17 stycznia (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Pytania i odpowiedziLegalizacja ciepłomierzy

Legalizacja ciepłomierzy 

 

Legalizacja ciepłomierzaPytanie czytelnika:

 

Jestem właścicielem w budynku, w którym każdy lokal został wyposażony w ciepłomierz, na podstawie jego wskazań zarządca rozlicza właścicieli ze zużycia ciepła.

Od kilku miesięcy wszystkie te urządzenia działają bez legalizacji (minęło 5 lat od daty ich zamontowania), czy w takiej sytuacji wspólnota mieszkaniowa może w dalszym ciągu rozliczać się na ich podstawie, większość właścicieli nie zgłasza zastrzeżeń a mamy przecież inne wydatki (np. pilna wymiana dachu).

 

 

 

 

Odpowiedź:

 

Zasady rozliczania energii cieplnej dostarczanej do budynków wspólnot mieszkaniowych zostały określone w ustawie Prawo energetyczne (Dz.U 1997 Nr 54 poz. 348, z poźn. zm.). Zgodnie z art. 45a p. 4 koszty zakupu ciepła są rozliczane w opłatach pobieranych w tym przypadku od właścicieli lokali. Ich wysokość  powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu ciepła. Odbiorcą ciepła jest najczęściej wspólnota mieszkaniowa, ponieważ z nią dostawca energii podpisuje umowę, jednak w takim wypadku występuje jedynie jako pośrednik a ostatecznym konsumentem usługi w zakresie dostaw ciepła do lokali są poszczególni właściciele, którzy z reguły nie mają możliwości zawarcia umów indywidualnych. Stosownie do brzmienia art. 45 a pkt. 10 ustawy zasady rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe budynku winny być określone w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń, którego przyjęcie  stanowi  czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu  i winno nastąpić albo w umowie zawartej pomiędzy właścicielami lub w uchwale właścicieli lokali (w przypadku tzw. dużej wspólnoty mieszkaniowej). Należy pamiętać, że ustawa Prawo energetyczne nakłada na  wspólnotę mieszkaniową obowiązek informacyjny polegający na podaniu do wiadomości przyjętego regulaminu w terminie 14 dni od dnia jego wprowadzenia do stosowania. Wydaje się, że spełnienie tego obowiązku następuje już w momencie powiadomienia właścicieli o podjęciu uchwały w przedmiocie przyjęcia regulaminu i dostarczenia jego treści.

 

 

Właściciele nie mogą jednak dowolnie określać sposobu rozliczeń ciepła,  lecz mają możliwość wyboru spośród metod, które zostały określone w art. 45 a ust. 8 Prawa energetycznego – oczywiście taką, która będzie dla nich  dogodna i uwzględni rozwiązania techniczne istniejące w budynku.

Jeżeli lokale, tak jak w nieruchomości są opomiarowane – przy rozliczeniach bierze się pod uwagę wskazania ciepłomierzy, natomiast w razie, gdyby takich urządzeń nie zainstalowano – rozliczenie następuje w opraciu o powierzchnię użytkową lokali lub ich kubaturę.

 

 

Co do zasady ciepłomierze, aby stanowiły podstawę naliczeń, należy legalizować, który to obowiązek legalizacji, czyli prawnej kontroli meterologicznej wynika  z par. 6 pkt. 3 i 6 rozporządzania Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13, z późn. zm.). W przypadku ciepłomierzy – tyllko niektóre, wymienione w cyt. powyżej  przepisie  ich rodzaje są z niej wyłączone. Zgodnie z § 7 pkt 4 i 7 ww. rozporządzenia ciepłomierze do wody o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h, z wyłączeniem ciepłomierzy zwężkowych i ciepłomierzy składanych, których typ został zatwierdzony lub w stosunku do których stosuje się art. 27 albo art. 29a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, podlegają prawnej kontroli metrologicznej obejmującą legalizację pierwotną i legalizację ponowną. Urządzenia należy legalizować co pięć lat, jeżeli legalizacja utraci ważność – nie mogą stanowić podstawy rozliczeń. Obowiązek legalizacji spoczywa na właścicielu urządzenia.

 

 

Jak wynika z pytania Czytelnika, ciepłomierze od 2008 roku nie były legalizowane, dlatego też żaden z nich – bez względu na to, czy właściciel kwestionuje poprawność jego działania - do czasu kolejnej legalizacji lub wymiany na nowy nie może już stanowić podstawy obliczeń zużycia ciepła.

Rozliczenia dokonane w oparciu o wskazania tych urządzeń - po upływie terminu legalizacji - nie są wiążące, w takim przypadku należy zastosować inne metody rozliczeń przewidziane w ustawie Prawo energetyczne.

 

 


  

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Komentarze  

#66 J.Jarko 2015-01-14 16:34
Brawo KubaP dokładnie jest jak myślisz. Sprawdzam czas, ilość i treść postów. Serdecznie Dziękuję Wszystkim za udział w dyskusji. Pozdrawiam
Cytuj
#65 www.zarzadca.eu: KubaP 2015-01-13 20:45
Cytat:
Jarko - mam do Ciebie pytanie: czy Ty to wszystko piszesz na serio, czy sprawdzasz jakie są granice prowokacji?

Pisze pod publiczkę ... a nuż ktoś to kupi... ja już przestałem to czytać ...
Cytuj
#64 www.zarzadca.eu: piastowska 2015-01-13 12:52
[cite] Gość Zarzadca.pl:[/c ite]Niech to będzie zgodnie ze wskaźnikiem 3 zł/ metr kwadratowy. Lokal 30 metrowy płaci 490 złotych, a 60 metrowy 560 złotych. Ja chcę udowodnić, że można inaczej - zapłacą jednakowo, i tak powinno być. Nie oznacza to , ze jestem przeciwnikiem legalizacji. Ale taką decyzję podejmuje wspólnota jako właściciel. Sąd nie określił wprost, że jest to niezgodne z prawem. Tylko wskazał, ze właściciele nie mogą podejmować decyzji w sprawie swojej własności. Gdyby to stało się zasadą, ktoś z właścicieli mógłby zarządać uchwały np. żeby w garażu właściciele parkowali samochody tylko marki toyota lub innej wskazanej firmy, a posiadane sprzedali. Sad zwrócił uwagę na rozróżnianie własności w części własnej - mieszkania z przynależnymi do niego urządzeniami od własności części wspólnej, będącej również własnością właścicieli, oddaną pod zarząd Zarządcy. Zarządcy mylą pojęcia, są zatrudniani przez właścicieli do wykonywania czynności zgodnie z ustawą UWL, a nie prezesami spółdzielni mieszkaniowych.
Jarko - mam do Ciebie pytanie: czy Ty to wszystko piszesz na serio, czy sprawdzasz jakie są granice prowokacji?
Cytuj
#63 www.zarzadca.eu: cdn 2015-01-13 10:30
Cytat:
Ja chcę udowodnić, że można inaczej - zapłacą jednakowo, i tak powinno być.

Nie masz racji. Moc cieplna to koszt stały, niezależny od ilości zużytego ciepła. Taki koszt należy rozliczać między właścicieli lokali według udziałów (w przybliżeniu: od metra 2), a nie po równo.
Cytat:
Sąd nie określił wprost, że jest to niezgodne z prawem. Tylko wskazał, ze właściciele nie mogą podejmować decyzji w sprawie swojej własności.

Naprawdę? A kto może to robić?
Cytat:
Sad zwrócił uwagę na rozróżnianie własności w części własnej - mieszkania z przynależnymi do niego urządzeniami od własności części wspólnej, będącej również własnością właścicieli, oddaną pod zarząd Zarządcy.

Co to jest "własność w części własnej"? Czy jest też "własność w części niewłasnej" lub cudzej?
Własność wspólna została oddana pod zarząd wspólnoty mieszkaniowej, a nie zarządcy. Wspólnota może zarządzać nią samodzielnie (zarząd właścicielski), lub za pośrednictwem zarządcy (zarząd powierzony) czy administratora.
Cytat:
Zarządcy mylą pojęcia

I kto to mówi?
Cytuj
#62 J.Jarko 2015-01-13 07:32
Niech to będzie zgodnie ze wskaźnikiem 3 zł/ metr kwadratowy. Lokal 30 metrowy płaci 490 złotych, a 60 metrowy 560 złotych. Ja chcę udowodnić, że można inaczej - zapłacą jednakowo, i tak powinno być. Nie oznacza to , ze jestem przeciwnikiem legalizacji. Ale taką decyzję podejmuje wspólnota jako właściciel. Sąd nie określił wprost, że jest to niezgodne z prawem. Tylko wskazał, ze właściciele nie mogą podejmować decyzji w sprawie swojej własności. Gdyby to stało się zasadą, ktoś z właścicieli mógłby zarządać uchwały np. żeby w garażu właściciele parkowali samochody tylko marki toyota lub innej wskazanej firmy, a posiadane sprzedali. Sad zwrócił uwagę na rozróżnianie własności w części własnej - mieszkania z przynależnymi do niego urządzeniami od własności części wspólnej, będącej również własnością właścicieli, oddaną pod zarząd Zarządcy. Zarządcy mylą pojęcia, są zatrudniani przez właścicieli do wykonywania czynności zgodnie z ustawą UWL, a nie prezesami spółdzielni mieszkaniowych.
Cytuj
#61 J.Jarko 2015-01-13 07:13
Dziękuję za opinię. Liczniki są własnością właścicieli - to oni zapłacili za wszystko co znajduje się na terenie wspólnoty. Tylko układy pomiarowe rozliczenia między dostawcą mediów a wspólnotą są własnością dostawcy, (choć za nie również zapłacili właściciele kupujący lokale). Legalizacja służy kontroli wielkości przepływu wartości mierzonej. Jeśli zgodnie z normą dopuszcza się 1% błędu, oznacza to że licznik może odmierzyć np. dla 100 litrów, 99 - 101 litra i jest dobry. Po pewnym okresie użytkowania może powiększyć się błąd pomiarowy np. o 0,5%. Wówczas będzie mierzył od 98,5 - 101,5 litra. Proszę zwrócić uwagę, że rozliczenie właścicieli jest obarczone w większym przypadku ręcznym rozliczeniem kosztów. Powrócę na moment do ciepła. Zarządca rozlicza moc cieplna z metra kwadratowego lokalu. Porównam dwa lokale 30 metrów i 60 metrów. Zakładam, że pobrały taką samą ilość ciepła np. za 400 zł. Zarządca dolicza moc zamówioną (wartościowo jest to około 50% ceny ciepła).
Cytuj
#60 www.zarzadca.eu: gecon 2015-01-12 20:50
Cytat:
Azali czemu?
Dotyczyło tylko tego konkretnego użytkownika forum.

Cytat:
...tylko wzajemne, więc zawsze dotyczą dwóch stron.
Więc tym bardziej, narzędzia do tych rozliczeń nie powinny być własnością prywatną właściciela lokalu jak uważają niektóre sądy.
Cytat:
to nie zawsze jest tak, że jeśli coś jest zamontowane za granicą nw po stronie właściciela, to należy do właściciela.
Ależ tego ja nie kwestionuję, definicja NW jest jednoznaczna, mówi o służeniu a nie gdzie się coś znajduje.
Cytuj
#59 www.zarzadca.eu: wp44 2015-01-12 20:37
Cytat:
(J.Jarko): I to by było na tyle.
Cytat:
gecon: No, nareszcie! Będzie spokój.

Azali czemu? Zostałem wywołany do tablicy, więc chciałbym odpowiedzieć.

Cytat:
(J.Jarko): naucz się czytać ze zrozumiem, spytaj jakiegoś mądrego hydraulika o budowę i eksploatację wymiennika ciepła
Kolego, nie przeciągaj struny. Nie zmuszaj mnie, żebym Cię pogrążył do reszty. Nie jest to potrzebne ani Tobie, ani mnie. Ty i tak już niewiele stracisz, a i ja raczej nic nie zyskam. Zostawmy za sobą tematy nie związane z wątkiem.

A skoro jestem przy głosie, to pozwolę sobie nie zgodzić się z poniższą opinią Gecon-a:
Cytat:
ciepłomierze czy wodomierze lokalowe właścicielowi lokalu nie są do niczego potrzebne - one są potrzebne i służą wspólnocie (jako zarządcy, właścicielowi budynku) do rozliczenia na wszystkich właścicieli, dostarczonej wody i ciepła do budynku wspólnoty.

W tym aspekcie moje zdanie jest takie samo, jak poniżej:
Cytat:
cdn: Rozliczenia nie są jednostronne, tylko wzajemne, więc zawsze dotyczą dwóch stron.

Trzeba też zauważyć, że to nie zawsze jest tak, że jeśli coś jest zamontowane za granicą nw po stronie właściciela, to należy do właściciela. Weźmy przykład gazomierza. Granica pomiędzy dostawcą i odbiorcą jest na kurku głównym, który jest PRZED gazomierzem, więc siłą rzeczy gazomierz jest zainstalowany ZA kurkiem głównym, na odcinku właściciela, ale należy do dostawcy.
Cytuj
#58 www.zarzadca.eu: gecon 2015-01-12 12:47
Cytat:
I to by było na tyle.

No, nareszcie! Będzie spokój. :confused:
Cytuj
#57 J.Jarko 2015-01-12 12:35
zapłacił mało za moc zamówioną. Teraz powiem tak, grzej ile chcesz i ponoś swoje koszty - nie do końca. Jest również problem z kosztem mocy zamówionej - brak oszczędności zużycia ciepła spowoduje wzrost jej opłat, czyli oszczędzający i tak będzie musiał ponosić większe koszty, ale już proporcjonalnie . I to by było na tyle.
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl