23 czerwca (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Przegląd prasyPrasa ogólnopolskaKosztowna ekspertyza - czy można zaskarżyć decyzję nadzoru?

Kosztowna ekspertyza - czy można zaskarżyć decyzję nadzoru?

ekspertyza stanu technicznego 

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do NSA , aby rozstrzygnął w poszerzonym składzie czy na postanowienie nakładające obowiązek przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części, wydane w trybie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) przysługuje zażalenie. Kwestia ta bowiem budzi wątpliwości jako, że żaden przepis nie stanowi wprost o możliwości zaskarżenia takiego postanowienia a orzecznictwo sądów administracyjnych nie jest jednolite.

 

 

Ewentualna uchwała NSA będzie miała wiążącą, o tyle, że jeżeli jakikolwiek skład sądu administracyjnego rozpoznający sprawę nie podzieli stanowiska zawartego w uchwale składu siedmiu sędziów, całej Izby albo w uchwale pełnego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego – nie może rozstrzygać odmiennie, lecz winien przedstawić powstałe zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia odpowiedniemu składowi.

 

 


Zgodnie z art. 81 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie przestrzegania przepisów prawa budowlanego należy m.in. kontrola i nadzór nad m.in. warunkami bezpieczeństwa ludzi i mienia w utrzymywaniu obiektów budowlanych. Jeżeli czynności kontrolne potwierdzą istnienie nieprawidłowości zostanie wydana decyzja w przedmiocie ich usunięcia oraz podjęte inne środki przewidziane w przepisach prawa budowlanego.
Z kolei przepis art. 81 c ust. 2 ustawy Prawo budowlane stanowi, że w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do stanu technicznego obiektu budowlanego, organ nadzoru budowlanego może nałożyć w drodze postanowienia na właściciela lub zarządcę obiektu, obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyzy, przy czym koszt sporządzenia ponosi zobowiązany. W ramach tego uprawnienia organy mogą żądać m.in. informacji i dokumentów dotyczących użytkowania obiektu, prowadzenia robót.

 

 

 

Problem w tym, że taka ocena  nie zawsze jest konieczna a zdarza się często, że urzędnicy idą na łatwiznę , mimo że mają odpowiednia wiedzę budowlaną, którą w danej sytuacji mogliby bez problemu wykorzystać i ocenić czy rzeczywiście stan techniczny obiektu budzi wątpliwości - wolą przerzucić swoje obowiązki, np. na wspólnotę mieszkaniową. Ekspertyza z kolei może być bardzo kosztowna i tak naprawdę stanowić niepotrzebny wydatek we wspólnotowym budżecie.
Problem polega na tym, że nie wszystkie sądy uznają możliwość zaskarżenia tego rodzaju postanowienia.

 

 

Jako przykład pozytywnego rozpatrzenia zażalenia można podać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (sygn. akt: II SA/Sz 339/13), wspólnota mieszkaniowa odwołała się od postanowienia Inspektora Nadzoru Budowlanego nakładającego na nią obowiązek dostarczenia ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w odniesieniu do przegród budowlanych w zakresie prawidłowości ich wykonania pod względem technicznym. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte na wskutek wniosku o wszczęcie postępowania w celu „zdiagnozowania przyczyn nadmiernych immisji emitowanych przez sklep” znajdujący się w budynku. Przeprowadzona przez urzędników kontrola nie potwierdziła przekroczenia dopuszczalnych norm poziomu dźwięku w lokalu mieszkalnym właściciela, który uskarżał się na hałas i zainicjował to postępowanie, ale oględziny sklepu wykazały pewne nieprawidłowości w postaci braku izolacji akustycznej stropu w lokalu użytkowym, oraz brak uszczelnień w miejscu przejścia przez strop rury kanalizacji sanitarnej.
Sąd uznał, że żądanie dostarczenia ekspertyzy „jest żądaniem nadmiernym i nieuzasadnionym” a „pracownicy organów nadzoru budowlanego, jako posiadający ponad przeciętną wiedzę z zakresu budownictwa, mogą co do zasady dokonywać samodzielnie ustaleń w przedmiocie stanu technicznego. Jeśli w wyniku tych ustaleń zostanie stwierdzone, że obiekt budowlany jest w nienależytym stanie technicznym, pracownicy ci mogą samodzielnie określać jakie czynności należy przedsięwziąć w celu doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu umożliwiającego jego bezpieczne użytkowanie. Zatem przepis art. 81c ust. 2 Prawa budowlanego powinien być stosowany wówczas, gdy wiedza pracowników organu nadzoru budowlanego nie jest wystarczająca do samodzielnego poczynienia ustaleń faktycznych niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia.”

 

 

Niestety nie wszystkie składy uznają za dopuszczalne zaskarżenie postanowienia w przedmiocie dostarczenia ekspertyzy, np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 sierpnia 2008 roku, sygn. akt II SA/Kr 268/08 wskazał, że ustawodawca nie przewidział takiej możliwości w odniesieniu do postanowień wydawanych na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, podobnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach z dnia 18 sierpnia 2010 roku, sygn. akt II SA/Gl 183/10.

 

 

Takie rozbieżności jest więcej, dlatego też zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich konieczne jest rozstrzygnięcie tej kwestii przez Naczelny Sąd Administracyjny, kwestia ma istotne znaczenie właśnie ze względu na interes majątkowy adresata obowiązku. Jego wykonanie, jak już powyżej wspomniano może bowiem wiązać się ze znacznymi kosztami, poniesionymi w dodatku bez uzasadnienia, dlatego osoba, na która taki obowiązek musi mieć możliwość zaskarżenia postanowienia w tym przedmiocie.

 

 


Prokurator Generalny poparł RPO i podzielił pogląd o konieczności rozstrzygnięcia przez NSA wnosząc jednocześnie o podjęcie uchwały wskazującej na zaskarżalność postanowienia nakładająca obowiązek przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części, wydanego w trybie art. 62 ust. 3 prawa budowlanego, przysługuje zażalenie na podstawie art. 81c ust. 3 tego prawa.

 

 

 

AMK

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

 

logo

zarzadca

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl