2017 http://www.zarzadca.pl/prawo/akty-prawne/dzienniki-ustaw/12-akty-prawne-prawo-ustawa-o-wlasnosci-lokali-tekst-jednolity-po-nowelizacji-2017 portal@zarzadca.pl (Zarzadca.pl) Dziennik Ustaw http://www.zarzadca.pl/prawo/akty-prawne/dzienniki-ustaw/46-ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami http://www.zarzadca.pl/prawo/akty-prawne/dzienniki-ustaw/46-ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami portal@zarzadca.pl (Zarzadca.pl) Dziennik Ustaw http://www.zarzadca.pl/prawo/akty-prawne/dzienniki-ustaw/198-kodeks-cywilny http://www.zarzadca.pl/prawo/akty-prawne/dzienniki-ustaw/198-kodeks-cywilny KODEKS CYWILNY

]]>
portal@zarzadca.pl (Zarzadca.pl) Dziennik Ustaw
http://www.zarzadca.pl/prawo/akty-prawne/dzienniki-ustaw/20-prawo-budowlane http://www.zarzadca.pl/prawo/akty-prawne/dzienniki-ustaw/20-prawo-budowlane  

Zarządca Portal Informacyjny

 

 

Prawo budowlane

z dnia 7 lipca 1994 r.

 

(tekst ujednolicony, stan prawny na dzień: 15-07-2016)

 

 

 

 

Prawo budowlane

(strona główna)

 

Wybierz aktywny link rozdziału

lub numer poszukiwanego artykułu

w spisie Prawa Budowlanego 

poniżej celem przeglądania

zawartości Ustawy

 

 

 

Rozdział 1  Przepisy ogólne (art. 1 - art. 11)

Rozdział 2  Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (art. 12 - art. 16)

Rozdział 3  Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (art. 17 - art. 27)

Rozdział 4  Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych (art. 28 - art. 40a)

Rozdział 5  Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych (art. 41 - art. 60)

Rozdział 6  Utrzymanie obiektów budowlanych (art. 61 - art. 72)

Rozdział 7  Katastrofa budowlana (art. 73 - art. 79)

Rozdział 8  Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (art. 80 - art. 89c)

Rozdział 9  Przepisy karne (art. 90 - art. 94)

Rozdział 10  Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie (art. 95 - art. 102)

Rozdział 11  Przepisy przejściowe i końcowe (art. 103 - art. 108)

 

Załącznik do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

]]>
zarzadcacom@zarzadcacom.home.pl (Zarządca Portal Informacyjny) Dziennik Ustaw
http://www.zarzadca.pl/prawo/akty-prawne/dzienniki-ustaw/302-kodeks-postepowania-cywilnego http://www.zarzadca.pl/prawo/akty-prawne/dzienniki-ustaw/302-kodeks-postepowania-cywilnego Zarządca Portal Informacyjny

 

 

 

Kodeks Postępowania Cywilnego

 

 

Dzienniki Ustaw ujednolicające niniejszy Kodeks Postępowania Cywilnego

 

 

Ostatni Dziennik Ustaw ujednolicający niniejszy Kodeks Postępowania Cywilnego:

Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 69, poz. 592 i 593 

 

 

 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

(strona główna)

 

]]>
portal@zarzadca.pl (Zarzadca.pl) Dziennik Ustaw
http://www.zarzadca.pl/prawo/akty-prawne/dzienniki-ustaw/285-prawo-akty-prawne-ustawa-o-o-ochronie-konkurencji-i-konsumentow http://www.zarzadca.pl/prawo/akty-prawne/dzienniki-ustaw/285-prawo-akty-prawne-ustawa-o-o-ochronie-konkurencji-i-konsumentow  

]]>
portal@zarzadca.pl (Zarzadca.pl) Dziennik Ustaw
http://www.zarzadca.pl/prawo/akty-prawne/dzienniki-ustaw/57-akty-prawne-prawo-najem-ustawa-o-ochronie-praw-lokatorow-mieszkaniowym-zasobie-gminy http://www.zarzadca.pl/prawo/akty-prawne/dzienniki-ustaw/57-akty-prawne-prawo-najem-ustawa-o-ochronie-praw-lokatorow-mieszkaniowym-zasobie-gminy  

 

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733

 

 

U S T A W A

 

z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

tekst jednolity

 

Opracowano na podstawie:

 

t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, z 2017 r. poz. 1442, 1529

 

 

Rozdział 1  Przepisy ogólne.

 

 

Art. 1. Ustawa reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 

Art.1a. Przepisów ustawy nie stosuje się do lokali będących w

dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego.

 

Art. 2.1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

 

1) lokatorze – należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności;

2) właścicielu – należy przez to rozumieć wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu;

3) współlokatorze – należy przez to rozumieć lokatora, któremu przysługuje tytuł prawny do używania lokalu wspólnie z innym lokatorem;

4) lokalu – należy przez to rozumieć lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki; nie jest w rozumieniu ustawy lokalem pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności

znajdujące się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych;

5) lokalu socjalnym – należy przez to rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5m 2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10m 2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie;

5a) tymczasowym pomieszczeniu – należy przez to rozumieć pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m 2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możności znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane;

6) lokalu zamiennym – należy przez to rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m 2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jedno - osobowego – 20 m 2 tej powierzchni;

7) powierzchni użytkowej lokalu – należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału;

8) opłatach niezależnych od właściciela – należy przez to rozumieć opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych;

8a) wydatkach związanych z utrzymaniem lokalu – należy przez to rozumieć wydatki, ustalane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu w stosunku  do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w danym budynku, obciążające właściciela, obejmujące: opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu, podatek od nieruchomości oraz koszty:

a) konserwacji, utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości oraz przeprowadzonych remontów,

b) zarządzania nieruchomością,

c) utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania, windy, anteny zbiorczej, domofonu oraz zieleni,

d) ubezpieczenia nieruchomości,

e) inne, o ile wynikają z umowy;

9) gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych;

10)  mieszkaniowym zasobie gminy – należy przez to rozumieć lokale stanowiące własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów;

11)  publicznym zasobie mieszkaniowym – należy przez to rozumieć lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy albo lokale stanowiące własność innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych;

12) wskaźniku przeliczeniowym kosztu odtworzenia 1m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – należy przez to rozumieć przeciętny koszt budowy 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:

a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,

b) dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

2.Obmiaru powierzchni użytkowej lokalu, o której mowa w ust.1 pkt 7, dokonuje się w świetle wyprawionych ścian. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50%, o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie. Pozostałe zasady obliczania powierzchni należy przyjmować zgodnie z Polską Normą odpowiednią do określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie.

 

Art.3. 1. (uchylony)

2.Do lokali będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów, do lokali będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz do lokali pozostających i przekazanych do dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefa Agencji Wywiadu, przepisy ustawy stosuje się, jeżeli przepisy odrębne dotyczące tych lokali nie stanowią inaczej.

3.Przepisy niniejszej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw regulujących ochronę praw lokatorów w sposób korzystniejszy dla lokatora.

 

Art.4. 1. Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.

2.Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.

2a. W przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu, o którym mowa w art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –Kodeks  postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz.101, z późn. zm.1), gmina wskazuje tymczasowe pomieszczenie albo noclegownię, schronisko lub inną placówkę  zapewniającą miejsca noclegowe, chyba że pomieszczenie odpowiadające wymogom tymczasowego pomieszczenia wskazał wierzyciel lub dłużnik albo osoba trzecia.

3.Gmina wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób.

4.Gminy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na zadania, o których mowa w ust.1 i 2.

 

Art.4a.1. Gmina w wojewódzkim dzienniku urzędowym co roku, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego, ogłasza zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części.

2.Zestawienie, o którym mowa w ust.1, powinno uwzględniać wysokość czynszu za 1m 2

powierzchni użytkowej lokalu w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem.

3.Gmina, sporządzając zestawienie, o którym mowa w ust.1, korzysta z danych przekazanych przez zarządców nieruchomości. Gmina może w zestawieniu wykorzystać również dane własne, dane przekazane przez właścicieli i lokatorów oraz organizacje ich zrzeszające, a także dane pochodzące z innych źródeł.

4.Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór i terminy przekazywania przez zarządców nieruchomości danych, o których mowa w ust.1, biorąc pod uwagę potrzebę cyklicznego przekazywania oraz kompletność tych danych;

2) wzór zestawienia oraz sposoby publikacji i udostępniania danych, o których mowa w ust.1, uwzględniając potrzebę zapewnienia ich aktualności i jawności.

 

 

Rozdział 2 Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów.

 

Art.  5. 1. Umowa o odpłatne używanie lokalu może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony.

2.Umowa o odpłatne używanie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem lokalu socjalnego lub lokalu związanego ze stosunkiem pracy, może być zawarta wyłącznie na czas nieoznaczony, chyba że zawarcia umowy na czas oznaczony żąda lokator.

3.Właściciel nie może uzależnić zawarcia umowy od złożenia przez lokatora żądania, o którym mowa w ust.2

 

Art.6. 1. Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez  najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

2.Kaucji nie pobiera się, jeżeli umowa:

1) dotyczy najmu lokalu zamiennego lub socjalnego;

2) jest zawierana w związku z zamianą lokalu, a najemca uzyskał zwrot kaucji bez dokonania jej waloryzacji.

3.Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana.

4.Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.

 

Art. 6a. 1. Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami.

2.W razie oddania w najem lokalu opróżnionego przez dotychczasowego najemcę, wynajmujący jest obowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia lokalu.

3.Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności:

1) utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia;

2) dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których mowa w pkt 1, oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy;

3) dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:

a) napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody – bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej –z wyjątkiem osprzętu,

b) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.

 

Art. 6b. 1. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do  używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno- sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

2.Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:

1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych;

2) okien i drzwi;

3) wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;

4) trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i

umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą;

5) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej;

6) pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów;

7) etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana;

8) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności;

9) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:

a) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,

b) malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

 

Art. 6c. Przed wydaniem lokalu najemcy strony sporządzają protokół, w którym określają stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń. Protokół stanowi podstawę rozliczeń przy zwrocie lokalu.

 

Art. 6d. Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.

 

Art. 6e.1. Po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu najemca jest obowiązany odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw, a także zwrócić wynajmującemu równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego, wymienionych w art.6b ust.2 pkt4, które znajdowały się w lokalu w chwili wydania go najemcy. Jeżeli najemca w okresie najmu dokonał wymiany niektórych elementów tego wyposażenia, przysługuje mu zwrot kwoty odpowiadającej różnicy ich wartości między stanem istniejącym w dniu objęcia lokalu oraz w dniu jego opróżnienia.  Należne kwoty oblicza się według cen obowiązujących w dniu rozliczenia.

2.Wynajmujący może żądać usunięcia ulepszeń wprowadzonych przez najemcę z naruszeniem art.6d i przywrócenia stanu poprzedniego, jeżeli nie naruszy to substancji lokalu, albo ulepszenia zatrzymać za zwrotem ich wartości uwzględniającej stopień zużycia według stanu na dzień opróżnienia lokalu.

 

Art. 6f. W umowie najmu lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, strony mogą ustalić odmiennie prawa i obowiązki wymienione wart.6a–6e.

 

Art.6g. W okresie trwania najmu strony umowy są obowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.

 

Art. 7. 1. W lokalach wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego właściciel ustala stawki czynszu za 1m 2 powierzchni użytkowej lokali, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową, a w szczególności:

1) położenia budynku;

2) położenia lokalu w budynku;

3) wyposażenia budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stanu;

4) ogólnego stanu technicznego budynku.

2.Właściciele, o których mowa w ust.1, z zastrzeżeniem art.23 ust.4, mogą na wniosek najemcy, w oparciu o postanowienia odpowiednio uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zarządzenia wojewody lub uchwały organu wykonawczego państwowej osoby prawnej, stosować określone obniżki czynszu naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach. Obniżki takie mogą być udzielane najemcom, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza poziomu określonego w uchwale odpowiedniego organu lub w zarządzeniu wojewody. Kwota obniżki powinna być zróżnicowana w zależności od wysokości dochodu gospodarstwa domowego najemcy.

3.Obniżki, o których mowa w ust.2, udziela się najemcy na okres 12 miesięcy. W przypadku gdy utrzymujący się niski dochód gospodarstwa domowego to uzasadnia, właściciel, na wniosek najemcy, może udzielać obniżek czynszu na kolejne okresy dwunastomiesięczne.

4.Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu obowiązany jest przedstawić deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.

5.Za dochód, o którym mowa w ust. 2 i 4, uważa się dochód w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych. W sprawach dotyczących deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego i rodzaju dokumentów, które powinny być przez składających deklaracje przechowywane w celu udostępnienia na żądanie właściciela, stosuje się odpowiednio przepisy o dodatkach mieszkaniowych.

6.W razie wątpliwości, co do wiarygodności danych zawartych w przedstawionej deklaracji właściciel może żądać od wnioskodawcy dostarczenia zaświadczenia naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz innych członków jej gospodarstwa domowego.

7.Właściciel może odstąpić od obniżenia czynszu, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać czynsz nieobniżony, wykorzystując własne środki i posiadane zasoby finansowe.

8.Do sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego stosuje się odpowiednio przepisy w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków jego gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.

9.W przypadku złożenia deklaracji niezgodnej z prawdą, najemca obowiązany jest zwrócić właścicielowi 200% kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.

10.Wnioskodawcy, który nie złożył deklaracji lub nie dostarczył na żądanie właściciela zaświadczenia, o który m mowa w ust. 6, obniżki czynszu nie udziela się. A jeśli wnioskodawca korzysta z obniżek udzielonych wcześniej, odstępuje się od stosowania obniżek po upływie terminu, w którym powinien on dostarczyć deklarację lub zaświadczenie.

11.Obniżki, o których mowa w ust. 2, mogą być stosowane także w stosunku do podnajemców, którzy używają lokali wynajmowanych przez gminę od innych właścicieli i podnajmowanych tym podnajemcom.

 

Art. 8.  Jeżeli właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego, stawki czynszu, o których mowa w art.7, ustala organ wykonawczy tej jednostki:

1) w przypadku gminy – zgodnie z zasadami, o których mowa wart.21 ust. 2 pkt 4;

2) w przypadku pozostałych jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z uchwałą odpowiednio rady powiatu lub sejmiku województwa w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność tych jednostek lub własność samorządowych osób prawnych.

 

Art.8a.1.Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia

2.Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy.

3.Wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.

4.Podwyżka w wyniku której wysokość czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w skali roku przekroczy albo następuje z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w ust. 4a albo w ust. 4e. Na pisemne żądanie lokatora właściciel, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania, pod rygorem nieważności podwyżki, przedstawi na piśmie przyczynę podwyżki i jej kalkulację.

4a.Jeżeli właściciel nie uzyskuje przychodów z czynszu albo innych opłat za używanie lokalu na poziomie zapewniającym pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, jak również zapewniającym zwrot kapitału i zysk, z zastrzeżeniem ust. 4c i 4d, wówczas podwyżkę pozwalającą na osiągnięcie tego poziomu uważa się za uzasadnioną, o ile mieści się w granicach określonych w ust.4b.

4b. Podwyższając czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, właściciel może ustalić:

1) zwrot kapitału w skali roku na poziomie nie wyższym niż:

a) 1,5% nakładów poniesionych przez właściciela na budowę albo zakup lokalu lub

b) 10% nakładów poniesionych przez właściciela na trwałe ulepszenie istniejącego lokalu zwiększające jego wartość użytkową – aż do ich pełnego zwrotu;

2) godziwy zysk.

4c. Właściciel, który oddał lokal do używania na podstawie stosunku prawnego innego niż najem, ustalając składniki wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, stosuje przepisy regulujące ten stosunek prawny; do opłat za używanie lokalu właściciel nie zalicza zwrotu kapitału ani zysku.

4d. W stosunkach najmu lokali socjalnych zysku nie zalicza się jako jednego ze składników czynszu.

4e. Podwyżkę czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w wysokości nieprzekraczającej w danym roku kalendarzowym średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym uważa się za uzasadnioną. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym jest ogłaszany, w formie komunikatu, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

5. W ciągu 2 miesięcy od dnia wypowiedzenia, o którym mowa w ust.1, lokator może:

1) odmówić na piśmie przyjęcia podwyżki ze skutkiem rozwiązania stosunku prawnego, na podstawie którego lokator zajmuje lokal, z upływem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2, albo

2) zakwestionować podwyżkę, o której mowa w ust.4, wnosząc do sądu pozew o ustalenie, na podstawie przepisów ust.4a – 4e, że podwyżka jest niezasadna albo jest zasadna, lecz w innej wysokości; udowodnienie zasadności podwyżki ciąży na właścicielu.

6.(uchylony)

6a.W przypadku:

1) określonym w ust.5 pkt 1 lokator jest obowiązany uiszczać czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu w dotychczasowej wysokości do dnia rozwiązania stosunku prawnego, na podstawie którego lokator zajmuje lokal;

2) określonym w ust.5 pkt 2 lokator jest obowiązany uiszczać czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu w dotychczasowej wysokości do dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu kończącego postępowanie w sprawie, z zastrzeżeniem ust.6b;

3) gdy lokator nie skorzysta z prawa przysługującego mu na podstawie ust.5, wówczas od upływu terminu wypowiedzenia jest obowiązany uiszczać czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu w wysokości wynikającej z wypowiedzenia.

6b. W przypadku uznania przez sąd podwyżki wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu za zasadną, choćby w innej wysokości niż wynikająca z wypowiedzenia, obowiązkiem lokatora jest zapłata kwoty odpowiadającej różnicy między podwyższonym a dotychczasowym czynszem albo innymi opłatami za używanie lokalu, za okres od upływu terminu wypowiedzenia.

7.(uchylony)

8.Przepisy ust. 1 – 6b nie mają zastosowania do podwyżek opłat niezależnych od właściciela.

 

Art. 9. 1. (utracił moc)

1a. (utracił moc)

1b. Podwyższanie czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy. Termin ten biegnie od dnia, w którym podwyżka zaczęła obowiązywać

2.W razie podwyższania opłat niezależnych od właściciela jest on obowiązany do przedstawienia lokatorowi na piśmie zestawienia opłat wraz z przyczyną ich podwyższenia. Lokator obowiązany jest opłacać podwyższone opłaty tylko w takiej wysokości, jaka jest niezbędna do pokrycia przez właściciela kosztów dostarczenia do lokalu używanego przez lokatora dostaw, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt8.

3.(utracił moc)

4.(uchylony)

5.W stosunkach najmu oprócz czynszu wynajmujący może pobierać jedynie opłaty niezależne od właściciela, a w wypadku innych tytułów prawnych uprawniających do używania lokalu, oprócz opłat za używanie lokalu, właściciel może pobierać jedynie opłaty niezależne od właściciela, z zastrzeżeniem ust.6.

6.Opłaty niezależne od właściciela mogą być pobierane przez właściciela tylko W wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

7.(uchylony)

8.Wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

9.(uchylony)

 

Art. 9a. 1. Do mieszkań w zasobach towarzystw budownictwa społecznego oraz spółek, o których mowa w art.15a ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 79 i 1442), wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o których mowa w przepisach tej ustawy, w zakresie czynszu stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

2.Do mieszkań w zasobach towarzystw budownictwa społecznego wybudowanych bez udziału środków, o których mowa w ust.1, do ustalania wysokości czynszu stosuje się art.28 ust.1 ustawy, o której mowa w ust.1.

 

Art.10. 1. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody lokator jest o bowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli lokator jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, właściciel ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji lub straży gminnej (miejskiej), a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale.

2.Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność lokatora lub pełnoletniej osoby stale z nim zamieszkującej, właściciel jest obowiązany zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia lokatora; z czynności tych sporządza się protokół.

3.Po wcześniejszym ustaleniu terminu lokator powinien także udostępnić właścicielowi lokal w celu dokonania:

1) okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego, przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania;

2) zastępczego wykonania przez właściciela prac obciążających lokatora.

4.Jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do lokalu zamiennego, jednak na czas nie dłuższy niż rok. Po upływie tego terminu właściciel jest obowiązany udostępnić lokatorowi w ramach istniejącego stosunku prawnego naprawiony lokal. Czynsz za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy.

 

Art.11.1.Jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ust.2 – 5 oraz w art.21 ust.4 i 5 niniejszej ustawy. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia.

2.Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:

1) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub

2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i

bieżących należności, lub

3) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez

wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub

4) używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki

lub remontu budynku, z zastrzeżeniem art. 10 ust.4.

3.Właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, może wypowiedzieć stosunek najmu:

1) z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;

2) z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

4.Nie później niż na pół roku naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, jeżeli lokatorowi przysługuje tytuł do lokalu, w którym może zamieszkać w warunkach takich, jakby otrzymał lokal zamienny, lub jeżeli właściciel dostarczy mu lokal zamienny. W lokalu zamiennym wysokość czynszu i opłat, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu zwalnianego.

5.Nie później niż na 3 lata naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny lokatorowi, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, a nie dostarcza mu lokalu zamiennego i lokatorowi nie przysługuje prawo do lokalu, o którym mowa w ust.4.

6.Jeżeli właściciel, który wypowiedział stosunek prawny na podstawie przepisu ust.5, nie zamieszkał w swoim lokalu lub zaprzestał w nim zamieszkiwać przed upływem pół roku od ustania wypowiedzianego stosunku prawnego, lokator jest uprawniony, według swojego wyboru, bądź do powrotu do lokalu na dotychczasowych warunkach bądź do żądania od właściciela zapłaty różnicy w czynszu i w opłatach, które płaci obecnie, w stosunku do tych, które płacił w ramach wypowiedzianego stosunku prawnego za okres jednego roku. Koszty przeprowadzki lokatora do lokalu ponosi właściciel.Właściciel jest nadto obowiązany do zapłaty lokatorowi kary ustawowej w wysokości 15% wartości odtworzeniowej lokalu.

7.Przepisy ust.4– 6 stosuje się, jeżeli w lokalu właściciela ma zamieszkać jego pełnoletni zstępny, wstępny lub osoba, wobec której właściciel ma obowiązek alimentacyjny. Wypowiedzenie stosunku prawnego, pod rygorem nieważności, powinno wskazywać osobę mającą zamieszkać w lokalu właściciela.

8.W wypadku stosunków prawnych, które nie ustają przez wypowiedzenie, a w szczególności w wypadku spółdzielczego prawa do lokalu, nie jest dopuszczalne ustanie stosunku prawnego w sposób i z przyczyn mniej korzystnych dla lokatora niż to wynika z przepisów tego artykułu.

9.W wypadku określonym w ust.2 pkt 4 lokatorowi przysługuje prawo do lokalu zamiennego. Obowiązek zapewnienia lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa na właścicielu budynku, z zastrzeżeniem art. 32.

10.Z ważnych przyczyn, innych niż określone w ust.2, właściciel może wytoczyć powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków i terminu rozwiązania tego stosunku.

11.Wypowiedzenie najmu w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego może nastąpić także na podstawie art.30 ust.5 Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2071 oraz z 2016 r. poz.195, 615 i 1250).

12.Jeżeli lokatorem, któremu właściciel wypowiada stosunek prawny na podstawie ust.5, jest osoba, której wiek w dniu otrzymania wypowiedzenia przekroczył 75 lat, a która po upływie terminu, o którym mowa w ust.5, nie będzie posiadała tytułu prawnego do innego lokalu, w którym może zamieszkać, ani nie ma osób, które zobowiązane są wobec niej do świadczeń alimentacyjnych, wypowiedzenie staje się skuteczne dopiero w chwili śmierci lokatora; przepisów art.691 § 1 I 2 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

 

Art.12. (uchylony)

 

Art.13.1. Jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia.

2.Współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

 

Art.14.1. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

2.Jeżeli w wyroku orzeczono o uprawnieniu, o którym mowa w ust.1, dwóch lub więcej osób, gmina jest obowiązana zapewnić im co najmniej jeden lokal socjalny.

3.Sąd, badając z urzędu, czy zachodzą przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego, orzeka o uprawnieniu osób, o których mowa w ust.1, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez nie z lokalu oraz ich szczególną sytuację materialną i rodzinną.

4.Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. poz. 414, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorych,

4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,

6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały – chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

5.Sąd może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego, w szczególności jeżeli nakazanie opróżnienia następuje z przyczyn, o których mowa w art.13.

6.Orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

7.Przepisu ust.4 nie stosuje się do osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, z wyjątkiem osób, które były uprawnione do używania lokalu na podstawie stosunku prawnego nawiązanego ze spółdzielnią mieszkaniową albo z towarzystwem budownictwa społecznego.

 

Art.15.1. Jeżeli w sprawie o opróżnienie lokalu okaże się, że w razie uwzględnienia powództwa obowiązane do opróżnienia lokalu mogą być jeszcze inne osoby, które nie występują w sprawie w charakterze pozwanych, sąd wezwie stronę powodową, aby w wyznaczonym terminie oznaczyła te osoby w taki sposób, by ich wezwanie było możliwe, a w razie potrzeby, aby wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie kuratora. Sąd wezwie te osoby do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanych.

2.W sprawie o opróżnienie lokalu sąd z urzędu zawiadamia gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu w celu umożliwienia jej wstąpienia do sprawy.

3.Do udziału gminy w sprawie o opróżnienie lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o interwencji ubocznej, z wyjątkiem art.78,art.79 zdanie drugie i art. 83 Kodeksu postępowania cywilnego. Gmina nie musi wykazywać interesu prawnego, a jej przystąpienie następuje po stronie powoda.

4.W sprawie, o której mowa w ust.1, wydanie wyroku zaocznego może nastąpić wyłącznie po przeprowadzeniu postępowania dowodowego. Przepisu art.339 §2 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.

 

Art.16. Wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie.

 

Art.17.1. Przepisów art.14 i 16 nie stosuje się, gdy powodem opróżnienia lokalu jest stosowanie przemocy w rodzinie lub wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, albo niewłaściwe zachowanie czyniące uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku albo gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu prawnego.

2.Nakazując opróżnienie lokalu z powodów, o których mowa w ust.1, sąd w wyroku wskazuje te powody.

 

Art.18.1. Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie.

2.Z zastrzeżeniem ust.3, odszkodowanie, o którym mowa w ust.1, odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać od osoby, o której mowa w ust.1, odszkodowania uzupełniającego.

3.Osoby uprawnione do lokalu zamiennego albo socjalnego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, opłacają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł.

4.(utracił moc)

5.Jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego zmocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 ustawy z dnia 23kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 i 585).

 

Art.19. Do ochrony praw lokatora do używania lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.

 

Rozdział 2a Najem okazjonalny lokalu

 

 

Art.19a.1.Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności  gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

1a.(uchylony)

2.Do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:

 

1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art.19d ust.2;

2)wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;

3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub ust.3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

3.W razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu, o którym mowa w ust.2 pkt 2, najemca jest obowiązany w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, oraz przedstawić oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, pod rygorem wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art.19d ust.5.

24.Zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu okazjonalnego lokalu przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu.

5.Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, po potrąceniu należności właściciela, o których mowa w ust.4.

6.Umowa najmu okazjonalnego lokalu oraz zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy sporządzaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi nie więcej niż maksymalna kwota czynszu normowanego bez opcji za 1 m 2 mieszkania na wynajem, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. poz.1529), określoną dla miasta stołecznego Warszawy.

 

Art.19b.1.Właściciel zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

2.Na żądanie najemcy właściciel ma obowiązek przedstawić potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa w ust.1.

3.W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust.1, nie stosuje się przepisów art.19c i art.19d.

 

Art.19c.1. Z tytułu najmu okazjonalnego lokalu, oprócz czynszu, właściciel pobiera jedynie opłaty niezależne od właściciela, chyba że umowa stanowi inaczej.

2.Właściciel może podwyższyć czynsz wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

 

Art.19d.1.Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy.

2.Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela.

3.Żądanie opróżnienia lokalu zawiera w szczególności:

1) oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy;

2) wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego;

3) termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal.

4.W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust.3 pkt 3, właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, o którym mowa w art.19a ust. 2 pkt 1. Do wniosku załącza się:

1) żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą;

2) dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie właściciela;

3) potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa w art.19b ust.1.5.W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art.19a ust.3, właściciel lokalu może wypowiedzieć na piśmie umowę najmu okazjonalnego lokalu, z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

 

Art. 19e. Do najmu okazjonalnego lokalu przepisów ustawy nie stosuje się, z wyjątkiem art. 2, art. 6 ust.3, art.10 ust.1 – 3, art.11 ust.2 pkt 1–3, art.13, art.18 ust.1 i 2, art.19a – 19d oraz art. 25d pkt 2, z zastrzeżeniem że właściciel dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art.19b ust.1.

 

 

Rozdział 2b Najem instytucjonalny lokalu

 

Art.19f. 1. Umową najmu instytucjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali.

 1. Umowa najmu instytucjonalnego lokalu zawierana jest na czas oznaczony. Przepisu art.661 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz.459, 933 i 1132) nie stosuje się.
 2. Do umowy najmu instytucjonalnego lokalu załącza się oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art.19 i ust.3, oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje.
 3. Zawarcie umowy najmu instytucjonalnego lokalu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu instytucjonalnego lokalu przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.
 4. Kaucja nie może przekraczać trzykrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu instytucjonalnego lokalu.
 5. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, po potrąceniu należności właściciela, o których mowa w ust. 4.

 

Art.19g.1. Umowa najmu instytucjonalnego lokalu oraz zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy sporządzeniu oświadczenia, o którym mowa w art.19f ust.3, wynosi nie więcej niż maksymalna kwota czynszu normowanego bez opcji za 1m 2 mieszkania na wynajem, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, określona dla miasta stołecznego Warszawy.

 

Art.19h.1. Z tytułu najmu instytucjonalnego lokalu, oprócz czynszu, właściciel pobiera jedynie opłaty niezależne od właściciela, chyba że umowa stanowi inaczej.

2.Właściciel może podwyższyć czynsz wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

 

Art. 19i. 1. Umowa najmu instytucjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu,

na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej

umowy.

2.Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu instytucjonalnego lokalu,

jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie

opróżnienia lokalu sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym

podpisem właściciela.

3.Żądanie opróżnienia lokalu zawiera w szczególności:

1) oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy;

2) wskazanie umowy najmu instytucjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego;

3) termin, nie krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal.

4.Wynajmujący może powoływać się tylko na przyczyny ustania stosunku

najmu wskazane w piśmie, o którym mowa w ust. 3.

5.W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, o którym mowa w art. 19f ust. 3.

6.Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, załącza się:

1) żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą;

2) dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie właściciela.

 

Art.19j. Do najmu instytucjonalnego lokalu stosuje się przepisy art. 2, art.6 ust.3, art.10

ust. 1–3, art.11 ust.2 pkt1–3, art.13, art.18 ust.1 i2 oraz art.25d pkt 4.

 

Rozdział 3 Mieszkaniowy zasób gminy

 

Art.20.1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art.4, gmina może tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy.

2.Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, z wyjątkiem lokali socjalnych i lokali, o których mowa w ust. 3, mogą być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.

2a. W celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 4, gmina może także wynajmować lokale od innych właścicieli i podnajmować je osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód.

2b. Od podnajemców, o których mowa w ust.2a, gmina może pobierać czynsz niższy niż ten, który sama opłaca właścicielowi lokalu.

3.Rada gminy może wydzielić w zasobie mieszkaniowym lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.

4.Przepisy ust. 2 i 3 oraz art. 21 ust.1 pkt 2 I ust. 3 dotyczące mieszkaniowego zasobu gminy oraz praw i obowiązków organów gminy stosuje się odpowiednio do mieszkaniowego zasobu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz praw i obowiązków organów takich jednostek.

 

Art. 21. 1. Rada gminy uchwala:

1) wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;

2) zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel; w razie gdy rada gminy nie określi w uchwale odmiennych zasad, do lokali podnajmowanych przez gminę stosuje się odpowiednio zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

2.Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien być opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat i obejmować w szczególności:

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;

7) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne;

8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności:

a) niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali,

b) planowaną sprzedaż lokali.

c)Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać w szczególności:

1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu;

2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;

3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego;

4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach;

5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej;

6) zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;

7) kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m 2 .

3a. W przypadku gdy uchwalono gminny program rewitalizacji, o którym mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz.1777 oraz z 2016 r. poz.1020 i 1250), w uchwałach, o których mowa w ust.1, uwzględnia się, określone w tym programie, działania prowadzące do zapobieżenia wykluczeniu mieszkańców obszaru rewitalizacji z możliwości korzystania z pozytywnych efektów procesu rewitalizacji, w szczególności w zakresie zasad ustalania wysokości czynszów.

4.Ustalenia zawarte w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, o których mowa w ust.2 pkt 8 lit.b, mogą, z zastrzeżeniem ust.5, stanowić podstawę do wypowiadania umów najmu z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia pod warunkiem jednoczesnego zaoferowania wynajęcia w tej samej miejscowości innego lokalu, spełniającego wymagania co najmniej takie same, jakie powinien spełniać lokal zamienny. Wysokość czynszu i opłat w lokalu zamiennym musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu zwalnianego.

5.Jeżeli najemcy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu zajmowanego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przepis ust. 4 stosuje się pod warunkiem, że najemcy temu zaoferowano wcześniej nabycie tego lokalu, a najemca nie skorzystał z przysługującego mu pierwszeństwa w jego nabyciu.

 

Rozdział 4 Lokale socjalne

 

Art.22. Z zasobu mieszkaniowego gmina wydziela część lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne.

 

Art. 23. 1. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony.

2.Umowa najmu lokalu socjalnego, z zastrzeżeniem art.14 ust.1, może być zawarta z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i

której dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej w uchwale rady gminy podjętej na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 1.

3.Umowę najmu lokalu socjalnego można po upływie oznaczonego w niej czasu przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy. W razie wzrostu dochodów gospodarstwa domowego najemcy ponad wysokość określoną w uchwale rady gminy uzasadniającej

oddanie w najem lokalu socjalnego od dnia ustania najmu do czasu opróżnienia takiego lokalu stosuje się przepisy art. 18 ust.1 i 2.

4.Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

 

Art.24. Prawo do lokalu socjalnego nie przysługuje osobie, która samowolnie zajmuje lokal i wobec której sąd nakazał opróżnienie lokalu, chyba że przyznanie lokalu socjalnego byłoby w świetle zasad współżycia społecznego szczególnie usprawiedliwione.

 

Art. 25. Gmina może wypowiedzieć najem lokalu socjalnego bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może używać tego lokalu.

 

Rozdział 4a Tymczasowe pomieszczenia

 

Art. 25a. Gmina tworzy zasób tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem.

 

Art.25b. Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się na czas oznaczony, nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

Art.25c. Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się z osobą, wobec której wszczęto egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego w którym orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, bez prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego, z zastrzeżeniem art.25d.

 

Art. 25d. Prawo do tymczasowego pomieszczenia nie przysługuje dłużnikowi, jeżeli:

1) z tytułu wykonawczego wynika, że nakazanie opróżnienia lokalu zostało orzeczone z powodu stosowania przemocy w rodzinie lub z powodu rażącego lub uporczywego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania czyniącego uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, albo że dłużnik dokonał zajęcia opróżnionego lokalu bez tytułu prawnego;

2) dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego, której zawarcie zostało zgłoszone zgodnie z art. 19b ust.1;

3)dłużnik został zobowiązany do opróżnienia tymczasowego pomieszczenia;

4) dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu.

 

Art.25e. Do najmu tymczasowych pomieszczeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 4, art.10 ust.1 – 3, art. 11 ust.2 pkt 1 – 3, art.13, art.18, art. 20 ust.2a i 2b,art.21,art.23 ust.3 i 4 oraz art. 25.

 

Rozdział 5 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy  przejściowe i końcowe

 

Art.26. (pominięty)

 

Art.27.1. Ustawa niniejsza znajduje również zastosowanie do stosunków prawnych powstałych przed dniem jej wejścia w

życie.

2.Przepis art. 5 nie znajduje zastosowania do stosunków prawnych, o których mowa w ust.1.

 

Art.28.(pominięty)

 

Art.29. (uchylony)

 

Art.30.1. Osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego do dnia wejścia w życie ustawy przez okres nie krótszy niż 10 lat wstępuje z mocy prawa w stosunek najmu tego lokalu po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli właściciel nie wniesie w tym okresie powództwa o nakazanie tej osobie przez sąd opróżnienia lokalu lub jeżeli w tym samym terminie nie wniesiono powództwa o ustalenie nieistnienia stosunku najmu.

2.W dniu nawiązania umowy najmu, o której mowa w ust.1, czynsz najmu takich lokali jest naliczany w wysokości 3% wartości odtworzeniowej.

 

Art.31. Do osób, które do chwili śmierci najemcy lokalu sprawowały nad nim opiekę na podstawie umowy zawartej z najemcą przed dniem 12 listopada 1994 r., spełniającej wymagania określone w art. 9 ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. – Prawo lokalowe (Dz.U.z 1987 r.poz.165, z późn. zm.), stosuje się art. 691 Kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym przed dniem 12 listopada 1994 r.

 

Art.32. W razie wypowiedzenia najmu, na podstawie art.11 ust.2 pkt 4,  najemcy opłacającemu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, obowiązek zapewnienia temu najemcy lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa, do dnia 31 grudnia 2017 r., na właściwej gminie.

 

Art.33. 1. W razie ustania po dniu 12 listopada 1994 r. najmu lokalu zawartego przed tym dniem na czas trwania stosunku pracy były najemca lub osoby pozostające w lokalu po śmierci najemcy zachowują prawo do lokalu zamiennego, jeżeli przysługiwało im ono na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem; w razie oddania w najem lokalu zamiennego, czynsz najmu za ten lokal w dniu zawarcia umowy najmu nie może w stosunku rocznym przekraczać 3% jego wartości odtworzeniowej.

2.Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu przed dniem 12 listopada 1994 r. z powodu śmierci najemcy lub wypowiedzenia najmu przez wynajmującego.

3.W razie likwidacji, przekształcenia lub upadłości zakładu pracy, a także przeniesienia własności budynków mieszkalnych na inną osobę po dniu 12 listopada 1994 r. umowy najmu lokalu zawarte na czas trwania stosunku pracy stają się  umowami zawartymi na czas nieoznaczony.

4.Osobie uprawnionej do lokalu zamiennego na podstawie ust.1 lub 2, która nie otrzymała propozycji jego dostarczenia w okresie 12 miesięcy od dnia utraty tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, przysługuje roszczenie o zawarcie umowy najmu tego lokalu na czas nieoznaczony.

5.Do czasu dostarczenia lokalu zamiennego lub zawarcia umowy najmu, o której mowa w ust.4, do osoby zajmującej lokal bez tytułu prawnego stosuje się odpowiednio przepis art.18 ust.3.

 

Art.34.Wydane i niewykonane przed dniem wejścia w życie ustawy prawomocne orzeczenia sądowe oraz ostateczne decyzje administracyjne w sprawach opróżnienia lokali podlegających przepisom ustawy, o której mowa w art.31, są wykonywane przez organy gmin w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Art.35.1.Osobie, o której mowa w art.14 ust.4, przysługuje uprawnienie do lokalu socjalnego, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy została objęta orzeczeniem sądowym, chociażby nieprawomocnym, nakazującym opróżnienie lokalu, lub ostateczną decyzją administracyjną, o której mowa w art. 34, a orzeczenie to lub decyzja nie zostały wykonane przed dniem wejścia w życie ustawy.

2.Na żądanie osoby, o której mowa w ust.1, o uprawnieniu do lokalu socjalnego orzeka sąd w sprawie przeciwko gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Roszczenie to wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu sześciu miesięcy od zawiadomienia uprawnionego przez komornika lub organ, o którym mowa w art. 34, o przysługującym uprawnieniu. Przepis art.14 ust.6 stosuje się odpowiednio.

3.Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust.2, jest wolne od opłat sądowych.

4.Jeżeli w toku postępowania egzekucyjnego okaże się, że obowiązkiem opróżnienia lokalu objęta jest osoba, o której mowa w art.14 ust.4, komornik albo organ, o którym mowa w art. 34:

1) zawiadamia tę osobę, że może wystąpić z powództwem o ustalenie uprawnienia do lokalu socjalnego w terminie, o którym mowa w ust.2;

2) zawiesza postępowanie egzekucyjne;

3) o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego zawiadamia prokuratora.

5.W razie wytoczenia powództwa, o którym mowa w ust.4 pkt 1, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu zakończenia postępowania w sprawie o ustalenie uprawnienia do lokalu socjalnego.

6.Postępowanie egzekucyjne podejmuje się z urzędu, jeżeli w terminie sześciu miesięcy od jego zawieszenia komornikowi lub organowi, o którym mowa w art.34, nie zostanie przedłożony nakaz sądu, o którym mowa w ust.5.

 

Art.36.1. Kaucja wpłacona przez najemcę przed dniem12 listopada 1994 r., pomniejszona o ewentualne należności wynajmującego z tytułu najmu, podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę.

2.Kaucja wpłacona przez najemcę w okresie obowiązywania ustawy, o której mowa w art.39, podlega zwrotowi w zwaloryzowanej kwocie odpowiadającej przyjętemu przy jej wpłacaniu procentowi wartości odtworzeniowej lokalu obowiązującej w dniu jej zwrotu, w terminie określonym w ust.1. Zwrócona kwota nie może być jednak niższa od kwoty kaucji wpłaconej przez najemcę.

 

Art.37.1. Jeżeli najemca przed dniem 12 listopada 1994 r., za zgodą wynajmującego, dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu regulowanego, wynajmujący może zwrócić najemcy wartość ulepszenia i podwyższyć odpowiednio czynsz; w razie niezwrócenia wartości ulepszenia najemca opłaca czynsz  w wysokości nie uwzględniającej ulepszenia.

2.Rozliczeń z tytułu ulepszeń dokonywanych przez najemcę w lokalu w okresie obowiązywania ustawy, o której mowa w art.39, strony dokonują zgodnie z treścią zawartej w tej sprawie umowy.

 

Art.38.Ilekroć w innych ustawach jest mowa o przepisach ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, rozumie się przez to przepisy niniejszej ustawy.

 

Art. 39.1.Traci moc ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.z 1998 r.poz.787, z późn. zm.), z wyjątkiem przepisów rozdziału 6.

2.(pominięty)

 

Art.40.Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem art.18 ust.4 i art. 32, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

 

]]>
portal@zarzadca.pl (Zarzadca.pl) Dziennik Ustaw
http://www.zarzadca.pl/prawo/akty-prawne/dzienniki-ustaw/1188-ustawa-o-zbiorowym-zaopatrzeniu-w-wode-i-zbiorowym-odprowadzaniu-sciekow http://www.zarzadca.pl/prawo/akty-prawne/dzienniki-ustaw/1188-ustawa-o-zbiorowym-zaopatrzeniu-w-wode-i-zbiorowym-odprowadzaniu-sciekow USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 1)

 

Rozdział 1
Przepisy ogólne


Art. 1
Ustawa określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną dospożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunkówdo zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnegoodprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonejdo spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony interesów odbiorcówusług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.

 

Art. 2
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) gmina – także związek międzygminny i porozumienie międzygminne;
2) niezbędne przychody – wartość przychodów w danym roku obrachunkowym,zapewniających ciągłość zbiorowego zaopatrzenia w wodę odpowiedniej jakościi ilości i zbiorowego odprowadzania ścieków, które przedsiębiorstwowodociągowo-kanalizacyjne powinno osiągnąć na pokrycie uzasadnionychkosztów, związanych z ujęciem i poborem wody, eksploatacją, utrzymaniem irozbudową urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz osiągnięciezysku;
3) odbiorca usług – każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnychz zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzaniaścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowokanalizacyjnym;
3a) osoba korzystająca z lokalu – osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu lubosobę korzystającą z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym;
4) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – przedsiębiorcę w rozumieniuprzepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalnośćgospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowegoodprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadająceosobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność;
5) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalacjękanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, zapierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku dogranicy nieruchomości gruntowej;
6) przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową zwewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wrazz zaworem za wodomierzem głównym;
7) sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami,którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane sąścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego;
8) ścieki – wprowadzane do wód lub do ziemi:
a) wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze,
b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonychdo rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonychw ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U.Nr 147, poz. 1033),
c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemykanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych,handlowych, usługowych i składowych, baz transportowychoraz dróg i parkingów,
d) wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania,wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,
e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiemwód wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartychw wodzie wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościamisubstancji zawartych w pobranej wodzie,
f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli rybłososiowatych,
g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli rybinnych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcjatych ryb lub organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrostmasy tych ryb albo tych organizmów w poszczególnych latach cykluprodukcyjnego, przekracza 1 500 kg z 1 ha powierzchni użytkowejstawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu;
9) ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowegooraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmulub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składziepochodzące z tych budynków;
10) ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ześciekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzaneurządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy wzakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych;
11) ścieki przemysłowe – ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodamiopadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakładdziałalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lubusługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu;
12) taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ichstosowania;
13) taryfowa grupa odbiorców usług – odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, atakże na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi;
14) urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi orazurządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków;
15) urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym;
16) urządzenia wodociągowe – ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych,studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód,sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody;
17) właściciel – także posiadacza samoistnego i użytkownika wieczystego;
18) woda przeznaczona do spożycia przez ludzi:
a) wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia,przygotowania żywności lub innych celów domowych, niezależnie odjej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej,cystern, w butelkach lub pojemnikach,
b) wodę wykorzystywaną przez przedsiębiorstwo produkcji żywności dowytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotuproduktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi;
19) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody,znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym;
20) zbiorowe odprowadzanie ścieków – działalność polegającą na odprowadzaniui oczyszczaniu ścieków, prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne;
21) zbiorowe zaopatrzenie w wodę – działalność polegającą na ujmowaniu,uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

 

Art. 3
1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniemwłasnym gminy.
2. W razie wspólnego wykonywania przez gminy zadania, o którym mowa w ust. 1,określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy wykonują odpowiedniowłaściwe organy:
1) związku międzygminnego;
2) gminy wskazanej w porozumieniu międzygminnym.
3. Gmina ustala kierunki rozwoju sieci w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego gminy i miejscowym planie zagospodarowaniaprzestrzennego.

Art. 4. (uchylony)

 

Rozdział 2
Zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Art. 5
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolnośćposiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacjidostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawwody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnićnależytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.1a. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzeniaregularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.1b. Wymóg zapewnienia dostaw pod odpowiednim ciśnieniem, o którym mowaw ust. 1, dotyczy wyłącznie dostaw wody z sieci.
2. Jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej,odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanychinstalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnychz urządzeniem pomiarowym włącznie.

 

Art. 6
1. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnejumowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej międzyprzedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.
1a. Do zakupu wody lub wprowadzania przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjneścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniustosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarciaumowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomośćzostała przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiemo zawarcie umowy.
3. Umowa, o której mowa w ust. l, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnychoraz warunków ich świadczenia;
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń;
3) praw i obowiązków stron umowy;
3a) warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnychbędących w posiadaniu odbiorcy usług;
4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
5) ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18;
6) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymaniewarunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
4. Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta z osobą, która posiada tytułprawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lubz której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomościo nieuregulowanym stanie prawnym.
5. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkamiwielolokalowymi, umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawierana z ichwłaścicielem lub z zarządcą.
6. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynkówwielolokalowych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę,o której mowa w ust. 1, także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku,jeżeli:
1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowanezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkichpunktach czerpalnych;
2) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przezprzedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą;
3) właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3, różnicę wskazańmiędzy wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanychprzy punktach czerpalnych wody;
4) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, regulujenależności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównyma sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnychwody;
5) właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanychprzy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktówczerpalnych znajdujących się poza lokalami;
6) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczaniawody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali;w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalurozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczaniewody do lokalu;
7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczaniawody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bezzakłócania dostaw wody do lokali.6a. Właściciel lub zarządca przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 6, jestobowiązany do poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń,o których mowa w ust. 6 pkt 3 i 4, oraz o obowiązku regulowania dodatkowychopłat wynikających z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozliczenie.
7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcieumowy z osobą korzystającą z lokalu, w budynkach, o których mowa w ust. 5, wprzypadku gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 6.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowegolub budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowaniawodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody w danym budynku.Osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowaniawodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany.

 

Art. 7
Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniulegitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomościlub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6ust. 2 i 4–7, w celu:
1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównegolub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonaniaodczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez toprzedsiębiorstwo;
4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założeniaplomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody dolokalu;
6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego,jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1, tak stanowi.

 

Art. 8
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąćprzyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie zprzepisami prawa;
2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następującepo dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległejopłaty;
3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisachprawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzeniapomiarowego;
4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanieścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonychalbo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody zprzyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązane do równoczesnegoudostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożyciaprzez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zamiarze odcięcia dostawy wodylub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępnianiazastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektorasanitarnego2), wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz odbiorcę usług conajmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięciaprzyłącza kanalizacyjnego.

 

Art. 9
1. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych dourządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, atakże wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowościprzewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu,szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien,nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznychżywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się wtemperaturze poniżej 85oC, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego,karbidu, trójnitrotoluenu;
4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad,formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodorui cyjanowodoru;
5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy,obornika, ścieków z kiszonek;
6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
b) stacji krwiodawstwa,
c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarniena choroby zakaźne,
d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącymod zwierząt.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzeniaregularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ściekówprzemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ściekówdo urządzeń kanalizacyjnych.

 

Art. 10
Dostawca ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnychjest obowiązany do:
1) niezwłocznego powiadomienia właściciela urządzeń kanalizacyjnych oawarii powodującej zrzut niebezpiecznych substancji do urządzeń kanalizacyjnych,w celu podjęcia odpowiednich przedsięwzięć zmniejszającychskutki awarii;
2) instalowania niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe iprawidłowej eksploatacji tych urządzeń;
3) umożliwienia właścicielowi urządzeń kanalizacyjnych dostępu w każdymczasie do miejsc kontroli ilości i jakości ścieków przemysłowych wprowadzanychdo tych urządzeń oraz przeprowadzania kontroli sieci i urządzeń dopodczyszczania ścieków będących własnością odbiorcy usług;
4) wewnętrznej kontroli przestrzegania dopuszczalnych ilości i natężeń dopływuścieków przemysłowych oraz ich wskaźników zanieczyszczenia, wszczególności gdy wprowadzane ścieki przemysłowe stanowią więcej niż 10% wszystkich ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni orazgdy zanieczyszczenie w ściekach przemysłowych może stwarzać zagrożeniadla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjnelub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznegourządzeń kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania ścieków;
5) udostępniania wyników wewnętrznej kontroli właścicielowi urządzeń kanalizacyjnychoraz informacji na temat posiadanych urządzeń podczyszczającychścieki, a także rodzaju i źródeł substancji niebezpiecznych wprowadzanychdo ścieków;
6) zainstalowania urządzeń pomiarowych służących do określania ilości i jakościścieków przemysłowych, na żądanie właściciela urządzeń kanalizacyjnych,jeżeli takie wymaganie jest uzasadnione możliwością wystąpienia zagrożeńdla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjnelub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznegourządzeń kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania ścieków.

 

Art. 11
Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, określi, w drodzerozporządzenia, sposób realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowychoraz warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalnewartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanychdo urządzeń kanalizacyjnych oraz sposób sprawowania kontroli ilości ijakości ścieków, biorąc pod uwagę:
1) bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne;
2) ochronę konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych;
3) podatność mieszaniny ścieków przemysłowych i ścieków bytowych na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania;
4) ochronę przed zanieczyszczeniem wód lub ziemi, do których są odprowadzaneścieki komunalne, a w szczególności spełnienie wymagań jakościowychodnoszących się do tych ścieków;
5) możliwość bezpiecznego dla środowiska wykorzystania osadów z oczyszczalniścieków obsługującej zbiorczy system kanalizacyjny ścieków komunalnych;
6) zróżnicowanie w czasie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniudo urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnieszkodliwe dla środowiska wodnego określone na podstawie odrębnychprzepisów.

 

Art. 12
1. Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organyPaństwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach oPaństwowej Inspekcji Sanitarnej.
2. Każdy materiał i wyrób używany do uzdatniania wody przeznaczonej do spożyciaprzez ludzi powinien posiadać pozytywną ocenę higieniczną państwowegopowiatowego inspektora sanitarnego.
3. Zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody przeznaczonej do spożyciaprzez ludzi wymaga zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
4. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogąwykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria oudokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonymprzez Państwową Inspekcję Sanitarną.
5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańcówo jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Art. 13
Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym dospraw gospodarki wodnej, określi, w drodze rozporządzenia:
1) wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne,
2) sposób oceny przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
3) minimalną częstotliwość i miejsca pobierania do badania próbek wody przeznaczonejdo spożycia przez ludzi,
4) zakres badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
5) program monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
6) sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesachuzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
7) sposób nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wodyprzeznaczonej do spożycia przez ludzi,
8) sposób informowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożyciaprzez ludzi,
9) sposób postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej wprzypadku, gdy woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełniawymagań jakościowych– biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i zdrowie ludzi.

 

Art. 14
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem ObronyNarodowej i Ministrem Sprawiedliwości, dla jednostek organizacyjnych podległychtym ministrom może określić, w drodze rozporządzenia:
1) warunki przyłączania nieruchomości do sieci oraz wymagania dotycząceurządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniutych jednostek,
2) szczegółowe sposoby kontroli urządzeń, o których mowa w pkt 1,
3) warunki i tryb postępowania w sprawach zbiorowego zaopatrzenia w wodęoraz zbiorowego odprowadzania ścieków,
4) warunki korzystania z sieci wodociągowych w przypadku prowadzenia działańratowniczych,
5) wymagania technologiczne dotyczące urządzeń wodociągowych i urządzeńkanalizacyjnych,
6) wymagania dotyczące zasilania elektroenergetycznego,
7) wymagania dotyczące zapewnienia ciągłości funkcjonowania urządzeń wodociągowychi urządzeń kanalizacyjnych,
8) tryb i sposób kontroli stanu przygotowania urządzeń wodociągowych i urządzeńkanalizacyjnych– biorąc pod uwagę specyfikę jednostek organizacyjnych podległych tym ministrom.

 

Art. 15
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowęurządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przezgminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegogminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresieuzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa wart. 21 ust. 1.
2. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczeniaprzewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowegozapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomoścido sieci.
3. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosiprzedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego – odbiorcausług.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć dosieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci,jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie, o którymmowa w art. 19, oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.

 

 

Rozdział 3
Zasady udzielania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę izbiorowego odprowadzania ścieków oraz uchwalanie regulaminu

 

Art. 16
1. Na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzaniaścieków jest wymagane uzyskanie zezwolenia wydawanego przez wójta(burmistrza, prezydenta miasta) w drodze decyzji.
2. Zezwolenie może być wydane na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego,które:
1) ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę i adres, oddział lubprzedstawicielstwo w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej;
2) posiada środki finansowe lub udokumentuje możliwość ich uzyskaniaw wysokości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zbiorowego zaopatrzeniaw wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
3) posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu działalności, o którejmowa w ust. 1.
3. Nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia gminne jednostki organizacyjne nieposiadająceosobowości prawnej, prowadzące na obszarze własnej gminy działalność na zasadach określonych w ustawie. Gminne jednostki organizacyjneopracowują projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Art. 17
Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1) oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ubiegającegosię o zezwolenie, jego siedzibę i adres;
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3) określenie środków technicznych i finansowych, jakimi dysponuje wnioskodawcaubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętejwnioskiem;
4) informacje o wynikach ekonomicznych dotychczasowej działalności gospodarczejwnioskodawcy;
5) informacje charakteryzujące poziom świadczonych usług w zakresie ilości,jakości oraz ciągłości dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków;
6) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowaniaprzy dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków;
7) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem;
8) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczejoraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
9) projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Art. 17a
Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt (burmistrz, prezydentmiasta) może:
1) wezwać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do uzupełnienia wwyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacjipoświadczającej, że spełnia ono warunki określone przepisamiustawy, wymagane do wykonywania zbiorowego zaopatrzenia w wodę lubzbiorowego odprowadzania ścieków;
2) dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzieleniezezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjnespełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

 

Art. 17b
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia udzielenia zezwolenia lub może ograniczyćjego zakres w stosunku do wniosku o udzielenie zezwolenia:
1) gdy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie spełnia warunków wykonywaniadziałalności objętej zezwoleniem określonych w ustawie;
2) ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa;
3) ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub zagrożenie środowiskanaturalnego;
4) jeżeli w wyniku postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznychzawarta została przez gminę umowa na prowadzenie zbiorowegozaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków z innymprzedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym;
5) jeżeli na obszarze gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wwodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi gmina lub jej jednostkaorganizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

 

Art. 17c
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, ubiegające się o zezwolenie wzakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ściekówmoże wystąpić do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o przyrzeczeniewydania zezwolenia, zwane dalej „promesą”.
2. W promesie wójt (burmistrz, prezydent miasta) może uzależnić udzielenie zezwoleniaod spełnienia warunków wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
3. W postępowaniu o udzielenie promesy stosuje się przepisy dotyczące udzielaniazezwolenia.4. W promesie ustala się okres jej ważności, z tym że nie może on być krótszy niż 6miesięcy.

 

Art. 18
Zezwolenie powinno określać w szczególności:
1) oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, jego siedzibę iadres;
2) datę podjęcia działalności;
3) przedmiot i obszar działalności;
4) wymagania w zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
5) warunki, zakres i tryb kontroli realizacji zezwolenia i przestrzegania regulaminu,o którym mowa w art. 19 ust. 1;
6) warunki wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpieniajej niedoboru;
7) zobowiązanie do prowadzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjneracjonalnej gospodarki w zakresie działalności objętej zezwoleniem;
8) warunki cofnięcia zezwolenia;
9) warunki dotyczące okoliczności, w których zezwolenie może być cofniętebez odszkodowania.

 

Art. 18a
1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) cofa zezwolenie w przypadku, gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorstwu wodociągowokanalizacyjnemuwykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem;
2) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przestało spełniać warunkiokreślone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności określonejw zezwoleniu;
3) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie usunęło, w wyznaczonymprzez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) terminie, stanu faktycznego lubprawnego niezgodnego z przepisami prawa regulującymi działalność gospodarcząobjętą zezwoleniem.
2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może cofnąć zezwolenie w przypadku, gdy:
1) przepisy odrębne tak stanowią;
2) przedsiębiorca nie podjął, mimo wezwania, lub zaprzestał wykonywania działalnościokreślonej w zezwoleniu.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, któremu cofnięto zezwolenie zprzyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1, może ponownie wystąpić z wnioskiemo udzielenie zezwolenia w takim samym zakresie nie wcześniej niż po upływie 3lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia.

 

Art. 18b
1. Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.
2. Zezwolenie może być wydane na czas oznaczony na wniosek przedsiębiorstwawodociągowo-kanalizacyjnego.
3. Do zezwoleń nie stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. oswobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, zpóźn. zm.3)).
4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi w formie elektronicznej ewidencjęudzielonych i cofniętych zezwoleń.

 

Art. 18c
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane niezwłocznie zgłaszaćwójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wszelkie zmiany danych określonychw zezwoleniu.

 

Art. 18d
Odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie następuje w drodze decyzjiwójta (burmistrza, prezydenta miasta).

 

Art. 18e
1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczejprzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie zgodnościwykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem.
2. Czynności kontrolne przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanegoprzez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
3. Osoby upoważnione do dokonania kontroli są uprawnione w szczególności do:
1) wstępu na teren przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w dniach igodzinach, w których jest lub powinna być wykonywana działalność objętazezwoleniem;
2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innychnośników informacji oraz udostępniania danych mających związek zprzedmiotem kontroli.
4. Czynności kontrolnych dokonuje się wyłącznie w obecności osoby uprawnionejdo reprezentowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub osobyupoważnionej do reprezentowania go podczas kontroli.
5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może upoważnić do dokonywania kontroli, októrej mowa w ust. 1, inny organ administracji wyspecjalizowany w kontroli danegorodzaju działalności. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.
6. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnegostosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. oswobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, zpóźn. zm.4)).

 

Art. 19
1. Rada gminy, po dokonaniu analizy projektów regulaminów dostarczania wody iodprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjne,uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,zwany dalej „regulaminem”. Regulamin jest aktem prawa miejscowego.
2. Regulamin powinien określać prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:
1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
2) szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;
3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;
4) warunki przyłączania do sieci;
5) techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowokanalizacyjnych;
6) sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjnewykonanego przyłącza;
7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednichparametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnejścieków;
8) standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwianiareklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceńw dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;
9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

 

 

Rozdział 4
Zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanieścieków

 

 

Art. 20
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na 1 rok.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na podstawie niezbędnychprzychodów po dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupyodbiorców usług.
3. Ceny i stawki opłat określone w taryfie są różnicowane dla poszczególnych taryfowychgrup odbiorców usług na podstawie udokumentowanych różnic kosztówzbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
4. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ustalają niezbędne przychody, októrych mowa w ust. 2, uwzględniając w szczególności:
1) koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w poprzednim roku obrachunkowym,ustalone na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniemplanowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryfy;
2) zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkość usług i warunki ich świadczenia;
3) koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych, na podstawieplanów, o których mowa w art. 21 ust. 1.
5. Ewidencja księgowa, o której mowa w ust. 4 pkt 1, powinna w szczególnościumożliwiać:
1) wydzielenie kosztów stałych i zmiennych, przychodów związanych z poszczególnymirodzajami działalności przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego,a także w odniesieniu do poszczególnych taryf;
2) ustalenie kosztów związanych z działalnością inwestycyjną w poprzednimroku obrachunkowym;
3) dokonanie alokacji niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorcówusług.

Art. 21
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwojui modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących wjego posiadaniu, zwany dalej „planem”.2. Plan określa w szczególności:
1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.
3. Plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniamimiejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniamizezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzeniaw wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedkłada plan wójtowi (burmistrzowi,prezydentowi miasta), który sprawdza, czy spełnia on warunkiokreślone w ust. 3.
5. Plan spełniający warunki określone w ust. 3 rada gminy uchwala w terminie 3miesięcy od dnia przedłożenia planu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).
6. W przypadku niepodjęcia uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, planstanowi podstawę do określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf.
7. Obowiązek opracowania planu nie dotyczy przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych,które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeńkanalizacyjnych.

 

Art. 22
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża gminę na podstawie cen istawek opłat ustalonych w taryfie za:
1) wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych;
2) wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe;
3) wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

 

Art. 23
1. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowejokreśli, w drodze rozporządzenia, szczegółowe sposoby określania taryf,w tym:
1) kryteria ustalania niezbędnych przychodów;
2) alokację kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług;
3) kryteria różnicowania cen i stawek opłat.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, bierze pod uwagę:
1) przy ustalaniu niezbędnych przychodów:
a) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym amortyzację lub wartość umorzenia,
b) raty kapitałowe (ponad wartość amortyzacji),
c) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
d) rezerwy na należności nieregularne,
e) marżę zysku przy zapewnieniu ochrony interesów odbiorców przed nieuzasadnionymwzrostem cen,
f) koszty zakupu wody lub koszty wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnychniebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
g) podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego;
2) przy ustalaniu alokacji kosztów:
a) podział kosztów planowanych w czasie obowiązywania taryf na poszczególnetaryfowe grupy odbiorców,
b) przypisanie kosztów budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnychdo poszczególnych taryfowych grup odbiorców,
c) możliwość wyodrębniania kosztów i ich właściwej alokacji;
3) przy różnicowaniu cen i stawek opłat:
a) średniodobową i maksymalną wielkość zużycia wody i ilość wprowadzanychścieków,
b) taryfowe grupy odbiorców,c) strukturę cen i stawek opłat.

 

 

Rozdział 5
Zatwierdzanie taryf oraz zasady rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

Art. 24
1. Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy, z wyjątkiem taryfzmienionych w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanymdniem wejścia taryf w życie, przedstawia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowimiasta) wniosek o ich zatwierdzenie.
3. Do wniosku o zatwierdzenie taryf przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjnedołącza szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan.
4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowanezgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty, o których mowa w art.20 ust. 4 pkt 1, pod względem celowości ich ponoszenia.
5. Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dniazłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo o odmowie zatwierdzenia taryf,jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami.
5a. W razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności uchwały o zatwierdzeniutaryf albo niestwierdzenia nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf,czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dniadoręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcianadzorczego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5b. W razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności uchwały o odmowie zatwierdzeniataryf, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydentamiasta) wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwuwodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego.
6. Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkichtaryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwuwodociągowo-kanalizacyjnemu.
7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ogłasza zatwierdzone taryfy wmiejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni oddnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1.
8. Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, taryfyzweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życiepo upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.
9. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ogłasza w miejscowej prasie lubw sposób zwyczajowo przyjęty taryfy, o których mowa w ust. 5b lub 8, w terminieco najmniej 7 dni przed dniem wejścia ich w życie.
9a. Na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego radagminy, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf,lecz nie dłużej niż o 1 rok.
9b. W uzasadnieniu wniosku, o którym mowa w ust. 9a, zamieszcza się w szczególnościinformacje dotyczące zakresu świadczonych usług oraz warunków ekonomicznychuzasadniających przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf.
9c. Do wniosku, o którym mowa w ust. 9a, nie dołącza się szczegółowej kalkulacjicen i stawek opłat oraz planu.
10. Taryfy obowiązują przez 1 rok, z zastrzeżeniem ust. 5a, 5b i 9a.
11. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usługzbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, cenyi stawki opłat wskazane w taryfach mogą ulec zmianie w zakresie wynikającymze zmiany stawki podatku.
12. W sytuacji zmiany taryf, o której mowa w ust. 11, taryfy te wchodzą w życie zdniem, w którym uległa zmianie stawka podatku od towarów i usług stosowanadla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.
13. Do zmienionych taryf ust. 9 stosuje się odpowiednio.

 

Art. 24a
1. W okresie pierwszych 18 miesięcy od dnia podjęcia działalności przez powołanelub utworzone przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub podjęcia przezistniejące przedsiębiorstwo nowego rodzaju działalności gospodarczej w zakresiezbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująceny i stawki opłat uchwalone przez radę gminy, zapewniające pokrycieuzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzaniaścieków.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, jest podejmowana na wniosek wójta (burmistrza,prezydenta miasta) w terminie co najmniej 14 dni przed powołaniem lub utworzeniemprzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, lub podjęciem przez istniejąceprzedsiębiorstwo nowego rodzaju działalności gospodarczej w zakresie zbiorowegozaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.
3. We wniosku, o którym mowa w ust. 2, podstawę do określenia cen i stawek opłatstanowią planowane dla pierwszego roku działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego koszty zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowegoodprowadzania ścieków.
4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ogłasza uchwalone ceny i stawki opłat wmiejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dniapodjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1.

 

Art. 25
Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowejokreśli, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o zatwierdzenie taryf oraz niezbędnyzakres informacji zawartych w uzasadnieniu taryf, biorąc pod uwagę:
1) zestawienie cen i stawek opłat;
2) kalkulację opłat;
3) plan, o którym mowa w art. 21 ust. 1;
4) informacje finansowe zawierające sprawozdania finansowe.

 

Art. 26
1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekówsą prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcamiusług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilościdostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
2. Jeżeli odbiorcą usług jest wyłącznie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowegolub budynków wielolokalowych, jest on obowiązany do rozliczeniakosztów tych usług. Suma obciążeń za wodę lub ścieki nie może być wyższa od ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
3. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowychdokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań, o którejmowa w art. 6 ust. 6 pkt 3. Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczaniaobciąża osobę korzystającą z lokalu w tych budynkach.

 

Art. 27
1. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazaniawodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normyzużycia wody.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowejokreśli, w drodze rozporządzenia, warunki prowadzenia rozliczeń zazbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, biorąc poduwagę wyposażenie nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej,określi, w drodze rozporządzenia, przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnychodbiorców usług, które stanowią podstawę ustalania ilości pobranejwody w razie braku wodomierza, biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnychodbiorców usług oraz wskaźniki średniego zużycia wody określone w szczególnościdla gospodarstw domowych, usług oraz innej działalności w miastach i nawsiach.
4. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
5. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala sięna podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, jako równą ilości wody pobranejlub określonej w umowie.
6. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wodyuwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten celustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na kosztodbiorcy usług.

 

 

Rozdział 6
Przepisy karne i kary pieniężne

 

Art. 28
1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobierawodę z urządzeń wodociągowych,podlega karze grzywny do 5 000 zł.
2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone nawodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym,a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcjimetrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnegodo wykonania czynności określonych w art. 7.
3. (uchylony).
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadzaścieki do urządzeń kanalizacyjnych,podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, októrych mowa w art. 9 ust. 1 i 2.
5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4,sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego,w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiłobezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanieścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawieprzepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Art. 29
1. Karze pieniężnej podlega ten, kto stosuje taryfy:
1) nie przestrzegając obowiązku ich przedstawienia radzie gminy do zatwierdzenia,o którym mowa w art. 24 ust. 1, lub
2) zawyżając ceny lub stawki opłat zatwierdzone zgodnie z art. 24 ust. 5 lubzweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), o których mowaw art. 24 ust. 5b i 8.
2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza wójt (burmistrz, prezydentmiasta) w drodze decyzji.
3. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód gminy.
4. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 15 %przychodu ukaranego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, osiągniętegow poprzednim roku podatkowym.
5. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, jest płatna z dochodu po opodatkowaniulub z innej formy nadwyżki przychodu nad wydatkami zmniejszonej o podatki.
6. Ustalając wysokość kary pieniężnej, wójt (burmistrz, prezydent miasta)uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasowądziałalność przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i jego możliwościfinansowe.
7. Niezależnie od kary pieniężnej nałożonej na przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjnewójt (burmistrz, prezydent miasta) może nałożyć karę, o którejmowa w ust. 1, na kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,z tym że kara ta może być wymierzona w kwocie nie większej niż 300 % jegomiesięcznego wynagrodzenia. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.
8. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, podlegają ściągnięciu w trybie przepisówo postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Rozdział 7
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

 

Art. 30 (pominięty).5)

 

Art. 31
1. Osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzeniakanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwuwodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.
2. Przekazywane urządzenia, o których mowa w ust. l, powinny odpowiadać warunkomtechnicznym określonym w odrębnych przepisach.
3. Należność za przekazane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjnemoże być rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzeniew wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Art. 32 (pominięty).6)

 

Art. 33 (pominięty).7)

 

Art. 34
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw WspólnotEuropejskich:1) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych(Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991),2) dyrektywy 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożyciaprzez ludzi (Dz. Urz. WE L 330 z 05.12.1998),3) dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działaniaw dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – zdniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszeniatych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.Opracowano na podstawie:t.j. Dz. U. z2006 r. Nr 123, poz.858, z 2007 r. Nr 147,poz. 1033, z 2009 r.Nr 18, poz. 97, z 2010r. Nr 47, poz. 278, Nr238, poz. 1578.

 

2) Obecnie: państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 1 marca2002 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 37, poz.329), która weszła w życie z dniem 27 kwietnia 2002 r.

 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz.1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216,poz. 1367, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z2010 r. Nr 47, poz. 278.

 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz.1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216,poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

 

5) Zamieszczony w obwieszczeniu.

 

6) Zamieszczony w obwieszczeniu.

 

7) Zamieszczony w obwieszczeniu.

 

]]>
zarzadcacom@zarzadcacom.home.pl (Zarządca Portal Informacyjny) Dziennik Ustaw
http://www.zarzadca.pl/prawo/akty-prawne/dzienniki-ustaw/74-ustawa-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach http://www.zarzadca.pl/prawo/akty-prawne/dzienniki-ustaw/74-ustawa-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach  

Dz.U. poz. 391 z dnia 11 kwietnia 2012 r.

Ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1) I)

 

 

 

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 


Art. 1.(2) Ustawa określa:

1)  zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku;

2)  warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagos­podarowania tych odpadów;

3)  warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie uregulowanym w ustawie.

 

 

Art. 1a.(3) W sprawach dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.(4)).

 

 

Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)  nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

2)  (uchylony);(5)

3)  stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyj­nymi z miejsc gromadzenia;

4)  właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nie­ruchomością;

5)  zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.

 

 

2. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, biorąc pod uwagę:

1)  bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających i obsługujących pojazdy asenizacyjne;

2)  wymagania ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.


3.  Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepi­sów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

 

4.  Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, określi, w drodze rozporządzenia, warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, biorąc pod uwagę:

 

1)  bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących stacje zlewne;

2)  ochronę wyposażenia technicznego stacji zlewnych;

3)  wpływ mieszaniny nieczystości ciekłych na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania;

4)  ochronę wód przed zanieczyszczeniem.

 

 

 

Rozdział 2

Zadania gmin

 


Art. 3. 1. Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.

 

2.(6) Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szcze­gólności:

1)  tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewnia­ją wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych;

 

2)  zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami:

a)  regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,

b)  stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty,

c) instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części,

d)  szaletów publicznych;

 

3)  obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;

 

4)  nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

 

5)  ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papie­ru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających bio­degradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

 

6)  tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektryczne­go i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;

 

7)  zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

 

8)  prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

 

9)  udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,


b)  miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

 

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie dzia­łają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygoto­wania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

 

d)  punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:

-   firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania od­padów komunalnych,

-   adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów,

 

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm. (7)), zawierające:

-   firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

-   adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy;

 

10)dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

 

a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

b)  potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

c) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunal­nych,

d)  liczby mieszkańców,

e) liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12,

f) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

g) ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunal­nych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy;

 

11)zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4, błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicie­li nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku;

12)utrzymują czystość i porządek na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg;

 

13)określają wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych;

 

14)(8) zapobiegają bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt;

 

15)zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie;

 

16)znakują obszary dotknięte lub zagrożone chorobą zakaźną zwierząt.

 

2a.(9) W razie wykonywania przez związek międzygminny zadań, o których mowa w ust. 2, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku.


3. Gminy prowadzą ewidencję:

1)  zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2)  przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

3)  umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

 

 

 

Art. 3a.(10) 1. Gminy, realizując zadania polegające na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, są obowiązane do:

1)  przeprowadzenia przetargu na wybór podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, lub

2)  dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarza­nia odpadów komunalnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno--prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z 2010 r. Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 232, poz. 1378), lub

3)  dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarza­nia odpadów komunalnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowla­ne lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.(11)).

 

 

2.  W przypadku gdy przetarg, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zakończy się wynikiem negatywnym albo gdy nie zostanie dokonany wybór partnera prywatnego na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 pkt 2, albo gdy nie zosta­nie dokonany wybór koncesjonariusza na zasadach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, gmina może samodzielnie realizować zadanie polegające na budowie, utrzymaniu lub eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

3.  Do przetargów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.(12)).

 

 

Art. 3b.(10) 1. Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.:

1)  poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, meta­li, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;

2)  poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne od­padów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

 

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1)  poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach, uwzględniając potrzebę osiągnięcia poziomów określonych w ust. 1;

2)  sposób obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, kierując się koniecznością możliwości zweryfikowania ich osiągnięcia przez każdą gminę.

 

Art. 3c.(10) 1. Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywa­nych do składowania:

 1. do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających bio­degradacji przekazywanych do składowania,
 2. do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających bio­degradacji przekazywanych do składowania

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1)  poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach, uwzględniając potrzebę osiągnięcia poziomów określonych w ust. 1;

2)  sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, uwzględniając uzasadnione szacunki masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzo­nych na mieszkańca w 1995 r., dane statystyczne dotyczące liczby mieszkańców zamieszkujących daną gminę oraz procentowy udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

 

Art. 4. 1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem"; regulamin jest aktem prawa miejscowego.

 

2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

 

a) (13) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powsta­jących w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowla­nych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b)  uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nierucho­mości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim sta­nie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: (14)

 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) (14) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) (uchylony);(15)

5) (16) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

 

3.(17) Rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu.

 

 

 

Rozdział 3

Obowiązki właścicieli nieruchomości

 

 


Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

1)(14)  wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

 

2)  przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciek­łych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przy­domową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

 

3)  zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regula­minie;

 

3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

 

3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

 

4)  uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy gra­nicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczo­ny płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

 

5)  realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.

 

2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.

 

3.(18)  Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z wydzielonych krawężnikiem lub oznako­waniem poziomym torowisk pojazdów szynowych, znajdujących się na terenie gminy, należy do obowiązków przedsiębior­ców użytkujących te torowiska.

 

4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarzą­du drogi należy także:

1)  (14) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2)  pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;

3)  uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.

 

 

5.(14) Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1-4 należą do gminy. Do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzy­manie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 

6.  Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1-4 sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

 

7.  W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1-4, wójt (burmistrz, prezydent mia­sta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.

 

8.  Ust. 7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3-3b.

 

9.  Wykonywanie decyzji, o której mowa w ust. 7, podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.(19)).

 

Art. 6. 1.(20)  Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właś­ciciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzy­stania z usług wykonywanych przez:

1)  gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub

2)  gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2

 

- przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 

1a. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, w zależności od lokalnych warunków, inne sposoby udokumentowa­nia wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b.

 

1b.(21)  Jeżeli jest to podyktowane koniecznością ochrony informacji niejawnych, jednostki organizacyjne posiadające nieruchomości stanowiące teren zamknięty w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficz­ne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), ustalone przez Ministra Obrony Narodowej, mogą nie zawierać umowy na odbiera­nie odpadów komunalnych. W takim przypadku jednostka organizacyjna jest obowiązana do samodzielnego i zgodnego z regulaminem pozbywania się odpadów komunalnych zebranych na terenie zamkniętym.

 

2.  Rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w ust. 1.

 

3.  (uchylony).

 

4.  Rada gminy określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, stosuje niższe stawki, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

4a. Rada gminy określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, może stosować zróżnicowane stawki w zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odległości od miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

 

5.  (uchylony).

 

6.  Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływo­wych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, o których mowa w ust. 1.

 

7.  Wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje z urzędu decyzję, w której ustala:

 

1) obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych;

2) wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek, o których mowa w ust. 2;

3) terminy uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1;

4) (14) sposób i terminy udostępniania pojemników lub zbiorników w celu ich opróżnienia.

 

8.  Decyzji, o której mowa w ust. 7, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

 

9.  Decyzja, o której mowa w ust. 7, jest wydana na okres 1 roku.

 

10. Decyzja, o której mowa w ust. 7, ulega przedłużeniu w drodze decyzji wydawanej z urzędu, na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji, umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji.

 

11.(22) Opłaty, o których mowa w ust. 7, są dochodami budżetów gmin.

 

12. Do opłat stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.(23) ), z wyłączeniem art. 67(24), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

 

 

Art. 6a. 1.(25) Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, przejąć od właścicieli nie­ruchomości wszystkie albo wskazane obowiązki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b w zakresie pozbywania się nieczy­stości ciekłych oraz art. 5 ust. 1 pkt 4.

 

2. Przejmując obowiązki, rada gminy ustala opłatę ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie prze­jętych obowiązków.

 

3.(26) Opłata, o której mowa w ust. 2, jest ustalana w sposób zryczałtowany za okresowe pozbywanie się określonej ilości wskazanego rodzaju nieczystości ciekłych oraz uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników poło­żonych wzdłuż nieruchomości. Wysokość opłaty jest uzależniona od faktycznych kosztów ponoszonych przez gminę z ty­tułu zorganizowania i funkcjonowania systemu zagospodarowywania nieczystości ciekłych oraz uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

 

Art. 6b. Ustalając opłaty, o których mowa w art. 6a, rada gminy określa terminy ich uiszczania. Opłaty nieuiszczone w wyznaczonym terminie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

 

Rozdział 3a (27)

 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę

 


Art. 6c. 1. Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

 

Art. 6d. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.

 

2.  W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych rada gminy liczącej ponad 10 000 mieszkańców może podjąć uchwałę sta­nowiącą akt prawa miejscowego, o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość za­ludnienia na danym terenie oraz obszar możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

 

3.  W przypadku gdy gmina jest podzielona na sektory, przetargi, o których mowa w ust. 1, organizuje się dla każdego z wyznaczonych sektorów.

 

4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w szczególności:

1)  wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozosta­łości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

2)  rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości;

3)  standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska;

4)  obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem;

5)  szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

 

 

Art. 6e. Spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na zlecenie gminy, w przypadku, gdy zostały wybrane w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1.

 

 

Art. 6f. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiera z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właści­cieli nieruchomości, wybranym w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1, umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. W przypadku rozwiązania umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wójt, bur­mistrz lub prezydent miasta jest obowiązany niezwłocznie zorganizować przetarg, o którym mowa w art. 6d ust. 1. W celu zapewnienia odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy, do czasu rozstrzygnięcia przetargu, gmina zapewnia te usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 

Art. 6g. Do przetargów, o których mowa w art. 6d ust. 1, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 

Art. 6h. Właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Art. 6i. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

1)  w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;

2)  w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 2 - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Art. 6j. 1. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, opłata za gospodarowanie odpadami komunal­nymi stanowi iloczyn:

1)  liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo

2)  ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo

3)  powierzchni lokalu mieszkalnego

- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1.

2.  W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gos­podarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

3.  W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi sta­nowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gos­podarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2.

4.  W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, o której mowa w art. 6c ust. 1, a w części nie­ruchomość, o której mowa w art. 6c ust. 2, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczo­nych zgodnie z ust. 1-3.

5.  W przypadku nieruchomości, o których mowa w ust. 4, rada gminy może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa miej­scowego, na mocy której ustali sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie tych nie­ruchomości zgodnie z ust. 1, 2 albo 3.

 


Art. 6k. 1. Rada gminy, w drodze uchwały:

1)  dokona wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi oraz ustali stawkę takiej opłaty;

2)  ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 

2. Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

1)  liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;

2)  ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;

3)  koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2;

4)  przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

 

3. Rada gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są
zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

 

Art. 6l. Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uisz­czania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.

 

 

Art. 6m. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nierucho­mości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospoda­rowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

 

Art. 6n. 1. Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospo­darowanie odpadami komunalnymi, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wy­sokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaś­nienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonaw­czego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji.

2. Rada gminy w uchwale, o której mowa w ust. 1, może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Art. 6o. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnio­nych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

 

Art. 6p. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wyso­kość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Art. 6q. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzo­wi lub prezydentowi miasta.

 

 

Art. 6r. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1)  odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2)  tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3)  obsługi administracyjnej tego systemu.


3.  Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadcze­nia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczegól­ności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunal­nych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4.  Rada gminy może określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

 

 

Art. 6s. W przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho­mości, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy, podmiotowi od­bierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2.

 

 

 

Rozdział 4

Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług

 


Art. 7. 1. Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

 1. (uchylony),(28)
 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
 4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

2. (uchylony).

3.(29)  Rada gminy określi, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzy­skanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.

3a.(30)  Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniając opis wyposażenia tech­nicznego niezbędnego do realizacji zadań.

 1. (uchylony).
 2. Gminne jednostki organizacyjne prowadzące na obszarze własnej gminy działalność, o której mowa w ust. 1, na za­sadach określonych w ustawie nie mają obowiązku uzyskania zezwoleń, o których mowa w ust. 1, ale muszą spełniać wa­runki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń.
 3. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.

6a.(31)  Do zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.(32) ).

6b.(31)  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń, o których mowa w ust. 1.


7.(33)  Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dla środowiska i mieszkańców oraz dążąc do ujednolicenia kryteriów wydawania zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób określania wymagań, o których mowa w ust. 3a.

 

Art. 8. 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1)  imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2)  określenie przedmiotu i obszaru działalności;

3)  określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

4)  informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działal­ności objętej wnioskiem;

5)  proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

6)  określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

 

1a.(34)  Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podat­kowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

 

1b.(35)  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszy­wych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzial­ności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

2.  (uchylony).(36)

 

2a. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nie­czystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

2b. (uchylony).(36)

3.  (uchylony).

4.  (uchylony).(36)

5.(37)  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta udostępnia w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta wzór wniosku o udzielenie zezwolenia.

 

 

Art. 8a. 1. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt, burmistrz lub prezydent miasta może:

1)  wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykony­wania działalności objętej zezwoleniem;

2)  dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

 

2. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

 

3. Odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

 

 

Art. 8b. (uchylony).(38)

 

Art. 9. 1. Zezwolenie powinno określać:

1)  imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy;

2)  przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem;

3)  termin podjęcia działalności;

4)  wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem;

5)  niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem;

6)  inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem.

 

1a. (uchylony).(39)

 

1aa. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinno określać również stacje zlewne.

 

1b. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

1c. Właściwy organ odmówi wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, jeżeli zamierzony sposób gospodaro­wania odpadami lub nieczystościami ciekłymi:

1)  jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi;

2)  mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska;

3)  (uchylony);(40)

4)  przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

 

2.  Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, organ, który wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki, organ cofa, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.

3.  Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiąz­ków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska.

4.  Organ, który wydaje zezwolenie, określa, w drodze decyzji, zakres i sposób wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 3.

 

 

Art. 9a. (uchylony).(41)

 

 

Rozdział 4a (42)

Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

 


Art. 9b. 1. Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 

2.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej „rejestrem", prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

3.  Rejestr prowadzi się w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.(43) ), która może stanowić część innych baz danych z zakresu ochrony środowiska, w tym gospo­darki odpadami.

 

4.  W rejestrze zamieszcza się:

1)  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2)  numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3)  numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4)  określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

5)  numer rejestrowy.

 

 

Art. 9c. 1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

2.  Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

3.  Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 

1)  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2)  numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3)  numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4)  określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

 

4. Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warun-
ków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

1)  dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2)  znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).".

 

 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać także:

1)  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2)  oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3)  podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

 

6.  Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

7.  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

8.  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przetwarza dane wpisane do rejestru oraz zapewnia bezpieczeństwo tych da­nych.

 

 

Art. 9d. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia nastę­pujących wymagań:

1)  posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapew­nienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

2)  utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3)  spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właś­cicieli nieruchomości;

4)  zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

 

2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, o których mowa w ust. 1, kierując się koniecznością ujednolicenia wy­magań dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 

 

Art. 9e. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

1)  przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

2)  przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

 

2. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi od­bieranymi od właścicieli nieruchomości.

 

 

Art. 9f. W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powia­damia o tym gminę.

 

 

Art. 9g. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, jest obowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie od­padów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograni­czenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2.

 

 

Art. 9h. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, jest obowiązany przekazać właścicielom nieruchomości, od których odbiera odpady komunalne, rachunek, w którym są wyszczególnione koszty odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

 

Art. 9i. W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbie­rający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezy­denta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

 

 

Art. 9j. 1. Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 

2. Wykreślenie z rejestru następuje także w przypadku gdy:

1)  wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

2)  stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;

3)  stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

4)  stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;

5)  przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczy usługi odbierania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w kolejnym roku kalenda­rzowym nie osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określo­nych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2.

 

 

Art. 9k. W przypadku gdy stwierdzono, że gminna jednostka organizacyjna odbierająca odpady komunalne od właści­cieli nieruchomości:

1)  nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

2)  po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych,

3)  nie osiągnęła w kolejnym roku kalendarzowym poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do skła­dowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2

- wojewódzki inspektor ochrony środowiska zakazuje, w drodze decyzji, wykonywania przez tę jednostkę działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na okres 3 lat.

 

 

Art. 9l. 1. Prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych jest obowiązany zawrzeć umowę na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania ze wszystkimi podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy wykonują swoją działalność w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi.

 

2. W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykona­nia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Prowadzący instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, która została wskazana jako instalacja zastępcza, jest obowiązany przyjąć przekazywane do tej instalacji odpady.

 

 

Art. 9m. Prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych jest obowiązany, na wniosek gmi­ny lub podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, przedstawić kalkulację kosztów zagospo­darowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, w terminie 7 dni od dnia jego złożenia.

 

 

Rozdział 4b  (42)

Sprawozdawczość

 


Art. 9n. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.

 

2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca na­stępującego po kwartale, którego dotyczy.

 

3. Sprawozdanie zawiera:

1)  informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

2)  informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów,

b)  nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;

 

3)  liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;

4)  wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.

 

4.  Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, jest obowiązany zamieścić w sprawozdaniu także informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponow­nego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeka­zywanych do składowania.

 

5.  Podmiot, o którym mowa w ust. 4, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z któ­rymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właś­ciciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

 

 

Art. 9o. 1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nie­czystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.

 

2.  Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca na­stępującego po kwartale, którego dotyczy.

 

3.  Sprawozdanie zawiera:

1)  informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy;

2)  informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;

3)  liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.

 

4.  Podmiot, o którym mowa w ust. 1, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

 

 

Art. 9p. 1. W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 9n ust. 1 lub art. 9o ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może zobowiązać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nie­ruchomości, podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoś­ci ciekłych, prowadzącego regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych lub innego posiadacza odpadów do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

2. W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa podmiot, który przekazał sprawozdanie, do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni.

 

Art. 9q. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

2. Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

 

3. Sprawozdanie zawiera:

1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru danej gminy odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nierucho­mości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przezna­czonych do składowania;

2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów,

b)  nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;

3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;

4) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem;

5) informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

6) informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy.

 

4. Niezłożenie sprawozdania jest równoznaczne z niewykonaniem obowiązków, o których mowa w art. 3b i art. 3c.

 

 

Art. 9r. 1. Marszałek województwa i wojewódzki inspektor ochrony środowiska weryfikują dane zawarte w sprawo­zdaniu, o którym mowa w art. 9q ust. 1.

 

2. W przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q ust. 1, jest sporządzone nierzetelnie, marszałek wojewódz­twa lub wojewódzki inspektor ochrony środowiska wzywa wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który przekazał sprawo­zdanie, do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni.

 

 

Art. 9s. 1. Marszałek województwa jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakre­su gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

2. Sprawozdanie jest przekazywane ministrowi właściwemu do spraw środowiska w terminie do 15 lipca roku następu­jącego po roku, którego dotyczy.

 

3. Sprawozdanie zawiera:

1)  informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru danego województwa odpadów komunalnych i sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

2)  informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów,

b)  nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;

3)  liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;

4)  informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

5)  informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danego województwa.

 

4.  W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, minister właściwy do spraw środowiska wzywa marszałka województwa, który przekazał sprawozdanie, do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni.

 

Art. 9t. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory sprawozdań, o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9o ust. 1, art. 9q ust. 1 i art. 9s ust. 1, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań oraz koniecznością zapewnienia skutecznej kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach.

 

Rozdział 4c  (42)

Kontrola

 

Art. 9u. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy.

 

2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.(44) ).

 

 

Art. 9v. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

2. Na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwy miejscowo komendant Policji jest obowiązany do za­pewnienia kontrolującym pomocy Policji w toku wykonywania czynności kontrolnych.

 

 

Art. 9w. 1. Marszałek województwa sprawuje kontrolę nad prowadzącym regionalną instalację do przetwarzania od­padów komunalnych w zakresie przyjmowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

 

 

Rozdział 4d  (42)

 

Kary pieniężne

 

 

Art. 9x. 1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który:

1) odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 - podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz 10 000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do reje­stru;

2) miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi - podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł;

3) nie przekazuje odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2000 zł za pierwszy ujaw­niony przypadek;

4)  (45)  przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5000 zł;

5)  (45)  przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

 

2.  (45)  Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na podstawie umowy,

0 której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, i który nie wykonuje obowiązku określonego w art. 9g - podlega karze pieniężnej, obliczonej odrębnie dla wymaga­nego poziomu:

1)  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami;

2)  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

3.  (45)  Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, oblicza się jako iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

1 brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklin­gu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulega­jących biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

 

Art. 9y. 1. Gminna jednostka organizacyjna, która:

1)  odbiera odpady komunalne pomimo zakazu wykonywania działalności, o którym mowa w art. 9k - podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności pomimo zakazu oraz 10 000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności pomimo zakazu;

2)  miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi - podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł;

3) nie przekazuje odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2000 zł za pierwszy ujaw­niony przypadek;

4)   (45)  przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5000 zł;

5)   (45)  przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n - podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

 

2.  (45)  Gminna jednostka organizacyjna odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, która nie wykonuje obowiązku określonego w art. 9g - podlega karze pieniężnej, obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:

1)  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami;

2)  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

3.  (45)  Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, oblicza się w sposób określony w art. 9x ust. 3.

 

 

Art. 9z. 1.  (45) Gmina, która przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q - podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

 

2.  (45)  Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 3b lub art. 3c - podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:

1) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami;

2) ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

3.  (45)  Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, oblicza się w sposób określony w art. 9x ust. 3.

 

4.  (46)  Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 6d ust. 1 - podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł.

 

5. W przypadku gdy dany obowiązek powinien być wykonany przez związek międzygminny, karom pieniężnym, o któ­rych mowa w ust. 1, 2 i 4, podlega ten związek.

 

 

Art. 9za. Prowadzący instalację wskazaną w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpada­mi, który:

1)  odbiera od podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, spoza regionu gospodarki odpadami komunalnymi - podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy Mg odebranych odpadów;

2)  nie zawiera umowy na zagospodarowywanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który wykonuje swoją działalność w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi - podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł;

3)  nie odbiera zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunal­nych przeznaczonych do składowania od podmiotu przekazującego odpady komunalne do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi danego regionu, wskazanej w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki od­padami - podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.

 

 

Art. 9zb. 1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9x ust. 1 i 2, nakłada, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezy­dent miasta, właściwy ze względu na miejsce wpisania przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2.

 

2. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2, art. 9z ust. 1, 2 i 4 oraz art. 9za, nakłada, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

 

3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w drodze decyzji, może zawiesić zapłatę kar, o których mowa w art. 9z ust. 1, 2 i 4, lub je umorzyć.

 

 

Art. 9zc. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 9x ust. 1 pkt 2-4, art. 9y ust. 1 pkt 2-4 i art. 9z ust. 4, właściwy organ bierze pod uwagę stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia oraz dotychczasową dzia­łalność podmiotu.

 

 

Art. 9zd. 1. Podmiot, na który nałożono karę pieniężną, jest obowiązany uiścić tę karę w terminie 30 dni od dnia, w któ­rym decyzja stała się ostateczna.

 

2. Środki finansowe uzyskane z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 9x ust. 1 i 2, stanowią dochód gminy.

 

3. Gminna jednostka organizacyjna, gmina oraz prowadzący instalację wskazaną w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wnoszą kary pieniężne na rachunek bankowy właściwego wojewódzkiego fun­duszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

 

Art. 9ze. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może złożyć wniosek o zawieszenie zapłaty kary pieniężnej, o której mowa w art. 9z ust. 1, 2 i 4.

 

2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska może zawiesić zapłatę kary pieniężnej na okres konieczny do podjęcia działań naprawczych, nie dłuższy jednak niż 5 lat, w przypadku przedstawienia przez gminę udokumentowanego wniosku dotyczącego podjętych działań naprawczych zmierzających do usunięcia przyczyny nałożenia tej kary.

 

3. Po usunięciu przyczyn nałożenia kary pieniężnej kara ta podlega umorzeniu; w przypadku nieusunięcia przyczyn kara ta podlega ściągnięciu.

 

 

Art. 9zf. Do kar pieniężnych stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta oraz wojewódzkie­mu inspektorowi ochrony środowiska.

 

 

 

Rozdział 5

Przepisy karne

 


Art. 10. 1. Kto prowadzi działalność określoną w art. 7 bez wymaganego zezwolenia

-   podlega karze aresztu lub karze grzywny.

 

2.  Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1

-   podlega karze grzywny.

2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.

3.  Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w spra­wach o wykroczenia.

 

 

Rozdział 6

Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących oraz przepisy końcowe

 

Art. 11-13. (pominięte).

Art. 14. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

 

 I) Odnośnik nr 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porząd­ku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw:

                1)        dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26);

                2)        dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228);

                3)        dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3-30).

 

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 224, poz. 1337), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 

3) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 203, poz. 1351 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016.

 

5) Przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

 

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

 

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016.

 

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 230, poz. 1373), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 

9) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

 

10) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

 

11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675 i Nr 182, poz. 1228.

 

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429.

 

13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

 

14) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

 

15) Przez art. 1 pkt 7 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

 

16) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

 

17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

 

18) W brzmieniu ustalonym przez art. 69 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), która weszła w życie z dniem 1 marca 2011 r.

 

19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176, poz. 1243 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 39, poz. 308, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 28, poz. 143, Nr 40, poz. 229, Nr 75, poz. 474, Nr 122, poz. 826, Nr 152, poz. 1018 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458 i Nr 234, poz. 1391.

 

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

 

21) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

 

22) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

 

23) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306, z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, Nr 234, poz. 1391 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 362.

 

24) Uchylony przez art. 1 pkt 32 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199), która weszła w życie z dniem 1 września 2005 r.

 

25) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

 

26) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

 

27) Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

 

28) Przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

 

29) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organi­zacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 i Nr 99, poz. 826), która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2009 r.

 

30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

 

31) Dodany przez art. 30 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278), która weszła w życie z dniem 10 kwietnia 2010 r.

 

32) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690, Nr 131, poz. 764, Nr 132, poz. 766, Nr 153, poz. 902, Nr 163, poz. 981, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175, Nr 204, poz. 1195 i Nr 232, poz. 1378.

 

33) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

 

34) W brzmieniu ustalonym przez art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

 

35) Dodany przez art. 16 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 34.

 

36) Przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

 

37) Dodany przez art. 30 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 31.

 

38) Przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

 

39) Przez art. 1 pkt 15 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

 

40) Przez art. 1 pkt 15 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

 

41) Przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

 

42) Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

 

43) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

 

44) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341.

 

45) Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., zgodnie z art. 23 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

 

46) Wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2013 r., zgodnie z art. 23 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

 

]]>
portal@zarzadca.pl (Zarzadca.pl) Dziennik Ustaw
http://www.zarzadca.pl/prawo/akty-prawne/dzienniki-ustaw/75-ustawa-o-przeksztalceniu-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-nieruchomosci http://www.zarzadca.pl/prawo/akty-prawne/dzienniki-ustaw/75-ustawa-o-przeksztalceniu-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-nieruchomosci Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

]]>
portal@zarzadca.pl (Zarzadca.pl) Dziennik Ustaw