21 października (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA PrawoInterpretacje podatkoweI-423/1/07

I-423/1/07

Organ: Urząd Skarbowy w Kutnie

Data: 2007.01.10

Rodzaj dokumentu: postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Sygnatura: I-423/1/07

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczki naliczone właścicielom lokali we wspólnocie mieszkaniowej na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej i funduszu remontowego oraz na poczet kosztów związanych z utrzymaniem lokali stanowiących własność indywidualną są przychodami w myśl art. 12 ustawy a koszty utrzymania nieruchomości wspólnej oraz koszty związane z eksploatacją indywidualnych lokali są kosztami uzyskania przychodu w myśl art. 15 ustawy ?

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 listopada 2006r. (data wpływu 14.11.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie interpretacji przepisów ustawy podatku dochodowego od osób prawnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie – biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Zarządcy wspólnot mieszkaniowych - za prawidłowe.

Wnioskodawca działając w imieniu wspólnot mieszkaniowych zwrócił się z zapytaniem czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczki naliczone właścicielom lokali we wspólnocie mieszkaniowej na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej i funduszu remontowego oraz na poczet kosztów związanych z utrzymaniem lokali stanowiących własność indywidualną są przychodami w myśl art. 12 ustawy, a koszty utrzymania nieruchomości wspólnej oraz koszty związane z eksploatacją indywidualnych lokali są kosztami uzyskania przychodu w myśl art. 15 ustawy.

Zdaniem Jednostki na podstawie art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należne zaliczki stanowią przychód wspólnoty, a zarachowane koszty związane ze źródłem przychodu będą stanowiły koszty wspólnoty z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż na mocy art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, wspólnotę mieszkaniową stanowi ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład nieruchomości. Wspólnota nie posiada osobowości prawnej, zarządza majątkiem swoich członków w takim zakresie, w jakim wchodzi on w skład nieruchomości wspólnej. Środki pieniężne wpłacane przez właścicieli lokali pozostają własnością członków wspólnoty. Na mocy art. 17 ustawy o własności lokali, wspólnota mieszkaniowa opłaca wydatki niezbędne do utrzymania nieruchomości wspólnej i lokali indywidualnych w takim zakresie, w jakim zbiorczo dla wszystkich właścicieli lokali zakupione są media. Po zakończeniu roku wspólnota przedkłada właścicielom lokali rozliczenie z zebranych środków i poniesionych wydatków polegające na wyliczeniu, w jakiej części wydatków wspólnoty partycypuje każdy z jej członków.

W myśl w/w art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 ustawy, właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, a także uczestniczy w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej.Na koszty zarządu nieruchomością wspólną, w myśl art.14 w/w ustawy, składają się w szczególności :

1. wydatki na remonty i bieżącą konserwację,

2. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,

3. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,

4. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

5. wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Stosownie do art. 12 ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 ustawy o własności lokali, do przychodów wspólnoty mieszkaniowej zalicza się pożytki i wszelkie inne przychody uzyskane przez wspólnotę z nieruchomości wspólnej, a także opłaty wnoszone przez właścicieli lokali, w formie zaliczek, na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

Wspólnoty mieszkaniowe, jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, podlegają przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz.654 ze zmianami ).

Podmioty te z założenia nie zajmują się świadczeniem usług na rzecz swoich członków. Podstawę ich działań stanowi jedynie gromadzenie środków i odpowiednie dysponowanie nimi, tj. dokonywanie stosownych opłat, niezbędnych dla utrzymania lokali w należytym stanie. Dlatego też, przy rozliczaniu w ujęciu podatkowym, uiszczanych przez właścicieli lokali zaliczek, nie można kierować się zapisem art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl którego, do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

Zgodnie z treścią art.12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami są między innymi otrzymane pieniądze i wartości pieniężne. Zatem :

1) wpłacane przez członków Wspólnoty zaliczki na poczet kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, kosztów związanych z utrzymaniem pojedynczego lokalu, wpłaty dokonywane na fundusz remontowy stanowią dla Wspólnoty przychody podatkowe w momencie ich otrzymania,

2) zaliczki naliczane właścicielom lokali na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej traktowane są jako podstawa działania podmiotu jakim jest wspólnota mieszkaniowa i stanowić będą przychód należny z chwilą kiedy są wymagalne ,

3) uiszczane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w/w zaliczek stanowią dla Wspólnoty przychody podatkowe w momencie ich otrzymania.

Kosztami uzyskania przychodów, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Wobec powyższego, wydatki poniesione przez Wspólnotę, ze zgromadzonych środków, zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. na uregulowanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz kosztów związanych z utrzymaniem pojedynczego lokalu, stanowią koszty podatkowe. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione na dochodzenie wyegzekwowanych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat.

W świetle powyższego własne stanowisko Zarządcy należy uznać - za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony – do czasu jej zmiany lub uchylenia (art.14b § 1 i 2 ustawy – Ordynacja podatkowa).

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl