24 stycznia (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Przegląd prasyRynek nieruchomościNowe obowiązki w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Nowe obowiązki w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej

 

 

23 lutego 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 1289).

 

Wydanie rozporządzenia jest konsekwencją art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), zobowiązującym ministra właściwego do spraw budownictwa do określenia w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie szczegółowych warunków technicznych wykonania obowiązku wyposażenia budynku w instalację telekomunikacyjną umożliwiającą przyłączenie do publicznych sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych do świadczenia tych usług, przy zachowaniu zasady neutralności technologicznej.

 

 

 

Rozporządzenie wprowadza cztery podstawowe obowiązki:

1) montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w nowobudowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, a także budynkach użyteczności publicznej służących celom związanym z oświatą i wychowaniem, zapewniającej w szczególności dostęp do szerokopasmowego Internetu,

2) montażu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych instalacji umożliwiającej odbiór cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny i satelitarny;

3) zapewnienia aby w tych budynkach istniały odpowiednie pomieszczenia lub miejsca na osprzęt i urządzenia instalacyjne do montażu instalacji telekomunikacyjnej;

4) zapewnienia w tych budynkach instalacji telekomunikacyjnych umożliwiających świadczenie usług przez różnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych niezależnie od stosowanej techniki dostępowej.

 

 

Nowych przepisów nie stosuje się jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów albo zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonanie robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

 

 

 

źródło: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej

 

 

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl